ESG dohled a komise

Za dodržování principů ESG zodpovídá představenstvo společnosti. V roce 2022 vznikl v O2 také nový výbor tzv. ESG committee. Ten se pravidelně schází a dohlíží na plnění strategie udržitelnosti a na dodržování etických norem. Schvaluje také všechny ESG projekty, monitoruje jejich průběh a kontroluje, zda se principy udržitelnosti propisují do činnosti firmy. V O2 byla také vytvořena nová pozice ESG Officer, který se stará, aby se dodržovaly společensky odpovědné hodnoty v celé firmě.

V návaznosti na principy definované strategií udržitelnosti provádí komise pravidelná kvartální vyhodnocení.

Členové představenstva a výkonného výboru dostávají veškeré relevantní informace z interních i externích zdrojů tak, aby měli k dispozici dostatečné informace, schopnosti i zkušenosti nezbytné k řádnému řízení agendy ESG, výkonu dohledu nad dopady činností do oblasti ESG, a řízení due diligence v oblasti ESG.

Za záležitosti ESG nese konečnou odpovědnost představenstvo společnosti, které rovněž odpovídá za kontrolu a schvalování předávaných informací, včetně podstatných informací nefinanční povahy a týkajících se ESG.

Ředitel pro korporátní komunikaci byl jako člen výkonného výboru pověřen odpovědností za záležitosti ESG. Mezi jeho povinnosti patří pravidelné vykazování a projednávání záležitostí ESG s ostatními členy výkonného výboru.