Administrativa a legislativní náležitosti

Koho se elektronická evidence tržeb (EET) týká a od kdy bude tato povinnost platit?

Dle zákona o evidenci tržeb budou podnikatelé povinni elektronicky evidovat přijaté platby. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je požadavek státních orgánů na získání informací, které zabezpečí lepší správu daní (zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty).

Zákon počítá se zavedením elektronické evidence tržeb podle předmětu podnikání následovně:

Fáze Povinné subjekty Účinnost od
1

Ubytovací a stravovací služby

klasifikace NACE* kódy 55 a 56

1. prosince 2016
2

Velkoobchod a maloobchod

klasifikace NACE* kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47

1. března 2017
3 Ostatní činnosti s výjimkou těch, které jsou zařazené do 4. fáze (např. svobodná povolání - lékaři, právníci, účetní, doprava či zemědělství 1. března 2018
4

vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze

NACE* skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96

1.června 2018

*NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006.

Jaké platby se budou evidovat?

Evidovat se budou zejména platby v hotovosti včetně prostředků představující peněžní prostředky (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem, platby stravenkami, šeky či směnkou. Platby převodem z účtu na účet (pokud není platba zadána prostřednictvím povinného subjektu) nebo formou inkasa elektronické evidenci tržeb podléhat nebudou.

Na jaké tržby se EET nebude vztahovat?

Tržby vyloučené z EET návrh zákona explicitně uvádí v § 12. Mezi tyto tržby na příklad patří:

  • tržby státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, České Národní Banky, držitelů poštovních licencí, bank, penzijních fondů a další vyjmenované;
  • tržby uskutečněné během 10 dnů po přidělení certifikátu;
  • tržby ze vztahu souvisejícího s pracovně právním vztahem;
  • tržby ze stravování a ubytování žáků a studentů (školní jídelny, menzy aj.);
  • tržby z jízdného placeného v dopravních prostředcích, na palubě letadel;
  • tržby z automatů či provozování toalet.

Další tržby mohou být vyjmuty nařízením vlády, příp. jiným obecně závazným právním předpisem.

Vztahuje se evidence tržeb i na platby z internetového obchodu?

Ano, vztahuje. Před získáním certifikátu pro evidenci tržeb je podnikatel povinen příslušnému správci daně oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Kde najdu oficiální informace k EET?

Oficiální informace k EET naleznete na internetových stránkách Vlády České republiky a na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pomohla vám tato stránka?