• Celkem je k výplatě na dividendách a rozdělením části emisního ážia určeno až 6,5 mld. korun, výplata začne 4. července 2018
  • Akcionáři rovněž schválili účetní závěrky za rok 2017
  • Valná hromada určila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti za rok 2018
  • Akcionáři rovněž schválili změny ve stanovách a pravidlech pro odměňování členů dozorčí rady
  • Valná hromada také zvolila nové členy dozorčí rady a výboru pro audit

Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 4. června 2018 v Praze. Osobně nebo v zastoupení se jí zúčastnili akcionáři, kteří vlastní akcie s 83,36% podílem na hlasovacích právech, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017 sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, byly přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ta k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z konsolidované účetní závěrky za rok 2017 vyplývá, že konsolidované výnosy dosáhly v roce 2017 výše 37 709 mil. Kč ve srovnání s 37 522 mil. Kč v roce 2016. Provozní zisk před odpisy EBITDA vzrostl meziročně o 0,6 % na 10 513 mil. Kč. Společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 5 587 mil. Kč, meziročně o 6,2 % více, a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 5 396 mil. Kč.

Na návrh představenstva valná hromada dále schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2017. Na dividendách bude vyplaceno 5 274 mil. Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 170 Kč před zdaněním. 114 mil. Kč ze zisku za rok 2017 bylo převedeno na účet nerozdělených zisků minulých let. Nad rámec výplaty dividendy valná hromada schválila rozdělení části emisního ážia až do výše 1 241 mil. Kč, která bude vyplacena akcionářům. Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč tak bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním, na akcii v nominální hodnotě 100 Kč částka ve výši 40 Kč před zdaněním. Celkově tak bude akcionářům za rok 2017 vyplaceno stejně jako v loňském roce až 6 515 mil. Kč. Na výplatu mají nárok ti, kteří byli akcionáři k 4. červnu 2018. Výplata, kterou bude realizovat Česká spořitelna, začne 4. června 2018. "Schválená výše dividendy a rozdělení části emisního ážia, které akcionářům vyplatíme, plně odpovídá naší dlouhodobé politice odměny pro akcionáře," komentuje schválení výplaty dividendy finanční ředitel a místopředseda představenstva Tomáš Kouřil a dodává: "Při současné ceně akcií tak našim akcionářům nabízíme zhruba 7% výnos, který patří k nejvyšším mezi telekomunikačními operátory ve střední a jihovýchodní Evropě."

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti za rok 2018.

Valná hromada dále schválila několik změn ve stanovách společnosti, které z velké části vycházejí z legislativních změn. K nim patří zejména znovuzavedení povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě.

Akcionáři rovněž schválili změny pravidel pro odměňování členů dozorčí rady a nová pravidla pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady a výboru pro audit.

Valná hromada zvolila členkou dozorčí rady společnosti Kateřinu Pospíšilovou, která byla od 28. února 2018 členkou dozorčí rady jmenovanou (kooptovanou) dozorčí radou. Na závěr svého jednání valná hromada zvolila Michala Krejčíka členem výboru pro audit a Ondřeje Chaloupeckého prvním náhradním členem výboru pro audit.