Doporučujeme akcionářům, aby si při udělování plných mocí k zastupování na valné hromadě nechali vyhotovit vždy dva originály, případně ověřenou kopii. Podle stanov společnosti se plná moc odevzdává vždy při registraci na každé valné hromadě. Pokud by měla být použita opakovaně na více valných hromadách, akcionář si pořídí její ověřenou kopii pro použití na případné další valné hromadě.

Je praktické, aby akcionáři, kteří pro účast na valné hromadě zmocňují jinou osobu, měli přehled o tom, jakou plnou moc udělili. Zejména zda k účasti na jedné či více valných hromadách. Je povinností zástupce (zmocněnce) odevzdat plnou moc vždy při registraci.

Společnost není povinna vydávat kopie plných mocí ani potvrzení o jejich existenci a obsahu.