Zda byl váš korespondenční hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, lze od 13. 4. 2015 ověřit na bezplatné telefonní lince 800 330 065

Poprvé v historii společnosti budou mít akcionáři možnost hlasovat i korespondenčně, a to předem, bez nutnosti osobní účasti. Tuto formu připouští stanovy a zákon o obchodních korporacích a akcionáři hlasující korespondenčně budou pro účely valné hromady považováni za přítomné.

O nově doplněných bodech 9 a 10 nelze korespondenčně hlasovat.

JAK KORESPONDENČNĚ HLASOVAT

Vzor korespondenčního hlasovacího lístku

1. U každého řádku týkajícího se jednotlivého návrhu usnesení se vyjádříte, zda s návrhem souhlasíte – pak označte křížkem v daném řádku políčko PRO, nebo nesouhlasíte – pak označte křížkem v daném řádku políčko PROTI. Nechcete-li se k určitému usnesení vůbec vyjádřit, ponecháte obě políčka v daném řádku prázdná a tím se zdržíte hlasování.

2. Na hlasovacím lístku musí být doplněny tyto údaje:

  • identifikace akcionáře nebo jeho zástupce (fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození a bydliště; právnická osoba: název nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo; zástupci akcionáře: stejné náležitosti jako u fyzických a právnických osob);
  • uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře (jmenovitá hodnota akcií je pro všechny akcionáře 87 Kč). V případě, že tento údaj neuvedete, platí, že budou převzaty údaje z výpisu z evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů.

3. Ověření podpisu a zastupování akcionáře

  • Podpis akcionáře na hlasovacím lístku musí být úředně ověřený, což lze zajistit jak u notáře, tak na pobočkách CzechPoint na poštách či obecních a městských úřadech.
  • Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být podpis na plné moci úředně ověřen a originál plné moci musí být přiložen k zásilce spolu s korespondenčním hlasovacím lístkem. Podpis zástupce na korespondenčním hlasovacím lístku musí být rovněž úředně ověřen.
  • Právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.

4. Doručení hlasovacích lístků

  • Vyplněný hlasovací lístek s úředně ověřeným podpisem doručte do 22. 4. 2015 na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 11, 284 01 Kutná Hora. Jinak bude hlasovací lístek považován za neplatný.

Úplné znění pravidel korespondenčního hlasování (pravidla jsou součástí pozvánky na valnou hromadu – bod b) Korespondenční hlasování)