• Celkem bude na dividendách vyplaceno téměř 5 mld. Kč, výplata začne 19. května 2016
  • Akcionáři rovněž schválili účetní závěrky za rok 2015
  • Změnou stanov schválila valná hromada rozšíření předmětu podnikání O2 o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a zprostředkování pojištění

Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 19. dubna 2016 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 88,21 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, byly přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností KPMG Česká republika Audit. Ta k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z konsolidované účetní závěrky za rok 2015 vyplývá, že konsolidované výnosy dosáhly v roce 2015 výše 37 385 mil. Kč, stejně jako v roce 2014. Provozní zisk před odpisy EBITDA vzrostl meziročně o 24,7 % na 10 142 mil. Kč. Společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 5 077 mil. Kč, meziročně o 44,4 % více a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 4 711 mil. Kč.

Valná hromada dále schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 4 964 mil. Kč na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 16 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 160 Kč před zdaněním. Rozhodný den pro výplatu dividendy, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byl stanoven na 19. dubna 2016. Dividenda bude splatná 19. května 2016. "Schválená výše dividendy za rok 2015 odpovídá naší dlouhodobé dividendové politice. Při našem návrhu byla jedním z hlavních faktorů udržitelnost," komentuje schválení výplaty dividendy finanční ředitel a místopředseda představenstva Tomáš Kouřil a dodává: "Při současné ceně akcií tak našim akcionářům nabízíme více než 6% dividendový výnos, zdaleka nejvyšší mezi telekomunikačními operátory ve střední a jihovýchodní Evropě."

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016.

Na závěr svého jednání schválila valná hromada změnu stanov. V souvislosti s probíhající legislativní změnou zákona o spotřebitelském úvěru došlo k úpravě předmětu podnikání společnosti "poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru". Předmět podnikání byl rovněž rozšířen o zprostředkování pojištění. "V současné době již nabízíme našim zákazníkům pojištění mobilních telefonů a tabletů, nově i první automatické cestovní pojištění v mobilu. V souladu s naší strategií využít potenciál zákaznické báze a nabídnout jiné než telekomunikační služby chceme oblast pojistných produktů rozvíjet i do budoucna", vysvětluje důvod této změny stanov generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic Tomáš Budník. Další schválené změny pouze formálně upravily vybrané části stanov, a to především s ohledem na novelizaci zákonů, případně s cílem těsněji přizpůsobit znění stanov příslušným právním předpisům.