• Ladislav Bartoníček

    předseda dozorčí rady

  • Pavel Milec

    místopředseda dozorčí rady

  • Kateřina Márová

    členka dozorčí rady


Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Její působnost určují zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti. Dozorčí rada má 3 členy. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Postavení a působnost dozorčí rady je vymezena v článcích 20–26 stanov společnosti.
 

Odměňování