Politika zajištění kontinuity činností

Společnost O2 Czech Republic a.s. si je plně vědoma obchodních a morálních závazků, a to nejen vůči všem svým zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům, ale také občanům České republiky, kde plní roli významného prvku kritické informační infrastruktury. Společnost je si též vědoma i veškerých zákonných a regulatorních požadavků zemí, ve kterých provozuje podnikatelské aktivity.

O2 Czech Republic a.s. proto vybudovala a neustále zlepšuje systém řízení kontinuity činností (BCMS) a aktivně podporuje veškeré činnosti vedoucí k pokrytí a minimalizaci rizik souvisejících s nedostupností klíčových procesů, produktů a služeb tak, aby svým zákazníkům i partnerům poskytla odpovídající míru jistoty, díky své připravenosti řešit jakékoliv typy a úrovně závažnosti mimořádných událostí a krizových situací, které by mohly mít za následek narušení nebo přerušení procesů a činností.

Systém řízení kontinuity činností zajišťuje odolnost a připravenost společnosti na tyto mimořádné události a schopnost reagovat a rychle se zotavit z následků krizových situací.

BCMS, stejně tak i tato politika, je součástí integrovaného systému řízení O2 Czech Republic a.s., pokrývá všechny její činnosti a vztahuje se na celou organizační strukturu, veškeré budovy a technologie.

Řízení na základě procesů, inovace a zlepšování
Naše procesy a činnosti systematicky monitorujeme, vyhodnocujeme a neustále zlepšujeme. Jednotlivé cíle kontinuity činností naplňujeme pomocí adekvátních opatření určených v rámci procesu řízení rizik.

Zaměření se na zákazníka a rozvoj partnerství.
Jsme féroví vůči našim zákazníkům a partnerům. Poskytujeme jim pravdivé, jasné, užitečné a přesné informace a služby odolné vůči nežádoucím výpadkům. Při poskytování služeb včetně cloudových služeb se zaměřujeme na jejich celkovou bezpečnost, která zahrnuje jejich dostupnost jako klíčový parametr.

Soulad s legislativními a smluvními požadavky
Naše procesy a činnosti řídíme tak, aby byla zajištěna kontinuita a soulad s platnou legislativou České republiky i Evropské unie, mezinárodními smlouvami, smluvními požadavky odsouhlasenými se zákazníky včetně zákazníků cloudových služeb a jinými požadavky na ochranu bezpečnosti informací a ochranu osobních údajů.

Odpovědnost vůči zaměstnancům
Systematicky zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců o problematice kontinuity činností a na první místo priorit společnosti klademe zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a životů zaměstnanců.

Společenská odpovědnost organizace
Také v oblasti kontinuity činností aktivně přijímáme a rozvíjíme koncept společenské odpovědnosti a etiky podnikání. Naší prioritou je nejen poskytování inovativních, spolehlivých a kvalitních produktů a služeb, ale také to, aby naše služby byly dostupné a zákazníci je mohli využívat s odpovídající mírou jistoty. Především v rámci kritické informační infrastruktury si uvědomujeme nejen svou odpovědnost stanovenou legislativou, ale též svou odpovědnost společenskou.

Vedení společnosti vyjadřuje svůj závazek aktivně řídit, podporovat a motivovat zaměstnance k odpovědnému plnění úkolů spojených s přípravou, zaváděním, provozováním a kontinuálním rozvojem efektivního a funkčního systému BCM. Pro tento účel vedení společnosti zajistí dostatečné personální, technické a finanční zdroje.

V Praze 1. 6. 2022

Jindřich Fremuth, Generální ředitel O2 Czech Republic a.s.