Doporuč a získej - podmínky

Pravidla spolupráce:

Tato pravidla stanoví základní podmínky spolupráce mezi O2 (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322) a Doporučitelem týkající se Doporučeného Podnikatele.

Doporučitelem je podnikatel – zákazník O2 -  aktivně užívající Službu (definovanou níže) a řádně hradicí měsíční paušální poplatek.

Zájemce o eKasu (dále jen „Doporučený podnikatel“) - třetí osoba podnikatel splňující podmínky pro uzavření nové smlouvy na Službu eKasa včetně zakoupení relevantního hardware podle aktuálních podmínek dané služby (dále jen „Služba").

Tato pravidla rovněž stanoví podmínky pro získání odměny za doporučení Doporučeného Podnikatele. Doporučiteli může vzniknout nárok na Odměnu č. 1 nebo na Odměnu č. 2 pouze v případě, že se výsledek dostaví výlučně na základě jím dodaných informací. Odměna č. 1 nebo Odměna č. 2 současně Doporučiteli náleží pouze v případě splnění všech podmínek těchto pravidel (včetně poskytnutí všech informací a získání všech souhlasů) a současně v případě, kdy Doporučený Podnikatel není uživatelem Služby a zřízení Služby v minulosti neodmítl.

Nárok na Odměnu č. 1 vzniká Doporučiteli v případě, kdy

  • uvedl pravdivé a platné údaje o identifikaci ve vztahu k Doporučenému Podnikateli a
  • O2 nedisponuje identifikací Doporučeného Podnikatele z jiných zdrojů a
  • O2 bylo dle dále uvedených pravidel schopno Doporučeného Podnikatele na základě řádné identifikace kontaktovat a
  • Doporučený Podnikatel potvrdil O2, že udělil souhlas Doporučiteli s doporučením.

Nárok na Odměnu č. 2 vzniká Doporučiteli v případě, kdy

  • uvedl pravdivé a platné údaje o identifikaci ve vztahu k Doporučenému Podnikateli a
  • O2 nedisponuje identifikací Doporučeného Podnikatele z jiných zdrojů a
  • O2 bylo dle dále uvedených pravidel schopno Doporučeného Podnikatele na základě řádné identifikace kontaktovat a
  • Doporučený Podnikatel potvrdil O2, že udělil souhlas Doporučiteli s doporučením a
  • Doporučený Podnikatel ve lhůtě 1 týdně od kontaktování ze strany O2 uzavřel novou smlouvu na Službu a uhradil nejméně 1 měsíční paušální poplatek za Službu.

Odměnou č. 1 za každé jednotlivé doporučení je poukaz v elektronické formě ve výši 250,-  Kč na nákup zboží na internetovém obchodě eshop.o2.cz. Platnost všech poukazů vydaných v souvislosti s těmito podmínkami skončí nejpozději 31. května 2017.

Odměnou č. 2 za každé jednotlivé doporučení je poukaz v elektronické formě ve výši 500,- Kč na slevu na měsíční paušální poplatek Služby.

Doporučitel doporučí Doporučenému Podnikateli Službu nabízenou O2. Počet Doporučených Podnikatelů ze strany Doporučitele není omezen. Nárok na odměnu je kumulativní. Doporučitel při doporučení má povinnost sdělit veškeré informace k identifikaci. Sdělení O2 probíhá elektronicky prostřednictvím Služby, kterou Doporučitel užívá.

O2 se zavazuje provést celkem tři (3) pokusy o telefonický kontakt s Doporučeným Podnikatelem, a to ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od dne, kdy obdrželo identifikační údaje od Doporučitele.

Doporučený Podnikatel má povinnost užívat při jednáních s O2 identifikaci, která byla O2 sdělena Doporučitelem. V případě neuvedení těchto identifikačních údajů, nebo jejich nesprávného uvedení, nárok Doporučiteli na odměnu nevzniká.

Akce se vztahuje na objednávky služeb zadané v období od 20. ledna 2017 do 31. března 2017.

V případě splnění všech podmínek nárok na výplatu Odměny č. 1 Doporučiteli vzniká [....].

V případě splnění všech podmínek nárok na výplatu Odměny č. 2 Doporučiteli vzniká 1. května 2017.

Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění (v hotovosti) či v jiné formě. O2 neručí za ztrátu odměny zasílané prostřednictvím České pošty. V případě, že se doporučiteli nepodaří doručit odměnu na emailovou adresu, jeho nárok na odměnu zaniká.

O2 si vyhrazuje právo změn jednotlivých podmínek akce. V případě změny podmínek nevzniká Doporučiteli nárok na náhradu škody ani jiné odškodnění, pokud mu nárok na odměnu nevznikl před výše uvedenou změnou.

Účastí na akci vyjadřuje Doporučitel svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Doporučitel zároveň dává O2 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti O2 i třetích osob – partnerů O2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Doporučitel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení O2. Přijetím odměny poskytuje Doporučitel souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely O2 po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Doporučitel prohlašuje, že disponuje výslovným souhlasem Doporučeného Podnikatele ve shora uvedeném rozsahu k uvedení jeho údajů v rámci těchto Podmínek a Doporučený Podnikatel souhlasil s tím, aby byl v souvislostí s touto akcí kontaktován O2. Pokud takovým souhlasem Doporučitel nedisponuje, nesmí se vykonávat činnosti dle těchto Podmínek, nárok na odměnu nevzniká.

O2 si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit.

V případě, že Doporučitel zneužil podmínky této akce, má O2 právo požadovat od Doporučitele vrácení odměny bankovním převodem na účet O2 v její plné výši, popř. ji neposkytnout (platí v případě, že odměna ještě doporučiteli nebyla odeslána).

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc
Podmínky používání cookies