Podmínky platebních metod

We're sorry, but this page is only available in Czech.

For information in English, please call us toll-free at 800 33 00 76 or visit one of these selected O2 Shops to talk to an English-speaking O2 representative.

O2 není provozovatelem služeb, nebo prodejcem zboží, které lze platit jednotlivými platebními metodami přes O2. O2 pouze zajišťuje provoz jednotlivých platebních metod a zajišťuje pro své partnery výběr plateb od zákazníků. O2 neodpovídá za obsah, kvalitu ani za inzerci zboží, nebo služeb. Za vystavení daňového dokladu k zakoupenému zboží, nebo službám odpovídá poskytovatel služby, nebo jím pověřený zástupce, nikoliv O2. Jakékoliv reklamace vztažené k zakoupené službě, nebo zboží, jejímu obsahu, stavu, nebo vadám a to včetně dodání je zákazník povinen uplatnit u poskytovatele služby, který je povinností řešit reklamaci zákonem. O2 není oprávněna takovou reklamaci vyřešit. Výjimkou je reklamace počtu, nebo výše platební transakce realizované prostřednictvím předplacené karty O2, nebo vyúčtované v rámci měsíčního vyúčtování od O2.

Limity a omezení platebních metod

O2 si vyhrazuje právo omezit dostupnost platebních metod pro své zákazníky, nebo omezit objem platebních transakcí na uživatele. O2 si vyhrazuje právo neprovést platební transakci zákazníkovi, který řádně a včas nehradí vyúčtování O2, nebo má závazky vůči O2 po splatnosti anebo mu bylo během posledních 12 měsíců omezeno či přerušeno poskytování služeb O2 z důvodu nezaplacení vyúčtování.
Stejné právo si O2 vyhrazuje, pokud na realizaci transakce nemá zákazník na své předplacené kartě dostatečný disponibilní zůstatek. O důvodu zamítnutí platby přes O2 je zákazník informován buď formou SMS od O2, nebo informací zobrazenou na internetové stránce buď od O2, nebo od partnera O2. Nedostupnost platby voláním se projevuje znemožněním dovolání se na volanou linku, popř. rozpojením hovoru v případě, kdy hrozí překročení transakčního, nebo časového limitu.

Na platební transakce se vztahují některé restriktivní omezení dané legislativou, např. zákonem o platebním styku, nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z tohoto důvodu O2 nastavuje limity objemů platebních transakcí, z nichž některé mohou dosahovat limitů daných zákonem a některé mohou být i přísnější.

Podmínky používání cookies