Ověřujeme naše výsledky

Abychom na poli environmentální odpovědnosti dosahovali ověřitelných příznivých výsledků, máme zavedené systémy podle oficiálních evropských norem:

Redukujeme množství produkovaného odpadu

Důsledně třídíme odpady jak v kancelářských prostorách, tak při skladování zboží a technologického materiálů i při výstavbě a údržbě telekomunikační sítě. Ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s. zajišťujeme pro naše zákazníky bezúplatný zpětný odběr a následnou recyklaci vysloužilých drobných elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů z domácnosti.

Plníme povinnosti osoby, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., kde je evidována pod klientským číslem F00027677. Na webových stránkách www.ekokom.cz jsou k dispozici podrobné informace o třídění, odvozu a využití obalů jako druhotných surovin.

V rámci těchto obchodních partnerství jsme jako firma součástí osvětových programů Zodpovědná firma a Zelená firma.