Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2007, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.

"Jsem rád, že výsledky skupiny za rok 2007 potvrdily pokračující obrat trendu, který jsme zaznamenali již v roce 2006. Konsolidované výnosy nadále rostly zejména díky zlepšující se výkonnosti segmentu pevných linek a solidnímu růstu mobilního segmentu v České republice. Prezentované výsledky potvrdily, že naše strategie zaměřená na růstové oblasti jako jsou vysokorychlostní připojení na internet, ICT služby, konvergované služby spolu s expanzí na Slovensko, byla úspěšná. Zároveň se nám podařilo udržet efektivitu ve vynakládání provozních a investičních nákladů, včetně zahrnutí negativního vlivu zahájení provozu na Slovensku. Výsledkem byla nadprůměrná marže OIBDA v porovnání s ostatními operátory ve střední a východní Evropě . Tyto výsledky jsou zcela v souladu s našim očekáváním z počátku roku a umožňují představenstvu společnosti navrhnout výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny za dvanáct měsíců a čtvrté čtvrtletí 2007 [1]

20074. čtvrtletí 2007
Výnosy63 mld. Kč (+ 2,8%)15,9 mld. Kč (+ 1,4%)
OIBDA28 mld. Kč (+ 0,5%)6,6 mld. Kč. (+ 14,7%)
Marže OIBDA44,8% (- 1,0 p.b.)41,7% (+ 4,8 p.b.)
Provozní zisk13,6 mld. Kč (+ 21,8%)3 mld. Kč (+ 85,6%)
Čistý zisk10,4 mld. Kč (+ 29,5%)2,8 mld. Kč (+ 138%)
Čistá zadluženost-0,4% (- 2,5 p.b.) [2]
Výdaje na investice7.8 mld. Kč (+ 20.1%)3,2 mld. Kč (+ 29,4%)
Poměr Investice/Výnosy12,4%20%
Počet zaměstnanců skupiny9 221 (- 2,1%)
Mobilní zákazníci v ČR5 126 tis. (+ 5,4%)
- z toho tarifní2 244 tis. (+ 19,7%)
ADSL linky570 tis. (+ 21,3%)
Zákazníci O2 TV73 tis.
Pevné telefonní linky2 069 tisíc (- 13,9 %)

> 5% tržní podíl na Slovenskuna konci roku 2007

Výsledky za rok 2007 na horní hranici očekávání

Odhad pro rok 2008- Výnosy [3]: růst o 2 až 4 %, OIBDA [4]: růst o 0 až 2 %, investice: zhruba 9 mld. Kč, včetně Slovenska

Dividenda za rok 2007- záměr představenstva předložit na valnou hromadu návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a OIBDA

Celkové konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v roce 2007 výše 63 mld. Kč, meziročně o 2,8 % více, zatímco výnosy ve 4. čtvrtletí vzrostly meziročně o 1,4 % na 15,9 mld. Kč. Samotné výnosy z podnikání v těchto obdobích vzrostly o 2,6 % na 62,5 mld. Kč a o 1,5 % na 15,8 mld. Kč. V souladu s vývojem v prvních třech čtvrtletích klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek v roce 2007 dosáhly téměř stejné úrovně ve srovnání s rokem 2007 a potvrdily trendy z prvních tří čtvrtletí. Podíl výnosů na Slovensku na celkových výnosech skupiny ve 4. čtvrtletí roku 2007 byl nadále zanedbatelný. Výše zmíněný 2,8% nárůst konsolidovaných výnosů byl na horní hranici odhadu společnosti pro rok 2007 (nárůst o 1 až 3 %). Celkové konsolidované provozní náklady se v roce 2007 zvýšily meziročně o 4,7 % na 35,7 mld. Kč, zatímco v posledním čtvrtletí poklesly o 5,4 % na 9,5 mld. Kč. Náklady spojené se změnou značky (re-branding) a náklady na odstupné zaúčtované ve 4. čtvrtletí toku 2006 byly hlavním důvodem pro meziroční pokles provozních nákladů v posledním čtvrtletí. Konsolidovanávýše OIBDA tak v roce 2007 dosáhla 28 mld. Kč, meziročně o 0,5 % více, zatímco OIBDA ve 4. čtvrtletí vzrostla meziročně o 14,7 % na 6,6 mld. Kč. Marže OIBDA (OIBDA/Výnosy z podnikání) dosáhla v roce 2007 výše 44,8 % a 41,7 % ve 4. čtvrtletí roku 2007, ve srovnání s 45,8 % v roce 2006 a 36,9 % ve 4. čtvrtletí roku 2006. Přes pokles konsolidované marže OIBDA v roce 2007, způsobené zejména negativním vlivem zahájením provozu na Slovensku (zhruba o 2 p.b.), její výše nadále dosahuje vysokých hodnot. Navíc, Telefónica O2 Czech Republic splnila svůj cíl na úrovni konsolidovaného provozního zisku OIBDA [5], který v roce 2007 poklesl meziročně o 0,4%, tedy uprostřed úzkého rozmezí -1% až 0%, který společnost očekávala.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v roce 2007 výše 14,4 mld. Kč, meziročně o 13,8 % méně a potvrdily pokračující pokles.

Provozní výsledek, výsledek před zdaněním a čistý zisk

Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v roce 2007 meziročně o 21,8 % a 23,5 % na 13,6 mld. Kč a 13,5 mld. Kč na základě poklesu konsolidovaných odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk v roce 2007 dosáhl výše 10,4 mld. Kč, meziročně o 29,5 % více, zatímco ve 4. čtvrtletí dosáhl výše 2,8 mld. Kč, meziročně o 138 % více. Nižší odložená daň z titulu nižších daňových sazeb platných pro roky 2008 až 2010 pozitivně ovlivnila výši daně z příjmů ve 4. čtvrtletí roku 2007.

Investice

Celkové konsolidované investice v roce 2007 dosáhly výše 7,8 mld. Kč, meziročně o 20,1 % více. Tento nárůst souvisel především s investicemi spojenými se zahájením provozu na Slovensku. Investice v České republice byly vynaloženy především na zvýšení kapacity a pokrytí sítě GSM, rozvoj ADSL a IPTV v souvislosti s nárůstem počtu zákazníků, zkvalitnění pevné přístupové sítě a zdokonalení informačních systémů. Investice na Slovensku představovaly zejména investice spojené s výstavbou vlastní sítě a investice do systémů (fakturace, inkaso, call centrum, atd.). Přes 20,1% meziroční nárůst konsolidovaných investic v roce 2007 v porovnání s rokem 2006, byla skutečná výše investic 7,8 mld. Kč značně pod úrovní jak odhadu ze začátku roku kolem 9 mld. Kč, tak i pod úrovní očekávání zpřesněného ve 3. čtvrtletí 2007 (5 až 10 % méně než původně očekávaných 9 mld. Kč). To potvrzuje úsilí skupiny o efektivní vynakládání investic do růstových oblastí.

Volné hotovostní toky

V roce 2007 potvrdila skupina Telefónica O2 svoji schopnost generovat silnou úroveň volných hotovostních toků. Jejich celková výše v roce 2007 dosáhla 18,3 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,7 %. Hotovostní toky z běžné činnosti poklesly meziročně o 2,3 % na 23,9 mld. Kč díky negativnímu vlivu nižší úrovně odpisů a amortizace (nepeněžní úprava) a vyšší zaplacené dani z příjmu, které byly částečně kompenzovány zlepšením pracovního kapitálu. Na druhé straně hotovostní toky vydané na investiční činnost poklesly meziročně o 5,6 % na 5,7 mld. Kč.

Peníze a zadluženost

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) dosáhla k 31. prosinci 2007 výše 9,3 mld. Kč, tedy o 1 % méně ve srovnání s koncem roku 2006. Objem peněz a peněžních ekvivalentů na konci roku 2007 dosáhl výše 9,6 mld. Kč. Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši mínus 0,4 % a hrubá zadluženost na úrovni 11,2 % ve srovnání s 2,1 % a 10,6 % ke stejnému datu roku 2006.

Přehled výsledků v České republice

Strategie společnosti Telefónica O2 ve 4. čtvrtletí roku 2007 se nadále zaměřovala především na nabídku nových a zkvalitňování stávajících produktů a služeb v růstových oblastech. V segmentu pevných linek k nim patřily služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu, IPTV, datové služby, služby IT a komplexní zákaznická řešení. V mobilním segmentu se společnost nadále soustředila na zvýšení atraktivity hlasových tarifů s cílem zvýšit hlasový provoz. Zároveň bylo propagováno portfolio mobilních datových služeb, které umožňuje 100% dostupnost datového připojení v síti O2 v rámci jediného tarifu bez závislosti na technologiích. Telefónica O2 nadále podporovala aktivní migraci zákazníků předplacených služeb na tarifní služby se záměrem zvýšit potenciál ARPU (průměrný výnos na jednoho zákazníka za měsíc) u těchto zákazníků.

Přehled mobilního segmentu [6][7]

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly v roce 2007 a ve 4. čtvrtletí roku 2007 meziročně o 4,4 % a 1,7 % na 32,6 mld. Kč, respektive na 8,3 mld. Kč.

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly celkem meziročně o 4,9 % na 24,3 mld. Kč.

Počet registrovaných mobilních zákazníků stoupl k 31. prosinci 2007 meziročně o 5,4 % na 5 126 tisíc. Počet tarifních zákazníků k tomuto datu dosáhl 2 244 tisíc, meziročně o 369 tisíc více. To představuje nárůst o 19,7 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků ve 4. čtvrtletí 2007 činil 83 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci roku 2007 úrovně 43,8 % ve srovnání s 38,5 % na konci roku 2006.

Počet registrovaných zákazníků předplacených služeb se meziročně snížil o 108 tisíc (3,6 %) na 2 882 tisíc na konci roku 2007, zatímco ve 4. čtvrtletí roku 2007 došlo k nárůstu o 76 tisíc. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet aktivních zákazníků předplacených služeb k 31. prosinci 2007 výše 2 536 tisíc, meziročně o 3,9 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v roce 2007 dosáhla výše 1,5 %, stejně jako v roce 2006. V samotném 4. čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 1,5 % ve srovnání s 1,4 % ve 4. čtvrtletí 2006.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 10,9 % na 7,1 mld. Kč v roce 2007 a o 11 % na 1,9 mld. Kč v samotném 4. čtvrtletí, zejména díky 19,7% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků v roce 2007.

Výnosy z hovorného stouply v roce 2007 meziročně o 3,5 % na 11,9 mld. Kč, zejména díky 21,7% nárůstu celkového odchozího provozu generovaného mobilními zákazníky v České republice. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se v roce 2007 zvýšil na 117 minut, v porovnání se 102 minutami v roce 2006 (meziročně o 14,7 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a díky úspěchu tarifů stimulujících provoz v mobilní síti. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2007 výše 122 minut oproti 109 minutám ve 4. čtvrtletí roku 2006.

Výnosy z propojení dosáhly v roce 2007 výše 5,3 mld. Kč, meziročně o 0,6 % více. Bez zahrnutí vlivu reklasifikacevýnosů z mobilní terminaceby tato kategorie výnosů vzrostla meziročně o 0,2 %.

V roce 2007 dosáhla hodnota ukazatele ARPU [8]výše 524 Kč, meziročně o 2,5 % více (2006: 511 Kč). ARPU ve 4. čtvrtletí roku 2007 dosáhl výše 540 Kč ve srovnání s 528 Kč ve stejném období roku 2006. Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl v roce 2007 výše 907 Kč, meziročně o 8,3 % méně (2006: 989 Kč). V samotném 4. čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 906 Kč (982 Kč ve 4. čtvrtletí 2006). Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 3,3 % na 247 Kč v roce 2007 (255 Kč a 248 Kč ve 4. čtvrtletí roku 2007 respektive 2006).

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 3,6 % na 4,6 mld. Kč díky rostoucímu objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v roce 2007 celkem 3,082 mld. SMS, což představuje meziroční nárůst o 7,8 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly v roce 2007 meziroční nárůst o 15,6 % a dosáhly výše 2 mld. Kč. Celkový počet datových zákazníků (GPRS a CDMA) vzrostl k 31. prosinci 2007 meziročně o 14,3 % více na 192 tisíc. Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v roce 2007 výše 111 Kč, o 2,8 % více ve srovnání s rokem 2006. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 43 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v roce 2007, ve srovnání se 41 % v roce 2006. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS a nárůstem počtu poslaných MMS. Poměr ARPU z datových služeb na celkovém ARPU zůstal v roce 2007 zhruba stejný ve srovnání s rokem 2006 na úrovni 21 %.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) poklesly v roce 2007 meziročně o 1,9 % na 1,5 mld. Kč. Ostatní výnosy z podnikání poklesly meziročně o 48,2 % na 157 mil. Kč.

Přehled segmentu pevných linek [9][10]

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v roce 2007 a ve 4. čtvrtletí roku 2007 meziročně o 0,2 % na 29,6 mld. Kč a o 1,1 % na 7,3 mld. Kč respektive díky pokračujícímu silnému růstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, služeb s přidanou hodnotou a IT služeb, které dohromady téměř vyrovnaly pokles výnosů z tradičních hlasových služeb. Díky tomu vzrostl podíl výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání v roce 2007 na 28,6 % oproti 25,9 % v roce 2006.

Výnosy z měsíčních poplatků poklesly v roce 2007 meziročně o 8,4 % na 9,6 mld. Kč a o 11,4 % v samotném 4. čtvrtletí. Celkový počet pevných telefonních linek na konci prosince 2007 dosáhl výše 2 069 tisíc, což představuje meziroční pokles o 13,9 %. Ten byl především výsledkem pokračující silné substituce služeb pevných linek mobilními službami. Nicméně pokles počtu pevných telefonních linek se v průběhu roku 2007 zpomalil. Ve 4. čtvrtletí 2007 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních 66 tisíc ve srovnání se 114 tisíci v 1. čtvrtletí 2007, 81 tisíci ve 2. čtvrtletí 2007, 72 tisíci ve 3. čtvrtletí 2007 a 135 tisíci ve 4. čtvrtletí roku 2006. Snížení poklesu je výsledkem zlepšujícího se počtu hrubých přírůstků a menšího počtu odhlášených pevných linek. K tomuto pozitivnímu vývoji přispělo úsilí společnosti zvýšit kvalitu pevných linek vylepšenou nabídkou služeb vysokorychlostního připojení k internetu a konvergentních balíčků. Celkový počet zákazníků, kteří si objednali některý z balíčků (O2 Duo, O2 Trio, O2 Duo Mobil a O2 Internet Komplet), dosáhl na konci roku téměř 100 tisíc.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v roce 2007 dohromady meziročně o 6 % na 9,1 mld. Kč, zatímco v samotném 4. čtvrtletí roku 2007 to bylo pouze o 0,4 % na 2,3 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 17,1 % na 4,6 mld. Kč v roce 2007, což bylo způsobeno 19% poklesem hlasového provozu generovaného zákazníky pevných linek na 2 702 milionů minut. V samotném 4. čtvrtletí tato kategorie výnosů klesla meziročně o 7 % na 1,1 mld. Kč.

Výnosy z propojení vzrostly v roce 2007 o 8,7 % a dosáhly 4,6 mld. Kč díky vyššímu mezinárodnímu tranzitnímu provozu a nárůstu počtu zpřístupněných místních smyček. Bez zahrnutí vlivu reklasifikace výnosů z mobilní terminace by tato kategorie výnosů vzrostla meziročně o 8,8 %.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly v roce 2007 celkem meziročně o 16,6 % na 3,9 mld. Kč (o 13,8 % na 1 mld. Kč v samotném 4. čtvrtletí) díky silnému 34,3% nárůstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL, IPTV a jedinečný obsah.

Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu (ADSL, IPTV a služby obsahu) dosáhly v roce 2007 výše 3,7 mld. Kč, meziročně o 34,3 % více. Z toho 3,3 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 40,3 %) a 391 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziročně o 1,2 % méně). Celkový počet přípojek ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) ke konci roku 2007 stoupl na 570 tisíc ve srovnání s 470 tisíci na konci roku 2006, což představuje meziroční nárůst o 21,3 %. Počet zákazníků služby O2 TV k 31. prosinci 2007 dosáhl 73 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 20 tisíc ve 4. čtvrtletí 2007 ve srovnání s 16 tisíci ve 3. čtvrtletí a 12 tisíci ve 2. čtvrtletí. Zvyšující se poptávka po balíčcích služeb je hlavním důvodem nárůstu čistých přírůstků O2 TV ve 4. čtvrtletí.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně dohromady o 6,2 % na 3,9 mld. Kč, zejména kvůli 12% poklesu výnosů z pronajatých okruhů, zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 1,1 % díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v roce 2007 výše 1,7 mld. Kč, tedy 2,9krát více ve srovnání s rokem 2006. Tento nárůst je výsledkem rostoucích aktivit v oblasti ICT a IT služeb, zejména pro zákazníky z oblasti státní správy a pro velké korporátní zákazníky. Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 462 mil. Kč, meziročně o 22,1 % méně díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám.

Aktivity na Slovensku

Stejně jako v prvních třech čtvrtletích roku 2007, také ve 4. čtvrtletí pokračovala Telefónica O2 Slovakia v úspěšném rozvoji svých aktivit na slovenském mobilním trhu. Hlavní aktivity se soustředily na propagaci nedávno představených tarifních služeb, zlepšování v oblasti péče o zákazníky a pokračující propagaci atraktivních předplacených služeb. Cílem těchto aktivit je další nárůst zákaznické báze a zlepšení její struktury díky zaměření se na získání nových zákazníků tarifních služeb. To vede k nárůstu aktivity zákazníků ve smyslu využívání sítě O2 na Slovensku s pozitivním dopadem na výši ARPU a finanční výkonnost. Ke konci roku 2007 dosáhl počet registrovaných zákazníků na Slovensku 565 tisíc, z nichž většina stále využívala předplacené služby. Ačkoliv některé SIM karty jsou zákazníky využívány jako druhá nebo třetí SIM karta, dosáhl tržní podíl aktivních zákazníků na Slovensku více než 5 %. Tím společnost Telefónica O2 Slovakia překonala svůj cíl z počátku roku 2007.

Ve 4. čtvrtletí se Telefónica O2 Slovakia nadále zaměřovala na další rozvoj své sítě, což umožní postupný přesun provozu z národního roamingu s pozitivním dopadem na marži. Do konce roku 2007 společnost uvedla do provozu zhruba 550 vlastních základnových stanic, což umožňuje, aby více než 60 % hlasového provozu bylo realizováno v síti společnosti. Prodejní síť na konci roku 2007 zahrnovala 14 vlastních prodejen, 16 franšízových a více než 3 500 prodejních míst.

Konsolidované provozní náklady

Konsolidované provozní náklady skupiny (včetně Slovenska) vzrostly v roce 2007 meziročně o 4,7 % na 35,7 mld. Kč, zatímco v samotném 4. čtvrtletí poklesly o 5,4 % na 9,5 mld. Kč. Jak bylo uvedeno dříve, pokles provozních nákladů ve 4. čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 byl do značné míry způsoben náklady na změnu značky (re-branding) a náklady na odstupné zaúčtovanými ve 4. čtvrtletí roku 2006.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly v roce 2007 dohromady 17,1 mld. Kč, meziročně o 10,9 % více. V samotném 4. čtvrtletí vzrostly meziročně o 8,6 % na 4,5 mld. Kč. Náklady na propojení a roaming vzrostly v roce 2007 meziročně o 10 % na 11 mld. Kč (o 14,4 % na 2,8 mld. Kč ve 4. čtvrtletí) v důsledku propojovacích poplatků na Slovensku, vyšších aktivit v tranzitní oblasti a nárůstu odchozího provozu generovaného mobilními zákazníky v České republice. Náklady na prodej zboží vzrostly v roce 2007 meziročně o 14,1 % na 3,5 mld. Kč zejména kvůli komerčním aktivitám na Slovenku, zatímco v České republice tyto náklady vzrostly jen mírně. Ostatní dodávky a náklady na prodej vzrostly v roce 2007 o 10,4 % na 2,6 mld. Kč kvůli nárůstu subdodávek na ICT projekty, zatímco v posledním čtvrtletí roku 2007 tato kategorie nákladů poklesla meziročně o 19,4 % na 562 mil. Kč.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, dosáhly v roce 2007 výše 7,1 mld. Kč, téměř stejné úrovně jako v roce 2006, zatímco v samotném 4. čtvrtletí poklesly o 3,3 % kvůli nákladům na odstupné ve 4. čtvrtletí roku 2006. Počet zaměstnanců skupiny k 31. prosinci 2007 dosáhl 9 221, meziročně o 2,1 % méně. Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic se do konce roku 2007 snížil meziročně o 6,2 % na 8 695.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v roce 2007 meziročně o 3,7 % na 10,9 mld. Kč, zatímco ve 4. čtvrtletí poklesly meziročně o 13,3 % na 3,1 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly dohromady meziročně o 14 % na 3,6 mld. Kč díky marketingovým nákladům na Slovensku a vyšším nákladům na prodej z důvodu změny struktury prodejních kanálů. Marketingové náklady v České republice však poklesly z důvodu vyšších marketingových aktivit ve druhé půlce roku 2006 souvisejících se změnou značky (re-branding). Náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly v roce 2007 meziročně o 0,3 % na 2,6 mld. Kč, zatímco ve 4. čtvrtletí poklesly o 17,5 % na 622 mil. Kč. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 1,9 mld. Kč, meziročně o 14,8 % více, zatímco spotřeba materiálu a energie vzrostla meziročně o 8,2 % na 807 mil. Kč, zejména z důvodu nárůstu cen energií. Ostatní externí náklady včetně nákladů na poradenské služby, call centra a další externí služby poklesly v roce 2007 dohromady meziročně o 15,2 % na 2 mld. Kč (ve 4. čtvrtletí o 46 % na 569 mil. Kč) díky nižším nákladům na poradenské služby v roce 2007 a nákladům spojeným se změnou značky (re-branding) v roce 2006.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů), poplatky a opravné položky poklesly v roce 2007 meziročně o 44.4 % na 600 mil. Kč, zejména kvůli nižším opravným položkám na pohledávky v roce 2007 a vyšší tvorbě opravných položek na zásoby ve 4. čtvrtletí roku 2006.

Výhled pro rok 2008

V roce 2008 bude Telefónica O2 nadále aktivně reagovat na současné trendy vysoce konkurenčního telekomunikačního trhu v České republice a požadavky zákazníků, zejména v oblastech vysokorychlostního připojení k internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a konvergovaných produktů. Zároveň se bude společnost nadále soustředit na udržení výnosů z tradičních hlasových služeb v segmentu pevných linek i mobilním segmentu.

V segmentu pevných linek se bude úsilí společnosti zaměřovat na konsolidaci aktivit a kroků z minulých let. Podobně jako v roce 2007 zůstává snížení poklesu pevných linek jednou z hlavních priorit i pro rok 2008. Společnost očekává, že pokračující zlepšování nabídky ADSL a IPTV zvýší hodnotu nabídky pevné linky. Služby vysokorychlostního připojení k internetu budou základním pilířem konvergentní nabídky. V této oblasti se společnost bude kromě zlepšování nabídky zaměřovat na zkvalitňování poskytovaných služeb, rozšiřování pokrytí a zlepšení v oblasti péče o zákazníky. Společnost bude také pokračovat v rozvoji služby O2 TV. Silný potenciál růstu společnost vidí v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. Na tuto oblast svého podnikání zaměří společnost své úsilí i v roce 2008. Akvizice 100% podílu ve společnosti Deltax Systems, která patří k největším společnostem ICT v České republice, ještě více posílí pozici společnosti na rychle rostoucím trhu ICT. Strategie v mobilním segmentu se nadále zaměří na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb (jiných než SMS) a internetového připojení pomocí služeb vysokorychlostního připojení.

Telefónica O2 bude dále podporovat další rozvoj provozu na Slovensku, zejména rozvoj systémů, procesů a sítí. Cílem je dosáhnout stejné kvality a úrovně zákaznické zkušenosti jako O2 v České republice s uvědomělým přístupem v oblasti vynakládání nákladů. Hlavním komerčním cílem zůstává důraz na zlepšení struktury zákaznické báze prostřednictvím rostoucí podílu zákazníků tarifních služeb a získávání nových zákazníků prostřednictvím představení nových inovativních služeb pro všechny zákaznické segmenty.

Hlavním strategickým cílem společnosti v České republice je posílení její pozice na trhu vysokorychlostního připojení k internetu a také na trhu placené televize. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 budou nadále udržení růstu výnosů při zachování růstu provozního zisku OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky.

V roce 2008 Telefónica O2 Czech Republic očekává, že konsolidované výnosy [11]vzrostou o 2 až 4 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) [12]vzroste o 0 až 2 %. Skupina dále předpokládá, že celkové konsolidované investice dosáhnou v roce 2008 zhruba 9 mld. Kč. Zároveň skupina potvrzuje svůj odhad pro roky 2007 až 2010 zveřejněný v únoru 2007.

Představenstvo společnosti Telefónica O2 hodlá předložit na řádné valné hromadě, která se bude konat koncem dubna 2008, návrh na výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii, což představuje celkovou výši dividend 16 104 mil Kč. Tento návrh je založen na záměru společnosti nezadržovat za současné situace přebytečnou hotovost. Je rovněž v souladu s její investiční strategií směřovat své investice do růstových oblastí (vysokorychlostní přístup k internetu, mobilní segment, služby pro korporátní zákazníky a investice na Slovensku).

Příloha:

Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

[1]Srovnatelné období dvanácti respektive tří měsíců do 31. prosince 2007.

[2]Dlouhodobý a krátkodobý finanční dluh minus hotovost a hotovostní ekvivalenty a krátkodobé finanční investice vůči vlastnímu jmění.

[3]Pro účely odhadu výnosů v roce 2008 jsou zahrnuty pouze Výnosy z podnikání.

[4]Pro účely odhadu OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2008 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2007 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (jediný nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2007 bylo snížení hodnoty majetku).

[5]Pro účely odhadu OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2007 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2006 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (jediný nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2006 a 2007 bylo snížení hodnoty majetku).

[6]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.

[7]Ve 4. čtvrtletí 2007 Telefónica O2 překlasifikovala výnosy z mezinárodních hovorů ukončených v mobilní síti, které byly dříve vykázány v segmentu pevných linek, do výnosů mobilního segmentu. Aby bylo možné meziroční srovnání výsledků let 2006 a 2007, byly výsledky za rok 2006 upraveny tak, jako by došlo k reklasifikaci již v roce 2006.

[8]Včetně výnosů ze segmentu pevných linek.

[9]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.

[10]Ve 4. čtvrtletí 2007 Telefónica O2 překlasifikovala výnosy z mezinárodních hovorů ukončených v mobilní síti, které byly dříve vykázány v segmentu pevných linek, do výnosů mobilního segmentu. Aby bylo možné meziroční srovnání výsledků let 2006 a 2007, byly výsledky za rok 2006 upraveny tak, jako by došlo k reklasifikaci již v roce 2006.

[11]Pro účely odhadu výnosů za rok 2007 jsou zahrnuty pouze Výnosy z podnikání.

[12]Pro účely odhadu OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2008 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2007 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (jediný nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2007 bylo snížení hodnoty majetku).