Environmentální politika

Společnost O2 Czech Republic a.s. si uvědomuje důležitost zachování zdravého a nepoškozeného životního prostředí pro současné i budoucí generace. Má proto zaveden systém environmentálního managementu a trvale usiluje o snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí a prevence znečištění

Při návrhu a vývoji produktů a služeb posuzujeme možná řešení rovněž z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, zejména s ohledem na snižování spotřeby přírodních zdrojů a omezování produkce odpadů. Stejně postupujeme při posuzování nových technologií, kdy usilujeme o snižování energetické náročnosti provozu našich telekomunikačních sítí a poskytování produktů a služeb.

Pozornost věnujeme správnému nakládání s odpady, včetně třídění a zpětného odběru, v čemž podporujeme i naše zákazníky. Předcházíme vzniku havarijních situací a zvyšujeme naši připravenost k omezení dopadů případných provozních havárií.

Neustálé zlepšování

Management společnosti podporuje a motivuje všechny zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování systému ochrany životního prostředí a k zvyšování osobní odpovědnosti v této oblasti. Svou pozornost soustřeďujeme na předcházení negativních vlivů a dopadů na životní prostředí.

Plnění závazných povinností

Dodržujeme platné národní i nadnárodní právní požadavky a požadavky stanovené naší společností, ve kterých si stanovujeme a přijímáme závazky týkající se ochrany životního prostředí.

Vzdělávání a angažovanost zaměstnanců

Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o environmentální problematice, motivujeme je a zapojujeme do projektů směřujících k ochraně životního prostředí. Vzděláváme je v oblasti souvisejících právních a jiných předpisů tak, aby si uvědomovali dopady činností společnosti na životní prostředí a byli schopni účinné prevence.

Vztahy s partnery

Způsobilost našich současných i potenciálních partnerů posuzujeme a řídíme také s ohledem na jejich přístup k životnímu prostředí. Spolupracujeme především s dodavateli, kteří se zavazují být ekologicky odpovědnými.

V Praze 18. 4. 2018

Jindřich Fremuth, generální ředitel O2 Czech Republic a.s.