zavřít

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů ve společnosti O2 Czech Republic a.s.

  Společnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen " O2") by Vám ráda poskytla bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou. Přečtěte si, prosím, tento dokument podrobně spolu se Všeobecnými podmínkami, provozními podmínkami a dalšími sděleními vztahujícími se k dané službě. Uvedené dokumenty jsou Vám k dispozici na všech prodejních místech a na webových stránkách. Sledujte také pečlivě veškeré dokumenty a materiály, které naše společnost průběžně zveřejňuje.

  O2 postupuje při zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy. Věnujte, prosím, uvedeným předpisům patřičnou pozornost. O2 chrání veškeré údaje v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

  Osobní údaje

  O2 shromažďuje a dále zpracovává osobní, identifikační údaje, provozní a lokalizační údaje účastníků, oprávněných zástupců účastníků a uživatelů.

  Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo/identifikátor, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení, atd.

  Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších službách poskytnutých společností), zejména volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo), datum, čas, trvání přenosu, druh poskytnuté služby atd.

  Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele, zejména číslo, název a umístění koncového bodu sítě apod.

  Osobní údaje, identifikační údaje, provozní a lokalizační údaje účastníků, oprávněných zástupců účastníků a uživatelů budou nadále zmiňovány jako "Údaje".

  Zpracování osobních údajů

  Údaje jsou společností O2, jejími obchodními partnery a dalšími osobami shromažďovány a zpracovávány manuálně nebo elektronicky pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování služeb a platebních transakcí, včetně souvisejících provozních činností, vyúčtování služeb a platebních transakcí a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti Smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, nebo po dohodnutou dobu nebo dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být uzavřena ani plněna Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací, nejde-li o předplacené služby. Pokud je navrhovatel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede též daňové identifikační číslo. Ostatní osobní údaje, které poskytnete společnosti O2 či jejím partnerům, poskytujete dobrovolně. Uvedené údaje nám poskytujete zejména prostřednictvím Žádosti o poskytování služeb elektronických komunikací, která je návrhem na uzavření smlouvy mezi Vámi a společností O2 a dále prostřednictvím dalších materiálů, formulářů a dokumentů, které s námi sepisujete či nám je telefonicky či elektronicky poskytujete v průběhu trvání našeho smluvního vztahu.

  Jako zákazník dále souhlasíte s tím, že společnost O2 je v souladu s platnými právními předpisy oprávněna osobám zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky poskytnout Údaje nezbytné pro poskytování služeb, a to za účelem propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a služeb po dobu uvedenou výše. Jako zákazník dále souhlasíte s tím, že společnost O2 je dále oprávněna poskytnout Údaje v rozsahu, pro účely a po dobu uvedenou výše těm osobám, které společnost O2 zastupují nebo jinak oprávněně chrání její zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb, platebních transakcí, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících či na provozování a údržbě systémů, prostřednictvím kterých se takové služby subjektům údajů poskytují. Jinými slovy, jde o společnosti, které nám pomáhají poskytnout Vám na míru ty nejlepší služby.

  O2 nakládá s vašimi Údaji pouze v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Vámi je nesděluje třetím osobám. Jako zákazník dále souhlasíte s tím, že společnost O2 je oprávněna poskytnout Údaje, včetně rodného čísla a informace o rozsahu a povaze porušení smluvních povinností řádně a včas platit za poskytnutou službu a informace o následné platební morálce, osobám spravujícím registr údajů o účastnících a jiných osobách, a to za účelem ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti zákazníka, zejména sdružení SOLUS, IČ 69346925, které je oprávněno Údaje zpřístupnit osobám oprávněným k nahlížení do takového registru (www.solus.cz), a to pouze v tom případě, kdy účastník neuhradil příslušnou částku společnosti O2 do dne splatnosti. Tento souhlas poskytujete od data platnosti Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku vůči společnosti O2. Zpracováním Vašich Údajů v registru Solus zároveň chráníme Vaše Údaje, aby nebyly neoprávněně zneužity.

  Údaje jsou společností O2 či jejími partnery zpracovávány také pro tzv. marketingové účely proto, abychom Vám poskytovali co nejlepší informace o službách. Údaje jsou takto zpracovávány a tříděny podle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu a služeb společnosti nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely a pro účely s Vámi sjednané, to vše v rozsahu, v jakém jste tyto Údaje společnosti O2 poskytli nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém je společnost O2 získala při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených výše. Společnost O2 zpracovává Údaje pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, příp. po dobu dohodnutou s Vámi. Podpisem Žádosti o poskytování služeb elektronických komunikací a akceptací Všeobecných podmínek svobodně, vědomě a jednoznačně souhlasíte s výše uvedeným zpracováním svých Údajů společností O2, popř. jejími partnery či obchodními zástupci. Formu projevu vůle může stanovit O2 a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu, může to být např. podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím služby, zasláním krátké textové zprávy, zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách společnosti O2 či obdobným úkonem, který je vždy komunikován. Odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním Údajů a učiníte-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasíte s výše uvedeným zpracováním Údajů. Tento opětovný souhlas se zpracováním Údajů platí i pro Údaje získaná v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Zákazník dále souhlasí s tím, že je společnost O2 oprávněna pro účely zde uvedené nadále až do odvolání zpracovávat jméno, příjmení, adresu subjektu údajů a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb.

  Abychom Vás mohli oslovovat s novými nabídkami a dalšími informacemi souvisejícími se stávajícími službami a produkty jak svými, tak s nabídkami a informaci dalších subjektů, co možná nejefektivněji, souhlasíte s tím, že k těmto účelům využijeme Vaši poštovní adresu,  Vaši adresu elektronické pošty a telefonní číslo, příp. využijeme automatická volací zařízení, fax či jiný obdobný způsob, včetně telemarketingu. Takové nabídky nebo informace jsou zpravidla označeny jako OS, tedy obchodní sdělení.

  Na základě Vašeho souhlasu společnost O2 zpřístupní Vaše telefonní číslo ve veřejném telefonním seznamu v tištěné nebo elektronické verzi s uvedením jména, příjmení, adresy a telefonního čísla, popř. i obchodní firmy, sídla či místa podnikání, adresy elektronické pošty, příp. dalších dohodnutých údajů a informace o tom, že si nepřejete být kontaktován za účelem marketingu. Tato data budou přístupná i prostřednictvím informační služby společnosti O2 na základě dotazů.

  Výhradně za účely zajištění důkazu o uskutečněné transakci, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality a tréninku zaměstnanců) a dále též ochrany práv společnosti O2 mohou být ze strany společnosti O2 zpráva a s ní spojené údaje, které si vyměňujete nebo přenášíte s jejím kontaktním místem (v její provozovně nebo prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací), monitorovány. Monitorováním se rozumí zejména záznam hovorové či datové korespondence.

  Jestliže byste chtěli souhlas se zpracováním Vašich Údajů pro marketingové a obchodní účely či pro uveřejnění v telefonním seznamu odvolat, je to možné. Pokud tak učiníte, společnost O2 Vám již nadále nebudeme moci připravit nabídku tzv. na míru Vašich požadavků či přání a některé informace o službách budou pro Vás těžko dostupné. Odvolání můžete kdykoli učinit, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku, apod.) po Vaší řádné identifikaci. Souhlas lze budˇ neudělit zaškrtnutím příslušné kolonky v Žádosti o poskytování služeb elektronických komunikací, a to nesouhlasíte-li se zpracováním Vašich Údajů pro marketingové  a další účely, zaškrtnete políčko Ne. Jestliže jste souhlas již udělili, můžete jej odvolat způsobem uvedeným výše. Svůj nesouhlas můžete také vyjádřit pouze například s některým způsobem oslovování s našimi nabídkami či nabídkami našich partnerů. Po odvolání souhlasu O2, resp. třetí osoba nebude dále zpracovávat Údaje získané po odvolání souhlasu se zpracováním a Údaje získané před odvoláním souhlasu, avšak dosud nezpracované. Jako zákazník jste při užívání služeb s přidanou hodnotou oprávněn přechodně odmítnout zpracování lokalizačních údajů pro jednotlivé spojení do sítě/í nebo přenos zprávy, a to způsobem stanoveným společností O2. Jako zákazník jste dále oprávněn odmítnout souhlas s užitím svého elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy. Zpracování na základě zákona nemůžete odmítnout.

  Přístup k osobním údajům

  Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Údaje. V případě, že údaj zpracovávaný společností O2 neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o Vás O2 sama nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

  Práva subjektu údajů

  Pokud zjistíte nebo se domníváte, že O2 nebo některý z jejích obchodních partnerů provádí zpracování Vašich Údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost O2 nebo příslušného obchodního partnera o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby O2 nebo příslušný obchodní partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci nepřesných Údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, O2 nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Další Vaše práva jsou uvedena v § 21 a násl. zákona o ochraně osobních údajů. Odstranění nebo oprava Údajů budou provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti.

  Kontakty
  a mapy pokrytí

  Zavolejte nám zdarma
  800 02 02 02

  Všechny kontakty

  Zjistěte si pokrytí a prodejny v různých částech České republiky
  Zobrazit mapu

  O2 Extra

  Každý nový nebo stávající O2 zákazník získává řadu slev a výhod.

  Více o programu O2 Extra

  Kariéra v O2

  Jsme největším telekomunikačním operátorem ve střední Evropě.

  Chci do O2

  Podnikejte s O2

  Nabízíme možnost provozování našich prodejen formou franšízingu

  Více informací