Společnost O2 Czech Republic a.s. si uvědomuje důležitost zachování zdravého a nepoškozeného životního prostředí pro současné i budoucí generace. Máme proto zaveden a v celofiremním rozsahu certifikován systém environmentálního managementu dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001, který napomáhá k neustálé snaze snižovat dopady naší podnikatelské činnosti na životní prostředí. Tento certifikát jsme získali jako první telekomunikační společnost v České republice již v roce 2002. Naši politiku životního prostředí najdete na  stránkách www.o2.cz.

Od ledna 2016 máme dále zaveden a v celofiremním rozsahu certifikován systém hospodaření s energiemi dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001. Zavedení této normy ve společnosti nám umožňuje lépe vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání spotřeby energií. Naši politiku hospodaření s energiemi najdete na stránkách www.o2.cz.

Redukujeme i množství produkovaného odpadu. Důsledně třídíme odpady jak v kancelářských prostorách, tak při skladování zboží a technologického materiálů i při výstavbě a údržbě telekomunikační sítě. Ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s., zajišťujeme pro naše zákazníky bezúplatný zpětný odběr a následnou recyklaci vysloužilých drobných elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů z domácnosti. K uvědomělému postoji a ochraně životního prostředí motivujeme také naše zaměstnance, například zapojením do projektu Zelená firma. V ceně u nás zakoupeného elektrozařízení jsou již zahrnuty všechny poplatky dle zákona o odpadech v platném znění vztahující se k recyklačnímu příspěvku na zpětný odběr.

Podrobnější informace o zpětném odběru a odděleném sběru elektrozařízení pro spotřebitele, jiné konečné uživatele a distributory naleznete zde.

Společnost O2 plní povinnosti osoby, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., kde je evidována pod klientským číslem F00027677. Na webových stránkách www.ekokom.cz jsou k dispozici podrobné informace o třídění, odvozu a využití obalů jako druhotných surovin.

Od roku 2016 jsme zapojeni do vzdělávacího projektu na podporu třídění odpadu ve firmách Zodpovědná firma realizovaného společností EKO-KOM a.s., který prohlubuje společenskou odpovědnost firem.

O našem přístupu k životnímu prostředí informujeme zákazníky a širokou veřejnost také na stránkách www.O2myslimena.cz.