Valné hromady

2022

Valná hromada per rollam 3. 1. 2022 – 26. 1. 2022

Valná hromada na návrh hlavního akcionáře. Představenstvo obdrželo žádost od hlavního akcionáře (PPF Telco B.V.) o svolání valné hromady a představenstvo má zákonnou povinnost valnou hromadu svolat a nechat hlasovat o návrhu hlavního akcionáře. Jedná se o návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Rozhodování per rollam. S ohledem na přetrvávající omezení a stále nejistý výhled epidemiologické situace rozhodlo představenstvo o tom, že valná hromada bude rozhodovat formou per rollam, a to ve smyslu čl. 7 odst. 3 stanov společnosti.

Per rollam zahájeno. V souladu s oznámením o konání valné hromady per rollam je ode dneška (3. 1. 2022) od 12:00 hodin zahájeno hlasování. Zároveň je od dnešního dne v Obchodním věstníku a na těchto stránkách uveřejněn (i) návrh usnesení valné hromady ve formě notářského zápisu, (ii) pravidla hlasování a informace pro akcionáře a (iii) hlasovací lístky.

Materiály pro akcionáře. Podklady pro akcionáře jsou dostupné na těchto internetových stránkách a v Obchodním věstníku. Nebyly tak akcionářům rozeslány poštovní rozesílkou jako dříve (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti).

Informace o výplatě protiplnění za akcie. Společnost potvrzuje, že hlavním akcionářem byla splněna podmínka podle § 378 odst. 2 ZOK, tedy byly složeny peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Valná hromada schválila návrh hlavního akcionáře. Usnesení valné hromady bylo dne 28. 1. 2022 zveřejněno na internetových stránkách Obchodního rejstříku; vlastnické právo k akciím tak přešlo na hlavního akcionáře uplynutím dne 28. 2. 2022. Výplatou protiplnění je pověřena PPF banka a.s., která bude zajišťovat výplatu protiplnění po dobu 60 dní ode Dne přechodu, tj. do 29. 4. 2022. Informace o dalším postupu při výplatě protiplnění byly dne 2. 5. 2022 zveřejněny na těchto internetových stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výplaty protiplnění využijte kontakty uvedené zde.

Dokumentace k per rollam: Komunikace s akcionáři – žádosti o vysvětlení v prvním kole (uveřejněno 12. 1. 2022): Komunikace s akcionáři – žádosti o vysvětlení v druhém kole (uveřejněno 20. 1. 2022):