Energy Policy

Společnost O2 Czech Republic a.s. si uvědomuje důležitost dlouhodobého snižování energetické náročnosti během jejích podnikatelských aktivit v podobě snižování spotřeby energie a nákladů na ni, nebo úsilí o využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů-

Cíl a hranice hospodaření s energiemi ve společnosti
Cílem je tam, kde je to možné a efektivní, plně využít potenciálu energetických úspor ve všech objektech využívaných společností, při provozu sítí a poskytování produktů a služeb, včetně provozu vozového parku a spolupráce s externími dodavateli. Pro splnění tohoto cíle poskytujeme potřebné informace a zdroje všem zainteresovaným stranám.

Neustálé zlepšování
Pravidelně optimalizujeme procesy a přijímáme opatření zaměřená na neustálé snižování energetické náročnosti, monitorujeme spotřebu energií, měříme výsledky a tvoříme plány na efektivnější využívání energie. V souladu s touto politikou a politikou ochrany životního prostředí si stanovujeme cíle pro oblast ochrany životního prostředí a efektivního využívání energií a pravidelně prověřujeme a vyhodnocujeme účinnost celého systému.

Plnění závazných povinností
Dodržujeme platné národní i nadnárodní legislativní požadavky a požadavky stanovené naší společností, ve kterých si stanovujeme a přijímáme závazky týkající se snižování spotřeby a efektivního využívání energií ve všech oblastech naší společnosti.

Vzdělávání a angažovanost zaměstnanců
Motivujeme zaměstnance k ekologickému chování a předkládání návrhů na optimalizaci spotřeby energie v pracovním prostředí, zapojujeme je i naši společnost do projektů směřujících k ochraně životního prostředí a hospodárnému nakládání s energiemi či jejich náhradě za jiné. Poskytujeme našim zaměstnancům informace a vzdělávání vhodným způsobem a v dostatečné míře tak, aby mohli jednat zodpovědně a ve smyslu zásad šetrného hospodaření s energiemi.

Vztahy s partnery
Spolupracujeme především s dodavateli, kteří se zavazují být ekologicky odpovědnými a také se tak i prokazatelně chovají. Při poptávce materiálu či služby zohledňujeme energetickou náročnost nakupovaného produktu. Informujeme naše zákazníky a partnery o dopadech naší činnosti na životní prostředí a spotřebu energií, o snaze těmto dopadům nejvyšší mírou předcházet a eliminovat je.

V Praze 18. 4. 2018

Jindřich Fremuth, generální ředitel O2 Czech Republic a.s.