Problematice vlivu mobilních telefonů a technologií na lidské zdraví je věnována značná pozornost. My v O2 Czech Republic věříme, že je důležité, aby naši zákazníci měli k dispozici potřebná fakta, a proto se snažíme poskytovat všechny dostupné informace.

Vlivem mobilních technologií na lidské zdraví se zabývala a stále zabývá řada odborníků. Z dosud provedených výzkumů nebylo zjištěno, že by používání mobilních telefonů mělo negativní vliv na lidské zdraví. Toto stanovisko zastává i Světová zdravotnická organizace (WHO, Fact Sheet N193): „Žádný z dosavadních výzkumů nevedl k závěru, že by vystavení radiofrekvenčním polím z mobilních telefonů nebo základnových stanic způsobovalo jakékoliv nepříznivé zdravotní následky.“

Výzkumy v této oblasti stále pokračují a pokud se objeví nové závěry, budeme se snažit o nich informovat.

Podrobnější informace k této problematice:

Mobilní telefony a zdraví

Co je to SAR?
SAR je zkratka z anglického Specific Absorption Rate, česky specifická míra absorpce. V případě mobilních telefonů* SAR vyjadřuje množství radiofrekvenčního záření absorbované lidským tělem při užívání mobilního telefonu.
Hodnota SAR se vyjadřuje jako Watt na kilogram [W/kg]. Přičemž, parametr udávaný u mobilních přístrojů je měrný lokálně absorbovaný výkon [W/kg (10g)].

* Obecně jde o množství energie absorbované hmotou s definovanými vlastnostmi vztažené na jednotku hmotnosti.

Jsou stanoveny limity SAR, které mobilní telefon nesmí překročit?
Pro mobilní telefony jsou stanoveny limitní hodnoty SAR, které nesmí být překročeny. Neexistuje jednotný standard, proto se limitní hodnoty SAR v jednotlivých zemích nebo částech světa mohou lišit.

V Evropské unii platí limit 2 Watty na kilogram v průměru na 10 g tkáně – 2 W/kg (10g)*. Tento limit byl stanoven na základě doporučení Komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) prostřednictvím Doporučení Rady Evropské unie (519/1999/EC), v České republice je tento limit zakotven ve vládním nařízení č. 408/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením platným od 1. ledna 2001.

Měrný lokálně absorbovaný vysokofrekvenční výkon je ve směrnici ICNIRP (a v citovaném nařízení vlády č. 408/2000 Sb.) formulován tak, že u osob nesmí být v žádných deseti gramech tkáně absorbováno více než právě hygienický limit, který je 0,02 W (0,02W/0,01kg = 2 W/kg).

V oblastech, které přijaly doporučení Institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE), tj. např. v USA, Kanadě či Austrálii, platí limit 1,6 Watty na kilogram v průměru na 1 g tkáně – 1,6 W/kg (1g).

Protože tyto dva limity jsou vztaženy k jiné jednotce, nelze je navzájem porovnávat!**

* Platí pro hlavu a trup, pro končetiny je povolena hodnota 4 W/kg (10g).
** Např. při 1800 MHz pro zařízení s hodnotou SAR 1,6 W/kg (1g) typicky platí hodnota SAR 0,8 W/kg (10g).

Měření SAR
Výrobci a dovozci mobilních telefonů musí před uvedením na trh zajistit provedení příslušných testů a prokázat, že mobilní telefon splňuje stanovené limity a další požadavky vyplývající ze směrnic EU (v ČR transponovaných do zákona č.22/1997 Sb.). Splnění požadavků vyznačují označením shody CE na mobilním telefonu.

Testy SAR se provádějí standardizovanými metodami s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované úrovni ve všech frekvenčních pásmech, uvádí se nejvyšší naměřená hodnota. Měření je prováděno při různých polohách mobilního telefonu vzhledem k uživateli – u hlavy a na těle.

Zdravotní rizika a doporučení
Dosud provedené výzkumy v oblasti mobilních technologií a zdraví neprokázaly žádný negativní vliv elektromagnetického pole (např. vyzařování mobilních telefonů) na lidské zdraví při dodržování limitů doporučených Komisí pro ochranu před neionizujícím zářením. Toto stanovisko zastává i Světová zdravotnická organizace (WHO), která se tomuto tématu intenzivně věnuje a koordinuje další výzkumy v této oblasti, které se v současnosti zaměřují především na dlouhodobé vystavení se vlivu elektromagnetického pole s nízkou intenzitou a možnými zdravotními dopady užívání mobilních telefonů dětmi.
Jediný vliv, který byl kdy u záření těchto frekvencí zjištěn a může představovat zdravotní riziko, je nepatrné ohřívání těla nebo jeho části

Pokud jste i přes současnou úroveň vědeckého poznání znepokojeni možným vlivem používání mobilního telefonu na lidské zdraví, můžete snížit své vystavení elektromagnetickému záření některým z následujících způsobů:

  • omezit čas strávený telefonováním
  • odkládat mobilní telefon, když jste doma nebo v práci,
  • používat hands free sady,
  • při kupování telefonu vzít v úvahu hodnotu SAR,
  • vypínat telefon, když ho nepotřebujete.

Podrobnější informace o SAR a bezpečném užívání mobilních telefonů najdete u konkrétního výrobce, většinou v uživatelské příručce k danému modelu mobilního telefonu, případně na webových stránkách výrobce.

Odkazy

WHO – Světová zdravotnická organizace
MMF – Fórum výrobců mobilních telefonů
SZU – Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství
GSMA - Asociace GSM operátorů