Soutěž pro podnikatele a firmy

Pravidla soutěže

(Soutěž pro podnikatele a firmy - další informace o službě.)

1. Vyhlašovatel soutěže

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měststkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen „O2“).

2. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, společnost EMC a.s., se sídlem: Opletalova 1441/19, IČ: 46357424, DIČ: CZ46357424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2750 (dále jen „organizátor"), organizuje soutěž s názvem „Dejte si číslo datové schránky na svou vizitku“ (dále jen „soutěž“), a to v období 1.11.2011 až do vyčerpání všech výher, maximálně však do 31.12.2011 (dále jen „soutěžní období"). Soutěž je zveřejněna na www.o2.cz/soutezvizitky (dále jen „webové stránky soutěže“).

3. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

4. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen O2) a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž podklady budou doručeny organizátorovi v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

5. Jak se soutěže platně zúčastnit

Organizátor pro prvních 1000 soutěžících, kteří mu způsobem níže uvedeným zašlou kopii své vizitky, na které bude uvedeno číslo datové schránky soutěžícího, nebo číslo datové schránky společnosti soutěžícího poskytne soutěžní cenu. Soutěžní cena spočívá ve vytištění a zaslání 100 ks vizitek dle návrhu soutěžícího.

V rámci jedné společnosti se může účastnit nejvíce 5 samostatných soutěžících. Zda se soutěžící účastní v rámci jedné společnosti je posuzováno ve vztahu k jednomu číslu datové schránky.

Soutěžící musí zaslat grafické tiskové podklady (dále jen „ podklad“) pro vytištění vizitky, na které je uvedeno minimálně jméno, ulice a číslo popisné, poštovní směrovací číslo a město a číslo soutěžícího datové schránky nebo datové schránky jeho společnosti nebo zaměstnavatele. Tyto podklady musí zaslat e-mailem na soutěžní adresu vizitky@emcgroup.cz jako přílohu elektronické pošty a do těla e-mailu musí uvést své jméno, telefon a e-mailovou adresu.

Odesláním e-mailu na soutěžní adresu souhlasí soutěžící s těmito pravidly. Při zaslání více podkladů na stejné jméno je do soutěže zařazena pouze první doručená odpověď, ostatní doručené odpovědi jsou neplatné. Jeden soutěžící smí zaslat maximálně pět různých podkladů. Zároveň platí i omezení na maximálně pět různých podkladů pro stejný právní subjekt.

Soutěžící musí zaslat podklad v následující specifikaci:

  • Data mohou být pro formáty programu CorelDRAW (*.cdr - verze X4), Adobe Illustrator (*.ai - verze 8), dále může být v tiskovém PDF formátu *. pdf.
  • Vektory - vektorové formáty:

- Písma převádějte do křivek. Označíte tedy text na vizitce a použijete povel: v programu CorelDRAW příkazem: convert to curves (převést na křivky) (Ctrl+Q), v programu Adobe Illustrator příkazem: create outlines (vytvořit obrysy) (Ctrl+Shift+O).

- Pokud použijete pro zaslání podkladu tiskové PDF, tak nemusíte převádět písma do křivek. V tomto případě postačuje zahrnout použitá písma do PDF souboru.

  • Pokud připravujete pro podkladu tiskové PDF, zachovejte tato pravidla:

- zahrňte do tiskového PDF všechna písma nebo písma převeďte do křivek

- nepoužívejte komprese, které vedou ke ztrátě kvality

- nepoužívejte přepočtu dpi vedoucímu ke ztrátě kvality

- zachovejte barevný režim CMYK a přetisky černé

  • Barevné formáty vizitek – pro podklady použijte barevný model CMYK. Nezasílejte podklady v jiném barevném modelu (přímé barvy PANTONE, RGB ..).
  • Rozměry návrhů pro bezproblémový ořez – Má-li grafický návrh vizitky některém místě tisk objektu až do okraje, je nutno v tomto místě přetáhnout grafiku o 2 mm. Je-li kompletní tisk na spad (do kraje), např. vizitky s barevným podkladem, udělejte vizitku s přesahem 2 mm do všech stran. Kvůli toleranci ořezu neumisťujte obsah vizitky blíže než 3 mm od kraje. V případě vycentrovaných objektů, nedoporučujeme blíže než 5 mm od kraje.
  • Data v bitmapovém formátu – pro optimální zpracování je nutné dodržet minimální rozlišení 300 dpi (nejlépe 600 dpi) v měřítku 1:1. I tak nelze při tisku očekávat takovou kvalitu jako u vektorového formátu. V případě tisku z bitmapového formátu organizátor nenese odpovědnost za případnou špatnou kvalitu.
  • Obrázky – obrázky určené pro web (*.jpg, *. gif, *.bmp atp.) jsou většinou díky nízkému rozlišení (převážně jen 72 dpi) či špatné kvalitě pro tisk na vizitky nevhodné. Organizátor nedoporučuje takové obrázky používat pro tisk vizitek a neručí za případnou špatnou kvalitu.

Z doručených odpovědí bude určeno 1000 výherců soutěže způsobem stanoveným v čl. 6 těchto pravidel.

Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže či k soutěžní e-mailové adrese před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Neúplné odpovědi nebudou považovány za řádnou odpověď a budou vyloučeny. Přijetí odpovědi bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání své odpovědi na soutěžní otázky. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena.

6. Ceny

Do této soutěže byly organizátorem vloženy následující ceny: 1000x (slovy tisíc krát) vytištění 100 ks vizitek a jejich zaslání na kontaktní údaje uvedené na vizitce (dále jen „hlavní cena“).

7. Určení výherce a podmínky získání výher

Všechny platné podklady budou seřazeny dle data a času doručení. Výherci hlavní ceny se stávají ti soutěžící, kteří zaslali některý z prvních 1000 (tisíc) podkladů.

Výhercům bude tato cena zaslána doporučeně poštou na adresu uvedenou na příslušné vytištěné vizitce. Převzetí zásilky je považováno jako potvrzení převzetí výhry. V případě, že zásilka bude poštou vrácena jako odmítnutá nebo nedoručitelná, ztrácí takovýto výherce právo na výhru a ta zůstává v držení organizátora soutěže.

Kompletní přehled výherců bude zveřejněn nejpozději dva měsíce po skončení soutěže na webových stránkách soutěže.

8. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Ceny v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě nesprávného uvedení kontaktních údajů nebo jejich změny nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

K účasti v této soutěži není třeba zakoupit žádný výrobek či službu, ani není třeba poskytnout organizátorovi peněžní či jiný vklad.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi a společnosti O2 souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích společnosti O2;

b) dává organizátorovi a společnosti O2 v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa datové schránky, společnost a telefonní číslo, které organizátorovi a společnosti O2 v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a společnosti O2, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách společnosti O2, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců.

Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a společnosti O2. Organizátor a společnost O2 je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, společnost O2 nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo společností O2 provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů.

Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

Pomohla vám tato stránka?

Podmínky používání cookies