• Celkem je k výplatě na dividendách za rok 2018 a rozdělení části emisního ážia určeno až 6,5 mld. korun, výplata začne 4. července 2019
  • Akcionáři rovněž schválili účetní závěrky za rok 2018
  • Valná hromada určila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k provedení povinného auditu společnosti za rok 2018
  • Valná hromada také zvolila nového člena výboru pro audit

Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 4. června 2019 v Praze. Osobně nebo v zastoupení se jí zúčastnili akcionáři, kteří vlastní akcie s 81,67 % podílem na hlasovacích právech, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2018, sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, byly přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ta k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z konsolidované účetní závěrky za rok 2018 vyplývá, že konsolidované výnosy vzrostly v roce 2018 meziročně o 0,8 % na 37 996 mil. Kč. Provozní zisk před odpisy EBITDA se meziročně zvýšil o 6,2 % na 11 163 mil. Kč. Společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 5 448 mil. Kč, meziročně o 2,5 % méně, a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 5 366 mil. Kč.

Na návrh představenstva valná hromada dále schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2018. Na dividendách bude vyplaceno 5 274 mil. Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 170 Kč před zdaněním. 84 mil. Kč ze zisku za rok 2018 bylo převedeno na účet nerozdělených zisků minulých let. Nad rámec výplaty dividendy valná hromada schválila rozdělení části emisního ážia až do výše 1 241 mil. Kč, která bude vyplacena akcionářům. Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč tak bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním, na akcii v nominální hodnotě 100 Kč částka ve výši 40 Kč před zdaněním. Celkově tak bude akcionářům za rok 2018 vyplaceno stejně jako v předchozích dvou letech až 6 515 mil. Kč. Na výplatu mají nárok ti, kteří byli akcionáři k 4. červnu 2019. Výplata, kterou bude realizovat Česká spořitelna, začne 4. července 2019. "Schválená výše dividendy a rozdělení části emisního ážia, které akcionářům vyplatíme, plně odpovídá naší politice týkající se odměny pro akcionáře," komentuje schválení výplaty dividendy finanční ředitel a místopředseda představenstva Tomáš Kouřil a dodává: "Při současné ceně akcií tak našim akcionářům nabízíme více než 8% výnos, který nás řadí vysoko nad průměr mezi telekomunikačními operátory ve střední a jihovýchodní Evropě."

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k provedení povinného auditu společnosti za rok 2019.

Na závěr svého jednání valná hromada zvolila Radka Neužila členem výboru pro audit a Ondřeje Chaloupeckého prvním náhradním členem výboru pro audit.