Podmínky a použití HbbTV aplikace O2 TV a souvisejících služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky HbbTV aplikace a souvisejících služeb (dále jen „Podmínky“) vydala společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336 (dále jen „O2“).

1.2. Tyto Podmínky upravují vztah mezi Uživateli a O2 při užívání HbbTV aplikace O2TV (dále jen „Aplikace“) a poskytování některých souvisejících služeb dostupných prostřednictvím Aplikace.

1.3. Aplikace spočívá v propojení lineárního televizního vysílání a internetu, kdy při sledování programu O2 TV FREE se Uživateli po stisknutí modrého tlačítka na ovladači zobrazí Aplikace v HbbTV prostředí s dalším obsahem a nabídkou dalších služeb.

1.4. Služba „O2TV Sport Na den“ v HbbTV prostředí spočívá ve zpřístupnění televizního programu O2TV Sport metodou streamingu v dále specifikovaném televizoru na 24 hodin (dále jen „Služba).

1.5. Uživatel je povinen dodržovat ujednání uvedená v Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách je společnost O2 oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím Aplikace a/nebo Služby Uživatel potvrzuje, že s Podmínkami souhlasí. V případě nesouhlasu s Podmínkami není Uživatel oprávněn Aplikaci a/nebo Službu využít.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

2.1. Aplikace je dostupná na televizorech s povolenou funkcí HbbTV připojených k internetu (síťovým kabelem nebo přes WiFi) schopných přijímat digitální televizní vysílání DVB-T v dosahu vysílací sítě Multiplex 4. Na těchto televizorech je Aplikace dostupná stisknutím modrého tlačítka na ovladači televizoru při sledování programu O2 TV FREE. Stisknutím modrého tlačítka v prostředí Aplikace se Aplikace zavře.

2.2. Po vstupu do Aplikace je Aplikace ovládána pomocí barevných tlačítek na ovladači televizoru dle zobrazených instrukcí.

3. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1. Služba je dostupná z hlavní nabídky Aplikace po stisknutí modrého tlačítka ovladače televizoru. Službu lze zakoupit po zadání mobilního telefonního čísla Uživatele bez nutnosti registrace. Na zadané telefonní číslo Uživateli přijde SMS s instrukcemi pro objednání Služby a potvrzení platby. Platná cena Služby je uvedena v Aplikaci i v uvedené SMS. Uživatel potvrdí zájem o objednání Služby odpovědí na tuto SMS. Cenu za Službu je možné zaplatit pomocí SMS.

3.2. Účastníci služeb elektronických komunikací poskytovaných O2 provedou úhradu automaticky, částka za Službu je jim následně zahrnuta do vyúčtování za služby elektronických komunikací nebo stržena z kreditu. Pokud Uživatel užívá předplacenou SIM kartu, musí mít též dostatečný kredit. Reklamace úhrad se podává stejným způsobem uvedeným jako reklamace vyúčtování služeb elektronických komunikací poskytovaných O2 a to např. na bezplatné lince 800 02 02 02.

3.3. Účastníci hlasových služeb elektronických komunikací ostatních mobilních poskytovatelů hradí službu prostřednictvím Premium SMS. Zákazník může využít platbu prostřednictvím Premium SMS pouze pokud ji má aktivovanou u svého mobilního poskytovatele. Pokud zákazník užívá předplacenou SIM kartu, musí mít též dostatečný kredit. Premium SMS službu pro O2 Czech Republic a.s. technicky zajišťuje společnost Airtoy a.s., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6320, IČ: 261 44 085. Více informací na www.platmobilem.cz. Reklamace úhrad prostřednictvím Premium SMS jsou řešeny na telefonním čísle + 420 602 777 555 od pondělí do pátku v době od 9:00 do 17:00 hod., nebo prostřednictvím emailové adresy reklamace@airtoy.net. Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení platební transakce ve smyslu, že Premium SMS nebyla odeslána či byla špatně vyúčtována, lze uplatnit výhradně u poskytovatele služby elektronických komunikací, prostřednictvím které byla Premium SMS odeslána.

3.4. Po zaplacení je Uživateli na 24 hodin zpřístupněn stream programu O2TV Sport, k opětovnému přihlášení v rámci 24 hodin Uživatel dle instrukcí v Aplikaci zadá číselný kód, který obdržel v SMS potvrzující objednání Služby.

3.5. Objednáním Služby dává Uživatel souhlas k využití jeho údajů (telefonní číslo) pro marketingové účely společnosti O2 Czech Republic a.s.

3.6. Služba je dostupná v HD Ready kvalitě nebo Full HD kvalitě.

3.7. Služba je určena výhradně k osobnímu užití Uživatelů, a to na území České republiky. Komerční a/nebo podnikatelské užití a jakékoli veřejné užití Služby je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn obsah zpřístupněný prostřednictvím Služby jakýmkoli způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Uživatel bere na vědomí, že pokud udělil O2 jako účastník služeb elektronických komunikací poskytovaných O2 souhlas se zpracováním osobních údajů souhlas dle čl. 6.4 a 6.6 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, je O2 oprávněna zpracovávat údaje týkající se využití Služby a třídit je společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel O2 souhlas, pro účely nabízení produktů či služeb a pro další marketingové a obchodní účely O2, případně třetích subjektů.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že získání výhod souvisejících se Službou může být podmíněno udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutý elektronický kontakt Uživatele. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že pro účel zasílání obchodních sdělení poskytne O2 – je-li vyžadován - svůj pravdivý elektronický kontakt a že neporuší právo jiné fyzické osoby na ochranu osobních údajů tím, že uvede její elektronický kontakt.

4.3. Uživatel bere na vědomí, že využitím voucheru či jiné slevy ze standardní ceny služeb poskytovaných dle těchto Podmínek uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení s nabídkami O2, případně jiných subjektů, a to na elektronické kontakty užívané při čerpání služeb dle těchto Podmínek. Tato sdělení budou označena jako Obchodní sdělení.

4.4. Uživatel má právo na informace o osobních údajích, které O2 o jeho osobě zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

4.5. Zjistí-li Uživatel, že O2 zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat O2 o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li O2 žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Uživatel bere na vědomí, že O2 neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení a že zajištění připojení k internetu není součástí Aplikace ani Služby.

5.2. Aplikace a Služba nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu technických závad mimo kontrolu společnosti O2.

5.3. V souvislosti s poskytováním Služby je O2 (tj. O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 60193336, DIČ CZ60193336) poskytovatelem převzatého televizního vysílání poskytovaného prostřednictvím Aplikace. Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

5.4. O2 výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání Aplikace a/nebo Služby v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.

5.5. Uživatel bere na vědomí, že všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti Aplikace a/nebo Služby poskytované dle těchto Podmínek, a veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany O2 posuzovány jako porušení těchto Podmínek a O2 je oprávněna Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu k Aplikaci a/nebo Službě poskytované dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je O2 oprávněna uplatnit okamžitě.

5.6. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

5.7. Společnost O2 je oprávněna měnit či doplňovat Podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti případného předchozího znění Podmínek.

5.8. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy.

5.9. Otázky těmito Podmínkami neupravené se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s.

5.10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 20. března 2017.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc
Podmínky používání cookies