Na žádost akcionáře ČESKÉHO TELECOMU, a.s., - společnosti Telsource N.V. svolalo představenstvo společnosti na čtvrtek 23. 10. 2003 mimořádnou valnou hromadu akcionářů ČESKÉHO TELECOMU. Zúčastnilo se jí 59 akcionářů, kteří vlastní 81,96 % akcií, a tak byla usnášeníschopná. Program jednání této mimořádné valné hromady navržený společností Telsource N.V. byl v zákonem stanovené lhůtě doplněn na žádost majoritního akcionáře ČESKÉHO TELECOMU – Fondem národního majetku ČR o body týkající se provedení personálních změn v dozorčí radě a o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.Na pořadu jednání mimořádné valné hromady byly kromě jiného body týkající se poskytnutí informací a součinnosti ze strany ĆESKÉHO TELECOMU, a.s. za účelem usnadnění prodeje akcií ĆESKÉHO TELECOMU, a.s. v majetku TelSource N.V. Oba akcionáři (Telsource N.V. a Fond národního majetku ČR) vzali zpět své návrhy k těmto bodům pořadu jednání valné hromady, protože dospěli k závěru, že je v zájmu akcionářů a společnosti, aby společně formulovali obecné zásady postupu ČESKÉHO TELECOMU, a.s. v obdobných záležitostech v budoucnosti.Mimořádná valná hromada dále informovala akcionáře o rezignaci pana Bessela Koka na členství v dozorčí radě společnosti. Jeho místo bylo obsazeno panem Martinem Kovářem (stručný životopis viz.příloha).Mimořádná valná hromada rovněž schválila smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady společnosti.

Kontakt pro další informace:
Vladan Crha
tiskový mluvčí
tel: 800 163 342 (800 1 MEDIA)
fax: 271 469 896
e-mail: tiskovy.odbor@ct.cz