Snížení základního kapitálu společnosti

Snížení základního kapitálu v roce 2012

Valná hromada společnosti, která se konala 19. dubna 2012, přijala usnesení, kterým rozhodla o snížení základního kapitálu.

 1. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:
  1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.
  2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).
  3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).
 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
  1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.
  2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.

Úplné znění usnesení valné hromady týkající se snížení základního kapitálu je ke stažení zde.

Oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a o výplatě pro akcionáře

Představenstvo společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) v souladu s postupem schváleným v rozhodnutí valné hromady ze dne 19. 4. 2012 o snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“) oznamuje, že dne 17. 10. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o tom, na základě kterého bude k datu 14. 11. 2012 v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti podle Rozhodnutí valné hromady.

Pro určení osob oprávněných k výplatě částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti je tudíž v souladu s Rozhodnutím valné hromady rozhodný den 14. 11. 2012 (viz též níže).

Pro účely výplaty uvedené částky zároveň představenstvo Společnosti v souladu s Rozhodnutím valné hromady oznamuje následující podrobnosti:

 1. Výše vyplácené částky: 13,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 130,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
 2. Příslušná částka bude vyplacena osobám, které budou identifikovány jako akcionáři Společnosti podle stavu uvedeného ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tj. ke dni 14. 11. 2012) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).
 3. Vyplácená částka bude splatná počínaje dnem 14. 12. 2012.
 4. Výplatu (včetně výpočtu případného zajištění u některých zahraničních akcionářů) provede Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen „Česká spořitelna“).

Úplné znění oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a o výplatě pro akcionáře ze dne 19. 10. 2012 je ke stažení zde.

V návaznosti na oznámení ze dne 19. 10. 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. sděluje, že k datu 14. 11. 2012 byl v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu společnosti.

Informace o změně přístupu k vrácení zajištění sraženého při výplatě z titulu snížení základního kapitálu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. naleznete zde:

Výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu byla rozhodnutím představenstva ukončena dne 13. 12. 2017 a od tohoto data bude společnost vůči žadatelům o výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu uplatňovat námitku promlčení.

Snížení základního kapitálu v roce 2013

Valná hromada společnosti, která se konala 22. dubna 2013, přijala usnesení, kterým rozhodla o snížení základního kapitálu.

 1. Důvod snížení základního kapitálu:
  1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií.
  2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.
 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:
  1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.
  2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).
  3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).
 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
  1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Úplné znění usnesení valné hromady týkající se snížení základního kapitálu je ke stažení zde.

Oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku

Představenstvo společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) v souladu s postupem schváleným v rozhodnutí valné hromady ze dne 22. 4. 2013 o snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“) oznamuje, že dne 22. 10. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze, na základě kterého bude k datu 15. 11. 2013 v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti podle Rozhodnutí valné hromady.

Oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ze dne 1. 11. 2013 je ke stažení zde.

V návaznosti na oznámení ze dne 1. 11. 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. sděluje, že k datu 15. 11. 2013 byl v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu společnosti.

Snížení základního kapitálu v roce 2020

Valná hromada společnosti, která se uskutečnila formou písemného rozhodování mimo zasedání s hlasováním od 11. května 2020 do 2. července 2020, přijala usnesení, kterým rozhodla o snížení základního kapitálu.

 1. Důvod a účel snížení základního kapitálu:
  1. Svým usnesením ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Usnesení 2015“) vyslovila valná hromada společnosti souhlas s tím, aby společnost nabývala za stanovených podmínek své vlastní akcie, a to v souvislosti se záměrem představenstva flexibilně řídit kapitálovou strukturu společnosti. Toto řízení zároveň mělo umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají.
  2. Na základě Usnesení 2015 nabyla dosud společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím 9 337 910 ks (slovy: devět milionů tři sta třicet sedm tisíc devět set deset kusů) o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých; dále jen „Rušené akcie“).
  3. Odkupem vlastních akcií společnost snižovala vlastní kapitál, čímž docházelo k žádoucímu navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. S ohledem na to, že společnost již drží akcie přesahující 3 % akcií a doba programu dle Usnesení 2015 se již blíží hranici 5 let, považuje představenstvo společnosti za optimální řešení zrušení akcií s navazujícím snížením základního kapitálu, čímž dojde k dovršení účelu, který společnost odkupem vlastních akcií sledovala.
 2. Způsob snížení základního kapitálu:
  1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií.
  2. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých).
 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
  1. Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.
  2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Rušené akcie, činí 2 347 554 154,72 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů pět set padesát čtyři tisíc sto padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Rušených akcií, tj. o částku 2 254 175 054,72 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě padesát čtyř milionů sto sedmdesát pět tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů), bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.

Úplné znění usnesení valné hromady týkající se snížení základního kapitálu je ke stažení zde.

V návaznosti na oznámení ze dne 13. 11. 2020 O2 Czech Republic a.s. sděluje, že k datu 27. 11. 2020 byl v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu společnosti.