Valné hromady

2014

Řádná valná hromada - 17. prosince 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 17. prosince 2014 od 15:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.

 

Řádná valná hromada – 25. června 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 25. června 2014 od 13:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2013, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2013, závěry zprávy o vztazích za rok 2013
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2013
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
  • Stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu: Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2013 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

1) Dne 29.5. 2014 došlo k opravě – upřesnění informací na stranách 90-91

 

Řádná valná hromada – 19. května 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 19. května 2014 od 16:00 hod., na adrese Vyskočilova 1442/1b (budova A), 140 00 Praha 4 – Michle.

 

Řádná valná hromada – 12. března 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 12. března 2014 v 13:00 hod., v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4.

Dne 5. 3. 2014 obdrželo představenstvo společnosti od kvalifikovaného akcionáře PPF Arena 2 B.V. návrh nového znění stanov, které je navrhováno ke schválení na této valné hromadě. Společnost PPF Arena 2 B.V. navrhuje prozatím ponechat stávající obchodní firmu společnosti beze změny, tj. O2 Czech Republic a.s. Návrh upraveného znění stanov je zcela shodný s původním návrhem doručeným akcionářům s výjimkou ustanovení, v nichž je uvedena obchodní firma společnosti. Tento nový návrh upraveného znění stanov zcela nahrazuje předchozí návrh stanov, který společnost PPF Arena 2 B.V. v plném rozsahu vzala zpět. Představenstvo odkazuje na odůvodnění návrhu uvedené v pozvánce, které zůstává ve své podstatě nadále relevantní. (publikováno 7. 3. 2014)