ESG dohled a komise

Za dodržování principů ESG zodpovídá představenstvo společnosti.

To si pro tento účel ustanovilo komisi.

V návaznosti na principy definované strategií udržitelnosti provádí komise pravidelná kvartální vyhodnocení. Zároveň vydáváme update plnění cílů strategie na půlroční bázi.

Členové představenstva a výkonného výboru dostávají veškeré relevantní informace z interních i externích zdrojů tak, aby měli k dispozici dostatečné informace, schopnosti i zkušenosti nezbytné k řádnému řízení agendy ESG, výkonu dohledu nad dopady činností do oblasti ESG, a řízení due diligence v oblasti ESG.

Za záležitosti ESG nese konečnou odpovědnost představenstvo společnosti, které rovněž odpovídá za kontrolu a schvalování předávaných informací, včetně podstatných informací nefinanční povahy a týkajících se ESG.

Ředitel pro korporátní komunikaci byl jako člen výkonného výboru pověřen odpovědností za záležitosti ESG. Mezi jeho povinnosti patří pravidelné vykazování a projednávání záležitostí ESG s ostatními členy výkonného výboru.

V současné době zpracovává novou strukturu řízení ESG, která bude zavedena odrazí se v příslušných zprávách v roce 2022.