Valné hromady

2022

Valná hromada per rollam 3. 1. 2022 – 26. 1. 2022

Valná hromada na návrh hlavního akcionáře. Představenstvo obdrželo žádost od hlavního akcionáře (PPF Telco B.V.) o svolání valné hromady a představenstvo má zákonnou povinnost valnou hromadu svolat a nechat hlasovat o návrhu hlavního akcionáře. Jedná se o návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Rozhodování per rollam. S ohledem na přetrvávající omezení a stále nejistý výhled epidemiologické situace rozhodlo představenstvo o tom, že valná hromada bude rozhodovat formou per rollam, a to ve smyslu čl. 7 odst. 3 stanov společnosti.

Per rollam zahájeno. V souladu s oznámením o konání valné hromady per rollam je ode dneška (3. 1. 2022) od 12:00 hodin zahájeno hlasování. Zároveň je od dnešního dne v Obchodním věstníku a na těchto stránkách uveřejněn (i) návrh usnesení valné hromady ve formě notářského zápisu, (ii) pravidla hlasování a informace pro akcionáře a (iii) hlasovací lístky.

Informace o výplatě protiplnění za akcie. Společnost potvrzuje, že hlavním akcionářem byla splněna podmínka podle § 378 odst. 2 ZOK, tedy byly složeny peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Pokud valná hromada dne 27. 1. 2022 schválí návrh hlavního akcionáře, na tomto místě budou dostupné informace o tom, jak bude PPF Telco B.V. vyplácet ostatní akcionáře.

Materiály pro akcionáře. Podklady pro akcionáře jsou dostupné na těchto internetových stránkách a v Obchodním věstníku. Nebyly tak akcionářům rozeslány poštovní rozesílkou jako dříve (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti).

Dokumentace k per rollam: Komunikace s akcionáři – žádosti o vysvětlení v prvním kole (uveřejněno 12. 1. 2022): Komunikace s akcionáři – žádosti o vysvětlení v druhém kole (uveřejněno 20. 1. 2022):