O2 Prodejny jsou pro vás otevřené ve standardní provozní době s plným rozsahem služeb.

Podmínky služby O2 GDPR Partner

1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky produktu O2 GDPR Partner („Podmínky“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („společnost O2“) poskytuje zákazníkovi produkt O2 GDPR Partner.

2. Popis produktu O2 GDPR Partner

2.1. Produkt O2 GDPR Partner je k dispozici na portálu www.o2.cz/podnikatel a je určen pro podnikatele, kteří zpracovávají osobní údaje.

2.2. Produkt O2 GDPR Partner se skládá ze dvou částí, přičemž první část je bezplatná a druhá část je zpoplatněná.

2.3. První část produktu tvoří dotazník, na základě kterého si společnost O2 vyhodnotí potenciální okruh zájemců o potenciální budoucí produkt spočívající v poskytnutí nástrojů k zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) formou aplikace a zároveň poskytne zákazníkovi informace o vhodnosti takového potenciálního budoucího produktu pro zákazníka. Využití první části produktu je zdarma a není podmíněno nákupem druhé části produktu.

2.4. Druhou část produktu tvoří dotazník, na základě kterého má zákazník možnost získat analýzu oblastí zpracování osobních údajů, kterým by se měl v rámci procesu zajištění souladu s GDPR věnovat, a budou poskytnuta obecná doporučení, jakými nástroji lze souladu s GDPR dosáhnout. V rámci této části produktu nebudou poskytnuty konkrétní nástroje pro zajištění souladu s GDPR.

3. Podmínky zpoplatněné části produktu O2 GDPR Partner

3.1. Vstup do zpoplatněné části produktu O2 GDPR Partner a povinnost uhradit cenu za produkt nastává okamžikem vyplnění registrace do placené části produktu.

3.2. Zákazník bere na vědomí, že před akceptací registrace do zpoplatněné části produktu O2 GDPR Partner prověří společnost O2 platební morálku zákazníka v databázi dlužníků sdružení SOLUS.

3.3. Registrací do placené části produktu O2 GDPR Partner je zákazníkovi vytvořen účet, který bude aktivní po dobu 2 měsíců ode dne registrace, a zákazník může do tohoto účtu po zadání hesla opakovaně vstupovat.

3.4. V rámci placené části produktu O2 GDPR Partner jsou na základě dotazů zjištěny oblasti, kterými se musí zákazník v rámci procesu zajišťování souladu s GDPR zabývat, a zákazníkovi jsou průběžně poskytována obecná doporučení, jakými způsobem může zákazník v konkrétní zodpovězené oblasti souladu s GDPR dosáhnout.

3.5. Dotazník v rámci zpoplatněné části produktu O2 GDPR Partner může zákazník vyplnit do 2 měsíců ode dne registrace („doba platnosti účtu“), poté je účet zrušen a zákazník nemá nárok na vrácení již uhrazené ceny v případě, že možnosti vyplnit dotazník nevyužil.

3.6. Po kompletním vyplnění dotazníku je zákazníkovi na kontaktní e-mail odeslán e-mail se shrnutím veškerých doporučení pro oblasti, kterým by měl zákazník při procesu zajištění souladu s GDPR věnovat pozornost.

4. Informace o zpracování osobních údajů

4.1. Okamžikem registrace je zákazníkovi vytvořen účet, v rámci kterého jsou po dobu platnosti účtu zpracovány zákazníka odpovědi na dotazy („údaje“).

4.2. Údaje o objednání zpoplatněné části produktu O2 GDPR Partner, včetně faktury jsou společností O2 evidovány v souladu se zákonnými požadavky.

4.3. Údaje jsou ze strany společnosti O2 zpracovány pro účely poskytnutí zpoplatněné části produktu O2 GDPR Partner a plnění zákonných povinností a bez jejich poskytnutí nelze tuto zpoplatněnou část produktu O2 GDPR Partner poskytnout.

4.4. Zákazník může společnosti O2 samostatně udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely oslovení formou e-mailu s nabídkou budoucího produktu spočívajícího v poskytnutí vzorů nástrojů k zajištění souladu s GDPR, bude-li tento produkt společností O2 uveden na trh. Tento souhlas může zákazník odvolat prostřednictvím emailu gdprpartner@o2.cz.

4.5. Veškeré údaje, které jsou v souvislosti s produktem O2 GDPR Partner zpracovávány, jsou zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na www.o2.cz.

5. Cena, platební podmínky

5.1. Standardní cena za zpoplatněnou část produktu O2 GDPR Partner činí 1500,- Kč bez DPH.

5.2. Společnost O2 vystaví fakturu za zpoplatněnou část produktu O2 GDPR Partner do 10 dnů ode dne registrace a zašle ji na e-mail, který zákazník uvedl při registraci.

5.3. Zákazník je povinen uhradit fakturu bez ohledu na skutečnost, zda kompletně odpoví na dotazník v rámci zpoplatněné části či nikoli.

5.4. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení faktury.

5.5. Faktura má veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. 

6. Aplikace O2 GDPR Partner

6.1. Společnost O2 uděluje zákazníkovi v souvislosti s užíváním produktu O2 GDPR Partner nevýhradní, nepřevoditelnou, časově omezenou licenci pro území České Republiky k využití aplikace O2 GDPR Partner („licence“).

6.2. Společnost O2 je vlastníkem aplikace O2 GDPR Partner („aplikace“) a je oprávněna zákazníkovi licenci poskytnout.  

6.3. Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat do softwaru aplikace, činit kopie, zálohy, či licenci převést na třetí osobu nebo třetí osobě poskytnout sublicenci.

6.4. Společnost O2 má právo provádět jakékoliv změny v softwaru aplikace, zejména aktualizací, vylepšení funkčnosti, či doplnění o další funkce.

6.5. Společnost O2 má právo omezit či přerušit provoz aplikace z důvodu údržby či provedení aktualizací.

7. Společná, přechodná, závěrečná ustanovení

7.1. Společnost O2 negarantuje, že budoucí produkt s nástroji pro zajištění souladu s GDPR bude uveden na trh.

7.2. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2018.

Pomohla vám tato stránka?

Podmínky používání cookies