Valná hromada, kterou tvoří akcionáři, je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady určují zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Základní informace o valné hromadě, jejím postavení a působnosti, jsou uvedeny v článcích 7–13 stanov společnosti.

Přehled valných hromad společnosti