Valné hromady

2019

Řádná valná hromada – 4. června 2019

 

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2018, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2018
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2018
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 a rozdělení emisního ážia společnosti
  • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Volba / odvolání člena výboru pro audit a volba náhradního člena výboru pro audit.
  • Do doby rozeslání pozvánky na valnou hromadu nebyl předložen žádný návrh na volbu či odvolání konkrétní osoby za člena (ani náhradního člena) výboru pro audit. Představenstvo si vyhradilo právo případně navrhnout kandidáty následně.
  • Návrh představenstva z 30. 5. 2019
 • k bodu 9: Závěr
  • K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování