Služby pro zdravotně postižené

Potřebné doklady

(Služby pro zdravotně postižené - další informace o službě.)

Prokazování zdravotních postižení uvedených v § 43 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů se provádí podle nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění pozdějších předpisů.

 A. Držitel průkazu ZTP/P - průkaz ZTP/P nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání mimořádných výhod III. stupně. V písemném styku se předkládá kopie průkazu nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí.

B. Držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty - průkaz ZTP nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání mimořádných výhod II. stupně, ve kterém je uvedeno, že zjištěné zdravotní postižení odpovídá

- u osoby starší 18 let věku: postižení uvedenému v odst. 2 písm. j) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

- u osoby mladší 18 let věku: postižení uvedenému v odst. 3 písm. i) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

(u rozhodnutí vydaných do 31.12.2011 se jedná o písm. i) a u rozhodnutí vydaných do 31.12.2005 se jedná o písm. l přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).

V písemném styku se předkládá kopie průkazu nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí. Není-li v rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod II. stupně druh zdravotního postižení přesně specifikován, nebo jedná-li se o přiznání těchto výhod z důvodu jiného zdravotního postižení, nebo není z průkazu ZTP jednoznačně patrné, že je vydán z důvodu sluchového postižení je třeba ještě předložit potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě. Oboustrannou praktickou hluchotou nebo oboustrannou úplnou hluchotou se ve smyslu výše uvedené vyhlášky rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB.

C. Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby - úředně ověřená kopie rozhodnutí (oznámení) příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči, ve kterém je uveden přiznaný stupeň závislosti II., III. nebo IV. (nahrazuje zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006).

D. Zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je držitelem průkazu dle písmene A. nebo B. nebo je osobou podle písmene C. - kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení prokazuje žadatel i svůj vztah ke zdravotně postiženému dítěti (rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, atp.).

E. Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby - úředně ověřená kopie rozhodnutí (oznámení) příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči, ve kterém je uveden přiznaný stupeň závislosti I. (nahrazuje zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006).

F. Zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je osobou podle písmene E - kromě dokladů prokazujících stupeň závislosti prokazuje žadatel i svůj vztah ke zdravotně postiženému dítěti (rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, atp.).

U zdravotně postižených osob, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům je kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení potřeba předložit doklad, na jehož základě je zástupce oprávněn jednat za zdravotně postiženou osobu (rozhodnutí soudu ve věci zbavení nebo omezení způsobilosti, listina opatrovníka, atp.). Jestliže žadatel odmítá pořízení fotokopií výše uvedených dokladů, předkládá Čestné prohlášení. Při osobním vyřizování Žádosti ověří pracovník naší společnosti údaje uváděné v Čestném prohlášení nahlédnutím do dokladů. V písemném styku je nutné úřední ověření podpisu na Čestném prohlášení.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc