Valné hromady

2017

Řádná valná hromada – 10. května 2017

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2016, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2016, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2016
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2016
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a emisního ážia
  • Návrh usnesení a stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2017
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Volba člena dozorčí rady
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 9: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 • k bodu 10: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování