Nabytí vlastních akcií společnosti

Valná hromada společnosti, která se konala 19. dubna 2012, přijala usnesení, kterým schválila program nabývání vlastních kmenových akcií, a to s následujícími parametry:

  1. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 10 % z celkového počtu 322.089.890 kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 100 Kč (před snížením), tj. maximálně 32.208.989 kmenových akcií;
  2. doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let;
  3. nejnižší cena akcie: 150 Kč a nejvyšší cena akcie: 600 Kč;
  4. společnost nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písm b), c) a d) obchodního zákoníku.

Nabytí vlastních akcií v roce 2012
Nabytí vlastních akcií v roce 2013

Valná hromada společnosti, která se konala 8. prosince 2015, přijala usnesení, ve kterém vyslovila souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

  • nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt: 31 022 005 zaknihovaných kmenových akcií Společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč;
  • doba, po kterou může Společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení;
  • nejnižší cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč;
  • nejvyšší cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč;
  • nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které Společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 8 mld. Kč.

Tímto souhlasem se nahradil souhlas s nabýváním vlastních akcií Společnosti, který schválila valná hromada Společnosti dne 19. dubna 2012.

Nabytí vlastních akcií v roce 2016

Nabytí vlastních akcií v roce 2017

Nabytí vlastních akcií v roce 2018

Nabytí vlastních akcií v roce 2019

Nabytí vlastních akcií v roce 2020