Valné hromady

2016

Řádná valná hromada – 19. dubna 2016

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2015, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2015
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2015
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
  • Stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu: Dozorčí rada společnosti přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2015 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov
 • k bodu 9: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.