Nabytí vlastních akcií v roce 2012

Nákup 2 % akcií v roce 2012

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti dne 9. května 2012 zahájit program nabývání vlastních akcií, a to po uzavření smluvního vztahu s obchodníkem (brokerem), který bude pro tento účel vybrán. Vybraný obchodník bude oprávněn v rámci realizace programu zpětného odkupu akcií uskutečnit nákup akcií společnosti v rozsahu až do 6.441.798 kmenových akcií společnosti, tj. až do 2 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti. Pověřený obchodník s cennými papíry bude povinen při realizaci nákupů postupovat nezávisle na společnosti, s odbornou péčí a v nejlepším zájmu společnosti. Představenstvo společnosti rovněž schválilo záměr předložit po ukončení programu nabývání vlastních akcií návrh valné hromadě společnosti na zrušení nabytých akcií současně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o částku jmenovité hodnoty nabytých akcií.

Nabývání vlastních akcií bude realizováno na evropském regulovaném trhu, na kterém jsou akcie společnosti kótovány (Praha). Současně bude postupováno v souladu s příslušnou legislativou ČR, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a právem Evropské unie, zejména Nařízením Komise (ES) č. 2273/2003 (včetně cenových a objemových omezení nákupů).

Oznámení o zahájení nakupování vlastních akcií

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19. dubna 2012 a v návaznosti na rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. května 2012 pověřila společnost realizací nabývání vlastních akcií společnost UniCredit Bank AG, London Branch.

Společnost UniCredit Bank AG, London Branch, je v rámci realizace programu zpětného odkupu akcií oprávněna akcie nabývat po dobu pěti let, je oprávněna uskutečnit nákup akcií společnosti v rozsahu až do 32.208.989 kusů akcií, a to nejméně za cenu 150 Kč za akcii a nejvýše za cenu 600 Kč za akcii. Na základě výše uvedeného usnesení představenstva dala společnost pokyn prozatím k nabytí 6.441.798 kusů kmenových akcií společnosti, tj. celkem 2 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti.

Nabývání vlastních akcií bude realizováno na evropském regulovaném trhu, na kterém jsou akcie společnosti kótovány (Praha), přičemž společnost UniCredit Bank AG, London Brach, je oprávněna k realizaci programu využít služeb obchodníka s cennými papíry oprávněného k obchodování na tomto trhu.

Společnost UniCredit Bank AG, London Brach, je povinna při realizaci nákupů postupovat nezávisle na společnosti, s odbornou péčí a v nejlepším zájmu společnosti. Dále je povinna zajistit, aby bylo postupováno v souladu s příslušnou legislativou ČR, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a právem Evropské unie, zejména Nařízením Komise (ES) č. 2273/2003 (včetně cenových a objemových omezení nákupů).

V souladu s výše uvedeným tak společnost UniCredit Bank AG, London Branch, dnem 16. května 2012 zahájí nákup akcií společnosti v rozsahu výše uvedeného rozhodnutí valné hromady a usnesení představenstva společnosti.

Plný text tohoto oznámení ze dne 15. května 2012 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

V návaznosti na oznámení o odkupu vlastních akcií ze dne 15. května 2012 společnost Telefónica Czech Republic sděluje, že nákup akcií bude zahájen v nejbližších dnech. Plný text tohoto oznámení ze dne 17. května 2012 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

V návaznosti na předchozí oznámení o pověření společnosti UniCredit Bank AG, London Branch, k nákupu akcií společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 15. května 2012 a v návaznosti na oznámení o zahájení nákupu v nejbližších dnech ze dne 17. května 2012 společnost Telefónica Czech Republic, a.s. potvrzuje, že společnost UniCredit Bank AG, London Branch, zahájí dnem 18. května 2012 nákup akcií společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Plný text tohoto oznámení ze dne 18. května 2012 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

Oznámení o dokončení nákupu 2 % vlastních akcií společnosti

Nabytí 2 % vlastních akcií společnosti na základě výše uvedeného pokynu bylo dokončeno dne 27. listopadu 2012 za celkovou kupní cenu ve výši 2 481 mil. Kč. Plný text oznámení o dokončení nákupu 2 % vlastních akcií společnosti ze dne 28. listopadu 2012 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

Průběh nakupování vlastních akcií

Rok 2012

Listopad

Říjen

Září

Srpen

Červenec

Červen

Květen