1. Obecná ustanovení

O2 Czech Republic a.s., tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen podmínky) na adresách www.o2.cz, www.o2.cz/internetexpres, www.o2.cz/techzona, www.o2shop.cz, www.cz/o2.com/wholesale a dalších registrovaných adresách - dále jen stránky.
Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem internetových stránek na uvedených adresách je O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22 IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.
Přístup a používání internetových stránek je bezplatné.
Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje O2 Czech Republic a.s. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.
Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele, jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel však není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

4. Informace veřejnosti o zpracování osobních údajů na základě zákona

O2 Czech Republic a.s. zpracovává osobní údaje uživatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za účelem uplatnění práv a povinností, které společnostiO2 Czech Republic a.s. vyplývají ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen "zákon".). O2 Czech Republic a.s. zpracovává o uživatelích adresní, identifikační, popřípadě další osobní údaje, jejichž zpracování ukládá zákon. Příjemcem osobních údajů je výhradně O2 Czech Republic a.s. a osoby, které jsou vůči němu v postavení osoby ovládající nebo ovládané. Osobní údaje uchovává O2 Czech Republic a.s. pouze po dobu, která je nezbytná k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zákona

5. Informace účastníkům nebo uživatelům o ukládání údajů při používání sítě elektronických komunikací

O2 Czech Republic a.s. tímto informuje účastníky, že za účelem poskytování služeb informační společnosti při použití internetové prezentace společnosti O2 Czech Republic a.s. ukládá následující údaje: doménu, prostřednictvím které uživatel přistupuje k veřejné datové síti internet; doménu, ze které uživatel přistupuje k internetové prezentaci společnosti O2 Czech Republic a.s., datum a čas přístupu a požadovanou URL.

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání 1.9.2001, poslední změna 1.7.2006
O2 Czech Republic a.s.