Valné hromady

2018

Řádná valná hromada – 4. června 2018

 

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2017, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2017, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2017
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2017
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a rozdělení emisního ážia společnosti
  • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2018
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 • k bodu 9: Rozhodnutí o změně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 10: Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady
 • k bodu 11: Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 • k bodu 12: Volba člena dozorčí rady
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 13: Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům výboru pro audit
 • k bodu 14: Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
 • k bodu 15: Volba člena výboru pro audit a volba náhradních členů výboru pro audit
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 16: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování