Podmínky pilotu PředplaDENka

  DEN VOLÁNÍ DEN VOLÁNÍ + SMS
Cena za den 20 Kč 25 Kč
Volání do všech sítí v ČR Neomezeně Neomezeně
SMS do všech sítí v ČR 2 Kč Neomezeně
Internet pro zprávy a chat Neomezeně Neomezeně
Balíček 500 MB 150 Kč 150 Kč

Společné informace a podmínky k tarifům O2 PŘEDPLADENKA:

 • Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
 • Denní poplatek se platí za každý jeden kalendářní den, v němž účastník začne využívat některou ze služeb zahrnutých v denním poplatku (v tabulce uvedeno jako "neomezeně"), tj. zahájením prvního volání, odesláním první SMS (u tarifu DEN VOLÁNÍ + SMS) nebo prvním připojením k Internetu pro zprávy a chat.
 • Voláním do všech sítí v ČR se rozumí volání na koncová telefonní čísla se standardní tarifikací, tj. mobilní sítě a pevné linky v ČR. Nevztahuje se na volání na čísla se zvláštní tarifikací.
 • Cena za SMS a MMS je stanovena na jednu zprávu, není-li zahrnuta v denním poplatku.
 • Denní poplatek i cena samostatně účtované služby se hradí na začátku využívání služby snížením předplaceného kreditu; není-li kredit v tento okamžik dostatečný k úhradě celého poplatku či ceny, je společnost O2 Czech Republic oprávněna službu neposkytnout.
 • Tarify O2 PŘEDPLADENKA jsou určeny pro běžné, osobní a aktivní využívání předplacených mobilních služeb ze strany jednotlivce - fyzické osoby. Proto je nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány či call centra ani k jinému automatizovanému provozu. O2 Czech Republic je oprávněna omezit přístup ke službám, pokud provoz není běžný, vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak systematicky nastaveného provozu, pokud jsou služby využívány v zařízeních chovajících se jako GSM brány či call centra nebo pokud jsou zneužívány pro jiné účely, než pro které jsou určeny.

Internetové připojení k tarifům O2 PŘEDPLADENKA:

Internet pro zprávy a chat představuje službu mobilního internetového připojení v rámci ČR o maximální rychlosti stahování a odesílání 32 kb/s, jejíž cena je zahrnuta v denním poplatku tarifů DEN VOLÁNÍ a DEN VOLÁNÍ + SMS.

Balíček 500 MB představuje službu mobilního internetového připojení v rámci ČR do limitu přenesených dat ve výši 500 MB a o maximální rychlosti stahování 185 Mb/s a odesílání 55 Mb/s. Tato služba se řídí následujícími podmínkami:

 • Cena služby se účtuje nad rámec denního poplatku.
 • Poskytování služby účastník zahajuje aktivací prvního balíčku a ruší deaktivací služby.
 • Přenos dat službou v rámci aktuálního balíčku, a tím i platnost balíčku, jsou ukončeny vyčerpáním limitu přenesených dat, nejdéle však uplynutím období třiceti dnů od aktivace aktuálního balíčku ("Období platnosti“).
 • Po aktivaci prvního balíčku dat účastníkem se nový balíček s nevyčerpaným limitem přenesených dat aktivuje ve stejné výši vždy automaticky uplynutím Období platnosti stávajícího balíčku, pokud účastník službu dříve nezruší.
 • Pokud před koncem Období platnosti stávajícího balíčku dojde k vyčerpání limitu přenášených dat a účastník má zapnutou funkci automatické obnovy objemu dat, limit přenášených dat se tím automaticky obnoví ve stejné výši, a to opakovaně až desetkrát v rámci téhož Období platnosti.
 • Po uplynutí Období platnosti stávajícího balíčku dat se nespotřebovaná část limitu přenášených dat bez náhrady ruší a nepřevádí do Období platnosti nového balíčku.

Internetové připojení v rámci aktivovaného balíčku dat má přednost před službou Internet pro zprávy a chat: pokud je aktivovaný balíček dat, nebude využívání služby Internet pro zprávy a chat zahájeno, dokud není vyčerpán limit přenesených dat bez možnosti jeho další obnovy.

Pokud však výše předplaceného kreditu není dostatečná pro automatickou obnovu limitu přenášených dat či aktivaci balíčku, odkládá se okamžik obnovy limitu či aktivace balíčku až do dobití kreditu v potřebné výši účastníkem. Je-li v takovém případě výše předplaceného kreditu dostatečná k úhradě denního poplatku, bude za tento poplatek k tarifům DEN VOLÁNÍ či DEN VOLÁNÍ + SMS poskytována alespoň služba Internet pro zprávy a chat. V ostatních případech nebude internetové připojení poskytováno až do dobití kreditu v potřebné výši.

Další služby k tarifům O2 PŘEDPLADENKA:

K tarifům O2 PŘEDPLADENKA nelze využívat roaming - ten je dostupný pouze k tarifu O2 Na!Hlas. Pokud má účastník aktivní roaming, jeho dosavadní tarif O2 PŘEDPLADENKA se mu s okamžikem prvního přihlášení SIM karty do sítě zahraničního operátora automaticky změní na tarif O2 Na!Hlas. Služby O2 Czech Republic budou od tohoto okamžiku poskytovány a účtovány dle aktuálního ceníku předplacených mobilních služeb O2 pro tarif O2 Na!Hlas, a to až do okamžiku prvního přihlášení SIM karty účastníka zpět do mobilní sítě O2, kdy se tarif automaticky změní na tarif O2 PŘEDPLADENKA, který účastník využíval před změnou na tarif O2 Na!Hlas.

K tarifům O2 PŘEDPLADENKA nelze využívat žádné jiné balíčky O2 předplacené služby (zejména minutové, FREE balíčky ani datové balíčky) než balíček 500 MB mobilního internetu.

K tarifům O2 PŘEDPLADENKA lze využívat další služby, samostatně zpoplatněné nad rámec denního poplatku:

 • volání do hlasové schránky za cenu 3 Kč za první celou minutu spojení a poté za poměrnou část této ceny podle počtu vteřin spojení,
 • MMS za 5,90 Kč,
 • není-li to v těchto podmínkách vyloučeno, i další volitelné služby, které se poskytují a účtují dle aktuálního ceníku předplacených mobilních služeb O2.

Podmínky pilotního provozu tarifů O2 PŘEDPLADENKA:

Tyto podmínky stanoví pravidla zkušebního poskytování předplacených služeb k novým tarifům O2 PŘEDPLADENKA, a to v rámci časově a početně omezeného pilotního testování, pořádaného společností O2 Czech Republic pro stávající účastníky za účelem ověření správnosti nastavení takových tarifů a jejich výhodnosti pro účastníky ("Pilot").

Pilot bude probíhat v období ode dne 8. 8. 2016 do konce roku 2016 nebo do dřívějšího data konce Pilotu, které společnost O2 Czech Republic oznámí účastníkům aktuálně zařazeným do Pilotu ("Doba Pilotu").

Tyto podmínky se v rámci Doby Pilotu vztahují na každého účastníka, jemuž společnost O2 Czech Republic sdělí, že je zařazen do Pilotu, a to ode dne doručení sdělení nebo od pozdějšího data stanoveného sdělením ("Den zařazení") do dne ("Den vyřazení"), který společnost O2 Czech Republic v tomto sdělení či později oznámí účastníkovi jako den, kdy pro něj Pilot končí, nejpozději do posledního dne Doby Pilotu či do vyloučení účastníka z Pilotu v souladu s těmito podmínkami.

Účastníci zařazení do Pilotu si v Době Pilotu zachovávají referenční vztah k tarifu, který měli sjednán na konci dne předcházejícího Dni zařazení ("Dosavadní tarif"). Ode Dne zařazení do Dne vyřazení jim však budou účtovány ceny dle těchto podmínek k tarifům O2 PŘEDPLADENKA. V případě, že účastník ke Dni zařazení čerpá již zakoupený balíček k Dosavadnímu tarifu O2 Předplacené služby, který dle těchto podmínek nelze využívat k tarifům O2 PŘEDPLADENKA, bude mu navrácena poměrná část ceny takového balíčku v rozsahu, v jakém účastník balíček nevyčerpal; k vrácení dojde do 10 dní po Dni zařazení, a to navýšením předplaceného kreditu.

Po Dni vyřazení společnost O2 Czech Republic přestane účastníkům účtovat ceny na základě těchto podmínek a zavede účtování dle tarifu stanoveného aktuálním zněním smlouvy s účastníkem (tj. dle Dosavadního tarifu, ledaže mezitím dojde k jeho úpravě změnou smlouvy).

Účastník má právo oznámit Společnosti O2 Czech Republic, že nechce být zařazen do Pilotu, a to (i) v období od obdržení sdělení o zařazení do Pilotu do konce července 2016 doručením SMS zprávy ve tvaru NE na číslo 999 167 nebo (ii) v období ode Dne zařazení do Dne vyřazení doručením oznámení prostřednictvím linky 800 02 02 02 nebo na prodejních místech. Společnost O2 jej v takovém případě do 24 hodin po obdržení oznámení z Pilotu vyloučí: přestane vůči účastníkovi užívat tyto podmínky, a pokud již nastal Den zařazení, zavede účtování předplacených služeb, které od vyloučení poskytne, dle aktuálního znění smlouvy s účastníkem.

GARANCE VÝHODNĚJŠÍ CENY: Pokud je pro účastníka tarif O2 PŘEDPLADENKA nevýhodný, má právo požádat společnost O2 Czech Republic, aby mu vrátila kladný rozdíl mezi cenami, které mu vyúčtovala v rámci Pilotu podle tarifu O2 PŘEDPLADENKA, a cenami, které by účastník za stejné služby zaplatil dle Dosavadního tarifu ("Rozdíl"), a to souhrnně za jeden či více po sobě následujících kalendářních dnů v rámci souvislého období třiceti dnů končícího dnem doručení žádosti. Účastník toto právo uplatní tak, že jedenkrát v době ode Dne zařazení do třiceti dnů počínaje Dnem vyřazení doručí společnosti O2 Czech Republic prostřednictvím linky 800 02 02 02 nebo na prodejních místech svou žádost o vrácení částky Rozdílu a vymezí v ní počátečním a konečným datem období, ve kterém Rozdíl vznikl. Nebude-li s účastníkem dohodnuto jinak, vrátí společnost O2 Czech Republic do třiceti dnů po obdržení žádosti jím požadovanou částku v rozsahu, v němž splňuje výše uvedené podmínky definice Rozdílu, a to připsáním k předplacenému kreditu. Společnost O2 Czech Republic účastníka do 24 hodin po obdržení jeho žádosti dle tohoto odstavce vždy též z Pilotu vyloučí – přestane vůči účastníkovi užívat tyto podmínky a zavede účtování předplacených služeb, které od vyloučení poskytne, dle aktuálního znění smlouvy s účastníkem.

Tyto podmínky jsou po Dobu Pilotu doplňkem ceníku předplacených mobilních služeb O2, který se proto použije i na tarify O2 PŘEDPLADENKA, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc