Podmínky O2 Fóra

We're sorry, but this page is only available in Czech.

For information in English, please call us toll-free at 800 33 00 76 or visit one of these selected O2 Shops to talk to an English-speaking O2 representative.

(dále jen „Podmínky“)

 

1.    O2 Fórum je elektronický nástroj provozovaný společností O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Poskytovatel“).

2.    Uživatelem O2 Fóra je fyzická osoba, která v O2 Fóru vystupuje pod svou přezdívkou, ať už po přihlášení, nebo bez přihlášení (dále jen „Uživatel“). Po přihlášení si Uživatel může založit účet Uživatele.

3.    O2 Fórum slouží ke komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživateli a mezi Uživateli navzájem, zejména k hledání odpovědí na otázky, řešení problémů a výměně zkušeností. O2 Fórum je zároveň prostorem pro zlepšovací návrhy.

4.    Uživatel má právo v O2 Fóru svobodně vyjadřovat své názory, obsah příspěvků však musí být v souladu s právním řádem České republiky a těmito Podmínkami. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah diskusí a příspěvků v O2 Fóru.

5.    Příspěvky do O2 Fóra nesmí obsahovat vulgarismy.

6.    Příspěvky do O2 Fóra nesmí obsahovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si Uživatel nemohl dostatečně ověřit, zejména pokud by mohly poškodit jinou osobu nebo skupinu osob.

7.    Příspěvky nesmí obsahovat materiály chráněné autorským právem, ledaže by držitel autorských práv udělil Uživateli souhlas s jejich užitím.

8.    Příspěvky nesmí být reklamou.

9.    Publikováním příspěvků v O2 Fóru dává Uživatel souhlas s jejich zveřejněním.

10.  V případě, že Uživatel vloží do O2 Fóra příspěvek, který je v rozporu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn smazat tento příspěvek nebo jeho část. Posouzení, zda je příspěvek v souladu nebo v rozporu s Podmínkami, je na Poskytovateli a výsledek posouzení je konečný.

11.  Uživatel se zavazuje využívat O2 Fórum v souladu s těmito Podmínkami a pokyny Poskytovatele a nezasahovat do provozu a funkčnosti O2 Fóra.

12.  V případě, že Uživatel opakovaně vkládá do O2 Fóra příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, nebo jedná v rozporu s bodem 11. Podmínek, je Poskytovatel oprávněn

a) smazat jednotlivé příspěvky Uživatele nebo jejich části,
b) smazat všechny diskuse a příspěvky Uživatele,
c) nezveřejňovat diskuse a příspěvky Uživatele,
d) zablokovat nebo zrušit účet Uživatele.

13.  Poskytovatel si vyhrazuje právo přesouvat diskuse mezi jednotlivými kategoriemi diskusí, nezveřejňovat některé zaslané příspěvky, kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek a změnit nebo pozastavit provoz O2 Fóra, a to i bez předchozího oznámení Uživateli.

14.  Veškerá autorská a jiná práva související s funkcionalitou, vizuálním ztvárněním a informačním obsahem O2 Fóra náleží Poskytovateli, případně třetím osobám, se kterými má Poskytovatel za tímto účelem uzavřené smlouvy.

15.  Přihlášením do O2 Fóra poskytuje Uživatel Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti Poskytovatele i třetích osob – partnerů Poskytovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Poskytovateli.

16.  Na vztahy neupravené těmito Podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.

17.  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 7. září 2011.

Podmínky používání cookies