Vhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad byl v některých případech v nečinnosti s rozhodováním desetitisíců sporů s dlužníky i několik let, došlo ke znehodnocení dlužných částek. Tím vznikla společnosti O2 Czech Republic škoda, která přesahuje výši 250 milionů korun. Přestože zákon stanoví jasné lhůty pro vydání rozhodnutí, byly tyto lhůty násobně překračovány. ČTÚ odmítl vyhovět žádosti O2 o náhradu škody a nemajetkové újmy, proto byla společnost O2 nucena se se svým nárokem obrátit na soud a na ČTÚ podala dnes žalobu.

Jak již společnost O2 uvedla v lednu tohoto roku, jde o jednoduché spory se zákazníky, kteří neplní své závazky a dluží za telekomunikační služby. Nejde o spory v klasickém slova smyslu. Většinou se jedná o nesporné nároky, jejichž důvodem je platební neschopnost nebo nevůle platit ze strany dlužníka. Dlužná částka většinou nepřesahuje deset tisíc korun.

Výše škody, která kvůli nečinnosti ČTÚ společnosti O2 za léta prodlení vznikla, ovšem přesáhla 250 milionů korun. Ekonomické dopady dosáhly tohoto rozsahu právě proto, že se prodlení týkalo velkého množství pohledávek, které nebylo možné dále reálně vymáhat. Společnost O2 neměla jinou možnost, než se za této situace obrátit na ČTÚ s žádostí o náhradu škody a nemajetkové újmy. Protože ČTÚ odmítl žádosti vyhovět, byla dnes společnost O2 nucena obrátit se se svým nárokem na soud.