Ceník služeb

Ceník paušálních mobilních služeb O2 vám pro snadnější orientaci nabízíme rozdělený do několika sekcí. Naleznete zde též tento ceník ke stažení ve formátu pdf.

Ceník základních služeb

Základní podmínky, pojmy a informace

Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Základní služba – zahrnuje volání a SMS z mobilní sítě O2 na účastnická čísla v ČR, případně i další služby zahrnuté v měsíčním paušálu zvoleného základního tarifu nebo rekurentního (opakujícího se) balíčku určeného pro vnitrostátní provoz. Základní služba nezahrnuje služby poskytované prostřednictvím sítí partnerských operátorů (Roaming), pokud nejsou součástí základního tarifu.

Volitelná služba – služba poskytovaná nad rámec smlouvy na základní službu. Volitelnou službu lze čerpat na základě samostatné objednávky. Druhy volitelných služeb, aktuální ceny a způsoby jejich objednání jsou upraveny v části Volitelné služby, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto Ceníku a která je vydávána vždy k 1. a 15. dni kalendářního měsíce s dobou platnosti maximálně 17 dnů. Pro každé čerpání volitelné služby uzavírá Účastník s O2 samostatnou smlouvu na základě aktuálně platných podmínek.

Měsíční paušál – pravidelně účtovaný poplatek příslušného tarifu / opakujícího se balíčku. V případě, že je tarif/balíček používán jen část měsíce, bude účtována poměrná část měsíčního paušálu.

Sazba za volání – sazba v Kč za minutu. V rámci ČR se sazba účtuje za každou započatou minutu odchozího volání. Sazba odchozího volání - EU je účtována poměrně za započatou první půlminutu, poté po sekundách. Sazba příchozího volání - EU je účtována poměrně po sekundách.

Spojení do O2 – spojení na účastnická čísla O2 Mobilní hlasové služby, služby BLESKmobil a O2 Family.

Volné jednotky – bezplatné volání nebo SMS pro daný směr, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období. Neuplatňují se na volání nebo SMS zpoplatněné speciální sazbou, viz příloha č. 1 Volitelné služby. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období, uplatní se pouze poměrná část volných jednotek.

Objem dat – jednotka datového objemu (v MB či GB) stanovená pro jednotlivé tarify, podle které se zpoplatňuje čerpání dat. První jednotka (základní objem dat) je zahrnuta v ceně tarifu a její platnost je omezena na aktuální zúčtovací období. Každá další jednotka (obnovený objem dat) se zpoplatňuje samostatně na počátku svého čerpání, a není-li v aktuálním zúčtovacím období spotřebována, její zůstatek se převádí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období (převedený objem dat).

Účastník v rámci zúčtovacího období čerpá bez přerušení nejprve základní objem dat, případně navýšený o převedený objem dat, a poté opakovaně obnovený objem dat, a to až do dosažení maximálního počtu 3 obnov. Účastník je oprávněn v aplikaci mojeO2.cz vyloučit čerpání obnovených objemů dat. Jakmile účastník vyčerpá všechny objemy dat pro dané zúčtovací období, bude do jeho konce poskytování datových služeb přerušeno. Účastník si však může samostatně dokoupit jednorázový balíček dat z aktuální nabídky volitelných služeb.

Funkce čerpání obnoveného objemu dat je součástí všech tarifů obsahujících datovou službu od 15. 5. 2015. Účastníci s tarify sjednanými před uvedeným datem mohou tuto funkci využívat, pokud s ní projevili nebo projeví aktivní souhlas.

Roaming – služba umožňující využívání služeb O2 i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má O2 sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora.

Roaming ve variantě Easy – umožňuje volat do České republiky nebo v rámci země, v níž se účastník nachází. Není umožněno volání do sítí v třetích zemích. Datové služby, příjem hovorů a příjem zpráv jsou bez omezení.

Přesměrování hovoru - umožňuje přesměrovat příchozí hovory do Hlasové schránky nebo na jiné účastnické číslo v ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité, kdy hovor není vůbec spojen na původně volané číslo, anebo přesměrování po nepřijetí hovoru na původně volaném čísle hovor nepřijme či při nedostupnosti volaného. Více informací najdete na www.o2.cz

Tarify se závazkem

Tarify se závazkem jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky. Účastník se zavazuje řádně užívat tarif po dobu 24 měsíců výměnou za zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu nebo telekomunikačního zařízení. Pokud není účastník spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která si službu zřídila na rodné číslo, tedy nikoliv pro účely své samostatné výdělečné činnosti), vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek plynoucí ze zvýhodněné ceny měsíčního paušálu automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník, který není spotřebitelem, ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a uplatní se na něj podmínky pro variantu tarifu bez závazku.

Pokud Účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou O2 kartu.

Poruší-li spotřebitel (spotřebitel = fyzická osoba, která si službu zřídila na rodné číslo) svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Poruší-li účastník, který není spotřebitelem, svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní kupní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, počítá se zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby.

Pokud spotřebitel požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní kupní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Pokud účastník, který není spotřebitelem, požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní kupní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Zbývající doba závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech od zrušení závazku.

Změny ceníku ve verzi účinné od 15. 9. 2017, které jsou vyvolané novelou č. 252/2017 Sb. (zejm. vyloučení autoprolongace závazku u spotřebitelů), se použijí na účastníky již od počátku účinnosti novely, tedy od 2. 9. 2017. Účastníkům se smlouvami uzavřenými před 15. 9. 2017 budou tyto změny oznámeny v souladu se zákonem.

Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce

Zneužití výhod se mimo jiné rozumí:

 1. umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv;
 2. užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor O2;
 3. využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, za které se považuje objem 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období (počet jednotek se poměrně krátí v případě kratšího účtování konkrétní výhody či ceny za konkrétní balíček než je zúčtovací období).

O2 má v případě zneužití právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu O2 ZERO, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané.

Zneužití služby

Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data, odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v zóně EU a účtované na základě cen shodných s vnitrostátními cenami. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a zónu EU, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v zóně EU započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a zónu EU, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v zóně EU započte úhrada za jednotky spotřebované v zóně EU.

Vyúčtování služeb a způsob platby

Vyúčtování služeb – je vystaveno dle tohoto Ceníku vždy v cenách bez DPH a na tuto cenu je následně uplatněna sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob platby - inkasem z bankovního účtu (s možností stanovení limitu v minimální výší 500 Kč na účastnické číslo), převodem nebo složenkou. Platbu inkasem je možno zavést nejméně na dobu 3 po sobě jdoucích zúčtovacích období. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit O2 nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena. V případě, že platba inkasem z bankovního účtu neproběhne z důvodu na straně účastníka nebo banky, má se za to, že účastník bude hradit vyúčtování za poskytnuté služby jiným způsobem. O2 je pak oprávněna účastníkovi zrušit platbu inkasem z bankovního účtu.

Ke všem tarifům je bezplatně poskytováno pouze Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici jen jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno (viz příloha č. 1 Volitelné služby).

O2 může účastníkovi až do odvolání poskytovat slevu z ceny svých služeb, pokud s tím účastník bude souhlasit. V takovém případě O2 informuje účastníka o poskytnutí slevy na vyúčtování.

Jistoty

O2 je oprávněna požadovat složení jistoty dle 5.4.8 Všeobecných podmínek, a to až do výše pětinásobku součtu částky za veškeré služby poskytnuté v probíhajícím zúčtovacím období a případných dlužných částek. O2 je oprávněna požadovat jistotu až do výše 50.000,- Kč v případě důvodného podezření, že účastník bude užívat či užívá služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami způsobem. Jistota je vrácena po splnění podmínek pro její vrácení stanovených při požadavku na její složení, případně po uplynutí 12 měsíců od jejího složení, pokud účastník v posledních 12 po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích uhradil řádně a včas vyúčtování za poskytnuté služby, nemá závazky po splatnosti a během posledních 12 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování. Všechny jistoty jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na úhradu účastníkova dluhu vůči O2.

Změny podmínek tarifů

V současné době probíhají změny podmínek tarifů. Podmínky, na které jsou účastníci migrováni, jsou účastníkům oznamovány minimálně měsíc před změnou způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování. Změny Ceníku základních služeb O2 Mobilní hlasová služba a služba O2 Mobilní internetové připojení (Paušální tarify) účinné od 15.6.20017 jsou k dispozici v Ceníku základních služeb O2 Mobilní hlasová služba a služba O2 Mobilní internetové připojení (Paušální tarify) platném od 15.6.20017, který je od 15.5.2017 dostupný na www.o2.cz.

Přehled druhů spojení a způsob účtování

Druh spojení Způsob účtování Volné minuty a SMS / Bezplatné volání
Tísňová volání:
112 – Tísňová linka
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
156 – Městská policie
158 – Policie ČR
Nezpoplatňuje se ---
Linky veřejných služeb:116 000 – Horká linka pro případy pohřešovaných dětí
116 111 – Linka bezpečí pro děti a mládež
116 123 – Linka důvěry poskytující emocionální podporu
Nezpoplatňuje se ---
*11 – O2 linka
*34 – O2 Videovolání (Videohovor)
Nezpoplatňuje se ---
Volání na čísla s předvolbou 800
– bezplatné informační linky v ČR
Nezpoplatňuje se ---
Volání na čísla s předvolbou 972, 973 a 974 Sazba za volání do O2 dle tarifu Uplatní se
Odchozí hovory na Informační a Operátorské služby viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Volání na čísla s předvolbou 81, 83, 84 a 855 – volání se sdílenými náklady a na univerzální přístupové číslo viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Volání na čísla s předvolbou 95 a 91 (IP telefonie) viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Videovolání viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Odeslání SMS do mobilních sítí v ČR Vnitrostátní sazba dle tarifu Uplatní se
Odeslání SMS do pevné sítě viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Odeslání SMS na zahraniční čísla viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Odeslání MMS viz příloha č. 1 Volitelné služby ---
Volání odchozí - EU viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Odeslání SMS - EU viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Odchozí mezinárodní hovory viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se na vnitrostátní sazbu
Odchozí mezinárodní Videovolání viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Odeslání placené SMS z internetové SMS brány Vnitrostátní sazba dle tarifu Uplatní se
Platební transakce viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Hlasová schránka viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se

Jednorázové poplatky za služby vztahující se k SIM kartě

Služba Výše poplatku
s DPH bez DPH
Aktivační poplatek (SIM), příp. poplatek za převzetí čísla (převod účastnictví) *1 99,00 81,82
Odeslání upomínky pro včasné nezaplacení vyúčtování 181,50 150,00

*1 Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty.Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty.

Nedílnou součástí tohoto Ceníku služeb je:
Příloha č. 1. Volitelné služby

Rychlostní parametry u mobilních datových služeb

Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost Minimální garantovaná rychlost
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G Edge 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
2G CDMA 3,1 Mb/s 1,5 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
3G HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
4G LTE 150 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
4G LTE Advanced 300 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s

Faktory ovlivňující rychlost mobilních datových přenosů jsou zejména:

 • užívaná technologie a úroveň pokrytí signálem
 • zvolený tarif či služba
 • zařízení, které k připojení používáte a jeho poloha
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého účastník službu využívá
 • počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • charakter budovy, ve které službu využíváte, nová výstavba
 • frekvenční pásmo, cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, jehož síť účastník v zahraničí využívá

Dopad stanovených parametrů kvality služeb internetového připojení na možnost jejich užívání

Tarif s běžně dostupnou rychlostí stahování/vkládání (kb/s) Slouží obvykle pro tyto druhy obsahu, aplikací a služeb
Do 1.000/256 e-mail, chat (např. WhatsApp, Facebook Messenger, Viber), prohlížení zpráv, počasí a menších webových stránek, zabezpečený komunikační protokol SSH
1.000-2.000/256-512 prohlížení webových stránek, přenos hlasu (VoIP, audio chat), streaming hudby, sociální sítě (např. Facebook, Twitter), hry s jednoduchou grafikou
2.000-4.000/512-1.000 videohovory, přenos z bezpečnostních kamer, IPTV či video streaming v SD kvalitě (např. Youtube, Netflix), přenos souborů malé a střední velikosti
4.000-10.000/512-1.000 video streaming a IPTV v HD kvalitě, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše a účast na videokonferencích (práce na dálku)
10.000-20.000/1.000-2.000 hry ve vysokém rozlišení a reálném čase, distribuce software, znatelně vyšší uživatelský komfort při využití internetu k výše uvedeným účelům
20.000-50.000/2.000-5.000 video streaming a IPTV v ultra HD kvalitě, přenos velkých souborů, zálohování v reálném čase, cloudová řešení, přenos z bezpečnostních kamer v HD kvalitě, webový server pro menší stránky, vysoký uživatelský komfort bez prodlev i při využití více zařízení (do dvaceti)
Nad 50.000/5.000 vysoce interaktivní aplikace a komunikace (organizování videokonferencí s více uživateli, sběr dat v reálném čase, multicast video streaming, webový server), určeno pro velké domácnosti a korporace

Tarify s datovým limitem nejsou určeny pro přehrávání videí či streaming v HD kvalitě nebo vyšší, pro stahování ani zálohování velkých objemů dat, aktualizace software na pozadí, nepřetržité monitorování ani využívání dalších datově náročných služeb.

Specializované služby a jejich vliv

Společnost O2 poskytuje dvě specializované služby, využívající přístupu k internetu a optimalizované pro konkrétní obsah: službu digitální televize O2TV a službu IP telefonie (telefonické hovory pomocí přenosu hlasu protokolem IP). Současné užívání specializovaných služeb má na službu přístupu k internetu tento dopad: a) je-li u konkrétního tarifu služby přístupu k internetu sjednán datový limit, specializovaná služba tento limit nečerpá; b) skutečná rychlost přístupu k internetu se může snížit o datový tok do každého zařízení, na němž se speciální služba využívající stejného přístupu aktuálně využívá. Například je-li celková aktuální rychlost připojení 20.000 kb/s a dochází ke sledování IPTV prostřednictvím set-top-boxu v HD kvalitě (s datovým tokem zhruba 7.100 kb/s pro HD kvalitu a 3.500 kb/s pro SD kvalitu) a dvou mobilních zařízení (s datovým tokem zhruba 3.500 kb/s na jedno zařízení) a současně k využívání hlasového přenosu na jednom zařízení VoIP (s datovým tokem zhruba 200 kb/s na jedno zařízení), může se rychlost přístupu k internetu snížit na 5.700 kb/s, což se rovná 20.000-(1*7.100+2*3.500+1*200).

Speciální ustanovení o vadách mobilních datových služeb a odpovědnosti za ně

 • Vadou služby je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování či vkládání pod 25 % inzerované rychlosti, a to po souvislou dobu delší než 30 minut (velká trvající odchylka) nebo během jedné hodiny alespoň desetkrát po souvislou dobu delší než 1 minuta (velká opakující se odchylka).
 • Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání mohu mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu. To se projeví zhoršením kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo vkládání dat v aplikacích a službách, které využívají internet, a v nejhorším případě až nefunkčností takových aplikací a služeb.
 • Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu.
 • Pokud účastník zjistí aktuální změnu výkonu služby, která by mohla zakládat její vadu, má právo podat reklamaci kvality služby, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne výskytu vady. V případě, že se nejedná o výpadek či odstávku služby, které zná O2 z vlastních provozních údajů a o nichž informuje hlášením na bezplatné lince 800 184 084, je pro zabezpečení práv účastníka z odpovědnosti za vady nezbytné, aby v době trvání změny výkonu služby ohlásil poruchu na lince 800 184 084, aby O2 mohla provést včasné měření aktuálního výkonu služby.
 • V případě, že společnost O2 v rámci šetření reklamace shledá reklamaci oprávněnou, vadu odstraní, je-li odstranitelná, a do jednoho měsíce od vyřízení reklamace vrátí účastníkovi částky zaplacené za reklamované služby. V případě, že je vada neodstranitelná, má účastník i O2 právo odstoupit od smlouvy, pokud prokazatelně doručí oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy účastník obdrží oznámení o vyřízení reklamace. Účastník je povinen doručit odstoupení na aktuální adresu sídla O2, a to spolu se SIM kartou. Smlouva zanikne doručením oznámení o odstoupení (spolu se SIM kartou, odstupuje-li účastník) druhé straně smlouvy.

O2 Data

O2 DATA
Tarif O2 Data 2 GB O2 Data 5 GB O2 Data 10 GB
Měsíční paušál s tarifním závazkem s DPH 349,00 499,00 799,00
bez DPH 288,43 412,40 660,33
Měsíční paušál bez závazku s DPH 499,00 649,00 949,00
bez DPH 412,40 536,36 784,30
Volání v ČR a zóně EU s DPH 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89
SMS v ČR a zóně EU s DPH 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 2 GB 5 GB 10 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 2 GB 2 GB 2 GB
s DPH 249,00 249,00 249,00
bez DPH 205,79 205,79 205,79

Záruka spokojenosti k notebooku, tabletu, LTE modemu (mifi, USB stick): Účastník, který si nově zřídí službu O2 Data tarif a současně zakoupí notebook, tablet nebo LTE modem, má možnost do 14 dnů ode dne zřízení služby na kterékoli značkové prodejně O2 tuto službu zrušit dohodou s okamžitou účinností bez vystavení smluvní pokuty. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování a vrátí nepoškozené a kompletní zařízení koupené společně se zřízením služby. Účastník má poté nárok na vrácení kupní ceny zařízení. Výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců. Účastník, který dovršil 65 let věku, může tuto výhodu uplatnit do 30 dnů ode dne zřízení služby, ke které bylo zařízení zakoupeno.

O2 Spolu

O2 Spolu
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR a v zóně EU O2 Spolu 1,5 GB O2 Spolu 3 GB O2 Spolu 6 GB O2 Spolu 10 GB*4
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00 666,00 766,00 966,00
bez DPH 412,40 550,41 633,06 798,35
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 1,5 GB 3 GB 6 GB 10 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB
s DPH 249,00 249,00 249,00 249,00
bez DPH 205,79 205,79 205,79 205,79

Podmínky:

*4 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla do vybraných zemí *6 za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zemích Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko. Po vyčerpání 300 MB dat je účtování datového provozu v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

*6 Volné minuty pro mezinárodní volání u tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB lze čerpat do 14.8.2018 na volání do zóny 1-4 a do Ruska. Od 15.8.2018 lze čerpat volné minuty do zemí: +421 Slovensko, +49 Německo, +48 Polsko, +43 Rakousko, +32 Belgie, +375 Bělorusko, +45 Dánsko, +298 Faerské ostrovy, +33 Francie, +385 Chorvatsko, +39 Itálie, +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +377 Monako, +31 Nizozemsko, +378 San Marino, +386 Slovinsko, +41 Švýcarsko, +380 Ukrajina, +39 (+379) Vatikán, +44 Velká Británie a Severní Irsko, +355 Albánie, +376 Andorra, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko, +382 Černá Hora, +372 Estonsko, +358 Finsko, +353 Irsko, +354 Island, +381 Kosovo, +357 Kypr, +371 Lotyšsko, +389 Makedonie, +356 Malta, +373 Moldavsko, +47 Norsko, +351 Portugalsko, +40 Rumunsko, +30 Řecko, +381 Srbsko , +34 Španělsko, +46 Švédsko, +90 Turecko, +7 Rusko a +84 Vietnam. Účastníkům, kteří si sjednali tarif O2 Hlasové mobilní služby před 15.6.2018, je tato změna oznámena v souladu se zákonem.

U tarifu FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB platí neomezené volání a SMS ve vybraných zemích bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

Nabídka O2 Spolu pro 3: Tarif O2 Spolu 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 Spolu 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB nebo tarif O2 Spolu 1,5 GB nebo tarif [:kůl] 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě.

Nabídka O2 Spolu pro 2: Tarif O2 Spolu 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 Spolu 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB nebo tarif O2 Spolu 1,5 GB nebo tarif [:kůl] 10 GB sjednán na dvou SIM kartách, a současně je též účastníkem služby O2 Internetové připojení se závazkem a digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě.

Tarify O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 Spolu 1,5 GB nebo O2 Spolu 3 GB nebo O2 Spolu 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB nebo [:kůl] 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 Spolu i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Tarif O2 SPOLU pro 2 může účastník užívat maximálně na dvou SIM kartách s tarify O2 Spolu 1,5 GB, O2 Spolu 3 GB, O2 Spolu 6 GB, O2 Spolu 10 GB a [:kůl] 10 GB.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE CZ, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE CZ a z tarifu O2 SPOLU 5 GB na tarif FREE CZ data 5 GB.

FREE O2

FREE O2
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, neomezené SMS do O2 FREE O2*1 FREE O2 data S *1 FREE O2 data M *1 FREE O2 data L *1 FREE O2 data XL *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 249,00 400,25 552,00 754,00 1 006,00
bez DPH 205,79 330,78 456,20 623,14 831,41
Měsíční paušál bez závazku s DPH 399,00 550,25 702,00 904,00 1 156,00
bez DPH 329,76 454,75 580,17 747,11 955,37
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 a v zóně EU s DPH 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Objem dat - v ČR a v zóně EU --- 50 MB 200 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 99,00 149,00 199,00 299,00
bez DPH 40,50 81,82 123,14 164,46 247,11

Podmínky:

*1 Tarify FREE O2, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

FREE O2 60

FREE O2 60
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, 60 volných minut mimo O2 a v zóně EU, neomezené SMS do O2 FREE O2 60
Měsíční paušál se závazkem s DPH 349,00
bez DPH 288,43
Měsíční paušál bez závazku s DPH 499,00
bez DPH 412,40
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 a v zóně EU po vyčerpání 60 volných minut s DPH 3,50
bez DPH 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 50 MB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00
bez DPH 40,50

Podmínky:

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

FREE O2 120

FREE O2 120
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, 120 volných minut mimo O2 a v zóně EU, neomezené SMS do O2 FREE O2 120
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00
bez DPH 412,40
Měsíční paušál bez závazku s DPH 649,00
bez DPH 536,37
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 a v zóně EU po vyčerpání 120 volných minut s DPH 3,50
bez DPH 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 200 MB
Obnovení objemu dat s DPH 99,00
bez DPH 81,82

Podmínky:

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

FREE

FREE
Neomezené volání a SMS v ČR a zóně EU FREE 200 MB FREE 1,5 GB FREE 6 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00 749,00 849,00
bez DPH 412,40 619,01 701,65
Měsíční paušál bez závazku s DPH 649,00 899,00 999,00
bez DPH 536,36 742,98 825,62
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 200 MB 1,5 GB 6 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 200 MB 1,5 GB 2 GB
s DPH 99,00 149,00 / 249,00 249,00
bez DPH 81,82 123,14 205,79

Podmínky:

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

FREE 10 GB

FREE 10 GB
Neomezené volání a SMS v ČR a ve vybraných zemích *5, 300 volných minut na mezinárodní volání do vybraných zemí *6 FREE 10 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 1 199,00
bez DPH 990,91
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 349,00
bez DPH 1 114,88
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 10 GB
Obnovení objemu dat 2 GB*3 s DPH 249,00
bez DPH 205,79
Objem dat v zóně EU a ve Švýcarsku --- 300 MB

Podmínky:

*3 Platné od 15.8.2017

*5 Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla do vybraných zemí *6 za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v v zemích Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko. Po vyčerpání 300 MB dat je účtování datového provozu v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

*6 Volné minuty pro mezinárodní volání u tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB lze čerpat do 14.8.2018 na volání do zóny 1-4 a do Ruska. Od 15.8.2018 lze čerpat volné minuty do zemí: +421 Slovensko, +49 Německo, +48 Polsko, +43 Rakousko, +32 Belgie, +375 Bělorusko, +45 Dánsko, +298 Faerské ostrovy, +33 Francie, +385 Chorvatsko, +39 Itálie, +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +377 Monako, +31 Nizozemsko, +378 San Marino, +386 Slovinsko, +41 Švýcarsko, +380 Ukrajina, +39 (+379) Vatikán, +44 Velká Británie a Severní Irsko, +355 Albánie, +376 Andorra, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko, +382 Černá Hora, +372 Estonsko, +358 Finsko, +353 Irsko, +354 Island, +381 Kosovo, +357 Kypr, +371 Lotyšsko, +389 Makedonie, +356 Malta, +373 Moldavsko, +47 Norsko, +351 Portugalsko, +40 Rumunsko, +30 Řecko, +381 Srbsko , +34 Španělsko, +46 Švédsko, +90 Turecko, +7 Rusko a +84 Vietnam. Účastníkům, kteří si sjednali tarif O2 Hlasové mobilní služby před 15.6.2018, je tato změna oznámena v souladu se zákonem.

U tarifu FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB platí neomezené volání a SMS ve vybraných zemích bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

FREE 20 GB

FREE 20 GB
Neomezené volání a SMS v ČR a ve vybraných zemích *5, 600 volných minut na mezinárodní volání do vybraných zemí*6 FREE 20 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 1 699,00
bez DPH 1 404,13
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 849,00
bez DPH 1 528,10
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 20 GB
Obnovení objemu dat 2 GB*3 s DPH 249,00
bez DPH 205,79
Objem dat v zóně EU a ve Švýcarsku --- 300 MB

Podmínky:

*3 Platné od 15.8.2017

*5 Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla do vybraných zemí *6 za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v v zemích Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko. Po vyčerpání 300 MB dat je účtování datového provozu v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Volné minuty pro mezinárodní volání u tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB lze čerpat do 14.8.2018 na volání do zóny 1-4 a do Ruska. Od 15.8.2018 lze čerpat volné minuty do zemí: +421 Slovensko, +49 Německo, +48 Polsko, +43 Rakousko, +32 Belgie, +375 Bělorusko, +45 Dánsko, +298 Faerské ostrovy, +33 Francie, +385 Chorvatsko, +39 Itálie, +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +377 Monako, +31 Nizozemsko, +378 San Marino, +386 Slovinsko, +41 Švýcarsko, +380 Ukrajina, +39 (+379) Vatikán, +44 Velká Británie a Severní Irsko, +355 Albánie, +376 Andorra, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko, +382 Černá Hora, +372 Estonsko, +358 Finsko, +353 Irsko, +354 Island, +381 Kosovo, +357 Kypr, +371 Lotyšsko, +389 Makedonie, +356 Malta, +373 Moldavsko, +47 Norsko, +351 Portugalsko, +40 Rumunsko, +30 Řecko, +381 Srbsko , +34 Španělsko, +46 Švédsko, +90 Turecko, +7 Rusko a +84 Vietnam. Účastníkům, kteří si sjednali tarif O2 Hlasové mobilní služby před 15.6.2018, je tato změna oznámena v souladu se zákonem.

U tarifu FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB platí neomezené volání a SMS ve vybraných zemích bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

[:kůl:]

[:kůl:]
120 volných minut v ČR a v zóně EU, neomezené SMS do O2 [:kůl:] 5 GB [:kůl:] 10 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 399,00 499,00
bez DPH 329,75 412,40
Měsíční paušál bez závazku s DPH 549,00 649,00
bez DPH 453,72 536,37
Volání v ČR a zóně EU po vyčerpání 120 volných minut s DPH 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 5 GB 10 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 2 GB 2 GB
s DPH 249,00 249,00
bez DPH 205,79 205,79

Podmínky:

S účinností od 1. 5. 2018 se tarif [:kůl:] data 1GB mění na tarif [:kůl:] data 5 GB a tarif [:kůl:] data 2 GB se mění na tarif [:kůl:] data 10 GB; v souvislosti s tím se upravují podmínky jejich poskytování tak, jak je uvedeno výše.

Tarify řady kůl, nabízené od 1. 5. 2018, jsou určeny pro zletilé účastníky - fyzické osoby. Konkrétní tarif řady kůl ("Tarif") lze sjednat a poskytovat, jsou-li nepřetržitě a současně plněny tyto podmínky:

a) Účastník sjednal Tarif ve vztahu ke konkrétní existující fyzické osobě ("Subjekt údajů")

b) Subjekt údajů je starší 6 a mladší 26 let věku

c) Účastník je Subjektem údajů nebo jeho zákonným zástupcem

d) Účastník při sjednání Tarifu doložil O2 splnění podmínek ad a) až c)

e) Ve vztahu k Subjektu údajů není žádný tarif řady kůl sjednán ani poskytován

f) Účastník obstaral pro O2 souhlas, aby za účelem ověřování výše uvedených podmínek evidovala po dobu poskytování tarifu jméno, příjmení a rodné číslo (není-li, tak datum narození) Subjektu údajů, a tento souhlas trvá.

Pokud dojde k porušení kterékoli z výše uvedených podmínek, je společnost O2 oprávněna Tarif bez dalšího změnit na tarif FREE O2 120.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

Přechodná ustanovení

Společnost O2 v rámci zjednodušování produktové nabídky postupně ukončuje marketingové akce „Výhoda z kombinace O2 Mobilních hlasových služeb a služby digitální televize O2 TV“ a služby na číslech zahrnutých do těchto akcí převádí na aktuální podmínky nabídky O2 Spolu pro 3. Účastníkům je změna oznamována předem v souladu se zákonem způsobem pro zasílání vyúčtování.

Speciální tarify, které již nelze získat na žádost účastníka

Vybraní účastníci s tarify START data M, START data L, FREE O2 20 data M, FREE O2 data M, FREE O2 PLUS data M, FREE O2 data L, FREE O2 PLUS data L, FREE O2 data XL, FREE O2 PLUS data XL, FREE CZ data XXL, FREE EU data L, FREE EU data XL, FREE EU PLUS data XL, FREE pro prodejce I, [:kůl:] data M, [:kůl:] data L, [:kůl:] data XL jsou v současné době migrováni na nové tarify. Určení cílového tarifu a datum změny jsou jim oznamovány v souladu se zákonem minimálně měsíc před změnou způsobem pro zasílání vyúčtování.

FREE O2 20
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, 20 volných minut mimo O2, neomezené SMS do O2 FREE O2 20 *1 FREE O2 20 data S *1 FREE O2 20 data M *1*2
Měsíční paušál se závazkem s DPH 228,69 379,94 531,69
bez DPH 189,00 314,00 439,41
Měsíční paušál bez závazku s DPH 378,69 529,94 681,69
bez DPH 312,97 437,97 563,38
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 po vyčerpání 20 volných minut s DPH 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89
Volání odchozí - EU v rámci čerpání 20 volných minut s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
Volání odchozí - EU po vyčerpání 20 volných minut s DPH 5,10 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 s DPH 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24
SMS - EU s DPH 1,90 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57 1,57
Objem dat --- 50 MB *3 200 MB 1,5 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 *3 99,00 149,00
bez DPH 40,50 81,82 123,14
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
FREE Volání
Neomezené volání v ČR a zóně EU FREE Volání *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 399,00
bez DPH 329,75
Měsíční paušál bez závazku s DPH 549,00
bez DPH 453,72
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a v zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 50 MB
Obnovení objemu dat objem dat 50 MB
s DPH 49,00
bez DPH 40,50
FREE CZ
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR FREE CZ data L *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 951,00
bez DPH 785,95
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 101,00
bez DPH 909,92
Volání do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
Volání odchozí - EU s DPH 1,60
bez DPH 1,32
Volání příchozí - EU s DPH 0,35
bez DPH 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
SMS - EU s DPH 0,65
bez DPH 0,54
Objem dat --- 3 GB
Obnovení objemu dat s DPH 199,00
bez DPH 164,46
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60
bez DPH 1,32
FREE EU
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR, 600 volných minut na mezinárodní volání do vybraných zemí *4 FREE EU *1 FREE EU data L *1 FREE EU data XL *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 999,00 1 201,00 1 453,00
bez DPH 825,62 992,57 1 200,83
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 149,00 1 351,00 1 603,00
bez DPH 949,59 1 116,53 1 324,80
Volání do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
Volání odchozí - EU s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
SMS - EU s DPH 0,65 0,65 0,65
bez DPH 0,54 0,54 0,54
Objem dat --- 1,5 GB 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 149,00 199,00 299,00
bez DPH 123,14 164,46 247,11
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
FREE EU Plus
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR, 600 volných minut na mezinárodní volání do vybraných zemí *4 FREE EU Plus *1 FREE EU Plus data XL *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 1 499,00 1 751,00
bez DPH 1 238,85 1 447,11
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 649,00 1 901,00
bez DPH 1 362,81 1 571,08
Volání do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
Volání odchozí - EU po vyčerpání 300 volných minut s DPH 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32
Volání příchozí - EU po vyčerpání 300 volných minut s DPH 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
SMS - EU po vyčerpání 300 volných SMS s DPH 0,65 0,65
bez DPH 0,54 0,54
Objem dat --- 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 199,00 299,00
bez DPH 164,46 247,11
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32
Start
60 volných minut do všech sítí v ČR Start Start data S Start data L Start data XL
Měsíční paušál se závazkem s DPH 179,00 330,25 684,00 936,00
bez DPH 147,93 272,93 565,29 773,55
Měsíční paušál bez závazku s DPH 329,00 480,25 834,00 1 086,00
bez DPH 271,90 396,90 689,26 897,52
Volání do všech sítí v ČR po vyčerpání 60 volných minut s DPH 3,90 3,90 3,90 3,90
bez DPH 3,22 3,22 3,22 3,22
Volání odchozí - EU v rámci čerpání 60 volných minut s DPH 1,60 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32 1,32
Volání odchozí - EU po vyčerpání 60 volných minut s DPH 5,10 5,10 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH 1,50 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24 1,24
SMS - EU s DPH 1,90 1,90 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57 1,57 1,57
Objem dat --- 50 MB *3 200 MB 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 *3 99,00 199,00 299,00
bez DPH 40,50 81,82 164,46 247,11
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32 1,32
Basic
  Basic Basic data S
Měsíční paušál s DPH 49,00 171,00
bez DPH 40,50 141,32
Volání do všech sítí v ČR s DPH 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89
Volání odchozí - EU s DPH 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH 1,50 1,90
bez DPH 1,24 1,57
SMS - EU s DPH 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57
Objem dat --- --- 200 MB
Obnovení objemu dat s DPH --- 99,00
bez DPH --- 81,82
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32
ZERO
  ZERO ZERO data S ZERO data M ZERO data L
Měsíční paušál se závazkem s DPH 0,00 151,25 303,00 505,00
bez DPH 0,00 125,00 250,41 417,36
Volání do všech sítí v ČR s DPH 6,50 6,50 6,50 6,50
bez DPH 5,37 5,37 5,37 5,37
Volání odchozí - EU s DPH 5,10 5,10 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH 2,00 2,00 2,00 2,00
bez DPH 1,65 1,65 1,65 1,65
SMS - EU s DPH 1,90 1,90 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57 1,57 1,57
Objem dat --- --- 200 MB 1,5 GB 3 GB
Obnovení objemu dat s DPH --- 99,00 149,00 199,00
bez DPH --- 81,82 123,14 164,46
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32 1,32
O2 Data 5 + 5 GB*1
Data 10 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00
bez DPH 412,40
Měsíční paušál bez závazku s DPH 649,00
bez DPH 536,37
Volání v ČR a zóně EU s DPH 3,50
bez DPH 2,89
SMS v ČR a zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 10 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 2 GB
s DPH 249,00
bez DPH 205,79
[:kůl:]
120 volných minut v ČR a v zóně EU, neomezené SMS do O2 [:kůl:] [:kůl:] data 1 GB *1 [:kůl:] data M *1 [:kůl:] data 2 GB*1 [:kůl:] L *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 299,00 399,00 451,00 499,00 653,00
bez DPH 247,10 329,75 372,73 412,40 539,67
Měsíční paušál bez závazku s DPH 449,00 549,00 601,00 649,00 803,00
bez DPH 371,07 453,72 496,70 536,37 663,64
Volání v ČR a zóně EU po vyčerpání 120 volných minut s DPH 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 200 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB 3 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 99,00 149,00 149,00 199,00
bez DPH 40,50 81,82 123,14 123,14 164,46

Podmínky:

*1 Tarify FREE O2 20, FREE O2 20 data S a FREE O2 20 data M, FREE O2 Plus data M, FREE O2 Plus data L, FREE O2 Plus data XL, FREE Volání, FREE CZ data L, FREE CZ data 5 GB, FREE CZ data XL, FREE CZ data XXL, FREE EU, FREE EU data L, FREE EU data XL, FREE EU Plus, FREE EU Plus data XL, Start, Start data S, Start data M, Start data L, Start data XL, Basic, Basic data S, ZERO, ZERO data S, ZERO data M, ZERO data L, O2 Data 5+5 GB, [:kůl:], [:kůl:] data 1 GB, [:kůl:] data M, [:kůl:] data 2 GB, [:kůl:] data L nelze aktivovat na žádost účastníka.

*2 Účastníci tarifů FREE O2 20 data M a Start data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE CZ, a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*3 Platné od 1.5.2017

*4 Volné minuty pro mezinárodní volání u tarifů FREE EU, FREE EU data L, FREE EU data XL, FREE EU Plus a FREE EU Plus data XL lze čerpat na volání do zemí: +421 Slovensko, +49 Německo, +48 Polsko, +43 Rakousko, +32 Belgie, +375 Bělorusko, +45 Dánsko, +298 Faerské ostrovy, +33 Francie, +385 Chorvatsko, +39 Itálie, +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +377 Monako, +31 Nizozemsko, +378 San Marino, +386 Slovinsko, +41 Švýcarsko, +380 Ukrajina, +39 (+379) Vatikán, +44 Velká Británie a Severní Irsko, +355 Albánie, +376 Andorra, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko, +382 Černá Hora, +372 Estonsko, +358 Finsko, +353 Irsko, +354 Island, +381 Kosovo, +357 Kypr, +371 Lotyšsko, +389 Makedonie, +356 Malta, +373 Moldavsko, +47 Norsko, +351 Portugalsko, +40 Rumunsko, +30 Řecko, +381 Srbsko , +34 Španělsko, +46 Švédsko, +90 Turecko.

Účastníci tarifů ZERO, ZERO data S, ZERO data M, ZERO data L a Basic data S budou postupně migrováni na bezzávazkové varianty tarifů řady Basic, Machine a [:kůl], a to podle druhu a objemu provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU. Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify FREE EU a FREE EU Plus obsahují 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 za zúčtovací období. Volání nad tento limit je zpoplatněno standardní sazbou pro mezinárodní volání a bude vyúčtováno nejpozději v zúčtovacím období následujícím po uskutečnění volání.

Tarif FREE EU Plus obsahuje 300 volných příchozích minut, 300 volných odchozích minut a 300 SMS pro roaming v zemích: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko. Volání a SMS nad tento limit jsou zpoplatněny sazbou dle aktuálně nastaveného roamingové tarifu a budou vyúčtovány nejpozději v zúčtovacím období následujícím po uskutečnění.

U tarifu FREE EU Plus se 300 volných odchozích minut pro roaming nevztahuje na volání do ČR na bezplatné informační linky, Barevné linky a na speciální vnitrostátní linky.

Podmínky tarifů FREE EU data XXL a FREE EU Plus data XXL jsou upraveny v Ceníku základních a volitelných služeb O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení platném od 15.9.2015.

Tarify Start, Basic a ZERO již nelze aktivovat na žádost účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Pokud bude mít účastník po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců na SIM kartě s tarifem ZERO nulovou útratu, je společnost O2 oprávněna poskytování O2 Mobilní hlasové služby ukončit.

Balíčky volných jednotek

Balíčky volných jednotek
Balíček Volné jednotky v ČR a zóně EU Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Balíček 20 minut*1 20 minut 40,00 33,06
Balíček 40 minut*1 40 minut 75,00 61,98
Balíček 60 minut 60 minut 100,00 82,64
Balíček 80 minut*1 80 minut 125,00 103,31
Neomezené minuty do všech sítí*1 neomezeně 400,00 330,58
Balíček 120 SMS*1 120 SMS 50,00 41,32

Podmínky:

 • Balíčky volných minut a balíčky volných SMS jsou určeny výhradně pro volání a odesílání SMS v rámci ČR a zóně EU.
 • Balíčky lze aktivovat k tarifům z řady FREE, O2 DATA a k tarifům [:kůl:] a Start.
 • Účastník může mít aktivní pouze jeden balíček minutový a jeden balíček volných SMS.
 • *1 Nelze aktivovat na žádost účastníka.

Sleva za využívání O2 Internet xDSL / O2 TV

 • Účastník (fyzická osoba) služby O2 Internetové připojení s tarifem Internet OPTIMAL HD, Internet OPTIMAL HD Plus, Internet AKTIV HD, Internet AKTIV HD Plus, Internet PREMIUM HD, Internet PREMIUM HD Plus, Internet ULTRA HD, Internet ULTRA HD Plus, Internet Optimal, Internet Optimal Plus, Internet Aktiv, Internet Aktiv Plus, Internet Premium, Internet Premium Plus, Internet Optimal Extra, Internet Aktiv Extra, Fiber Internet M, Fiber Internet L nebo služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Flexi, O2 TV Komfort, O2 TV Plus, O2 TV Extra, O2 TV Extra Plus, O2 TV Fiber M, O2 TV Fiber L, O2 TV Fiber XL má nárok na slevu ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH) z měsíčního paušálu v případě, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. Účastník služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV M, O2 TV L nebo O2 TV XL má nárok na slevu ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH) pouze v případě, že je zároveň účastníkem služby O2 Internetové připojení a za předpokladu, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení / Digitální televize O2 TV. Na tuto slevu má účastník nárok pouze v případě, že řádně a včas platí za službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. V opačném případě ztrácí účastník na slevu nárok a O2 je oprávněna mu již poskytnuté slevy doúčtovat.
 • Účastník může čerpat slevu pouze k tarifům řady FREE, O2 Spolu, O2 DATA nebo k tarifům řady [:kůl:] a pouze jednou.
 • Na slevu nemá nárok účastník, který má službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV zřízenu na digitální lince.
 • Na slevu nemá účastník nárok ani v případě, že má službu Digitální televize O2 TV v kombinaci se službou O2 Internetové připojení s tarifem Internet Start nebo Internet Start Plus.
 • Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty.

Slevy pro zdravotně postižené

 • Účastníci se zdravotním postižením mají nárok na státní příspěvek ve výši 200 Kč vč. DPH. Státní příspěvek se poskytuje ke všem hlasovým tarifům s výjimkou tarifu Start, Basic a ZERO.
 • Účastníci se zdravotním postižením mají dále nárok na O2 Slevu. Ke všem hlasovým tarifům, s výjimkou tarifu Start, Basic a ZERO, se poskytuje sleva ve výši 49 Kč vč. DPH (40,50 Kč bez DPH) za měsíc, resp. zúčtovací období.
 • Slevy pro zdravotně postižené není možné kombinovat se Slevou pro mladé nebo Senior slevou.
 • Státní příspěvek a O2 Sleva se poskytují ode dne následujícího po akceptaci požadavku po dobu, kdy účastník splňuje podmínky nutné pro přiznání nároku.
 • Pravidla pro přiznání Státního příspěvku a O2 Slevy stanoví Provozní podmínky pro poskytování O2 Mobilní hlasové služby.

Slevy, které již nelze získat na žádost účastníka

Bonus na telefon

 • Nabídka platí od 27.12.2015 do 31.1.2016 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ nebo IČ, kteří nemají sjednanou Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek na služby.
 • Každý účastník, který si zvýší svůj stávající tarif na tarif FREE O2 60, [:kůl] nebo [:kůl] data 1 GB a nebo si tento tarif nově zřídí a který si zároveň zakoupí LTE telefon určený pro tuto nabídku dle Ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, získá nárok na slevu 1000,- Kč s DPH z měsíční ceny příslušného tarifu. Sleva bude účastníkovi poskytnuta postupně formou kreditu ve výši 42,- Kč s DPH do 24 vyúčtování vystavených po využití této nabídky.
 • Každý účastník, který si zvýší svůj stávající tarif na tarif FREE O2 Plus, FREE O2 Plus data M, L, XL, FREE CZ nebo [:kůl] data 2 GB a nebo si tento tarif nově zřídí a který si zároveň si zároveň zakoupí LTE telefon určený pro tuto nabídku dle Ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, získá nárok na slevu 2000,- Kč s DPH z měsíční ceny příslušného tarifu. Sleva bude účastníkovi poskytnuta postupně formou kreditu ve výši 84,- Kč do 24 vyúčtování vystavených po využití této nabídky.
 • Každý účastník, který si zvýší svůj stávající tarif na tarif FREE CZ data L nebo FREE Evropa nebo si tento tarif nově zřídí a který si zároveň zakoupí LTE telefon určený pro tuto nabídku dle Ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, získá nárok na slevu 3000,- Kč s DPH z měsíční ceny příslušného tarifu. Sleva bude účastníkovi poskytnuta postupně formou kreditu ve výši 125,- Kč s DPH do 24 vyúčtování vystavených po využití této nabídky.
 • Účastník ztratí nárok na část slevy, která mu ještě nebyla poskytnuta formou kreditu do vyúčtování v případě, že ukončí službu nebo si sníží tarif dříve, než mu bude po využití této nabídky vystaveno 24 vyúčtování.
 • Tuto nabídku nelze kombinovat s jinými slevami či výhodami poskytovanými k O2 Mobilní hlasové službě či k nákupu zařízení.

Senior sleva

 • Každý účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ, tarifů řady FREE (neplatí pro tarify Basic a ZERO a tarify [:kůl:]), který dovršil věku 60 let, může využít nárok na Senior slevu ve výši 50 Kč vč. DPH (41,32 Kč bez DPH) za zúčtovací období.
 • Účastník může čerpat slevu pouze jednou.
 • Senior slevu není možné kombinovat se Slevami pro zdravotně postižené.
 • Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty.
 • Na slevu nemá nárok účastník, který si od 1. 10. 2014 nově sjedná nebo změní tarif, případně si obnoví závazek.
 • Ke dni 1. 3. 2018 společnost O2 ukončuje poskytování této slevy. Účastníkům, kterým je sleva dosud poskytována, je tato změna předem oznamována v souladu se zákonem způsobem pro zaslání vyúčtování.

Sleva pro mladé

 • Každý účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ, tarifů řady FREE (neplatí pro tarify Basic, ZERO a tarify [:kůl:]), ve věku do 26 let, může využít nárok na Slevu pro mladé ve výši 50 Kč vč. DPH (41,32 Kč bez DPH) za zúčtovací období.
 • Účastník může čerpat slevu pouze jednou.
 • Slevu pro mladé není možné kombinovat se Slevami pro zdravotně postižené.
 • Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty.
 • Na slevu nemá nárok účastník, který si od 1. 10. 2014 nově sjedná nebo změní tarif, případně si obnoví závazek.

BlackBerry Internet

BlackBerry Internet
Tarif Objem dat Měsíční paušál
s DPH bez DPH
BlackBerry BIS *1 bez limitu 301,48 249,16

Podmínky:

 • *1 Službu BlackBerry BIS není možné od 1.9.2016 aktivovat na žádost účastníka.
 • Služba umožňuje datové přenosy v prostředí BlackBerry prostřednictvím speciálních koncových telekomunikačních zařízení. Tarif BlackBerry BIS je kompatibilní se všemi tarify O2 Mobilní hlasové služby.
 • Technologie LTE je dostupná pouze na APN MMS a APN internet.
 • Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do 14.5.2013 nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od 15.5.2013 (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE).
 • Měsíční poplatek je účtován za každé započaté zúčtovací období. V případě deaktivace zaniká nárok na nevyčerpané MB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
 • V rámci tarifu se jedná o volná data přenesená v rámci služby BlackBerry BIS přes v APN blackberry.net v ČR a zóně EU. V případě využití jiných APN je účtováno dle standardních ceníků pro GPRS služby, včetně přehrávání videa (např. Youtube), které je účtováno v rámci APN internet.
 • Data přenesená v zahraničí se účtují dle aktuálních cen služby Roaming - datové připojení.

Speciální tarify, které již nelze získat na žádost účastníka

Tarify Mobilní internet
Tarif Mobilní internet 200 MB Mobilní internet 1,5 GB Mobilní internet 3 GB Mobilní internet 5 GB Mobilní internet 10 GB Mobilní internet 20 GB
Měsíční paušál s tarifním se závazkem s DPH 99,00 199,00 299,00 449,00 649,00 899,00
bez DPH 81,82 164,46 247,11 371,07 536,36 742,98
Měsíční paušál bez závazku s DPH 199,00 299,00 399,00 549,00 749,00 999,00
bez DPH 164,46 247,11 329,75 453,71 619,01 825,62
Měsíční paušál se závazkem k zařízení za zvýhodněnou cenu s DPH 199,00 299,00 399,00 549,00 749,00 999,00
bez DPH 164,46 247,11 329,75 453,71 619,01 825,62
Objem dat v ČR a zóně EU   200 MB 1,5 GB 3 GB 5 GB 10 GB 20 GB
Obnovení objemu dat s DPH 99,00 149,00 199,00 249,00 299,00 499,00
bez DPH 81,82 123,14 164,46 205,79 247,11 412,40

Podmínky:

 • Službu O2 Mobilní internetové připojení je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní hlasové služby.
 • Tarify jsou určeny pro datový provoz uskutečněný v rámci ČR a v zóně EU.
 • Pro tarify Mobilního internetu je stanovená cena za odeslanou SMS do mobilní sítě v ČR a v zóně EU 1,32 Kč bez DPH (1,60 Kč s DPH).
 • Technologii LTE je možné využít pouze se speciální SIM kartou (USIM).
 • Tarify Mobilní internet se poskytují ve variantách UMTS, CDMA a Combo. Ve variantě Combo je možné užívat službu prostřednictvím combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti. Tarify ve variantě Combo není možné využívat za zvýhodněnou cenu.
 • Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat.
 • Záruka spokojenosti k USB sticku, routeru nebo tabletu: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně zakoupí USB stick, router nebo tablet, má možnost do 14 dnů ode dne zřízení služby na kterékoli značkové prodejně O2 tuto službu zrušit dohodou s okamžitou účinností bez vystavení smluvní pokuty. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování a vrátí nepoškozené a kompletní zařízení koupené společně se zřízením služby. Účastník má poté nárok na vrácení kupní ceny zařízení. Výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců. Účastník, který dovršil 65 let věku, může tuto výhodu uplatnit do 30 dnů ode dne zřízení služby, ke které bylo zařízení zakoupeno.
 • Speciální nabídku tarifu za zvýhodněnou cenu nelze kombinovat se Speciální nabídkou zařízení za zvýhodněnou cenu.

Tarify Machine

Tarify Machine
Tarif Volné jednotky Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Machine --- 19,36 16,00
Machine 1 MB 1 MB 45,98 38,00
Machine 5 MB 5 MB 59,29 49,00
Machine 10 MB 10 MB 70,18 58,00
Machine 50 MB 50 MB 99,22 82,00
Machine 100 MB 100 MB 130,68 108,00
Machine 500 MB 500 MB 219,01 181,00

Podmínky:

 • Do volných jednotek tarifů se započítává stahování i odesílání dat. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
 • Inzerovaná rychlost i odhadovaná maximální rychlost stahování/odesílání dat je 42/21 Mb/s.
 • Tarify O2 Machine lze užívat pouze v rámci ČR v M2M zařízeních prostřednictvím technologií LTE / HSDPA / HSUPA / UMTS / EDGE / GPRS.
 • K tarifům řady Machine lze aktivovat doplňkové balíčky, u kterých je to výslovně uvedeno.
 • Pokud je tarif z řady Machine aktivován nebo zrušen v průběhu zúčtovacího období, účtuje se celý měsíční poplatek.
 • Po vyčerpání volných MB je datový provoz v rámci ČR zpoplatněn částkou 0,04 Kč vč. DPH (0,03 Kč bez DPH) za kB a maximální účtovaná částka za takto účtované přenosy je 3 630 Kč vč. DPH (3 000 Kč bez DPH ) za jedno zúčtovací období.
 • Cena SMS je 1,94 Kč vč. DPH (1,60 Kč bez DPH); cena MMS je 5,60 Kč vč. DPH (4,63 Kč bez DPH); cena za minutu odchozího hovoru je 3,75 Kč vč. DPH (3,10 Kč bez DPH). Účtuje se první celá minuta a poté každých 30 sekund.

ZMĚNY TARIFŮ MACHINE

 • Počínaje dnem 1. 10. 2018 jsou dosavadní tarify Machine nahrazeny tarifem Machine a doplňkovým datovým balíčkem Machine, který je nabízen od 1. 10. 2018 a jehož parametry jsou uvedeny níže. Účastníci s uvedeným dosavadním tarifem jsou na nový tarif převáděni oznámením, které je jim zasíláno předem v souladu se zákonem způsobem pro doručování vyúčtování.
 • Změna tarifů Machine
  Změna názvu Změna názvu Změna cen Změna cen
  Název do 1. 10. 2018 Název od 1. 10. 2018 Cena do 1. 10. 2018 Cena od 1. 10. 2018
  Machine O2 Machine 19,36 s DPH 19,36 s DPH
  Machine 1MB O2 Machine + Machine 1MB 45,98 s DPH 37,51 s DPH
  Machine 2MB O2 Machine + Machine 2MB 78,65 s DPH 43,56 s DPH
  Machine 5MB O2 Machine + Machine 5MB 59,29 s DPH 49,61 s DPH
  Machine 10MB O2 Machine + Machine 10MB 70,18 s DPH 55,66 s DPH
  Machine 20MB O2 Machine + Machine 20MB - 61,71 s DPH
  Machine 50MB O2 Machine + Machine 50MB 99,22 s DPH 67,76 s DPH
  Machine 100MB O2 Machine + Machine 100MB 130,68 s DPH 110,11 s DPH
  Machine 500MB O2 Machine + Machine 500MB 219,01 s DPH 219,01 s DPH
  Machine Max O2 Machine Neomezený 726 s DPH 726 s DPH

  Cena SMS v Tarifu O2 Machine Neomezený se snižuje ze 1,6 Kč bez DPH (1,9 Kč s DPH) na 1,32 Kč bez DPH (1,6 Kč s DPH). Cena SMS v Tarifu O2 Machine zůstává stejná: 1,6 Kč bez DPH (1,9 Kč s DPH). Cena hovorného zůstává stejná: 3,1 Kč bez DPH (3,7 Kč s DPH).

  Doplňkové balíčky k tarifům Machine

  Doplňkové balíčky k tarifům Machine
  Balíček Volné jednotky do všech sítí Měsíční paušál
  s DPH bez DPH
  Machine 20 SMS 20 SMS 26,62 22,00
  Machine 50 SMS 50 SMS 39,93 33,00
  Machine 120 SMS 120 SMS 50,82 42,00

  Podmínky:

  • Balíčky nelze kombinovat, účastník si může objednat pouze jeden balíček. Balíčky se obnovují každé zúčtovací období až do jejich deaktivace.
  • Balíčky Machine 20 SMS a Machine 50 SMS nelze od 1.2.2017 aktivovat na žádost zákazníka.
  • U účastníků se sjednaným tarifem řady Machine dojde ode dne 29.12.2017 k deaktivaci a ukončení poskytování doplňkových balíčků Machine 20 SMS a Machine 50 SMS.

  ZMĚNY DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB K TARIFŮM O2 MACHINE

 • Počínaje dnem 1. 10. 2018 je dosavadní balíček Machine 120 SMS nahrazen balíčkem 120 SMS, který je nabízen od 1. 10. 2018 a jehož parametry jsou uvedeny níže. Účastníci s uvedeným dosavadním balíčkem jsou na nový tarif převáděni oznámením, které je jim zasíláno předem v souladu se zákonem způsobem pro doručování vyúčtování.
 • Změny doplňkových služeb k tarifům O2 Machine
  Změna názvu Změna názvu Změna cen Změna cen
  Název do 1. 10. 2018 Název od 1. 10. 2018 Cena do 1. 10. 2018 Cena od 1. 10. 2018
  Machine 120 SMS Balíček 120 SMS 50,82 s DPH 50 s DPH

  O2 eKasa

  Tarif Měsíční paušál Objem dat Obnovení objemu dat
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  O2 eKasa 603,79 499,00 200 MB 99,00 81,82
  O2 eKasa Air 543,29 449,00 --- --- ---
  O2 Mobilní eKasa 482,79 399,00 200 MB 99,00 81,82
  O2 Mobilní eKasa Air 422,29 349,00 --- --- ---
  O2 eKasa Závazek*1 603,79 499,00 200 MB 99,00 81,82
  • *1 Tarif O2 eKasa Závazek je tarifem se závazkem v rámci Speciální nabídky, který je poskytován v návaznosti na uzavřenou Dohodu o užití služby eKasa, kdy účastník získá hardware za zvýhodněnou cenu.
  Doplňkové balíčky O2 eKasa
  Balíček Měsíční paušál Objem dat Obnovení objemu dat
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  Rozšíření dat O2 eKasa na 1,5 GB 100,00 82,64 1,5 GB 149,00 123,14
  Rozšíření dat O2 eKasa na 3 GB 200,00 165,29 3 GB 199,00 164,46
  O2 eKasa Profi 240,79 199,00 --- --- ---
  O2 eKasa Hotel 482,79 399,00 --- --- ---
  O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály 482,79 399,00 --- --- ---
  Nájem hardware služby eKasa*1 1 329,79 1 099,00 --- --- ---
  • *1 Hardware lze pronajmout v minimálním množství 5 kusů s maximální dobou nájmu 2 měsíce.
  • Tarif O2 eKasa je možné zřídit pouze na IČ.
  • V paušální ceně tarifu O2 eKasa je zahrnuta cena za licenci k využívání aplikace O2 eKasa.
  • V rámci tarifů O2 eKasa Air, O2 Mobilní eKasa Air není poskytováno internetové připojení, k dosažení funkčnosti aplikace si účastník musí internetové připojení v odpovídající kvalitě sjednat samostatně.
  • Měsíční poplatek za tarif O2 eKasa nebude účtován do okamžiku nabytí účinnosti zákona, ev. do okamžiku ukončení dočasného vyloučení jednotlivých tržeb dle § 37 zákona, v závislosti na tom, co nastane později. Uvedené se neuplatní na paušální cenu za Rozšíření dat eKasa na 1,5 GB a Rozšíření dat eKasa na 3 GB a tato částka bude účtována od okamžiku sjednání příslušného doplňkového balíčku.
  • Pokud platby kartou přes O2 eKasa platební terminál za kalendářní měsíc přesáhnou částku 100 000 Kč, bude na měsíční poplatek za tarif O2 eKasa v následujícím účetním období uplatněna 100% sleva.
  • Pokud platby kartou přes O2 eKasa platební terminál za kalendářní měsíc budou v rozmezí 50 000 - 99 999 Kč, bude na měsíční poplatek za tarif O2 eKasa v následujícím účetním období uplatněna 50% sleva.
  • K tarifu není možné aktivovat Roaming.
  • Balíček O2 eKasa Profi je opakující se balíček k tarifu O2 eKasa a obsahuje možnost využívat nadstavbové aplikace Mobilní číšník a více eKas pro jeden sklad.
  • Balíček O2 eKasa Hotel je opakující balíček k tarifu O2 eKasa a obsahuje možnost využívat nadstavbovou aplikaci Hotel, která obsahuje rezervační systém pokojů, webový modul pro online rezervace a manažer webových rezervačních portálů, který je připojen na české rezervační portály.
  • O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály je opakující se balíček k tarifu O2 eKasa a obsahuje možnost připojení zahraničních portálů: Booking.com, Expedia.com, HRS.com, Hostelworld.com, www.hostelbookers.com, www.agoda.com. Připojení prvních tří portálu je zpoplatněno měsíčním opakujícím se balíčkem 399 Kč za každý připojený zahraniční portál. Čtvrtý a další zahraniční portály jsou již zahrnuty v ceně.
  • Provize za zprostředkované ubytování od českých nebo zahraničních rezervačních portálů není součástí měsíčního poplatku O2 eKasa Hotel, O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály. Účastník musí uzavřít smlouvu s vybranými rezervačními portály individuálně.

  Tarify Internet Air

  Tarify Internet Air
  Tarif Objem dat Měsíční paušál se závazkem Měsíční paušál bez závazku Obnovení objemu dat Inzerovaná rychlost/odhadovaná maximální rychlost stahování/odesílání
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  Internet Optimal Air 30 GB 499,00 412,40 649,00 536,36 499,00 412,40 20 Mb/s download
  2 Mb/s upload

  Podmínky:

  • Tarify jsou poskytovány ve variantě UMTS na technologiích GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze, HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC a LTE.
  • K tarifům nelze aktivovat roaming.
  • Technologii LTE je možné využít pouze se speciální SIM kartou (USIM).
  • Tarify je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní hlasové služby.
  • Speciální nabídku tarifu za zvýhodněnou cenu nelze kombinovat se Speciální nabídkou zařízení za zvýhodněnou cenu.
  • Účastník služby Internet na doma Air, který je současně účastníkem tarifu řady FREE nebo [:kůl:] a požádá O2 o spárování čísla služby Bezdrátové připojení na doma a čísla tarifu řady FREE nebo [:kůl:], má nárok na slevu ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH) ze standardní ceny tarifu služby Bezdrátové připojení na doma. Na slevu má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a včas cenu za služby, ke kterým je výhoda poskytována. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy účastníkovi doúčtovat. Účastník má nárok pouze na jeden tarif se sníženou cenou k jedné z kombinovaných služeb.
  • Účastník bez Rámcové dohody, který si nově zřídí službu Internet na doma Air a současně zakoupí modem Zyxel LTE 4506 nebo TP-LINK MR200, má možnost do 30 dnů ode dne zřízení služby na prodejním místě, kde si službu zřídil, tuto službu zrušit dohodou s okamžitou účinností bez vystavení smluvní pokuty. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování a vrátí nepoškozený a kompletní modem zakoupený společně se zřízením služby. Účastník má nárok na vrácení kupní ceny modemu. Výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců.
  • Nevyčerpaný objem dat z obnovených objemů se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.
  • Jakmile účastník vyčerpá všechny objemy dat pro dané zúčtovací období, bude do jeho konce omezena rychlost stahování i vkládání dat na 64 kb/s pro veškerý datový provoz.

  Další FREE se slevou

  Tato nabídka je platná od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018. Každý účastník, který je spotřebitelem a má již aktivní hlasový tarif FREE 200 MB nebo FREE O2 120 a vyšší nebo O2 Spolu nabídku se závazkem a nově sjedná O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem FREE 200 MB nebo FREE 1,5 GB a nebo FREE 6 GB a zaváže se k řádnému užívání a placení za službu po dobu 24 měsíců, získá slevu na nově sjednaný tarif. Sleva bude poskytnuta ode dne zřízení nové služby, pokud původně sjednaný tarif či vyšší tarif stále užívá a nemá podánu žádost o zrušení služby, snížení tarifu či odstoupení od smlouvy. Cena nově zřízené mobilní hlasové služby na 24 měsíců včetně zahrnuté slevy: Free 200MB 349,-; Free 1,5GB 499,-; Free 6GB 599,-. K jednomu původně sjednanému tarifu je možné získat slevu pro jeden nově sjednaný tarif.

  Nárok na slevu pro nově sjednaný tarif se závazkem má spotřebitel pouze v případě, že splní závazek nepřetržitě využívat služby zřízené dle této nabídky s původně sjednaným nebo vyšším tarifem a řádně a včas za tuto službu platit po dobu 24 měsíců ode dne zřízení služby.

  V případě, že účastník, který využil tuto nabídku, v období do uplynutí 24 měsíců ode dne zřízení nové služby se závazkem nebo od sjednání nového závazku, původní službu zruší nebo sníží tarif nebo mu bude služba ukončena ze strany O2 z důvodu porušení podmínek, ztratí účastník nárok na slevu u nově sjednané služby. V takovém případě je O2 oprávněna účtovat za službu plnou cenu dle aktuálního ceníku služeb.

  Rozšíření zóny Top svět u tarifu Volání bez hranic

  ▪ Každý zákazník s tarifem Volání bez hranic má právo využít výhodu v rámci této krátkodobé marketingové akce, pokud v období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 využije služby příchozí volání, odchozí volání, SMS, MMS nebo datové připojení v těchto státech zóny "ostatní": Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Arménie, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Fidži, Filipíny, Gabon, Ghana, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guernsey,Chile, Jamajka, Jersey, Jordánsko, Kapverdy, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kosovo, Kostarika, Kuvajt, Macao, Madagaskar, Makedonie, Man, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Nigérie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Panama, Peru, Salvador, Saudská Arábie, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Tádžikistán, Tanzánie, Tchaj-wan, Tunisko, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam.

  ▪ Výhoda spočívá tom, že uvedené služby využité ve vyjmenovaných státech budou účtovány za nižší cenu, stanovenou pro zónu Top Svět.

  Rozšíření zóny u roamingových datových balíčků Top Svět

  Každý zákazník s roamingovým datovým balíčkem Top Svět, Top Svět Plus, Top Svět Opakovaný nebo Top Svět Plus Opakovaný (dále kterýkoli z nich jen "Balíček) má právo využít výhodu v rámci této krátkodobé marketingové akce, pokud v období od 1. 7. 2018 do 31.12.2018 využije služby datové připojení v těchto státech: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Arménie, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Fidži, Filipíny, Gabon, Ghana, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guernsey,Chile, Jamajka, Jersey, Jordánsko, Kapverdy, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kosovo, Kostarika, Kuvajt, Macao, Madagaskar, Makedonie, Man, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Nigérie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Panama, Peru, Salvador, Saudská Arábie, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Tádžikistán, Tanzánie, Tchaj-wan, Tunisko, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam.

  Výhoda spočívá tom, že i datový provoz uskutečněný ve vyjmenovaných státech bude čerpán z volných jednotek Balíčku, nikoli účtován samostatně dle objemu stažených či odeslaných dat.

  Speciální nabídka O2 Data 10 + 10 GB

  1. Výhodu v této akci může získat ke každému svému mobilnímu telefonnímu číslu ("Číslo") s tarifem O2 DATA 10 GB ("Tarif") účastník, který splňuje tyto předpoklady: a) není v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2), b) není evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu není vydáno rozhodnutí o úpadku a d) v době od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 požádá o výhodu a současně sjedná nový závazek v délce 24 měsíců k řádnému užívání služby a placení ceny Tarifu ("Závazek").

  2. Tato akce není slučitelná s účastí na marketingové akci Vánoce 2017 nebo HW Bonus: pokud účastník k témuž Číslu žádá o voucher, umožňující čerpat slevu v rámci akce HW Bonus, má platný voucher nebo dosud neuplynulo 24 měsíců od poskytnutí slevy z akce Vánoce 2017 nebo HW Bonus k témuž Číslu, nelze mu výhodu z této akce poskytnout.

  3. Výhoda spočívá v navýšení objemu dat v ČR a zóně EU o 10 GB v rámci Tarifu.

  4. Účastníkovi, který dle těchto podmínek splňuje předpoklady pro získání výhody k Číslu a který o ni požádal, poskytuje O2 výhodu za těchto podmínek: a) u Čísla trvá ujednání Tarifu se Závazkem, b) od sjednání Závazku neuplynulo více než 24 měsíců, c) účastník není v prodlení s plněním Závazku po souvislou dobu delší než 30 dnů.

  5. Dojde-li k porušení jakéhokoli předpokladu pro získání výhody (viz čl. 1) či jakékoli podmínky pro poskytování výhody (viz čl. 2 a 4), je O2 oprávněna ihned a bez dalšího poskytování výhody ukončit.

  Speciální nabídka O2 Data 2 + 2 GB

  1. Výhodu v této akci může získat ke každému svému mobilnímu telefonnímu číslu ("Číslo") s tarifem O2 DATA 2 GB ("Tarif") účastník, který splňuje tyto předpoklady: a) není v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2), b) není evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu není vydáno rozhodnutí o úpadku a d) v době od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 požádá o výhodu a současně sjedná nový závazek v délce 24 měsíců k řádnému užívání služby a placení ceny Tarifu ("Závazek").

  2. Tato akce není slučitelná s účastí na marketingové akci Vánoce 2017 nebo HW Bonus: pokud účastník k témuž Číslu žádá o voucher, umožňující čerpat slevu v rámci akce HW Bonus, má platný voucher nebo dosud neuplynulo 24 měsíců od poskytnutí slevy z akce Vánoce 2017 nebo HW Bonus k témuž Číslu, nelze mu výhodu z této akce poskytnout.

  3. Výhoda spočívá v navýšení objemu dat v ČR a zóně EU o 2 GB v rámci Tarifu.

  4. Účastníkovi, který dle těchto podmínek splňuje předpoklady pro získání výhody k Číslu a který o ni požádal, poskytuje O2 výhodu za těchto podmínek: a) u Čísla trvá ujednání Tarifu se Závazkem, b) od sjednání Závazku neuplynulo více než 24 měsíců, c) účastník není v prodlení s plněním Závazku po souvislou dobu delší než 30 dnů.

  5. Dojde-li k porušení jakéhokoli předpokladu pro získání výhody (viz čl. 1) či jakékoli podmínky pro poskytování výhody (viz čl. 2 a 4), je O2 oprávněna ihned a bez dalšího poskytování výhody ukončit.

  Speciální nabídka O2 Data 5 + 5 GB

  1. Výhodu v této akci může získat ke každému svému mobilnímu telefonnímu číslu ("Číslo") s tarifem O2 DATA 5 GB ("Tarif") účastník, který splňuje tyto předpoklady: a) není v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči O2 po souvislou dobu delší než 30 dnů (zejména s úhradou vyúčtování vystaveného O2), b) není evidován kvůli svému prodlení v některém z registrů dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu není vydáno rozhodnutí o úpadku a d) v době od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 požádá o výhodu a současně sjedná nový závazek v délce 24 měsíců k řádnému užívání služby a placení ceny Tarifu ("Závazek").

  2. Tato akce není slučitelná s účastí na marketingové akci Vánoce 2017 nebo HW Bonus: pokud účastník k témuž Číslu žádá o voucher, umožňující čerpat slevu v rámci akce HW Bonus, má platný voucher nebo dosud neuplynulo 24 měsíců od poskytnutí slevy z akce Vánoce 2017 nebo HW Bonus k témuž Číslu, nelze mu výhodu z této akce poskytnout.

  3. Výhoda spočívá v navýšení objemu dat v ČR a zóně EU o 5 GB v rámci Tarifu.

  4. Účastníkovi, který dle těchto podmínek splňuje předpoklady pro získání výhody k Číslu a který o ni požádal, poskytuje O2 výhodu za těchto podmínek: a) u Čísla trvá ujednání Tarifu se Závazkem, b) od sjednání Závazku neuplynulo více než 24 měsíců, c) účastník není v prodlení s plněním Závazku po souvislou dobu delší než 30 dnů.

  5. Dojde-li k porušení jakéhokoli předpokladu pro získání výhody (viz čl. 1) či jakékoli podmínky pro poskytování výhody (viz čl. 2 a 4), je O2 oprávněna ihned a bez dalšího poskytování výhody ukončit.

  Speciální nabídka O2 TV Sport Pack zdarma na 24 měsíců

  Výhodu může získat účastník - fyzická osoba, který o ni požádá v období od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 při současném sjednání smlouvy na nové či přenesené číslo ("Číslo") s tarifem řady FREE se závazkem na 24 měsíců ("Tarif"), a to na jedné z těchto prodejen: Brandýs n. Labem, Masarykovo nám.; Břeclav, Jana Palacha; Česká Lípa, Berkova; Hodonín, Národní třída; Hradec Králové, OC AU park; Hradec Králové, Futurum, Brněnská; Chrudim, Palackého třída; Kolín, GO Shop; Kolín, Pražská; Kroměříž, Obvodová; Kyjov, Masarykovo náměstí; Mladá Boleslav, Jičínská, Olympia; Mladá Boleslav, U Stadionu; Nový Jičín, 28.října; Pardubice, AFI Palace; Pardubice - OC GLOBUS; Přerov, OC Galerie; Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní; Turnov, Českého Ráje; Uherské Hradiště, Obchodní; Vsetín, Smetanova; Vyškov, Jana Šoupala; Zlín, Kvitková; Zlín, OC Centro

  Výhoda spočívá v přístupu ke službě O2 TV Sport Pack zdarma po dobu 24 měsíců od sjednání Tarifu. Po uplynutí této doby bude přístup ke službě zrušen.

  O2 je oprávněna odebrat výhodu a zrušit přístup ke službě O2 TV Sport Pack, pokud se účastník dostane do prodlení s úhradou jakýchkoli svých závazků vůči O2 nebo pokud u Čísla dojde k zrušení či změně Tarifu nebo k ukončení smlouvy.

  Nabídku nelze kombinovat s nabídkou HW Bonus ani s Rámcovou dohodou.

  100 % sleva z prvního pojistného na mobilní zařízení

  Každý účastník O2 Mobilní hlasové služby nebo služby O2 Mobilní internetové připojení, který si na značkové prodejně O2 zakoupí mobilní telekomunikační zařízení a zároveň si na základě souhlasu s pojištěním sjedná pojištění tohoto mobilního telekomunikačního zařízení dle podmínek Rámcové pojistné smlouvy č. O2HW 1/2015, má nárok na 100 % slevu z prvního poplatku za udržování pojištění. Následně bude účastník platit poplatek za udržování pojištění ve standardní výši sjednané v rámci souhlasu s pojištěním.

  Příloha č. 1 Volitelné služby

  Jednorázové poplatky a měsíční paušály za služby vztahující se k SIM kartě

  Služba Výše poplatku
  s DPH bez DPH
  Číslo na přání 1 210,00 1 000,00
  Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny - max. 12 měsíců po úhradě dlužných vyúčtování 121,00 100,00
  Dočasné odpojení služby O2 eKasa na prázdniny - max. 12 měsíců po úhradě dlužných vyúčtování*1 603,79 499,00
  Identifikace zlomyslných volání (cena za 1 - 5 čísel) 252,00 208,26
  Mobil+ (účtuje se při nákupu datového zařízení za zvýhodněnou cenu stávajícím zákazníkem) 1,00 0,83
  Předplacený kredit při převodu telefonního čísla na O2 kartu --- 300,00
  Reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování 603,79 499,00
  Reaktivace odchozích hovorů (zapojení po omezení služeb) 60,00 49,59
  Reaktivace SIM po krádeži (u Duo SIM Smart za každou SIM) - neúčtuje se u placené výměny SIM 99,00 81,82
  Služba Duo SIM SMART – měsíční paušál 114,95 95,00
  Úhrada vyúčtování na O2 prodejně – za každou jednotlivou fakturu 79,00 65,29
  Výměna SIM karty za SIM kartu 99,00 81,82
  Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému 19,00 15,70
  Jednorázový tištěný podrobný účet - max. 2 zúčtovací období zpětně 119,79 99,00
  Pravidelný tištěný podrobný účet (výpis hovorů) - měsíční paušál 95,00 78,51
  Opis vyúčtování 36,00 29,75
  Zasílání tištěného vyúčtování doporučenou poštou – měsíční paušál 20,57 17,00
  Zlaté číslo - snadno zapamatovatelné číslo 6 050,00 5 000,00
  Změna tarifu - druhá a další změna za zúčtovací období 99,00 81,82
  Změna čísla 603,79 499,00
  • *1 V případě, že dojde nejpozději do 12 měsíců od dočasného odpojení služby O2 eKasa na prázdniny k jejímu opětovnému zapojení, není poplatek za dočasné odpojení služby O2 eKasa na prázdniny účtován. V případě, že nedojde nejpozději do 12 měsíců od dočasného odpojení služby O2 eKasa na prázdniny k jejímu opětovnému zapojení, je O2 oprávněna službu zrušit – ukončit.

  SMS do pevné sítě a na zahraniční čísla

  • Sazba za odeslanou SMS: 5,00 Kč s DPH (4,13 Kč bez DPH)

  MMS

  • Sazba za odeslanou MMS pro tarify Mobilní hlasové služby: 5,60 Kč s DPH (4,63 Kč bez DPH).
  • Sazba za odeslanou MMS pro tarify služby Mobilní internetové připojení: 5,90 Kč s DPH (4,88 Kč bez DPH).
  • Sazba za odeslanou MMS v roamingu v zóně EU s tarifem Svět Basic: 6,50 Kč s DPH (5,37 Kč bez DPH).
  • Sazba za odeslanou MMS v roamingu v zóně EU s tarifem Volání bez hranic: 6,50 Kč s DPH (5,37 Kč bez DPH).

  Nadstandardní uživatelská podpora

  • Nadstandardní uživatelská podpora (Placená technická podpora) zahrnuje odbornou konzultaci týkající se nastavení zařízení, na kterých je služba čerpána (např. nastavení Wi-Fi, fixní IP adresy, WAN, 3G). Cena služby je účtována za konzultaci týkající se jednoho zařízení a činí 99,00 Kč s DPH (81,82 Kč bez DPH).

  Videovolání

  • Zpoplatněno stejnou sazbou jako vnitrostátní volání dle příslušného tarifu

  Hlasová schránka

  Služba Sazba
  s DPH bez DPH
  Komunikace s Hlasovou schránkou - tarify řady FREE, [:kůl:] a Start Zdarma
  Komunikace s Hlasovou schránkou - tarif Basic 3,50 2,89
  Komunikace s Hlasovou schránkou - tarif ZERO 2,42 2,00
  Odchozí hovory do Hlasové schránky (960 xxx xxx) Vnitrostátní sazba dle tarifů
  Informační SMS o nové zprávě v Hlasové schránce s možností výběru (zpětné volání na vlastní mobilní telefon) - tarify řady FREE, [:kůl:] a Start Zdarma
  Informační SMS o nové zprávě v Hlasové schránce s možností výběru (zpětné volání na vlastní mobilní telefon) - tarif Basic 3,50 2,89
  Informační SMS o nové zprávě v Hlasové schránce s možností výběru (zpětné volání na vlastní mobilní telefon) - tarif ZERO 2,42 2,00
  Odeslání hlasové zprávy z Hlasové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů
  Odeslání faxové zprávy z Faxové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů

  Mobilní data zpoplatněná dle míry užívání

  • Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to za ceny dle níže uvedených tarifů.

  Mobilní data (čas)

  Mobilní data (čas) Objem dat na 24 hodin v ČR a zóně EU Cena za 24 hodin Obnovení objemu dat *1 O2 mobilní portál
  s DPH 30 MB 29,00 29,00 0,00
  bez DPH 23,97 23,97

  Multi Internet

  Služba s DPH bez DPH
  Jednorázový poplatek za aktivaci služby 99,00 81,82
  Měsíční paušál 99,00 81,82
  • Doplňková služba umožňuje sdílet objem dat, který má účastník sjednaný v rámci tarifu O2 Mobilní hlasové služby, na další doplňkové SIM kartě. Na čerpání objemu dat na doplňkové SIM se vztahují stejná pravidla jako pro hlavní SIM.
  • Datový provoz může probíhat na příslušných SIM sdílejících objem dat současně.
  • K O2 Mobilní hlasové službě je možné aktivovat maximálně dvě SIM karty se službou Multi Internet.
  • Službu Multi Internet lze aktivovat pouze k tarifům O2 Mobilní hlasové služby obsahujícím Internet v mobilu s objemem dat minimálně 200 MB.
  • Službu nelze aktivovat k tarifům z řady O2 Spolu a Kůl.

  Jednorázové navýšení objemu dat

    Objem dat v ČR a zóně EU Cena
  s DPH bez DPH
  Data 30 MB 30 MB 29,00 23,97
  Data 50 MB 50 MB / 200 MB *1 49,00 40,50
  Data 80 MB 80 MB 99,00 81,82
  Data 200 MB 200 MB 99,00 81,82
  Data 1 GB 1 GB 99,00 81,82
  Data 1,5 GB 1,5 GB 149,00 123,14
  Data 2 GB*4 2 GB 149,00 123,14
  Data 2 GB*3 2 GB 249,00 205,79
  Data 2,5 GB*2 2,5 GB 249,00 205,79
  Data 3 GB 3 GB 199,00 164,46
  Data 5 GB 5 GB 249,00 205,79
  Data 10 GB 10 GB 299,00 247,11
  Data 20 GB 20 GB / 5 GB 499,00 412,40
  Data 30 GB 30 GB 499,00 412,40
  • *1 Platí pouze pro tarif [:kůl:]
  • *2 Platí pouze pro tarify FREE CZ data 5 GB.
  • *3 Platí pro tarify O2 Spolu 1,5 GB, O2 Spolu 3 GB a O2 Spolu 6 GB, O2 Spolu 10 GB, FREE 6 GB, FREE 10 GB, FREE 20 GB, O2 Data, [:kůl:] 5 GB a [:kůl:] 10 GB.
  • *4 Platí pouze pro tarif Kůl data 2 GB.
  • Balíčky jsou kompatibilní s těmi tarify O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Mobilní internetové připojení, které obsahují shodný objem dat jako příslušný balíček vyjma tarifů FREE CZ data 5GB, FREE 6 GB, FREE 10 GB, FREE 20 GB a tarify O2 Spolu.
  • Balíčky jednorázově navyšují objem dat v daném zúčtovacím období, lze je zakoupit i opakovaně. Platnost datových balíčků je do vyčerpání objemu dat nebo do konce zúčtovacího období.
  • Rychlost připojení se řídí podmínkami tarifu.
  • Nespotřebovaná část objemu dat se převádí do dalšího zúčtovacího období (neplatí pro Data 30 MB a Data 30 GB).

  Informační SMS

  Útrata Cena
  s DPH bez DPH
  Příchozí informační SMS 3,00 2,48
  • Doplňková služba k vybraným tarifům O2 Mobilní hlasové služby umožňující prostřednictvím SMS zjistit přibližný stav útraty v daném zúčtovacím období, počet vybraných volných jednotek a počet dnů zbývajících do konce zúčtovacího období.
  • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
  • Do stavu útraty se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
  • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání.
  • Utracená částka je uváděna s DPH.
  • Informace o volných jednotkách zahrnuje počet zbývajících volných minut a SMS do všech sítí, počet zbývajících volných minut a SMS do O2 a zbývající kreditní jednotky.
  • Dotaz lze položit odesláním SMS zdarma ve tvaru UTRATA na číslo 999111.
  • Informace o stavu útraty v peněžních jednotkách je dostupná až v zúčtovacím období následujícím po odeslání prvního SMS dotazu doplňkové služby. Do té doby je dostupná informace o volných jednotkách.
  • Zákazníci s individuální nabídkou mohou využívat pouze informace o zůstatku volných jednotek, informace o útratě v Kč nejsou pro tento typ zákazníků dostupné.
  Info jednotky Cena
  s DPH bez DPH
  Příchozí informační SMS 3,00 2,48
  • Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo emailu při vyčerpání 80 % a 100 % volných minut a SMS do všech sítí, volných minut a SMS do O2 a kreditních jednotek pro dané zúčtovací období. Informační SMS je zasílána pro každý z uvedených tipů volných jednotek zvlášť.
  • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním.
  • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje volné minuty na mezinárodní volání.
  • Doplňkovou službu lze zřídit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY na číslo 999111 a zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY D na číslo 999111.
  Info limit Cena
  s DPH bez DPH
  Příchozí informační SMS 3,00 2,48
  • Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS v okamžiku dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období.
  • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
  • Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
  • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání.
  • Utracená částka je uváděna s DPH.
  • Doplňkovou službu lze zřídit nebo změnit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT X na číslo 999111, kde X je limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999, který si účastník přeje nastavit.
  • U účastníků, kteří měli nastavenu výši Info limitu pro zúčtovací období pod jeho minimální dovolenou výši, O2 k 1. 12. 2017 mění tento limit na 50 Kč včetně DPH, a to na základě předchozího oznámení doručeného takovým účastníkům v souladu se zákonem způsobem pro zasílání vyúčtování.
  • Doplňkovou službu lze zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT D na číslo 999111.
  • Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace doplňkové služby.
  • Tato služba není dostupná pro zákazníky s individuální nabídkou.
  Stop limit Cena
  s DPH bez DPH
  Příchozí informační SMS 3,00 2,48
  • Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS v okamžiku dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období a v omezení vybraného typu provozu při dosažení 100 % nastaveného limitu do konce zúčtovacího období.
  • Účastník si může nastavit limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999.
  • U účastníků, kteří měli nastavenu výši limitu pro útratu za zúčtovací období pod jeho minimální dovolenou výši, O2 k 1. 12. 2017 mění tento limit na 50 Kč včetně DPH, a to na základě předchozího oznámení doručeného takovým účastníkům v souladu se zákonem způsobem pro zasílání vyúčtování.
  • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
  • Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
  • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání.
  • Utracená částka se do limitu započítává cenami včetně DPH.
  • Doplňkovou službu lze zřídit prostřednictvím zákaznické linky. Při zřízení služby si Účastník zvolí typ omezení provozu v okamžiku dosažení 100 % limitu – veškerý placený provoz, placený hlasový mezinárodní a roamingový provoz, placený hlasový provoz mimo vnitrostátní síť O2 nebo placený hlasový provoz mimo O2 Team Účastníka.
  • Po uplatnění restrikce dochází k omezení odchozího provozu do daného směru pro aktuální zúčtovací období a nelze čerpat nevyčerpané volné jednotky, předplacené výhody a tarifní výhody. Restrikce neblokuje služby třetích stran (Premium SMS, Dárcovské SMS (DMS) a m-platba).
  • Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace doplňkové služby.

  Nejbližší

  Velikost skupiny 1 telefonní číslo 2 až 3 telefonní čísla 4 až 5 telefonních čísel
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  Měsíční paušál 200,00 165,29 260,00 214,87 300,00 247,93
  Volání do O2 a na pevné sítě v ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Volání mimo O2 v rámci ČR 1,50 1,24 1,50 1,24 1,50 1,24
  Volání do sítí Slovenska 3,00 2,48 3,00 2,48 3,00 2,48
   ¨
  • Službu není možné od 15.8.2017 aktivovat a měnit její nastavení.
  • Služba bude k 1.11.2017 zrušena.
  • Službu si mohou sjednat pouze firemní zákazníci registrovaní na základě IČ, kteří mají s O2 uzavřenou Podnikatelskou dohodu, a to pouze k tarifu Start. Těmto účastníkům se neúčtuje měsíční paušál.
  • Ceny za volání na čísla Nejbližší jsou uvedeny v Kč za minutu a jsou účtovány dle tarifikace tarifu účastníka.
  • Služba umožňuje jednosměrné výhodné volání až na 5 koncových telefonních čísel ze všech mobilních i pevných sítí v rámci České republiky a Slovenské republiky za měsíční paušál. Na volání se neuplatňují volné jednotky tarifu a doplňkových balíčků a nelze je využít na platební transakce a na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou.
  • Během jednoho kalendářního měsíce je možno aktivovat výhodné volání max. na 5 telefonních čísel.
  • Telefonní číslo pro výhodné volání se ruší SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ D číslo1 číslo2 číslo3 číslo4 číslo5. Telefonní čísla lze rušit i jednotlivě. Celou skupinu lze zrušit SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ D.
  • Telefonní číslo pro výhodné volání se mění SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ Z číslo1 číslo2. Číslo1 je rušené telefonní číslo a číslo2 je aktivované telefonní číslo.
  • Při ovládání služby přes SMS se česká telefonní čísla zadávají v devítimístném formátu a slovenská ve dvanáctimístném formátu.

  O2 Konference

  Hlasová konference na objednávku - +420 606 000 600, nelze vložit do VPN Cena Cena
  s DPH bez DPH
  Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2 4,84 4,00
  • Na hovorné se neuplatní volné minuty účastníka ani případné sjednané slevy.
  • První započatá minuta se účtuje celá, dále po sekundách.
  • Uživatelům připojujícím se z jiných sítí bude účtováno běžné volání do mobilní sítě O2.

  Služba statická IP adresa a veřejná IP adresa

  Služba statická IP adresa a veřejná statická IP adresa Cena
  s DPH bez DPH
  Měsíční paušál 254,10 210,00
  Služba veřejná dynamická IP adresa Cena
  s DPH bez DPH
  Aktivační poplatek nebo rekonfigurace 598,95 495,00

  Služba O2 Péče na O2 prodejnách

  Služba Sazba
  s DPH bez DPH
  Služba O2 Péče na O2 prodejnách 299,00 247,11
  • Službu O2 Péče může zákazník využít buď při zakoupení nového telefonu, tabletu nebo modemu (dále jen “zařízení”), nebo při používání zařízení, nebo při reklamaci zařízení.
  • Služba O2 Péče při koupi zařízení obsahuje zprovoznění jednoho vybraného e-mailového účtu (Gmail.com, Outlook.com, iCloud.com); ukázku instalace jedné aplikace z Google Play, Windows Phone Store nebo App Store; kopírování kontaktů ze starého zařízení (které bylo v nabídce O2) do nově zakoupeného zařízení; nalepení ochranného skla na displej telefonu (sklo je nutné zakoupit zvlášť).
  • Služba O2 Péče při používání zařízení obsahuje instalaci a nastavení modemů a dalších zařízení (zabezpečovací zařízení, kamery, atp.), které jsou nebo byly v nabídce O2; nastavení synchronizace a propojení mezi mobilním telefonem/tabletem a notebookem; instalaci aplikací do mobilního telefonu/tabletu včetně různých řešení (cloud atp.); kopírování kontaktů (pouze mezi zařízeními, která byla v nabídce O2; poradenství a edukaci dle požadavků zákazníka.
  • Služba O2 Péče při reklamaci zařízení obsahuje přednostní opravu v servisním středisku; zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy; kopírování kontaktů z reklamovaného zařízení do zapůjčeného zařízení (pokud to druh závady umožňuje) a kopírování kontaktů zpět ze zapůjčeného zařízení do opraveného zařízení.
  • Zákazník může službu O2 Péče zakoupit jednorázově nebo opakovaně podle potřeby (tzn. s koupí nového zařízení, nebo při používání zařízení, nebo při reklamaci zařízení) a využít všechny, nebo pouze některé dílčí služby v ní obsažené. Nevyužité dílčí služby se nedají vyčerpat dodatečně.

  Spotify

  Spotify Premium - 30ti denní předplatné Cena
  s DPH bez DPH
  Spotify Premium - 30ti denní předplatné 159,00 131,40
  • Od 3. 9. 2018 mění Spotify technická pravidla poskytování a placení své služby Spotify Premium přes O2 vyúčtování: přístup ke službě bude účastníkům poskytovat již přímo Spotify dle svých podmínek a O2 pro něj bude cenu služby vybírat v tomto vyúčtování jako jeho obchodní zástupce. Od uvedeného dne proto O2 ukončuje prodej předplatného služby Spotify Premium dle této kapitoly a placení za službu Spotify Premium přes O2 se nadále řídí částí IV tohoto ceníku - platební transakce

  Tarif WAP

  WAP *2 Technologie O2 mobilní portál APN WAP APN INTERNET
  s DPH GPRS/EDGE UMTS/HSDPA 0,00 0,71 0,24
  bez DPH 0,59 0,20
  • Na SIM aktivovaných od 18.8.2012 je aktivní účtovaní dle tarifu MOBILNÍ DATA (ČAS). Účtování dle tarifu MOBILNÍ DATA (kB) nelze od 18.8.2012 sjednat.
  • *1 MOBILNÍ DATA (ČAS) - je základní varianta datové služby, která je dostupná všem účastníkům, kteří nemají aktivován tarif s datovým objemem nebo jednorázový datový balíček. Účastník si službu objedná odsouhlasením notifikace o zpoplatnění před připojením k Internetu. V rámci služby má účastník k dispozici základní objem dat na 24 hodin. Každá další jednotka (obnovený objem dat) čerpaná během 24 hodinového období se zpoplatňuje samostatně na počátku svého čerpání. Účastník v rámci 24 hodinového období čerpá bez přerušení nejprve základní objem dat, a poté opakovaně obnovený objem dat, a to až do dosažení maximálního počtu 3 obnov. Účastník je oprávněn v aplikaci mojeO2.cz vyloučit čerpání obnovených objemů dat. Jakmile účastník vyčerpá všechny objemy dat pro dané 24 hodinové období, bude poskytování datových služeb zastaveno. Obnovení objemu dat neproběhne v případě, že by k němu mělo dojít po uplynutí 22 hodin v rámci 24 hodinového období. Po vyčerpání objemu dat může účastník využít balíček jednorázového obnovení objemu dat (30 Mb).
  • Tarify MOBILNÍ DATA (ČAS) jsou určeny pro datový provoz uskutečněný v rámci ČR a v zóně EU.
  • *2 Tato spojení jsou v ČR účtována v Kč za 1 kB. Sazba je uplatněna od začátku spojení. O2 je oprávněna naúčtovat Účastníkovi za užívání tarifu WAP maximální cenu 3630 Kč s DPH (3000 Kč bez DPH) za jedno zúčtovací období.
  • Obsah stažený z O2 mobilního portálu je zpoplatněn zvláštní sazbou.
  • Výběr technologie připojení je ovlivnitelný nastavením mobilního telefonu.

  Přehled druhů spojení a způsob účtování při roamingu

  Druh hovoru Způsob účtování Volné minuty/SMS
  Odchozí roamingové hovory U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny EU do zóny Zbytek Evropy je zpoplatněno sazbou dle zóny Zbytek Evropy.
  Uvedené ceny platí i pro Videovolání, kdekoli je dostupné.
  Odchozí volání v zóně EU je účtováno od spojení hovoru poměrně za započatou první půlminutu, poté po sekundách (tj. 30+1). V ostatních zónách jsou ceny účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (tj. 60+60).
  Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.).
  Spojení v zóně EU - uplatní se. Ostatní spojení - neuplatní se.
  Příchozí roamingové hovory Příchozí volání v rámci zóny EU je účtováno od spojení hovoru poměrně po sekundách (tj. 1+1). V ostatních zónách je příchozí volání účtováno za každou započatou minutu od spojení hovoru (tj. 60+60). Příchozí hovory jsou v EU zdarma.
  Přesměrování hovorů do Hlasové schránky Bezplatně
  Přesměrování hovorů podmíněné na obecné telefonní číslo (nelze na zahraniční) Sazba za příchozí roamingový hovor a odchozí roamingový hovor do ČR
  Přesměrování hovorů nepodmíněné na obecné tele-fonní číslo (nelze na zhraniční) Sazba odchozího hovoru v rámci ČR Uplatní se
  Odchozí SMS a MMS U odchozích SMS a MMS z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. SMS ze zóny EU do zóny Zbytek Evropy je zpoplatněna sazbou dle zóny Zbytek Evropy. Spojení v zóně EU - uplatní se. Ostatní spojení - neuplatní se.
  Příjem SMS a MMS Bezplatně ---
  DATA U datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v zóně EU, je O2 oprávněna v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v zóně EU v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v zóně EU nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,16 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v zóně EU. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB. Uplatní se na data v zóně EU

  Roaming - hlasové služby

  • Standardně je každému, kdo si aktivuje službu Roaming, nastaven tarif Svět Basic, pokud si nezvolí jiný roamingový tarif.
  • Příchozí hovor s informací o cenách roamingu je zdarma.
  • Změna mezi roamingovými hlasovými tarify je bezplatná pouze jedenkrát v rámci zúčtovacího období v rámci ČR.
  • Aktivace a deaktivace tarifu je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
  • Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi.
  • Na hovory účtované v rámci tarifů se neuplatňuje Profi sleva.

  Volání bez hranic

  Zóna Spojovací poplatek Volání v rámci zóny a do ČR Příchozí hovory
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  EU Ceny dle tarifu základní služby sjednaného k danému číslu
  Top Svět 49,00 40,50 3,90 3,22 3,90 3,22
  Ostatní 79,00 65,29 3,90 3,22 3,90 3,22
  • Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor.
  Zóna SMS MMS
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  EU Ceny dle tarifu základní služby sjednaného k danému číslu
  Top Svět 3,90 3,22 9,60 7,93
  Ostatní 3,90 3,22 9,60 7,93
  Zóna Datové připojení
  bez DPH s DPH
  EU (datový objem z tarifu) Ceny dle tarifu základní služby sjednaného k danému číslu
  EU (účtování dle objemu stažených dat) 1,32 1,60
  Top Svět (účtování dle objemu stažených dat) 198,35 240,00
  Ostatní (účtování dle objemu stažených dat) 247,93 300,00
  Volání bez hranic - rozdělení zemí do jednotlivých zón
  EU Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie.
  Top Svět Austrálie, Čína, Faerské ostrovy, Hong Kong, Indie, Indonésie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Nový Zéland, Rusko, Severní Kypr, Singapur, Spojené státy americké, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina. Výčet těchto zemí může být dočasně rozšířen krátkodobou marketingovou akcí, vyhlášenou v části V ceníku.
  Ostatní Všechny zbývající země; provoz na lodích a v letadlech
  • Ceny za datové připojení jsou uvedeny v Kč za 1 MB, účtuje se každý započatý 1 kB. Účastník může data roaming využívat, pokud má aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming.
  • Datový provoz na lodích a v letadlech je účtován dle zóny Ostatní.
  • Jakákoliv aktivita, která vyžaduje připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPDA+/HSPA+DC a LTE znamená započetí účtovací jednotky.
  • Technologie připojení je závislá na technologických možnostech smluvního roamingového operátora.

  Svět Basic

  Zóna Volání v rámci zóny a do ČR Příchozí hovory SMS MMS
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  EU Ceny dle tarifu základní služby sjednaného k danému číslu
  Zbytek Evropy 42,35 35,00 24,20 20,00 12,10 10,00 9,60 7,93
  Ostatní 66,55 55,00 54,45 45,00 12,10 10,00 9,60 7,93
  Zóna Datové připojení
  bez DPH s DPH
  EU (datový objem z tarifu) Ceny dle tarifu základní služby sjednaného k danému číslu
  EU (účtování dle objemu stažených dat) 1,32 1,60
  Zbytek Evropy (účtování dle objemu stažených dat) 198,35 240,00
  Ostatní (účtování dle objemu stažených dat) 247,93 300,00
  Svět Basic- rozdělení zemí do jednotlivých zón
  EU Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie
  Zbytek Evropy Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina
  Ostatní Všechny zbývající země; provoz na lodích a v letadlech
  • Ceny za datové připojení jsou uvedeny v Kč za 1 MB, účuje se každý započatý 1 kB. Účastník může data roaming využívat, pokud má aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming.
  • Datový provoz na lodích a v letadlech je účtován dle zóny Ostatní.
  • Jakákoliv aktivita, která vyžaduje připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPDA+/HSPA+DC a LTE znamená započetí účtovací jednotky.
  • Technologie připojení je závislá na technologických možnostech smluvního roamingového operátora.

  Roaming - datové připojení

  • S účinností od 1. 5. 2018 se uplatňuje technologické opatření Chytrá ochrana dat. Toto opatření je bezplatné a chrání Účastníky proti neočekávanému účtování spotřeby dat u připojení k internetu ve státech mimo zónu EU: při přihlášení SIM karty do sítě ve státě mimo EU bude datové připojení blokováno, pokud Účastník toto opatření nedeaktivuje nebo neobjedná nabízený datový balíček. Nastavení opatření (aktivní či neaktivní) lze měnit formou SMS či v samoobslužném portálu Moje O2; změna přihlášení SIM karty do sítě v jiném státě nezpůsobí změnu aktuálního nastavení.
  • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1 322,31 Kč bez DPH (1 600 Kč s DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle 720 720 721. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. O2 odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.

  Jednorázové roamingové datové balíčky

  Balíček Zóna Volné jednotky Aktivační poplatek
  s DPH bez DPH
  Top Svět Země Top Svět *1 150 MB 599,00 495,04
  Top Svět Plus Země Top Svět *1 1000 MB 3 499,00 2891,74
  Evropa M EU 300 MB 149,00 123,14
  Evropa L EU 1000 MB 349,00 288,43

  *1 Balíček platí pro datový provoz v zemích: Jihoafrická republika, Austrálie, Čína, Hongkong, Indie, Japonsko, Thajsko, Izrael, Kanada, Spojené státy americké, Rusko, Turecko, Ukrajina, Severní Kypr, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur, Indonésie, Malajsie. Výčet těchto zemí může být dočasně rozšířen krátkodobou marketingovou akcí, vyhlášenou v části V ceníku.

  ▪ Jednorázový balíček umožňuje roamingové datové přenosy do sjednaného objemu dat. Po vyčerpání objemu dat se na provoz uplatní podmínky účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).

  ▪ Balíček je zřízen po doručení potvrzovací SMS o aktivaci.

  ▪ Balíček je možné čerpat postupně, datové přenosy na sebe nemusí navazovat.

  ▪ Platnost balíčku je 30 dnů od zřízení.

  ▪ Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB.

  ▪ Objednání balíčků je možné jedině, pokud má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming. Aktivace je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.

  ▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy uskutečněné v zemích Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko.

  ▪ U jednorázových balíčků Svět objednaných od 15.8.2016 nebude možné čerpat Volné jednotky v těchto zemích: Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Nepál, Tunisko. V těchto zemích bude datový provoz v roamingu účtován dle objemu stažených dat.

  ▪ Jednorázové roamingové datové balíčky se v EU čerpají prioritně před datovým objemem určeným pro spotřebu v ČR a zóně EU.

  Opakující se roamingové datové balíčky

  Balíček Zóna Volné jednotky Měsíční paušál
  s DPH bez DPH
  Top Svět opakovaný Top Svět*3 150 MB 599,00 495,04
  Top Svět Plus opakovaný Top Svět *3 1000 MB 3 499,00 2891,74
  Evropa opakovaný XS*2 EU 65 MB 99,00 81,82
  Evropa opakovaný S*2 EU 325 MB 499,00 412,40
  Evropa opakovaný M*2 EU 650 MB 999,00 825,62
  Evropa opakovaný L*2 EU 1,3 GB 1 999,00 1 652,07
  Svět opakovaný XS*1 Celý svět 2 MB 60,00 49,58
  Svět opakovaný S*1 Celý svět 10 MB 121,00 100,00
  Svět opakovaný M*2 Celý svět 50 MB 201,67 166,67
  Svět opakovaný L*2 Celý svět 250 MB 1 008,33 833,33
  Svět opakovaný XL*2 Celý svět 500 MB 2 016,67 1 666,67
  Svět opakovaný XXL*2 Celý svět 1 GB 4 033,33 3 333,33

   *1 Opakující roamingové datové balíčky Svět opakovaný XS a Svět opakovaný S není možné od 1. 4. 2018 aktivovat.

   *2 Opakující se roamingové balíčky Evropa opakovaný XS, Evropa opakovaný S, Evropa opakovaný M, Evropa opakovaný L, Svět opakovaný M, Svět opakovaný L, Svět opakovaný XL a Svět opakovaný XXL není možné od 1. 5. 2018 aktivovat.

   *3 Balíček platí pro datový provoz v zemích: Jihoafrická republika, Austrálie, Čína, Hongkong, Indie, Japonsko, Thajsko, Izrael, Kanada, Spojené státy americké, Rusko, Turecko, Ukrajina, Severní Kypr, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur, Indonésie, Malajsie. Výčet těchto zemí může být dočasně rozšířen krátkodobou marketingovou akcí, vyhlášenou v části V ceníku.

  • Opakující se balíček umožňuje roamingové datové přenosy do sjednaného objemu dat. Po vyčerpání objemu dat se na provoz uplatní podmínky účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).
  • Měsíční cena je účtována za každé započaté zúčtovací období s nárokem na plný objem MB. V případě zrušení zaniká nárok na nevyčerpané MB. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden balíček určitého typu. Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
  • Objednání balíčků je možné pouze v případě, že má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming. Aktivace a deaktivace balíčků je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
  • Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy uskutečněnév zemích Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko.
  • Od 15. 9. 2016 nebude možné čerpat volné jednotky u opakujících se balíčků Svět v těchto zemích: Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Nepál, Tunisko. V těchto zemích bude datový provoz v roamingu účtován dle objemu stažených dat.

  Chytré cestovní pojištění

  Varianta Cena v Kč/den
  PRO JEDNOHO 39,00
  PRO RODINU 99,00
  • Cena závisí na variantě pojištění platné v době vzniku jednotlivého pojištění.
  • Cena za pojištění se hradí za každý započatý den jednotlivého pojištění (od vzniku do zániku pojištění).
  • Pro účely úhrady ceny se použije ceník platný v okamžiku vzniku jednotlivého pojištění.
  • Cena je splatná po skončení jednotlivého pojištění najednou za celou pojistnou dobu, a to současně s cenou za služby elektronických komunikací k souvisejícímu číslu za zúčtovací období, do něhož připadl poslední den pojistné doby.
  • Cena za pojištění je osvobozena od DPH dle §55 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
  • Chytré cestovní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Chytrého cestovního pojištění VPPCP-O2 a tímto ceníkem.

  Mezinárodní hovory a videohovory

  Zóna HOVOR VIDEOHOVOR
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  Slovensko 11,90 9,84 11,90 9,84
  Zbytek světa *1 24,90 20,58 24,90 20,58
  Satelity *2 199 164,46 199 164,46
  • Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
  • Mezinárodní volání uskutečněné přes *55 bude účtováno za výše uvedené ceny do jednotlivých zón.
  • *1 Zbytek světa zahrnuje ostatní státy a území, v nichž má O2 aktuálně smluvního partnera zajišťujícího terminaci mobilního volání. Aktuální výčet těchto zemí najdete na www.o2.cz/mezinarodni.
  • *2 Do zóny Satelity patří mezinárodní předvolby +87x, +88x, +176x
  • Pro účastníky, kteří mají v dohodě O2 PROfi sjednanou % slevu z ceníkových cen mezinárodního volání do vybraných zón, se ani po úpravě zón zemí od 15. 8. 2018 nemění dosavadní procentní výše slevy ani výčet zemí, na které se uplatní. Výčet konkrétních zemí, kam tito účastníci mohou uvedenou slevu uplatnit, je zveřejněn na www.o2.cz/mezinarodni .

  Roaming - balíčky volných jednotek

  Balíček Volné jednotky Měsíční paušál
  s DPH bez DPH
  Příchozí minuty 2000 Evropa 2000 minut v zóně EU 361,79 299,00
  • Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
  • Balíček je možné aktivovat k roamingovému tarifu Volání bez hranic a Svět Basic. Aktivace balíčku je zdarma.
  • Do volných minut se započítává každá započatá minuta. Nevyčerpané volné minuty se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
  • Provoz nad rámec volných jednotek a provoz do ostatních zón je zpoplatněn dle aktivovaného roamingového tarifu.

  Ostatní platby za produkty třetích stran

  • Pokud O2 vystupuje jako obchodní zástupce jiného poskytovatele a účastník prostřednictvím O2 objedná zboží či službu nebo čerpání služby takového poskytovatele (např. Spotify Premium), může O2 vybírat cenu takového zboží, služby nebo jejího čerpání. Děje se tak společně s jinými platebními transakcemi bez vyjádřené DPH na vyúčtování, které O2 vystavuje účastníkovi za vlastní služby.
  • Zda O2 u konkrétního produktu třetí strany tuto platbu provádí, to vyplývá z aktuální nabídky O2, sdělené při objednávání produktu prostřednictvím O2. Tento způsob placení zavádí O2 u vybraných produktů třetích stran od 3. 9. 2018.
  • Platby jsou prováděny již na základě ujednání v objednávce produktu třetí strany. Jinak se na ně obdobně použijí podmínky pro m-platbu.
  • Pokud účastník nemá m-platby povoleny, nemůže tento způsob placení využívat, což mj. znamená: a) lze-li produkt v objednávce platit jen tímto způsobem, nemůže účastník prostřednictvím O2 produkt vůbec objednat (aktivovat), b) pokud je produkt poskytován opakovaně či trvale a dojde k zákazu m-plateb po jeho objednání, nebude moci být jeho cena nadále hrazena poskytovateli produktu tímto způsobem; to může mít od okamžiku zákazu m-plateb negativní dopady na účastníka, upravené ve smluvních podmínkách poskytovatele produktu (zejm. vést k ukončení jeho poskytování nebo ke snížení jeho rozsahu či kvality na bezplatně nabízenou variantu).

  Platební transakce

  • Na SIM kartách je automaticky aktivována možnost zadávat příkazy k provedení platební transakcí, na základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner.
  • Možnost zadávat platební příkazy lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 800 02 02 02 nebo *11 (z mobilního telefonu v síti O2) nebo na kterékoliv značkové prodejně O2.
  • Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba).

  Audiotextové volání

  • Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku.

  Premium SMS

  • Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla, kde z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč.
  • V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.
  • Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

  Dárcovská SMS (DMS)

  • Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO 30/60/90 na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z 87777. Částka převedená partnerovi činí buď 30, 60, nebo 90 Kč za jednu DMS v závislosti na částce uvedené v SMS příkazu. V rámci DMS lze využít i trvalý příkaz, který je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS TRV HESLO 30/60/90 na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z 87777. V takovém případě je každý měsíc na číslo, ze kterého byl trvalý příkaz odeslán, zaslána DMS, která je při svém doručení zpoplatněna částkou uvedenou v SMS příkazu. Trvalý příkaz lze zrušit odesláním SMS ve tvaru DMS STOP HESLO na 87777, nebo SMS ve tvaru DMS STOP na 87777 pro zrušení všech trvalých příkazů zadaných z telefonního čísla, z něhož byla uvedená SMS odeslána. Seznam HESEL je uveden na www.darcovskasms.cz.

  m-platba

  • Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební transakce lze převést minimálně maximálně 1 500 Kč s DPH.
  • O2 je oprávněna stanovit podmínky, za kterých umožní provádění platebních transakcí, zejména podmínku nepřetržitého řádného plnění závazků vůči O2 po dobu předchozích 6 měsíců.

  SMS s doručenkou

  • SMS s doručenkou je SMS služba poskytovaná na pětimístných číslech začínajících číslicemi 876, umožňující hromadnou automatizovanou komunikaci s příjemcem SMS zprávy včetně zajištění odeslání odpovědi formou SMS od příjemce k účastníkovi.
  • Cena zprávy na číslo 876X1 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 10 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 60 sekund) je 4,90 Kč s DPH (4,05 Kč bez DPH) za obě SMS.
  • Cena zprávy na číslo 876X2 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 50 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 10 sekund) je 12,90 Kč s DPH (10,66 Kč bez DPH) za obě SMS.
  • Proměnná X v telefonních číslech 876X1 a 876X2 je při použití vždy zastoupena číselnou hodnotou v rozsahu čísel 0 – 9.

  Kombinované služby SMS/MMS

  Služba SMS MMS
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  Promo kombinované zpravodajství iDNES 0,00 0,00 2,00 1,65
  Kombinované zpravodajství iDNES 1,30 1,07 5,00 4,13
  SMS/MMS Hospodářské noviny 1,30 1,07 6,00 4,96

  O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)

  O2 Active - SMS služby Cena
  s DPH bez DPH
  *111*# menu - vyvolání základního *111*# menu dle tarifu
  *111*# menu - informace z *111*# menu zaslána pomocí SMS cena dle konkrétní O2 Active služby
  *111*# menu - informace z *111*# menu zobrazena přímo na displeji telefonu: Lodě, Logic, Zápalky, Přistání na měsíci, Dělostřelecký souboj 1,21 1,00
  SMS/MMS informační služby a SMS Plus – zaslání požadavku (odeslání textové zprávy) dle tarifu
  Odpojení z důvodu krádeže (KRA), odpojení a zapojení telefonu – prázdniny (PRA),zapojení služby pravidelný podrobný účet (PPU), zapojení signalizace příchozích hovorů (SIG), zapojení služby roaming (ROA), zapojení služby nezobrazení čísla volanému (NEZ), odpojení příjmu SMS z e-mailu (NEM)a z www (NWW), zjištění stavu účtu (ZUS), změna paušálu (ZME), Benefit (BEN), Aktivace a deaktivace WAP (WAPS), Zmeškané hovory (ZHO), Aktivace a deaktivace služby O2 Duet (DUET) 0,00 *1
  Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK) 1,50 1,24
  Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX) 1,30 1,07
  iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), iDNES Ekonomické zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní zpravodajství (A CTK M X), ČTK Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI), Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky hry Euromilóny (EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A TYM), Všeobecné kombi a MMS - SMS/MMS Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport (A DENIKSPORTSMS), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN) 1,30 1,07
  ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPS X) 2,00 1,65
  Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X) 3,00 2,48
  Erotický horoskop (A HORO) 3,00 2,48
  Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL), Letové řády (ODLET, PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA), SMS Italština (A ITA) 3,50 2,89
  SMS Angličtina (A ANG) 3,20 2,64
  Nadace (NAD) 14,87 12,29
  Plné znění zpráv ČTK na fax nebo e-mail 16,00 13,22
  Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS) 29,00 23,97
  Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY50) 57,50 47,52
  SMS Plus - fax logo 0,00 0,00
  SMS Plus - text na e-mail (EML) 0,85 0,70
  SMS Plus - text na fax (FAX) 2,90 2,40
  Hromadné SMS - editace profilů, odeslání na účastnické číslo sítě GSM O2 (SND) 0,85 0,70
  Hromadné SMS - odeslání na účastnické číslo sítě T-Mobile a Vodafone (SND) 1,82 1,50
  Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN) 7,00 5,79
  Pivrncův kalendář (A KAL) 5,00 4,13
  Dopravní balíčky (http://cp.o2.cz/dopravniinformace), iSPORT.cz z MS ve fotbale 2014 (BP MIC) 49,00 40,50
  • *1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.
  • Aktivace, deaktivace služeb prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 999888 a 999111 jsou zdarma, vyjma služeb SND, EML, FAX , kde cena SMS na číslo 999111 je 2,02 Kč s DPH (1,67 Kč bez DPH).
  O2 Active - MMS služby Cena Cena
  s DPH bez DPH
  MMS do mobilu (DOMOBILU) 0,00 0,00
  Zpravodajství deníku Blesk (A BLESKMMS), zprávy deníku Sport (A DENIKSPORT) 4,10 3,39
  iDNES Zprávy dne (A ZPRAVYDNE), Horoskop zdraví MMS (A ZDRAVI), Vtipy MMS (A MVTIP) 5,00 4,13
  Zpravodajství z ELH (A ELH) 7,00 5,79
  Dívka Blesku (A DIVKAB), iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNESMMS V), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNESMMS S), ČTK Celkový souhrn důležitých zpráv (A MCTK C), ČTK Domácí zpravodajství (A MCTK D), ČTK Sportovni Zpravodajství (A MCTK S), ČTK Fotbalové zpravodajství (A MCTK F), ČTK Hokejové zpravodajství (A MCTK H), ČTK Počasí MMS (A MMSPOC) 10,00 8,26
  Sportovní balíček iDNES (BK SPORT), zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVY) 59,00 48,76
  ČTK Počasí MMS (A MMSPOC) 7,00 5,79
  Smobil Melodie (SPO) 45,80 37,85
  On-line web editor – zaslání dvěma uživatelům (MMSW) 57,50 47,52
  iDnes Počasí MMS (A POCASI) 3,20 2,64
  Osobní horoskop MMS (A MMSHOR) 3,50 2,89

  Volání na čísla s předvolbou 81, 83, 84 a 855

  • Zpoplatněno vnitrostátní sazbou dle příslušného tarifu. Sazba za minutu volání: 3,50 Kč s DPH (2,89 Kč bez DPH).
  • Základní sazba pro vnitrostátní volání (mimo bezplatné volání) pro tarify FREE CZ, FREE EVROPA, FREE EU a FREE EU Plus je shodná s tarifem FREE O2.

  Volání na čísla s předvolbou 95 a 91 (IP telefonie)

  • Zpoplatněno vnitrostátní sazbou do pevné sítě dle příslušného tarifu

  Informační služby

  Služba Sazba
  s DPH bez DPH
  Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2) 4,84 4,00
  • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
  Služby 141xx Sazba
  s DPH bez DPH
  14111 - asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací 6,05 5,00
  14112 - přesný čas 6,05 5,00
  14114 - výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony 6,05 5,00
  14116 - předpověď počasí 6,05 5,00
  14144 - taxislužba (Tick Tack) 6,05 5,00
  • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
  • Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
  Služby 14yxx
  Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována dle vnitrostátní sazby tarifu.
  Informační linky 1180, 1181 a 1188 Sazba
  s DPH bez DPH
  Cena za minutu volání 34,90 28,84
  • Informační služby umožnují spojení hovoru na vyhledané číslo. Takto spojený hovor je účtován stejnou cenou, jako volání na příslušnou informační službu.
  • 1180, 1181: Služby spojení hovoru jsou poskytovány v rámci pevných i mobilních sítí v ČR, v rámci mezinárodního volání je následné spojení hovoru možné pro volání do zemí ze zóny 1 až 6. Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v ČR s možností následného spojení hovoru.
  • Volání na informační linky je dostupné pouze v rámci volání z ČR. Na službu není možné volat ze zahraničí.
  • Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje každá započatá minuta.
  Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby) Sazba
  s DPH bez DPH
  12xx Vnitrostátní sazba dle tarifů
  Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby) Sazba
  s DPH bez DPH
  12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 (mimo 12727) Vnitrostátní sazba dle tarifů
  12727 – Hlasový klíč Pražského hradu Sazba jako volání do ostatních sítí dle tarifu zákazníka
  • Na volání na Informační služby se neuplatňují volné minuty a bezplatné volání.

  O2 Linka pro neslyšící a nevidomé

  Skupina zemí Bez překladu do anglického jazyka S překladem do anglického jazyka
  s DPH bez DPH s DPH bez DPH
  Skupina zemí 1 5,32 4,40 29,52 24,40
  Skupina zemí 2 5,81 4,80 30,01 24,80
  Skupina zemí 3 11,50 9,50 35,70 29,50
  Skupina zemí 4 11,50 9,50 35,70 29,50
  Skupina zemí 5 13,92 11,50 38,12 31,50
  Skupina zemí 6 18,15 15,00 42,35 35,00
  Skupina zemí 7 27,83 23,00 52,03 43,00
  Skupina zemí 8 60,50 50,00 84,70 70,00
  • Uvedené ceny jsou za 1 minutu hovoru.
  • Minimální zpoplatněná délka je 1 minuta. Po uplynutí minimální délky hovoru je účtována každá započatá minuta hovoru.
  • Kontakty na službu Linka pro neslyšící a nevidomé:
   • 800 142 142 – pro slyšící volající směrem ke sluchově postiženému
   • 800 147 147 – pro fax
   • 722 147 147 – pro SMS (SMS je zpoplatněna dle tarifu klienta)
   • neslysici@o2.cz – pro e-mail
   • UIN: 593 439 364 – pro komunikaci pomocí ICQ
   • O2hovorproneslysici – pro komunikaci pomocí Skype
   • www.nadaceo2.cz/linka – pro komunikaci pomocí O2 chatu
  • Služba je v rámci ČR poskytována bezplatně.
  Skupina zemí Země/destinace
  1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko
  2 Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
  3 Mobilní sítě vybraných zemí: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
  4 Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko a Černá Hora
  5 Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina
  6 Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsie, Malawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe
  7 Angola, Anquilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turks a Caicos, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie
  8 ostatní země

  Stažení obsahu

  Uvítací melodie Cena
  s DPH bez DPH
  Měsíční poplatek 19,00 15,70
  Aktivace Uvítací melodie Zvuk 10,00 8,26
  Veselá hláška 25,00 20,66
  Filmová hláška 25,00 20,66
  Melodie 25,00 20,66
  Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci "O2 Melodie" 0,00 0,00
  Volání na *66 0,00 0,00
  Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS 0,00 0,00
  Hry Cena
  s DPH bez DPH
  Hra 0,00 - 119,00 *1 0,00 - 98,35
  O2 Active Mobilní hry Club - týdenní předplatné 70,00 57,85
  Čtení Cena
  s DPH bez DPH
  Časopis/noviny 0,00-1 400,00 *1 0,00-1 157,02
  E-kniha 0,00-899,00 *1 0,00-742,98
  Audioknihy Cena
  s DPH bez DPH
  Audiokniha 0,00-899,00 *1 0,00-742,98
  O2 Active Klub Cena
  s DPH bez DPH
  O2 Active Klub - týdenní předplatné 39,00 32,23
  • *1 Přesná cena položky je uvedena vždy před nákupem v detailu položky na www.o2active.cz nebo v aplikaci O2 Active.

  Služby vztahující se k SIM kartě

  Služba s DPH bez DPH
  Aktivace O2 Roamingu 0,00 0,00
  Blokovani automatického připojováni k internetu 0,00 0,00
  Blokování hovorů v ČR – aktivace 0,00 0,00
  Blokování hovorů při O2 Roamingu – aktivace 0,00 0,00
  Blokování Platebních transakcí 0,00 0,00
  Hlasová schránka pro mobil - aktivace (Expres, Expres Plus, Expres Fax) 0,00 0,00
  Hlasová schránka pro mobil - Expres – měsíční paušál 0,00 0,00
  Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - vybírání zpráv 0,00 0,00
  Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - vybírání zpráv 0,00 0,00
  Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - měsíční paušál 0,00 0,00
  Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - měsíční paušál 0,00 0,00
  Konferenční hovor – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
  Nezobrazení čísla volanému - aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
  Neuvedení v telefonním seznamu 0,00 0,00
  O2 Spojovatelka - nabídne spojení hovoru po uvolnění obsazeného čísla 0,00 0,00
  O2 Na příjmu - SMS onamení o obnovení dostupnosti volaného čísla 0,00 0,00
  Přenesení čísla 0,00 0,00
  Přesměrování hovoru – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
  Přidržení hovoru – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
  Rozdělení/sloučení účtu 0,00 0,00
  Signalizace příchozího hovoru – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
  Uvedení v telefonním seznamu 0,00 0,00
  Elektronické vyúčtování 0,00 0,00
  Pravidelný elektronický podrobný účet (výpis hovorů) 0,00 0,00
  Zobrazení čísla volajícího – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
  Změna tarifu - první změna za zúčtovací období 0,00 0,00

  Pomohla vám tato stránka?

  6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc
  Podmínky používání cookies