Valné hromady

2010

Mimořádná valná hromada – 10. září 2010

Řádná valná hromada – 7. května 2010

 • Pořad jednání řádné valné hromady 2010 /VH/ společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 07. května 2010 v 13:00 v Hilton Prague, Quinn Hotels Praha a.s., Pobřežní 1, 186 00 Praha 8
  • k bodu 1: Zahájení
   K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2009, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve Výroční zprávě 2009 jako kapitola 5.
   Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst.5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2009 v rámci kapitoly 7.13.
   Ve Výroční zprávě 2009 (v příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 66a obchodního zákoníku.
   V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2009
  • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2009
  • k bodu 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  • k bodu 8: Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 9: Volba členů dozorčí rady společnosti
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 10: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Pokud budou v rámci bodu 9 pořadu jednání zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
  • k bodu 11: Odvolání členů výboru pro audit
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 12: Volba členů výboru pro audit
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Pokud budou v rámci bodu 12 pořadu jednání zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
  • k bodu 14: Závěr
   K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.
   V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
 • Výsledky hlasování k usnesením valné hromady
 • Přijatá usnesení
 • Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 7. května 2010