Pravidla nabídky HW bonus

Pravidla marketingové akce HW Bonus – srpen 2019

I. Akce

Účastníci, kteří splní tyto podmínky, získají od O2 na svou žádost možnost využít slevu na nákup vybraných elektronických zařízení („hardware“) od O2, pokud u služby mobilní volání sjednají novou smlouvu nebo provedou změnu smlouvy v souladu s dále stanovenými pravidly. Akce trvá od 1. 8. do 31. 8. 2019.

II. Na jaké služby a účastníky se akce vztahuje

Akce je určena pro účastníky, kteří si z veřejné nabídky pro fyzické osoby dle aktuálního ceníku O2 zvolí tarif služby mobilní volání nebo s ní související doplňkovou službu, která je obsažena v níže uvedeném přehledu modelů hardware, slev ze základní ceny vč. DPH a souvisejících podmínek. Akce není určena pro účastníky s rámcovou dohodou či individuální cenovou nabídkou ani pro zaměstnance O2 či osoby v obdobném poměru k O2 (např. dohoda o výkonu práce, mandátní smlouva). Akce se nevztahuje na tarify pro komunikaci mezi zařízeními či pro automatizovanou komunikaci (zejména tarifní řada Machine). Slevu zároveň nelze kombinovat s výhodou z jiné marketingové akce ani speciální nabídky. Na konkrétní zařízení proto nelze čerpat slevu dle těchto pravidel a současně slevu z jiné marketingové akce či speciální nabídky (zejména z programu O2 Extra výhody). O2 je rovněž oprávněna neposkytnout účastníkovi slevu dle těchto pravidel, jestliže mu u téže služby (k témuž číslu) již poskytla možnost čerpat slevu na nákup zboží v rámci této či jiné marketingové akce nebo speciální nabídky (zejm. Vánoce 2017 nebo dřívější akce HW Bonus), a to dokud může účastník slevu čerpat a dále dokud může O2 vzniknout právo požadovat od účastníka zaplacení částky odpovídající uplatněné slevě nebo dokud takové právo trvá. Akce nemohou využít ani účastníci u služeb, u kterých žádají nebo čerpají výhodu ze speciální nabídky O2 DATA 2 + 2 GB, O2 DATA 5 + 5 GB, O2 DATA 10 + 10 GB nebo O2 DATA 20 + 20 GB.

III. Jakou slevu získáte a co je nutné udělat?

Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, platí níže uvedený přehled modelů hardware i slev ze základní standardní ceny vč. DPH podle ceníku mobilních telefonů a zařízení, o které může účastník požádat při nákupu konkrétního zboží od O2, a vedle toho výčet podmínek, které musí účastník v době trvání akce výslovně a prokazatelně splnit, by slevu mohl čerpat.

  Mobilní telefon
 • ZTE Blade A5
 • Samsung Galaxy A10
 • Samsung Galaxy A20e
 • Samsung Galaxy A40
 • Samsung Galaxy A50
 • Samsung Galaxy S10e 128GB
 • Samsung Galaxy S10 128GB
 • Samsung Galaxy S10+ 128GB
 • Samsung Galaxy S10+ 512GB
 • Samsung Galaxy S10+ 1TB
  Datová zařízení
 • Huawei E3372H
 • Huawei E5573s
 • Huawei MediaPad T2 7.0 16GB LTE
 • TP-link M7200
 • Lenovo TAB 4 10 LTE
 • Lenovo TAB 4 7 Essential 16GB LTE
 • Huawei MediaPad T3 10 LTE
  Balíček zařízení
 • Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200
 • Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s
 • Lenovo IdeaPad S130-11 + TP-link M7200
 • Lenovo IdeaPad S130-14 + TP-link M7200
 • Acer Swift 3 SF314 + TP-link M7200
IV. Slevu na prodejně ihned - z voucheru později

O2 poskytne účastníkovi možnost čerpat slevu k téže službě (určené jejím číslem) pouze jedenkrát, a to k první dohodě splňující podmínky pro uplatnění slevy, kterou účastník ve vztahu k takové službě sjedná v době trvání akce a u níž o možnost čerpat slevu požádá. Účastník nemá právo na slevu, pokud je poskytování dotčené služby omezeno či přerušeno. Slevy se k různým službám (jednotlivým číslům) poskytují samostatně a nelze je sčítat. Ke každé slevě vystaví O2 jeden voucher v podobě jedinečného kódu s určením data jeho vypršení. Voucher je vázán na smlouvu či její změnu, k níž je sleva poskytována. Účastník musí kód při čerpání slevy sdělit na prodejně O2 při nákupu hardware, ledaže kód je poskytnut přímo při sjednání smlouvy či změny a účastník může ihned objednat hardware se slevou (např. rovnou při téže návštěvě prodejny O2).

Při sjednání či změně smlouvy na prodejně O2 poskytne O2 slevu pouze u hardware zakoupeného současně při téže návštěvě prodejny – není-li nárok na slevu vyčerpán přímo na prodejně, nárok na ni zaniká podpisem smlouvy či její změny bez uplatnění slevy. Při sjednání smlouvy či změny mimo prodejnu O2 (např. přes telefon či e-shop) je O2 oprávněna (ne však povinna) účastníkovi umožnit čerpání slevy až poté, co obdrží ve svém sídle danou smlouvu či změnu podepsanou účastníkem a poté, co uplyne lhůta stanovená zákonem pro odstoupení od takové dohody z důvodu jejího uzavření mimo obchodní prostory či prostředky komunikace na dálku. Nejpozději poté O2 odešle účastníkovi voucher. Účastník musí mít v době odeslání voucheru u O2 aktivní alespoň jedno mobilní telefonní číslo, na němž není omezeno ani přerušeno poskytování služeb, nesmí mít vůči O2 dluhy po splatnosti a nesmí být evidován kvůli svému prodlení v registru dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku. V opačném případě ztrácí nárok na poskytnutí slevy a na voucher. Totéž platí v případě, že se účastníkovi nepodaří voucher doručit. Za voucher ani možnost čerpat slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.

V. Čerpání slevy

Účastník může slevu na základě své žádosti uplatnit a čerpat během doby trvání akce a 1 měsíc po jejím uplynutí. Slevu lze čerpat na prodejnách O2, a to jen při nákupu hardware, který je na konkrétní prodejně skladem; O2 může účastníkovi umožnit objednat hardware se slevou současně se sjednáním smlouvy či její změny i jinými způsoby. Možnost uplatnit slevu a využít související voucher nelze převádět a nepřechází na jiné osoby. Slevu může čerpat pouze osobně ten účastník, který sjednal smlouvu či její změnu, k níž je sleva poskytována, a to tak, že kód platného voucheru, který byl vydán jemu osobně a dosud nebyl uplatněn ani nevypršel, sdělí při nákupu hardware na prodejně O2. Je-li však voucher poskytnut při sjednání smlouvy či její změny a účastník může rovnou objednat hardware se slevou (např. na prodejně O2), stačí o slevu při objednávce požádat. Čerpáním slevy zaniká platnost souvisejícího voucheru.

Při nákupu hardware lze čerpat vždy pouze jednu slevu na jednom účetním dokladu. Konečná výše kupní ceny každého kusu hardware (tj. jednotlivého zařízení či balíčku) po slevě činí vždy minimálně 1 Kč včetně DPH. Slevu lze čerpat výlučně jednorázově (tj. při jediném nákupu na tomtéž účetním dokladu) a pouze v plné výši, která účastníkovi dle voucheru náleží (tj. jen na nákup hardware s celkovou ceníkovou cenou převyšující slevu).

K čerpání slevy na prodejně O2 a k převzetí hardware zakoupeného se slevou je účastník oprávněn pouze osobně, a jen pokud nejprve prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu a dalšího úředního dokladu totožnosti, předem jednorázově zaplatí konečnou kupní cenu hardware po slevě v penězích (tedy nikoliv splátkami ani s využitím O2 hardwarové banky) a potvrdí převzetí hardware i čerpání slevy při jeho nákupu podle těchto pravidel. Dokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, je O2 oprávněna odepřít vydání hardware nebo čerpání slevy na prodejně O2.

O2 je oprávněna v konkrétním případě (zejména pokud je účastník v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2, pokud je evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků, zejm. v registru SOLUS, nebo pokud jde o nového účastníka, jemuž do uzavření smlouvy O2 neposkytovala služby) podmínit možnost čerpat slevu předchozím složením peněžité jistoty stanovené O2. Složená jistota se neúročí a O2 je oprávněna proti ní jednostranně započíst jakékoli své pohledávky (a to i nesplatné) za účastníkem, zejména pohledávku na zaplacení částky odpovídající výši poskytnuté slevy dle těchto pravidel. O2 vrátí zůstatek jistoty, snížený o provedené zápočty dle předchozí věty, účastníkovi na základě jeho písemné žádosti po uplynutí čtyř (4) měsíců od zaplacení jistoty O2, a to použitím zůstatku jistoty až do jeho umoření ve prospěch účastníka k úhradě jakýchkoli jeho závazků vůči O2, ledaže se účastník a O2 dohodnou na jiném způsobu vrácení.

VI. Předpoklady trvání nároku na slevu

Nárok na slevu je podmíněn tím, že účastník uzavření smlouvy či její změny platně a řádně dokončil, zřízení služby s tarifem sjednaným při sjednání smlouvy či změny je technicky realizovatelné a že nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od sjednání účastník začne reálně využívat službu se sjednaným tarifem, zejména že v této lhůtě aktivuje v síti O2 SIM se službou (došlo-li ke sjednání nové mobilní hlasové služby, včetně případného přenesení čísla od opouštěného poskytovatele, nebo nebyla-li v okamžiku sjednání SIM se službou aktivovaná v síti O2) nebo že v případě sjednání tarifu O2 Spolu v této lhůtě splní podmínky stanovené ceníkem O2 pro jeho poskytování (především minimální počet sjednaných služeb v rámci tarifu). Nárok na slevu je dále podmíněn tím, že u služby, jíž se sjednaná smlouva či její změna týká, po dobu 24 měsíců od jejího sjednání nedojde na základě jednání účastníka, v důsledku porušení jeho právní povinnosti nebo z jiného důvodu na straně účastníka k ukončení ani omezení závazku účastníka řádně využívat službu a platit za ni (zejména k ukončení smlouvy či jejímu převodu na jinou osobu), ke změně tarifu, jehož sjednání založilo možnost čerpat slevu, na tarif zpoplatněný nižší ceníkovou cenou ani k ukončení smlouvy o poskytování služby.

Nárok na všechny slevy v rámci akce je podmíněn tím, že kdykoli během doby 24 měsíců od sjednání smlouvy či její změny:

 1. Účastník se nedostane do prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2) a současně
 2. Účastník nebude evidován kvůli svému prodlení v registru dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebude vydáno rozhodnutí o úpadku a současně
 3. Účastník nebude akci zneužívat, aby za účelem získání co největšího množství slev bez jiného zjevného důvodu ukončil stávající služby a nahradil je nově sjednanými nebo sjednal nové služby v nepřiměřeném rozsahu, který přesahuje reálné možnosti účastníka řádně využívat služby nebo platit za ně. Za zneužití akce se bude považovat zejména využití slev dle těchto pravidel týmž účastníkem u více než pěti (5) a v případě podnikatele více než deseti (10) různých služeb mobilního volání.

Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu trvání nároku na slevu uvedeného výše v těchto pravidlech nebo k marnému uplynutí lhůty pro jeho splnění, je O2 oprávněna požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané slevě, o kterou byla snížena cena hardware při nákupu účastníkem oproti jeho základní standardní ceně vč. DPH dle ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, vyhlášeného O2 a účinného ke dni nákupu, a to po započtení proti aktuálnímu zůstatku jistoty, byla-li vybrána. Toto právo může O2 uplatnit na jakémkoli vyúčtování za služby poskytované účastníkovi nebo samostatně vystaveným dokladem odeslaným účastníkovi. Účastník se v tom případě zavazuje dlužnou částku ve výši skutečně vyčerpané slevy zaplatit v souladu s dokladem vystaveným O2 a v tam uvedené lhůtě splatnosti. Pokud a dokud O2 vůči účastníkovi neuplatní své právo požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané slevě dle těchto pravidel, nárok účastníka na slevu trvá. Z téhož důvodu je O2 oprávněna zneplatnit voucher odeslaný účastníkovi a odmítnout žádost o slevu, pokud nebyla dosud vyčerpána, jakož i neposkytnout účastníkovi možnost čerpání dalších slev v rámci této akce či následných akcí HW Bonus.

VII. Změny pravidel akce

Tato pravidla nejsou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací: O2 je oprávněna tuto akci kdykoli v době jejího trvání zrušit či změnit tato pravidla. Tyto změny oznámí účastníkům zveřejněním změn na webových stránkách www.o2.cz. Změny těchto pravidel mají účinky i na případy, kdy již byla účastníkovi poskytnuta možnost slevu čerpat nebo kdy slevu vyčerpal. Nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak, neuplatnění práva vyplývajícího z těchto pravidel není na újmu jeho dalšímu trvání a možnosti jeho uplatnění v budoucnu. O2 je oprávněna poskytnout účastníkovi nad rámec slevy definované výše i další nevratnou slevu při nákupu hardware, pokud s tím účastník souhlasí.

Slevy nelze sčítat. K téže službě (určené jejím číslem) a na stejný hardware náleží pouze jedna sleva – z těch, které přicházejí v úvahu, přednostně ta vyšší:

Hardware Sleva Služba a tarif, který je třeba sjednat Další podmínky pro uplatnění slevy
Acer Swift 3 SF314 + TP-link M7200 12 295 Kč
  Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 20 GB,
 • se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.
Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200, Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s, Lenovo IdeaPad S130-11 + TP-link M7200, Lenovo IdeaPad S130-14 + TP-link M7200 8 295 Kč
  Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 10 GB nebo
 • O2 DATA 20 GB,
 • vždy závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.
Lenovo IdeaPad 120 + TP-link M7200, Lenovo IdeaPad 120 + Huawei E5573s, Lenovo IdeaPad S130-11 + TP-link M7200, Lenovo IdeaPad S130-14 + TP-link M7200 6 295 Kč
  Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB,
 • jiný tarif s paušálem dle ceníku od 399 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.
Lenovo TAB 4 10 LTE, Huawei MediaPad T3 10 LTE 4 700 Kč
  Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB
 • O2 DATA 5 GB
 • O2 DATA 10 GB,
 • O2 DATA 20 GB nebo
 • jiný tarif s paušálem dle ceníku od 399 Kč vč. DPH měsíčně, vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti.
Všechny modely v přehledu 4 000 Kč
  Sjednání nové služby  mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 10 GB,
 • O2 DATA 20 GB nebo
 • jiný tarif s paušálem dle ceníku od 500 Kč vč. DPH měsíčně.
Vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Lenovo TAB 4 7 Essential LTE Huawei MediaPad T2 7.0 16GB LTE 3 794 Kč
  Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB,
 • O2 DATA 10 GB,
 • O2 DATA 20 GB nebo
 • jiný tarif s paušálem dle ceníku od 399 Kč vč. DPH měsíčně.
Vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců.
Neuplatní se při přechodu z O2 Family.
Účastník musí mít ke dni čerpání slevy uhrazeny včas u stejné služby alespoň 3 předchozí vyúčtování a nesmí mít dluhy po splatnosti
Všechny modely v přehledu 2 500 Kč
  Sjednání nové služby mobilní volání s tarifem
 • O2 DATA 2 GB,
 • O2 DATA 5 GB nebo
 • jiný tarif s paušálem dle ceníku od 399 Kč do 499 Kč vč. DPH měsíčně.
Vždy se závazkem plnit základní povinnosti po dobu 24 měsíců
Neuplatní se při přechodu z O2 Family
TP-link M7200 (Mifi) 1 400 Kč Sjednání nové doplňkové služby Multi Internet k tarifu služby mobilní volání. Neuplatní se při přechodu z O2 Family.

Pravidla nabídky HW bonus

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies