Valné hromady

2020

Řádná valná hromada – 16. dubna 2020

V souvislosti se sílící epidemií koronaviru COVID-19 celou situaci i veškerá opatření vlády a dalších správních orgánů sledujeme. S ohledem na rychle se měnící vývoj je předčasné činit jakékoli závěry ve vztahu k valné hromadě.

Aktuální informace (zveřejněno 26. 3. 2020)

 

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2019, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2019
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2019
  • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
  • Řádná účetní závěrka 2019 – je součástí Výroční zprávy 2019 (kapitola 5.2)
  • Konsolidovaná účetní uzávěrka 2019 – je součástí Výroční zprávy 2019 (kapitola 5.1)
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019 a rozdělení emisního ážia společnosti
  • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií.
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 9: Opatření související s optimalizací kapitálové struktury:rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 10: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 • k bodu 11:Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
 • k bodu 12: Volba člena výboru pro audit.
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 13: Závěr.
  • K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.