Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2008, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia a Deltax Systems.

"Jsem rád,že jsme v prvním pololetí roku 2008 dosáhli solidních výsledků. Naše pokračující úsilí zaměřené na efektivní provoz společnosti nám umožnilo udržet náklady pod kontrolou, a udržet tak vysokou provozní výkonnost. Klíčovou roli v růstu skupiny nadále hraje mobilní sektor, navíc se ve výsledcích hospodaření v prvním pololetí roku 2008 pozitivně projevil také prodej části portfolia nemovitostí společnosti," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny za první pololetí 2008 a druhé čtvrtletí 2008 [1]

1. pololetí 20082. čtvrtletí 2008
Výnosy z podnikání31,2 mld. Kč
(+ 1,1%)
15,8 mld. Kč
(+ 0.6%)
Mobilní výnosy ze služeb v České republice15,9 mld. Kč
(+ 5,4%)
8,1 mld. Kč
(+ 4.1%)
OIBDA14,3 mld. Kč
(+ 1,0%)
7,6 mld. Kč
(+ 6,5%)
Marže OIBDA46,0%
(+ 0,0 p.b.)
48,1%
(+ 2,7 p.b.)
Provozní zisk7,8 mld. Kč
(+ 15,6%)
4,4 mld. Kč
(+ 24,8%)
Čistý zisk5,8 mld. Kč
(+ 18,6%)
3,4 mld. Kč
(+ 30,4%)
Výdaje na investice2,4 mld. Kč
(- 12,1%)
1,6 mld. Kč
(- 16,7%)
Poměr Investice/Výnosy7,7%10,2%
Čistá zadluženost [2]-8,5%
Počet zaměstnanců skupiny9 320
(- 0,5%)
Registrovaní mobilní zákazníci v České republice5 186 tis.
(+ 6,0%)
- z toho tarifní2 369 tis.
(+ 14,1%)
ADSL linky598 tis.
(+ 13,5%)
Zákazníci O2 TV98 tis.
Pevné telefonní linky1 938 tis.
(- 12,2%)
Registrovaní mobilní zákazníci na Slovensku395 tis.

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a OIBDA

Celkové konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí 2008 výše 31,3 mld. Kč, meziročně o 0,7 % více. V samotném druhém čtvrtletí 2008 dosáhly 15,9 mld. Kč, stejně jako o rok dříve. Výnosy z podnikání vzrostly v prvním pololetí na 31,2 mld. Kč , meziročně o 1,1 % a ve druhém čtvrtletí o 0,6 % na 15,8 mld. Kč. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment společnosti Telefónica O2 Czech Republic, kde výnosy ze služeb vzrostly v první polovině roku 2008 meziročně o 5,4 %, a o 4,1 % v samotném druhém čtvrtletí. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním pololetí 2008 meziročně o 5,4 %, zatímco ve druhém čtvrtletí jen o 5 %. Z celkového zisku z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 764 mil. Kč se 727 mil. Kč týkalo prodeje části portfolia nemovitostí, o kterém společnost informovala v květnu 2008. Celkové konsolidované provozní náklady se zvýšily meziročně v prvním pololetí 2008 o 3,4 % na 17,8 mld. Kč, ve druhém čtvrtletí pouze o 0,7 %. Výsledkem byla konsolidovaná výše OIBDA v prvním pololetí 2008 ve výši 14,3 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 1 %. Ve druhém čtvrtletí konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 7,6 mld. Kč, meziroční růst o 6,5%. Marže OIBDA (OIBDA/Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním pololetí 2008 výše 46 % a ve druhém čtvrtletí 48,1% ve srovnání s 46 % a 45,4 % ve stejných obdobích minulého roku. Provoz na Slovensku snížil konsolidovanou marži OIBDA v prvním pololetí roku 2008 o méně než 3 p.b.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v prvním pololetí 2008 výše 6,6 mld. Kč, meziročně o 12,1 % méně.

Provozní výsledek, výsledek před zdaněním a čistý zisk

Konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 15,6 % a 16,5 % na 7,8 mld. Kč díky nárůstu OIBDA a pokračujícího poklesu konsolidovaných odpisů a amortizace. Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2008 dosáhl výše 5,8 mld. Kč, meziročně o 18,6 % více. Ve druhém čtvrtletí 2008 se konsolidovaný čistý zisk v meziročním srovnání zvýšil o 30,4% na 3,4 mld. Kč.

Investice

Celkové konsolidované investice v prvním pololetí 2008 dosáhly výše 2,4 mld. Kč, meziročně o 12,1 % méně. Ve druhém čtvrtletí 2008 to bylo 1,6 mld. Kč. Investice na Slovensku směřovaly zejména do pokračující výstavby vlastní sítě a rozvoje systémů. Investice v České republice byly vynaloženy především na zvýšení kapacity a pokrytí sítí CDMA, UMTS a GSM, rozvoj ADSL a IPTV v souvislosti s nárůstem počtu zákazníků, zkvalitnění pevné přístupové sítě a zdokonalení informačních systémů.

Volné hotovostní toky

V prvním pololetí 2008 dosáhla výše volných hotovostních toků 5,3 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 45,3 %. Tento pokles byl způsoben především nárůstu zaplacené daně z příjmu díky časovému rozdílu platby daně z příjmu za rok 2007, platbě ve výši 2 mld. Kč týkající se soudního sporu se společností T-Mobile a vyšším investicím zaúčtovaným ve čtvrtém čtvrtletí 2007, které byly zaplaceny v prvním pololetí roku 2008.

Peníze a zadluženost

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) dosáhla k 30. červnu 2008 výše 9 mld. Kč. Objem peněz a peněžních ekvivalentů na konci června 2008 dosáhl výše 15,1 mld. Kč. Výsledkem byla čistá zadluženost ve výši mínus 8,5 % a hrubá zadluženost na úrovni 12,3 % ve srovnání s minus 0,4 % a 11,2 % na konci roku 2007. V červenci 2008 (po konci druhého čtvrtletí) společnost splatila dluhopisy vydané v roce 2003 v českých korunách ve výši 6 mld. Kč.

Přehled výsledků v České republice

Aktivity společnosti Telefónica O2 v prvním pololetí roku 2008 se nadále zaměřovaly na zkvalitňování produktů a služeb v růstových oblastech. V segmentu pevných linek k nim patřily služby založené na vysokorychlostním připojení k internetu, IPTV, datové služby, služby IT a komplexní zákaznická řešení. V mobilním segmentu se společnost nadále soustředila na stimulaci hlasového provozu a propagaci svých mobilních datových služeb. Telefónica O2 nadále podporovala aktivní migraci zákazníků předplacených služeb na tarifní služby se záměrem zvýšit potenciál ARPU (průměrný výnos na jednoho zákazníka za měsíc) u těchto zákazníků.

Přehled mobilního segmentu[3]

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 4,5 % na 16,6 mld. Kč a ve druhém čtvrtletí 2008 meziročně o 3 % na 8,4 mld. Kč. Výnosy ze služeb pak vzrostly o 5,4 % na 15,9 mld. Kč v prvním pololetí a o 4,1 % na 8,1 mld. Kč v samotném druhém čtvrtletí.

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly v prvním pololetí 2008 dohromady meziročně o 3,5 % na 12,3 mld. Kč.

Počet registrovaných mobilních zákazníků stoupl k 30. červnu 2008 meziročně o 6 % na 5 186 tisíc. Počet tarifních zákazníků k tomuto datu dosáhl výše 2 369 tisíc, meziročně o 292 tisíc více. To představuje meziroční nárůst o 14,1 %, který je výsledkem úspěšné strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Čistý přírůstek počtu tarifních zákazníků dosáhl ve druhém čtvrtletí 2008 výše 63 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci června 2008 úrovně 45,7 % ve srovnání s 42,4 % o rok dříve a 43,8 % na konci roku 2007.

Na konci června 2008 byl počet registrovaných zákazníků předplacených služeb 2 817 tisíc, tedy stejně jako o rok dříve. Ve druhém čtvrtletí počet registrovaných zákazníků předplacených služeb poklesl o 36 tisíc. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy v průběhu posledních tří měsíců, dosáhl počet aktivních zákazníků předplacených služeb k 30. červnu 2008 výše 2 366 tisíc.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v prvním pololetí 2008 dosáhla výše 1,6 % ve srovnání s 1,7 % v prvním pololetí 2007. Ve druhém čtvrtletí 2008 to bylo 1,5 %, tedy o 0,2 p.b. méně ve srovnání s prvním čtvrtletím 2008.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 9,1 % na 3,8 mld. Kč v prvním pololetí 2008, zejména díky 14,1% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků. Ve druhém čtvrtletí to bylo o 8,9 % více na 1,9 mld. Kč.

Výnosy z hovorného vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 1,8 % na 5,9 mld. Kč, zejména díky 12% nárůstu celkového odchozího provozu generovaného mobilními zákazníky v České republice. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc dosáhl v prvním pololetí 2008 120 minut, v porovnání se 115 minutami v prvním pololetí 2007 (122 minuty ve druhém čtvrtletí 2008 ve srovnání se 117 minutami v prvním čtvrtletí 2008 a se 120 minutami ve druhém čtvrtletí 2007). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a díky úspěchu tarifů stimulujících provoz v mobilní síti, které si získaly oblibu mezi zákazníky. Do konce června 2008 si některý z nové koncepce tarifů O2 Neon nebo O2 [:kůl:] uvedených na trh v květnu aktivovalo více než 50 tisíc zákazníků.

Výnosy z propojení (bez zahrnutí výnosů ze segmentu pevných linek) dosáhly v prvním pololetí 2008 výše 2,6 mld. Kč, meziročně o 0,5 % méně, zatímco ve druhém čtvrtletí dosáhl pokles 2,1 %. Za tímto poklesem stály zejména nižší výnosy z roamingu zákazníků zahraničních operátorů přijíždějících do České republiky v důsledku snížení terminačních poplatků v rámci Evropské unie.

V prvním pololetí 2008 dosáhla hodnota ukazatele ARPU [4] výše 516 Kč, meziročně o 0,4 % více (první pololetí 2007: 514 Kč). Ve druhém čtvrtletí výše ARPU byla 523 Kč oproti 529 Kč ve druhém čtvrtletí 2007. Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl v prvním pololetí 2008 výše 858 Kč, o 6,1 % méně než v prvním pololetí 2007 (914 Kč), zatímco v samotném druhém čtvrtletí 2008 to bylo 862 Kč ve srovnání s 918 Kč v roce 2007. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků byla migrace předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb klesl v prvním pololetí 2008 meziročně o 1,2 % na 240 Kč z 243 Kč v prvním pololetí 2007 a z 251 Kč ve druhém čtvrtletí 2007 na 243 ve stejném období 2008.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 10,1 % na 2,5 mld. Kč (o 10,8 % ve druhém čtvrtletí 2008 ve srovnání s 9,4% růstem v prvním čtvrtletí) díky rostoucímu objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v prvním pololetí 2008 celkem 1 621 mil. SMS, což představuje meziroční nárůst o 8 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly v prvním pololetí 2008 meziroční nárůst o 9,6 % a dosáhly výše 1 mld.. Kč (nárůst o 6,8 % na 505 mil. Kč ve druhém čtvrtletí). Celkový počet tarifních datových zákazníků (GPRS, CDMA a UMTS) vzrostl k 30. červnu 2008 meziročně o 19,6 % na 212 tisíc. Čistý přírůstek těchto zákazníků ve druhém čtvrtletí 2008 byl 7 tisíc. Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvním pololetí 2008 výše 112 Kč, o 3,7 % více ve srovnání s prvním pololetím 2007. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 44 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v prvním pololetí 2008, ve srovnání se 42 % ve stejném období 2007. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků mobilních datových služeb.

Přehled segmentu pevných linek[5]

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním pololetí 2008 meziročně o 5,4 % na 14,1 mld. Kč a o 5 % na 7,2 mld. Kč v samotném druhém čtvrtletí 2008 ve srovnání s 5,9% poklesem v prvním čtvrtletí. Tohoto zlepšení bylo dosaženo i přes nižší růst výnosů z ICT služeb, které významně přispěly k vyšším výnosům ve druhém čtvrtletí 2007. Výsledky druhého čtvrtletí 2007 byly pozitivně ovlivněny zaúčtováním několika projektů pro státní správu. Společnost očekává, že ICT služby pozitivně ovlivní výnosy segmentu pevných linek zejména ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Tradiční výnosy segmentu pevných linek (výnosy z přístupu do sítě a hlasové služby) potvrdily zlepšující se trend, který je výsledkem zpomalení poklesu pevných linek a zpomalení poklesu hlasového provozu. V prvním pololetí 2008 tak tyto výnosy poklesly meziročně o 10,3 %. Ve druhém čtvrtletí 2008 však dosáhl pokles 8,2 % oproti 12,4% poklesu v prvním čtvrtletí.

Výnosy z měsíčních poplatků poklesly v prvním pololetí 2008 meziročně o 16,2 % na 4,2 mld. Kč (o 15,7 % a 16,6 % ve druhém respektive prvním čtvrtletí 2008) díky 12,2% poklesu počtu pevných telefonních linek. Jejich počet dosáhl na konci června 2008 výše 1 938 tisíc. Ten je nadále tažen pokračující substitucí služeb pevných linek mobilními službami. Nicméně pokles počtu pevných telefonních linek se ve druhém čtvrtletí 2008 oproti stejnému období 2007 zpomalil. Ve druhém čtvrtletí 2008 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních linek 58 tisíc ve srovnání se 73 tisíci v prvním čtvrtletí 2008 a s 81 tisíci ve druhém čtvrtletí 2007. Za první pololetí 2008 se čistý pokles linek meziročně snížil o 33 %. Snížení poklesu je výsledkem zlepšujícího se počtu hrubých přírůstků a menšího počtu odhlášených pevných linek. K tomuto pozitivnímu vývoji přispělo úsilí společnosti zvýšit kvalitu pevných linek vylepšenou nabídkou služeb vysokorychlostního připojení k internetu a konvergentních balíčků. Celkový počet zákazníků, kteří si objednali některý z balíčků (O2 Duo, O2 Trio, O2 Duo Mobil), dosáhl na konci června 2008 zhruba 143 tisíc.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvním pololetí 2008 dohromady meziročně o 4,1 % na 4,4 mld. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí 2008 dosáhly stejné úrovně jako ve druhém čtvrtletí 2007, v porovnání s 8% meziročním poklesem prvním čtvrtletí 2008. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 8,1 % na 2,2 mld. Kč, což bylo způsobeno 14,6% poklesem hlasového provozu generovaného zákazníky pevných linek na 1 226 milionů minut. Ve druhém čtvrtletí 2008 výnosy z hlasového provozu klesly o 6,3 % a hlasový provoz klesl o 12,9 %. Výnosy z propojení (bez zahrnutí výnosů z mobilního segmentu) se v prvním pololetí 2008 meziročně téměř nezměnily a dosáhly 2,3 mld. Kč (pokles o 6,1 % v prvním čtvrtletí a nárůst o 6,5 % ve druhém čtvrtletí 2008). Tento vývoj byl výsledkem poklesu výnosů z příchozího provozu, který byl vykompenzován nárůstem mezinárodního tranzitnímu provozu a nárůstem počtu zpřístupněných místních smyček.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly v prvním pololetí 2008 dohromady meziročně o 8,3 % na 2,1 mld. Kč (o 6,9 % ve druhém čtvrtletí 2008) díky kombinaci 13,9% nárůstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu,. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL, IPTV a jedinečný obsah. Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu (ADSL, IPTV a služby obsahu) dosáhly v prvním pololetí 2008 výše 2 mld. Kč, meziročně o 13,9 % více. Z toho 1,9 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 17,5 %) a 175 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční pokles o 14,2 %). Celkový počet přípojek ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) ke konci června 2008 stoupl na 598 tisíc ve srovnání s 527 tisíci na konci března 2007, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl k 30. červnu 2008 výše 98 tisíc zákazníků.

Výnosy z datových služeb poklesly v prvním pololetí 2008 meziročně dohromady o 3,5 % na 2 mld. Kč zejména kvůli 18,6 % poklesu výnosů z pronajatých okruhů na 891 mil. Kč, zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 13,8 % na 1,1 mld. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení.

Výnosy z ICT služeb a zákaznických řešení (zahrnující i výnosy společnosti Deltax Systems) dosáhly v prvním pololetí 2008 výše 832 mil. Kč, meziročně o 2,7 % více, zatímco ve druhém čtvrtletí klesly o 15,2 %. Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 207 mil. Kč, meziročně o 4,6 % méně díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám. Ostatní výnosy z podnikání vzrostly meziročně o 23,8 % na 416 mil. Kč.

Aktivity na Slovensku

V prvním pololetí 2008 společnost Telefónica O2 Slovakia nadále zaměřovala své hlavní aktivity na zlepšení zákaznické struktury a deaktivaci neaktivních a neplatících zákazníků. Pro tarifní zákazníky Telefónica O2 Slovakia začala nabízet tarify, které se přizpůsobují různé intenzitě volání jednotlivých zákazníků. Tyto tarify jsou výhodné jak pro zákazníky, kteří volají nad limit volných minut zahrnutých v měsíčním paušálu, tak pod ním. V segmentu předplacených služeb představila společnost speciální nabídku cen SMS a volání v rámci sítě O2, která byla zaměřena na studenty a ostatní skupiny. V červnu 2008 oznámila Telefónica O2 Slovakia snížení cen roamingu. Zákazníci tak mohou volat z nejvíce navštěvovaných prázdninových destinací za výhodné ceny.

V souladu s očekáváním a dřívějším vyjádřením společnosti Telefónica O2 Slovakia, část zákazníků předplacených služeb, získaných v rámci kampaně při zahájení provozu na začátku roku 2007, využívala služeb společnosti nepravidelně. Výsledkem byl nižší stupeň jejich aktivity. Počet registrovaných zákazníků předplacených služeb dosáhl k 30. červnu 2008 výše 320 tisíc, zatímco počet zákazníků smluvních služeb 75 tisíc. Celkový počet registrovaných zákazníků na Slovensku tak ke konci června 2008 dosáhl 395 tisíc. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy v průběhu posledních tří měsíců, dosáhl počet aktivních zákazníků předplacených služeb na konci června 2008 výše 200 tisíc.

Telefónica O2 nadále pokračovala v rozvoji své sítě a do konce června 2008 zprovoznila již 635 základnových stanic, což jí umožnilo realizovat více než 70 % hlasového provozu generovaného jejími zákazníky ve vlastní síti. V dubnu 2008 společnost rovněž otevřela další část svého call centra v Banské Bystrici.

Konsolidované provozní náklady

Konsolidované provozní náklady skupiny (včetně Slovenska) vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 3,4 % na 17,8 mld. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí 2008 to bylo pouze o 0,7 % na 9 mld. Kč. To potvrzuje snahu společnosti zaměřit se na efektivní vynaložení provozních nákladů.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly v prvním pololetí 2008 dohromady výše 8,2 mld. Kč, meziročně o 0,2 % více, zatímco ve druhém čtvrtletí 2008 poklesly o 3 %. Náklady na propojení vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 6 % na 5,7 mld. Kč a o 4,6 % ve druhém čtvrtletí díky propojovacím poplatkům na Slovensku a vyššímu odchozímu provozu z mobilní sítě v České republice. Náklady na prodej zboží poklesly v prvním pololetí 2008 meziročně o 5,4 % na 1,5 mld. Kč. Ostatní dodávky poklesly v prvním pololetí 2008 o 16,9 % na 1,1 mld. Kč a o 26,9 % ve druhém čtvrtletí díky snížení subdodávek na projekty ICT.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, dosáhly v prvním pololetí 2008 výše 3,6 mld. Kč, o 0,2 % méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2007. Ve druhém čtvrtletí to bylo meziročně o 2,5 % méně. Počet zaměstnanců skupiny (včetně společnosti Deltax Systems) k 30. červnu 2008 dosáhl 9 320, meziročně o 0,5 % méně. Počet zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic se do konce června 2008 snížil meziročně o 4,2 % na 8 598.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 7,3 % na 5,4 mld. Kč a o 6,2 % ve druhém čtvrtletí. Náklady na marketing a prodej poklesly meziročně o 1,7 % na 1,6 mld. Kč. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT poklesly v prvním pololetí 2008 meziročně o 6,1 % na 1,2 mld. Kč díky pokračujícímu pozitivnímu vlivu synergií vyplývajících z integrace společností ČESKÝ TELECOM a Eurotel a díky zvýšené efektivitě outsourcingu IT. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 1,1 mld. Kč, meziročně o 32,7 % více. Tento nárůst byl zapříčiněn zejména vyššími náklady na nájem a souvisejícími náklady díky přestěhování sídla společnosti do nové budovy, nájemným placeným společností Deltax, náklady na Slovensku a zvyšujícím se podílem vozidel pořízených formou operativního pronájmu. Spotřeba materiálu a energie vzrostla meziročně o 20,8 % na 477 mil. Kč, zejména z důvodu nárůstu cen elektrické energie a nákladů na Slovensku. Ostatní externí náklady včetně nákladů na poradenské služby, call centra a další externí služby klesly v prvním pololetí 2008 dohromady meziročně o 18,6 % na 766 mil. Kč (pokles o 27,5 % ve druhém čtvrtletí).

Daně, které zahrnují daně jiné než daň z příjmů, poplatky a opravné položky vzrostly v prvním pololetí 2008 meziročně o 65 % na 528 mil. Kč, zejména kvůli tvorbě opravných položek k pohledávkám na Slovensku v prvním čtvrtletí, zatímco tyto opravné položky ve druhém čtvrtletí významně klesly.

Výhled pro druhé pololetí roku 2008

V segmentu pevných linek se bude úsilí společnosti nadále zaměřovat na snížení poklesu pevných linek. Společnost očekává, že pokračující zlepšování nabídky ADSL a IPTV zvýší hodnotu nabídky pevné linky. Služby vysokorychlostního připojení k internetu budou základním pilířem konvergentní nabídky. Silný potenciál růstu společnost vidí v oblasti IT a integrovaných zákaznických řešení určených především pro korporátní zákazníky a zákazníky z oblasti veřejné správy. Na tuto oblast svého podnikání zaměří společnost své úsilí i v druhé polovině roku 2008. Jak bylo uvedeno výše v textu této tiskové zprávy, společnost očekává vyšší příspěvek ICT služeb do výnosů segmentu pevných linek ve čtvrtém čtvrtletí 2008. Akvizice společnosti Deltax Systems ještě více posílí pozici společnosti na rychle rostoucím trhu ICT. Strategie v mobilním segmentu se nadále zaměří na udržení průměrného úrovně měsíčního výnosu na zákazníka (ARPU), a to především díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní a rostoucími výnosy z mobilních datových služeb (jiných než SMS) a mobilního vysokorychlostního internetového připojení.

Telefónica O2 bude dále podporovat další rozvoj provozu na Slovensku. Komerční aktivity budou zaměřeny především na zlepšení struktury zákaznické báze prostřednictvím rostoucí podílu zákazníků tarifních služeb a získávání nových zákazníků s cílem zvýšit jejich aktivitu. Po očekávané a již dříve komunikované deaktivaci části zákazníků předplacených služeb získaných v rámci kampaně při zahájení provozu v 2007, ke které došlo v prvním pololetí 2008, společnost očekává stabilizaci míry odchodu svých zákazníků.

Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 budou nadále udržení růstu výnosů, efektivní a selektivní investice a silná tvorba volných hotovostních toků.

Na základě zveřejněných výsledků za první pololetí 2008 a v kontextu měnícího se makroekonomického prostředí Telefónica O2 naplní své cíle hospodaření pro rok 2008. Očekává, že konsolidované výnosy [6] vzrostou meziročně o 2 až 4 % a provozní zisk před opisy a amortizací (OIBDA) [7] vzroste o 0 až 2 %. Skupina dále předpokládá, že v roce 2008 dosáhnou celkové konsolidované investice zhruba 9 mld. Kč.

[1]Srovnatelné období šesti a tří měsíců do 30. června 2007

[2]Dlouhodobý a krátkodobý finanční dluh minus hotovost a hotovostní ekvivalenty a krátkodobé finanční investice vůči vlastnímu jmění

[3]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

[4]Včetně výnosů ze segmentu pevných linek

[5]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

[6]Pro účely odhadu výnosů v roce 2008 jsou zahrnuty pouze Výnosy z podnikání.

[7]Pro účely odhadu, OIBDA nezahrnuje ostatní mimořádné výnosy/náklady, které nelze pro rok 2008 předvídat. Pro účely srovnání jsou ostatní mimořádné výnosy/náklady registrované v roce 2007 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (jediný nepředvídatelný náklad odečtený z OIBDA v roce 2007 bylo snížení hodnoty majetku).