Podmínky a přehled cen tarifů PředplaDENky

  DEN VOLÁNÍ DEN VOLÁNÍ + SMS
Cena za den 20 Kč 25 Kč
Volání do všech sítí v ČR Neomezeně Neomezeně
SMS do všech sítí v ČR 2 Kč Neomezeně
Internet pro zprávy a chat Neomezeně Neomezeně
Balíček 500 MB 150 Kč 150 Kč

Společné informace a podmínky k tarifům O2 PŘEDPLADENKA:

 • Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
 • Denní poplatek se platí za každý jeden kalendářní den, v němž účastník začne využívat některou ze služeb zahrnutých v denním poplatku (v tabulce uvedeno jako "neomezeně"), tj. zahájením prvního volání, odesláním první SMS (u tarifu DEN VOLÁNÍ + SMS) nebo prvním připojením k Internetu pro zprávy a chat.
 • Voláním do všech sítí v ČR se rozumí volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací, tj. mobilní sítě a pevné linky v ČR. Nevztahuje se na volání na čísla se zvláštní tarifikací.
 • Cena za SMS a MMS je stanovena na jednu zprávu, není-li zahrnuta v denním poplatku.
 • Denní poplatek i cena samostatně účtované služby se hradí na začátku využívání služby snížením předplaceného kreditu; není-li kredit v tento okamžik dostatečný k úhradě celého poplatku či ceny, je společnost O2 Czech Republic oprávněna službu neposkytnout.
 • Tarify O2 PŘEDPLADENKA jsou určeny pro běžné, osobní a aktivní využívání předplacených mobilních služeb ze strany jednotlivce - fyzické osoby. Proto je nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány či call centra ani k jinému automatizovanému provozu. O2 Czech Republic je oprávněna omezit přístup ke službám, pokud provoz není běžný, vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak systematicky nastaveného provozu, pokud jsou služby využívány v zařízeních chovajících se jako GSM brány či call centra nebo pokud jsou zneužívány pro jiné účely, než pro které jsou určeny.

Internetové připojení k tarifům O2 PŘEDPLADENKA:

Internet pro zprávy a chat představuje službu mobilního internetového připojení v rámci ČR o maximální rychlosti stahování a odesílání 32 kb/s, jejíž cena je zahrnuta v denním poplatku tarifů DEN VOLÁNÍ a DEN VOLÁNÍ + SMS.

Balíček 500 MB představuje službu mobilního internetového připojení v rámci ČR do limitu přenesených dat ve výši 500 MB a o maximální rychlosti stahování 185 Mb/s a odesílání 55 Mb/s. Tato služba se řídí následujícími podmínkami:

 • Cena služby se účtuje nad rámec denního poplatku.
 • Poskytování služby účastník zahajuje aktivací prvního balíčku a ruší deaktivací služby.
 • Přenos dat službou v rámci aktuálního balíčku, a tím i platnost balíčku, jsou ukončeny vyčerpáním limitu přenesených dat, nejdéle však uplynutím období třiceti dnů od aktivace aktuálního balíčku ("Období platnosti“).
 • Po aktivaci prvního balíčku dat účastníkem se nový balíček s nevyčerpaným limitem přenesených dat aktivuje ve stejné výši vždy automaticky uplynutím Období platnosti stávajícího balíčku, pokud účastník službu dříve nezruší.
 • Pokud před koncem Období platnosti stávajícího balíčku dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník má zapnutou funkci automatické obnovy objemu dat, limit přenášených dat se tím automaticky obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v rámci téhož Období platnosti.
 • Po uplynutí Období platnosti stávajícího balíčku dat se nespotřebovaná část limitu přenášených dat bez náhrady ruší a nepřevádí do Období platnosti nového balíčku.

Internetové připojení v rámci aktivovaného balíčku dat má přednost před službou Internet pro zprávy a chat: pokud je aktivovaný balíček dat, nebude využívání služby Internet pro zprávy a chat zahájeno, dokud není vyčerpán limit přenesených dat bez možnosti jeho další obnovy.

Pokud však výše předplaceného kreditu není dostatečná pro automatickou obnovu limitu přenášených dat či aktivaci balíčku, odkládá se okamžik obnovy limitu či aktivace balíčku až do dobití kreditu v potřebné výši účastníkem. Je-li v takovém případě výše předplaceného kreditu dostatečná k úhradě denního poplatku, bude za tento poplatek k tarifům DEN VOLÁNÍ či DEN VOLÁNÍ + SMS poskytována alespoň služba Internet pro zprávy a chat. V ostatních případech nebude internetové připojení poskytováno až do dobití kreditu v potřebné výši.

Další služby k tarifům O2 PŘEDPLADENKA:

K tarifům O2 PŘEDPLADENKA nelze využívat roaming - ten je dostupný pouze k tarifu O2 Na!Hlas. Pokud má účastník aktivní roaming, jeho dosavadní tarif O2 PŘEDPLADENKA se mu s okamžikem prvního přihlášení SIM karty do sítě zahraničního operátora automaticky změní na tarif O2 Na!Hlas. Služby O2 Czech Republic budou od tohoto okamžiku poskytovány a účtovány dle aktuálního ceníku předplacených mobilních služeb O2 pro tarif O2 Na!Hlas, a to až do okamžiku prvního přihlášení SIM karty účastníka zpět do mobilní sítě O2, kdy se tarif automaticky změní na tarif O2 PŘEDPLADENKA, který účastník využíval před změnou na tarif O2 Na!Hlas. K tarifu O2 NA!HLAS je automaticky přednastaven roamingový tarif Svět Basic.

K tarifům O2 PŘEDPLADENKA nelze využívat žádné jiné balíčky O2 předplacené služby (zejména minutové, FREE balíčky ani datové balíčky) než balíček 500 MB mobilního internetu.

K tarifům O2 PŘEDPLADENKA lze využívat další služby, samostatně zpoplatněné nad rámec denního poplatku:

 • volání do hlasové schránky za cenu 3 Kč za první celou minutu spojení a poté za poměrnou část této ceny podle počtu vteřin spojení,
 • MMS za 5,90 Kč,
 • není-li to v těchto podmínkách vyloučeno, i další volitelné služby, které se poskytují a účtují dle aktuálního ceníku předplacených mobilních služeb O2.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc