Politika bezpečnosti a ochrany zdraví

Společnost O2 Czech Republic a.s. si je vědoma vysoké hodnoty života a zdraví všech svých zaměstnanců i ostatních osob, jichž se dotýká její činnost nebo které využívají jejích produktů či služeb. Proto usiluje o dosažení nejvyšších standardů v bezpečnosti a ochraně zdraví ve všech oblastech svého podnikání.

Odpovědnost

Vytváříme bezpečné pracovní prostředí a chráníme zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob. Od všech zaměstnanců vyžadujeme osobní odpovědnost při vykonávání činností bezpečným způsobem a spolupráci při vyhledávání a prevenci rizik před poškozením zdraví svého i ostatních osob.

Legislativa

Při provádění všech činností usilujeme o shodu s ustanoveními platných národních legislativních předpisů a evropských směrnic. V oblastech podrobně legislativně neupravených pak přijímáme vlastní standardy v souladu s principy nejlepší praxe.

Vzdělávání zaměstnanců

Na základě vyhodnocení rizik poskytujeme všem zaměstnancům nezbytná školení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ověřujeme jejich znalosti a vedeme potřebnou dokumentaci.

Otevřenost

Podporujeme otevřenou komunikaci a výměnu informací k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti s vlastními zaměstnanci, orgány státní správy, dodavateli i obchodními partnery.

Konzultace

Pravidelně nebo podle požadavků konzultujeme se zástupci zaměstnanců stav zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí a práce.

Prevence rizik

Provádíme prevenci rizik a snižování rizika poškození zdraví v závislosti na výsledcích vyhodnocení rizik se zaměřením na nejrizikovější činnosti, jako je např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce v kabelových komorách, provoz služebních vozidel, skladování a práce se zobrazovacími jednotkami.

Trvalé zlepšování

Usilujeme o neustálé zvyšování své výkonnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zlepšování systému jejího řízení tak, aby co nejlépe naplňovaly měnící se obchodní podmínky a legislativní požadavky. Jako důležitý prostředek pro trvalé zlepšování využíváme systémové audity procesů.

V Praze 18. 4. 2018

Jindřich Fremuth, Generální ředitel O2 Czech Republic a.s.