• Valná hromada se uskuteční 28. dubna 2015 v Praze
  • Poprvé v historii společnosti budou mít akcionáři možnost hlasovat i korespondenčně
  • Akcionáři budou mimo jiné rozhodovat o výplatě dividendy za rok 2014 a rozdělení společnosti
  • Na odštěpovanou společnost CETIN přejde zejména infrastrukturní majetek, který dle pro-forma výkazů CETIN generuje zhruba polovinu provozního zisku EBITDA celé stávající skupiny O2
  • Samotné rozdělení neovlivní akcionářskou strukturu
  • Cena za odkup akcií CETIN bude stanovena na základě posudku, který bude pro tento účel vypracován  

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. svolalo řádnou valnou hromadu na úterý 28. dubna 2015 od 10:00 hodin do prostor Forum Karlín v Praze 8. Poprvé v historii společnosti budou mít akcionáři možnost hlasovat i korespondenčně, a to předem, bez nutnosti osobní účasti.

Valná hromada bude rozhodovat o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let. Představenstvo navrhuje vyplatit dividendu v celkové výši 4 103 mil. Kč, což představuje 13 Kč před zdaněním na každou akcii. Navrhované datum splatnosti dividendy je 28. května 2015, s rozhodným dnem pro uplatnění tohoto práva k 28. dubnu 2015.

Akcionáři budou hlasovat o rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). O2 a CETIN budou po rozdělení dvě nezávislé společnosti s různým managementem, kde CETIN bude v pozici dodavatele O2. Postavení věřitelů obou společností se po rozdělení nezmění.

Projekt rozdělení, který je akcionářům k dispozici, je rozsáhlý dokument (cca 8 000 stran) s detailní analýzou dopadu rozdělení. Na jeho přípravě spolupracovali renomovaní ekonomičtí a právní poradci.

Na nově vzniklou společnost přejde zejména majetek související s fixní a mobilní infrastrukturou, datová centra a majetek potřebný pro poskytování velkoobchodních služeb. Pro forma výkaz zisků a ztrát za rok 2014 připravený pro účely rozdělení předpokládá úroveň provozního zisku EBITDA společnosti CETIN zhruba na úrovni poloviny stávajícího konsolidovaného celku skupiny O2. Odštěpovaná část jmění byla ke dni 31. 12. 2014 oceněna nezávislým znalcem na částku 46,9 mld. Kč. Samotné rozdělení nebude mít vliv na majetkové podíly jednotlivých akcionářů (akcionářům bude ke každé akcii O2 přidělena jedna akcie CETIN) a snížení základního kapitálu O2 bude pouze účetní transakcí bez vlivu na souhrnnou hodnotu obou společností.

Akcie nové společnosti nebudou obchodovány na burze. CETIN tak bude mít povinnost nabídnout akcionářům, kteří budou na valné hromadě hlasovat proti rozdělení, odkup akcií. Cena bude stanovena na základě nového posudku (nikoliv posudku pro účely rozdělení uvedeného výše) vypracovaného soudem jmenovaným znalcem pro účely odkupu.

Akcionáři budou mít možnost hlasovat i korespondenčně, bez nutnosti osobní účasti. Tuto formu připouští stanovy a zákon o obchodních korporacích a akcionáři hlasující korespondenčně budou pro účely valné hromady považováni za přítomné. Společnost rozeslala všem akcionářům vzor korespondenčního hlasovacího lístku, na kterém označí svou volbu a s ověřeným podpisem doručí nejpozději do 22. dubna 2015 na speciální P.O.BOX, který společnost pro tento účel zřídila.

Všechny podklady pro akcionáře k této valné hromadě jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/.