Valné hromady

2021

Řádná valná hromada per rollam 28. 5. 2021 – 14. 6. 2021

Rozhodování per rollam. S ohledem na přetrvávající omezení a stále nejistý výhled epidemiologické situace využívá představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. i letos postupu umožněného § 19 zákona č. 191/2020 Sb. (Lex COVID) a svolává valnou hromadu k rozhodování per rollam.

Per rollam zahájeno. Ode dne 28. 5. 2021 jsou v Obchodním věstníku a na těchto stránkách uveřejněny návrhy rozhodnutí valné hromady, včetně návrhu na změnu stanov ve formě notářského zápisu, pravidla hlasování a hlasovací lístky. V souladu s oznámením o konání valné hromady per rollam bylo hlasování dnem 28. 5. 2021 zahájeno.

Materiály pro akcionáře. S ohledem na novelizaci právních předpisů a nové znění stanov schváleného valnou hromadou v roce 2020 budou veškeré podklady pro akcionáře uveřejněny na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku. Nebudou tak rozeslány poštovní rozesílkou všem akcionářům (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti). Hlasovací lístky budou v den spuštění hlasování k dispozici zde, na internetových stránkách společnosti.

Kompletní dokumentace k per rollam:

Komunikace s akcionáři: