Ceník služeb

Ceník paušálních mobilních služeb O2 vám pro snadnější orientaci nabízíme rozdělený do několika sekcí. Naleznete zde též tento ceník ke stažení ve formátu pdf.

Ceník základních služeb

Základní podmínky, pojmy a informace

Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)

Základní služba – zahrnuje volání a SMS z mobilní sítě O2 na účastnická čísla v ČR, případně i další služby zahrnuté v měsíčním paušálu zvoleného základního tarifu nebo rekurentního (opakujícího se) balíčku určeného pro vnitrostátní provoz. Základní služba nezahrnuje služby poskytované prostřednictvím sítí partnerských operátorů (Roaming), pokud nejsou součástí základního tarifu.

Volitelná služba – služba poskytovaná nad rámec smlouvy na základní službu. Volitelnou službu lze čerpat na základě samostatné objednávky. Druhy volitelných služeb, aktuální ceny a způsoby jejich objednání jsou upraveny v části Volitelné služby, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto Ceníku a která je vydávána vždy k 1. a 15. dni kalendářního měsíce s dobou platnosti maximálně 17 dnů. Pro každé čerpání volitelné služby uzavírá Účastník s O2 samostatnou smlouvu na základě aktuálně platných podmínek.

Měsíční paušál – pravidelně účtovaný poplatek příslušného tarifu / opakujícího se balíčku. V případě, že je tarif/balíček používán jen část měsíce, bude účtována poměrná část měsíčního paušálu.

Sazba za volání – sazba v Kč za minutu. V rámci ČR se sazba účtuje za každou započatou minutu odchozího volání. Sazba odchozího volání - EU je účtována poměrně za započatou první půlminutu, poté po sekundách. Sazba příchozího volání - EU je účtována poměrně po sekundách.

Spojení do O2 – spojení na účastnická čísla O2 Mobilní hlasové služby, služby BLESKmobil a O2 Family.

Volné jednotky – bezplatné volání nebo SMS pro daný směr, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období. Neuplatňují se na volání nebo SMS zpoplatněné speciální sazbou, viz příloha č. 1 Volitelné služby. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období, uplatní se pouze poměrná část volných jednotek.

Objem dat – jednotka datového objemu (v MB či GB) stanovená pro jednotlivé tarify, podle které se zpoplatňuje čerpání dat. První jednotka (základní objem dat) je zahrnuta v ceně tarifu a její platnost je omezena na aktuální zúčtovací období. Každá další jednotka (obnovený objem dat) se zpoplatňuje samostatně na počátku svého čerpání, a není-li v aktuálním zúčtovacím období spotřebována, její zůstatek se převádí do bezprostředně následujícího zúčtovacího období (převedený objem dat).

Účastník v rámci zúčtovacího období čerpá bez přerušení nejprve základní objem dat, případně navýšený o převedený objem dat, a poté opakovaně obnovený objem dat, a to až do dosažení maximálního počtu 3 obnov. Účastník je oprávněn v aplikaci mojeO2.cz vyloučit čerpání obnovených objemů dat. Jakmile účastník vyčerpá všechny objemy dat pro dané zúčtovací období, bude do jeho konce poskytování datových služeb přerušeno. Účastník si však může samostatně dokoupit jednorázový balíček dat z aktuální nabídky volitelných služeb.

Funkce čerpání obnoveného objemu dat je součástí všech tarifů obsahujících datovou službu od 15. 5. 2015. Účastníci s tarify sjednanými před uvedeným datem mohou tuto funkci využívat, pokud s ní projevili nebo projeví aktivní souhlas.

Sazba za mezinárodní volání - vnitrostátní sazba za volání do pevné sítě navýšená o mezinárodní příplatek. Uplatní se při volání na čísla s předvolbou jinou než +420.

Roaming – služba umožňující využívání služeb O2 i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má O2 sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora.

Roaming ve variantě Easy – umožňuje volat do České republiky nebo v rámci země, v níž se účastník nachází. Není umožněno volání do sítí v třetích zemích. Datové služby, příjem hovorů a příjem zpráv jsou bez omezení.

Přesměrování hovoru - umožňuje přesměrovat příchozí hovory do Hlasové schránky nebo na jiné účastnické číslo v ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité, kdy hovor není vůbec spojen na původně volané číslo, anebo přesměrování po nepřijetí hovoru na původně volaném čísle hovor nepřijme či při nedostupnosti volaného. Více informací najdete na www.o2.cz

Tarify se závazkem

Tarify se závazkem jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky. Účastník se zavazuje řádně užívat tarif po dobu 24 měsíců výměnou za zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu nebo telekomunikačního zařízení. Pokud není účastník spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která si službu zřídila na rodné číslo, tedy nikoliv pro účely své samostatné výdělečné činnosti), vždy po uplynutí doby 24 měsíců se závazek plynoucí ze zvýhodněné ceny měsíčního paušálu automaticky prodlužuje o stejnou dobu, účastník má však právo toto automatické prodloužení do budoucna kdykoli odmítnout. V případě odmítnutí účastník, který není spotřebitelem, ztrácí po uplynutí doby závazku nárok na výhodu poskytovanou v rámci této Speciální nabídky a uplatní se na něj podmínky pro variantu tarifu bez závazku.

Pokud Účastník přejde z O2 předplacené karty a nově zřídí službu s tarifem z řady FREE se závazkem na 24 měsíců, může v průběhu prvních dvou měsíců trvání závazku tarif bezplatně zrušit a případně se vrátit zpět na předplacenou O2 kartu.

Poruší-li spotřebitel (spotřebitel = fyzická osoba, která si službu zřídila na rodné číslo) svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Poruší-li účastník, který není spotřebitelem, svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní kupní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Smluvní pokuta se účtuje bez DPH. Bude-li účastník v prodlení s úhradou vyúčtování déle než 65 dnů, počítá se zbývající doba závazku ode dne uplynutí výpovědní doby.

Pokud spotřebitel požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní kupní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Pokud účastník, který není spotřebitelem, požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši součtu měsíčních paušálů (dle aktuálního paušálu základní služby vč. DPH) zbývajících do konce doby závazku, včetně již započatého měsíce, a případného rozdílu mezi zvýhodněnou a standardní kupní cenou telekomunikačního zařízení dle Ceníku O2. Zbývající doba závazku se počítá ode dne uplynutí výpovědní doby, v ostatních případech od zrušení závazku.

Změny ceníku ve verzi účinné od 15. 9. 2017, které jsou vyvolané novelou č. 252/2017 Sb. (zejm. vyloučení autoprolongace závazku u spotřebitelů), se použijí na účastníky již od počátku účinnosti novely, tedy od 2. 9. 2017. Účastníkům se smlouvami uzavřenými před 15. 9. 2017 budou tyto změny oznámeny v souladu se zákonem.

Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce

Zneužití výhod se mimo jiné rozumí:

 1. umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv;
 2. užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor O2;
 3. využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, za které se považuje objem 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS za zúčtovací období (počet jednotek se poměrně krátí v případě kratšího účtování konkrétní výhody či ceny za konkrétní balíček než je zúčtovací období).

O2 má v případě zneužití právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu O2 ZERO, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané.

Zneužití služby

Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data, odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v zóně EU a účtované na základě cen shodných s vnitrostátními cenami. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a zónu EU, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v zóně EU započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a zónu EU, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v zóně EU započte úhrada za jednotky spotřebované v zóně EU.

Vyúčtování služeb a způsob platby

Vyúčtování služeb – je vystaveno dle tohoto Ceníku vždy v cenách bez DPH a na tuto cenu je následně uplatněna sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob platby - inkasem z bankovního účtu (s možností stanovení limitu v minimální výší 500 Kč na účastnické číslo), převodem nebo složenkou. Platbu inkasem je možno zavést nejméně na dobu 3 po sobě jdoucích zúčtovacích období. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit O2 nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena. V případě, že platba inkasem z bankovního účtu neproběhne z důvodu na straně účastníka nebo banky, má se za to, že účastník bude hradit vyúčtování za poskytnuté služby jiným způsobem. O2 je pak oprávněna účastníkovi zrušit platbu inkasem z bankovního účtu.

Ke všem tarifům je bezplatně poskytováno pouze Elektronické vyúčtování. Tištěné vyúčtování je k dispozici jen jako doplněk k Elektronickému vyúčtování a je zpoplatňováno (viz příloha č. 1 Volitelné služby).

Jistoty

O2 je oprávněna požadovat složení jistoty dle 5.4.8 Všeobecných podmínek, a to až do výše pětinásobku součtu částky za veškeré služby poskytnuté v probíhajícím zúčtovacím období a případných dlužných částek. O2 je oprávněna požadovat jistotu až do výše 50.000,- Kč v případě důvodného podezření, že účastník bude užívat či užívá služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami způsobem. Jistota je vrácena po splnění podmínek pro její vrácení stanovených při požadavku na její složení, případně po uplynutí 12 měsíců od jejího složení, pokud účastník v posledních 12 po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích uhradil řádně a včas vyúčtování za poskytnuté služby, nemá závazky po splatnosti a během posledních 12 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování. Všechny jistoty jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na úhradu účastníkova dluhu vůči O2.

Změny podmínek tarifů

V současné době probíhají změny podmínek tarifů. Podmínky, na které jsou účastníci migrováni, jsou účastníkům oznamovány minimálně měsíc před změnou způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování. Změny Ceníku základních služeb O2 Mobilní hlasová služba a služba O2 Mobilní internetové připojení (Paušální tarify) účinné od 15.6.20017 jsou k dispozici v Ceníku základních služeb O2 Mobilní hlasová služba a služba O2 Mobilní internetové připojení (Paušální tarify) platném od 15.6.20017, který je od 15.5.2017 dostupný na www.o2.cz.

Přehled druhů spojení a způsob účtování

Druh spojení Způsob účtování Volné minuty a SMS / Bezplatné volání
Tísňová volání:
112 – Tísňová linka
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
156 – Městská policie
158 – Policie ČR
Nezpoplatňuje se ---
Linky veřejných služeb:116 000 – Horká linka pro případy pohřešovaných dětí
116 111 – Linka bezpečí pro děti a mládež
116 123 – Linka důvěry poskytující emocionální podporu
Nezpoplatňuje se ---
*11 – O2 linka
*34 – O2 Videovolání (Videohovor)
Nezpoplatňuje se ---
Volání na čísla s předvolbou 800
– bezplatné informační linky v ČR
Nezpoplatňuje se ---
Volání na čísla s předvolbou 972, 973 a 974 Sazba za volání do O2 dle tarifu Uplatní se
Odchozí hovory na Informační a Operátorské služby viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Volání na čísla s předvolbou 81, 83, 84 a 855 – volání se sdílenými náklady a na univerzální přístupové číslo viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Volání na čísla s předvolbou 95 a 91 (IP telefonie) viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Videovolání viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Odeslání SMS do mobilních sítí v ČR Vnitrostátní sazba dle tarifu Uplatní se
Odeslání SMS do pevné sítě viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se
Odeslání SMS na zahraniční čísla viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Odeslání MMS viz příloha č. 1 Volitelné služby ---
Volání odchozí - EU viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se v případě roamingového tarifu Svět Basic
Odeslání SMS - EU viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se v případě roamingového tarifu Svět Basic
Odchozí mezinárodní hovory viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se na vnitrostátní sazbu
Odchozí mezinárodní Videovolání viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Odchozí mezinárodní hovory – služba NetCall *55 viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Odeslání placené SMS z internetové SMS brány Vnitrostátní sazba dle tarifu Uplatní se
Zpráva zaslaná pomocí Personal SMS viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se na tarifní sazbu
Platební transakce viz příloha č. 1 Volitelné služby Neuplatní se
Hlasová schránka viz příloha č. 1 Volitelné služby Uplatní se

Jednorázové poplatky za služby vztahující se k SIM kartě

Služba Výše poplatku
s DPH bez DPH
Aktivační poplatek (SIM), příp. poplatek za převzetí čísla (převod účastnictví) *1 99,00 81,82
Odeslání upomínky pro včasné nezaplacení vyúčtování 181,50 150,00

*1 Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty.Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty.

Nedílnou součástí tohoto Ceníku služeb je:
Příloha č. 1. Volitelné služby

Rychlostní parametry u mobilních datových služeb

Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost Minimální garantovaná rychlost
Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G Edge 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
2G CDMA 3,1 Mb/s 1,5 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
3G HSPA+ 42 Mb/s 5,76 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
4G LTE 150 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
4G LTE Advanced 300 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s

Faktory ovlivňující rychlost mobilních datových přenosů jsou zejména:

 • užívaná technologie a úroveň pokrytí signálem
 • zvolený tarif či služba
 • zařízení, které k připojení používáte a jeho poloha
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého účastník službu využívá
 • počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • charakter budovy, ve které službu využíváte, nová výstavba
 • frekvenční pásmo, cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, jehož síť účastník v zahraničí využívá

Data 10 GB

Data 10 GB
Data 10 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00
bez DPH 412,40
Měsíční paušál bez závazku s DPH 649,00
bez DPH 536,37
Volání v ČR a zóně EU s DPH 3,50
bez DPH 2,89
SMS v ČR a zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 10 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 2 GB
s DPH 249,00
bez DPH 205,79

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

O2 Spolu

O2 Spolu
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR a v zóně EU O2 Spolu 1,5 GB O2 Spolu 3 GB O2 Spolu 6 GB O2 Spolu 10 GB*5
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00 666,00 766,00 966,00
bez DPH 412,40 550,41 633,06 798,35
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 1,5 GB 3 GB 6 GB 10 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB
s DPH 249,00 249,00 249,00 249,00
bez DPH 205,79 205,79 205,79 205,79

Podmínky:

*1 Tarify FREE O2 data XL, [:kůl] data M a [:kůl] data L již nelze aktivovat na žádost účastníka. Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE CZ a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2, FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné do 30.4.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE Evropa platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE Evropa obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE Evropa data XL obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic. Neomezené odchozí minuty pro roaming v zóně EU se nevztahují na volání do ČR na bezplatné informační linky, Barevné linky a na speciální vnitrostátní linky. Výhoda neomezených příchozích a odchozích volání a SMS v zóně EU v rámci tarifu Free Evropa a Free Evropa data XL platí do 30.6.2017. Po uplynutí tohoto období bude tarif obsahovat minimnálně: 300 minut pro příchozí volání v zóně EU, 300 minut odchozích volání v zóně EU a 300 SMS v zóně EU.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Za tato spojení se navíc účtuje u odchozího volání příplatek 1,60 vč. DPH (1,32 Kč bez DPH) za minutu a za odeslanou SMS příplatek 0,65 Kč vč. DPH (0,54 Kč bez DPH). Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 5 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 5 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE CZ, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE CZ a z tarifu O2 SPOLU 5 GB na tarif FREE CZ data 5 GB.

FREE O2

FREE O2
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, neomezené SMS do O2 FREE O2*1 FREE O2 data S *1 FREE O2 data M *1 FREE O2 data L *1 FREE O2 data XL *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 249,00 400,25 552,00 754,00 1 006,00
bez DPH 205,79 330,78 456,20 623,14 831,41
Měsíční paušál bez závazku s DPH 399,00 550,25 702,00 904,00 1 156,00
bez DPH 329,76 454,75 580,17 747,11 955,37
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 a v zóně EU s DPH 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Objem dat - v ČR a v zóně EU --- 50 MB *4 200 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 *4 99,00 149,00 199,00 299,00
bez DPH 40,50 81,82 123,14 164,46 247,11

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

FREE O2 60

FREE O2 60
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, 60 volných minut mimo O2 a v zóně EU, neomezené SMS do O2 FREE O2 60
Měsíční paušál se závazkem s DPH 349,00
bez DPH 288,43
Měsíční paušál bez závazku s DPH 499,00
bez DPH 412,40
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 a v zóně EU po vyčerpání 60 volných minut s DPH 3,50
bez DPH 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 50 MB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00
bez DPH 40,50

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

FREE O2 120

FREE O2 120
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, 120 volných minut mimo O2 a v zóně EU, neomezené SMS do O2 FREE O2 120
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00
bez DPH 412,40
Měsíční paušál bez závazku s DPH 649,00
bez DPH 536,37
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 a v zóně EU po vyčerpání 120 volných minut s DPH 3,50
bez DPH 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50
bez DPH 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 200 MB
Obnovení objemu dat s DPH 99,00
bez DPH 81,82

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

FREE

FREE
Neomezené volání a SMS v ČR a zóně EU FREE 200 MB FREE 1,5 GB FREE 6 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 499,00 749,00 849,00
bez DPH 412,40 619,01 701,65
Měsíční paušál bez závazku s DPH 649,00 899,00 999,00
bez DPH 536,36 742,98 825,62
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 200 MB 1,5 GB 6 GB
Obnovení objemu dat Objem dat 200 MB 1,5 GB 2 GB
s DPH 99,00 149,00 / 249,00 249,00
bez DPH 81,82 123,14 205,79

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

FREE 10 GB

FREE 10 GB
Neomezené volání a SMS v ČR a v zóně EU, 300 volných minut na mezinárodní volání v zónách 1 až 4 a do Ruska FREE 10 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 1 199,00
bez DPH 990,91
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 349,00
bez DPH 1 114,88
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 10 GB
Obnovení objemu dat 2 GB*3 s DPH 249,00
bez DPH 205,79
Objem dat v zóně EU a ve Švýcarsku --- 300 MB

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

FREE 20 GB

FREE 20 GB
Neomezené volání a SMS v ČR a v zóně EU, 600 volných minut na mezinárodní volání v zónách 1 až 4 a do Ruska FREE 20 GB
Měsíční paušál se závazkem s DPH 1 699,00
bez DPH 1 404,13
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 849,00
bez DPH 1 528,10
Volání v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
SMS v ČR a zóně EU s DPH neomezeně
bez DPH
Objem dat v ČR a zóně EU --- 20 GB
Obnovení objemu dat 2 GB*3 s DPH 249,00
bez DPH 205,79
Objem dat v zóně EU a ve Švýcarsku --- 300 MB

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

[:kůl:]

[:kůl:]
120 volných minut v ČR a v zóně EU, neomezené SMS do O2 [:kůl:] [:kůl:] data 1 GB *1 [:kůl:] data M *1 [:kůl:] data 2 GB [:kůl:] L *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 299,00 399,00 451,00 499,00 653,00
bez DPH 247,10 329,75 372,73 412,40 539,67
Měsíční paušál bez závazku s DPH 449,00 549,00 601,00 649,00 803,00
bez DPH 371,07 453,72 496,70 536,37 663,64
Volání v ČR a zóně EU po vyčerpání 120 volných minut s DPH 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 a v zóně EU s DPH 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Objem dat v ČR a zóně EU --- 200 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB 3 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 99,00 149,00 149,00 199,00
bez DPH 40,50 81,82 123,14 123,14 164,46

Podmínky:

*1 Tarify [:kůl] data 1 GB, [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data S, FREE O2 data M, FREE O2 data L, FREE O2 data XL, FREE CZ data S nelze aktivovat na žádost účastníka. Účastníci tarifů [:kůl] data M, [:kůl] data L, FREE O2 data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE a [:kůl], a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*2 Tarify FREE O2 data S, FREE O2 data L a FREE O2 data XL lze aktivovat pouze při přechodu z předplacené karty, nebo převodu čísla z Rámcové dohody na rodné číslo.

*3 Platné od 15.8.2017

*4 Platné od 1.5.2017

U tarifu FREE 10 GB a FREE 20 GB platí neomezené volání a SMS v EU bez ohledu na aktuálně zvolený roamingový tarif. 300 MB dat platí dle roamigových zón tarifu Volání bez hranic, po vyčerpání je účtování dat v roamingu dle zón tarifu Svět Basic.

Tarif FREE 10 GB obsahuje 300 minut volání na zahraniční čísla, tarif FREE 20 GB obsahuje 600 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

U tarifů FREE 10 GB, FREE 20 GB a O2 Spolu 10 GB se jako první v EU čerpá balíček 300 MB dat.

Tarify [:kůl] jsou určeny pro účastníky do 27 let. Po dovršení 27 let účastníka je O2 oprávněna tarif změnit na tarif FREE O2 120. Tarif [:kůl] je možné využívat pouze na jedné SIM kartě účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastník aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

olné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.

Tarify řady FREE je možné aktivovat maximálně na 10 SIM kartách účastníka.

Tarify řady FREE nelze užívat prostřednictvím SIM karty umístěné v GSM bráně. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost O2 oprávněna naúčtovat spojení uskutečněná prostřednictvím GSM brány dle sazeb tarifu ZERO.

O2 zaručuje zřízení tarifu do 10 pracovních dnů od podání podepsané Specifikace.

*5 Tarif O2 Spolu 10 GB obsahuje navíc 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; neomezené příchozích a odchozích volání, neomezené SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic.

Tarif O2 SPOLU 3GB může užívat účastník, který má tento tarif nebo tarif O2 SPOLU 6 GB nebo tarif O2 Spolu 10 GB sjednán na třech SIM kartách, a současně je též účastníkem služby digitální televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití, kterou užívá společně se službou O2 Internetové připojení, nebo je účastníkem služby Mobilní televize O2 TV s tarifem určeným pro soukromé využití. Tuto podmínku musí účastník splnit do uplynutí 30 dnů ode dne sjednání tarifu O2 SPOLU 3 GB na první SIM kartě. Tarif O2 SPOLU nemůže využít účastník, který má sjednánu O2 Profi dohodu nebo Rámcovou dohodu. Zřízením O2 SPOLU dochází ke zrušení O2 Profi nebo Rámcové dohody.

Tarify O2 Spolu je možné využít pouze se závazkem na 24 měsíců.

Účastník, který splňuje podmínku užívání tarifu O2 SPOLU 3 GB nebo O2 SPOLU 6 GB nebo O2 Spolu 10 GB na třech SIM kartách, si může sjednat tarif z řady O2 SPOLU i na čtvrté SIM kartě. Tarif O2 SPOLU může účastník užívat maximálně na čtyřech SIM kartách.

Pokud účastník přestane plnit podmínky pro užívání tarifu O2 SPOLU, tarif se mu automaticky změní z tarifu O2 SPOLU 1,5 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 3 GB na tarif FREE 1,5 GB, z tarifu O2 SPOLU 6 GB na tarif FREE 6 GB a z tarifu O2 Spolu 10 GB na tarif FREE 10 GB.

Speciální tarify, které již nelze získat na žádost účastníka

Vybraní účastníci s tarify START data M, START data L, FREE O2 20 data M, FREE O2 data M, FREE O2 PLUS data M, FREE O2 data L, FREE O2 PLUS data L, FREE O2 data XL, FREE O2 PLUS data XL, FREE CZ data XXL, FREE EU data L, FREE EU data XL, FREE EU PLUS data XL, FREE pro prodejce I, [:kůl:] data M, [:kůl:] data L, [:kůl:] data XL jsou v současné době migrováni na nové tarify. Určení cílového tarifu a datum změny jsou jim oznamovány v souladu se zákonem minimálně měsíc před změnou způsobem pro zasílání vyúčtování.

FREE O2 20
Neomezené volání do O2 a na pevné sítě, 20 volných minut mimo O2, neomezené SMS do O2 FREE O2 20 *1 FREE O2 20 data S *1 FREE O2 20 data M *1*2
Měsíční paušál se závazkem s DPH 228,69 379,94 531,69
bez DPH 189,00 314,00 439,41
Měsíční paušál bez závazku s DPH 378,69 529,94 681,69
bez DPH 312,97 437,97 563,38
Volání do O2 a na pevné sítě s DPH neomezeně
bez DPH
Volání mimo O2 po vyčerpání 20 volných minut s DPH 3,50 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89 2,89
Volání odchozí - EU v rámci čerpání 20 volných minut s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
Volání odchozí - EU po vyčerpání 20 volných minut s DPH 5,10 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29
SMS do O2 s DPH neomezeně
bez DPH
SMS mimo O2 s DPH 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24
SMS - EU s DPH 1,90 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57 1,57
Objem dat --- 50 MB *3 200 MB 1,5 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 *3 99,00 149,00
bez DPH 40,50 81,82 123,14
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
FREE CZ
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR FREE CZ data L *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 951,00
bez DPH 785,95
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 101,00
bez DPH 909,92
Volání do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
Volání odchozí - EU s DPH 1,60
bez DPH 1,32
Volání příchozí - EU s DPH 0,35
bez DPH 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
SMS - EU s DPH 0,65
bez DPH 0,54
Objem dat --- 3 GB
Obnovení objemu dat s DPH 199,00
bez DPH 164,46
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60
bez DPH 1,32
FREE EU
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR, 600 volných minut na mezinárodní volání v zónách 1 až 4 FREE EU *1 FREE EU data L *1 FREE EU data XL *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 999,00 1 201,00 1 453,00
bez DPH 825,62 992,57 1 200,83
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 149,00 1 351,00 1 603,00
bez DPH 949,59 1 116,53 1 324,80
Volání do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
Volání odchozí - EU s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
SMS - EU s DPH 0,65 0,65 0,65
bez DPH 0,54 0,54 0,54
Objem dat --- 1,5 GB 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 149,00 199,00 299,00
bez DPH 123,14 164,46 247,11
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32
FREE EU Plus
Neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR, 600 volných minut na mezinárodní volání v zónách 1 až 4, 300 příchozích minut, 300 odchozích minut a 300 SMS v zóně EU FREE EU Plus *1 FREE EU Plus data XL *1
Měsíční paušál se závazkem s DPH 1 499,00 1 751,00
bez DPH 1 238,85 1 447,11
Měsíční paušál bez závazku s DPH 1 649,00 1 901,00
bez DPH 1 362,81 1 571,08
Volání do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
Volání odchozí - EU po vyčerpání 300 volných minut s DPH 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32
Volání příchozí - EU po vyčerpání 300 volných minut s DPH 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH neomezeně
bez DPH
SMS - EU po vyčerpání 300 volných SMS s DPH 0,65 0,65
bez DPH 0,54 0,54
Objem dat --- 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 199,00 299,00
bez DPH 164,46 247,11
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32
Start
60 volných minut do všech sítí v ČR Start Start data S Start data L Start data XL
Měsíční paušál se závazkem s DPH 179,00 330,25 684,00 936,00
bez DPH 147,93 272,93 565,29 773,55
Měsíční paušál bez závazku s DPH 329,00 480,25 834,00 1 086,00
bez DPH 271,90 396,90 689,26 897,52
Volání do všech sítí v ČR po vyčerpání 60 volných minut s DPH 3,90 3,90 3,90 3,90
bez DPH 3,22 3,22 3,22 3,22
Volání odchozí - EU v rámci čerpání 60 volných minut s DPH 1,60 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32 1,32
Volání odchozí - EU po vyčerpání 60 volných minut s DPH 5,10 5,10 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH 1,50 1,50 1,50 1,50
bez DPH 1,24 1,24 1,24 1,24
SMS - EU s DPH 1,90 1,90 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57 1,57 1,57
Objem dat --- 50 MB *3 200 MB 3 GB 10 GB
Obnovení objemu dat s DPH 49,00 *3 99,00 199,00 299,00
bez DPH 40,50 81,82 164,46 247,11
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32 1,32
Basic
  Basic Basic data S
Měsíční paušál s DPH 49,00 171,00
bez DPH 40,50 141,32
Volání do všech sítí v ČR s DPH 3,50 3,50
bez DPH 2,89 2,89
Volání odchozí - EU s DPH 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH 1,50 1,90
bez DPH 1,24 1,57
SMS - EU s DPH 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57
Objem dat --- --- 200 MB
Obnovení objemu dat s DPH --- 99,00
bez DPH --- 81,82
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32
ZERO
  ZERO ZERO data S ZERO data M ZERO data L
Měsíční paušál se závazkem s DPH 0,00 151,25 303,00 505,00
bez DPH 0,00 125,00 250,41 417,36
Volání do všech sítí v ČR s DPH 6,50 6,50 6,50 6,50
bez DPH 5,37 5,37 5,37 5,37
Volání odchozí - EU s DPH 5,10 5,10 5,10 5,10
bez DPH 4,21 4,21 4,21 4,21
Volání příchozí - EU s DPH 0,35 0,35 0,35 0,35
bez DPH 0,29 0,29 0,29 0,29
SMS do všech sítí v ČR s DPH 2,00 2,00 2,00 2,00
bez DPH 1,65 1,65 1,65 1,65
SMS - EU s DPH 1,90 1,90 1,90 1,90
bez DPH 1,57 1,57 1,57 1,57
Objem dat --- --- 200 MB 1,5 GB 3 GB
Obnovení objemu dat s DPH --- 99,00 149,00 199,00
bez DPH --- 81,82 123,14 164,46
Data v EU - 1 MB s DPH 1,60 1,60 1,60 1,60
bez DPH 1,32 1,32 1,32 1,32

Podmínky:

*1 Tarify FREE O2 20, FREE O2 20 data S a FREE O2 20 data M, FREE O2 Plus data M, FREE O2 Plus data L, FREE O2 Plus data XL, FREE CZ data L, FREE CZ data XL, FREE CZ data XXL, FREE EU, FREE EU data L, FREE EU data XL, FREE EU Plus, FREE EU Plus data XL nelze aktivovat na žádost účastníka.

*2 Účastníci tarifů FREE O2 20 data M a Start data M budou postupně migrováni na varianty tarifů řady FREE CZ, a to podle provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

*3 Platné od 1.5.2017

Účastníci tarifů ZERO, ZERO data S, ZERO data M, ZERO data L a Basic data S budou postupně migrováni na bezzávazkové varianty tarifů řady Basic, Machine a [:kůl], a to podle druhu a objemu provozu účastníka. Konkrétní tarif a nová výše měsíčního paušálu budou účastníkovi oznámeny nejméně měsíc před změnou na vyúčtování nebo způsobem, kterým je jim doručováno vyúčtování.

Sazby za odchozí volání - EU, příchozí volání - EU a SMS - EU jsou platné pouze v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Pokud má účastní aktivní jiný roamingový tarif, sazby za tato spojení se řídí ceníkem příslušného roamingového tarifu.

Volné jednotky mimo O2 nebo volné jednotky do všech sítí se čerpají i na odchozí volání z EU a na odeslané SMS z EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic. Za tato spojení se navíc účtuje u odchozího volání příplatek 1,60 vč. DPH (1,32 Kč bez DPH) za minutu a za odeslanou SMS příplatek 0,65 Kč vč. DPH (0,54 Kč bez DPH). Po vyčerpání volných jednotek se účtují sazby dle tarifu.

Tarify FREE Evropa a FREE Evropa data XL obsahují 300 minut volání na zahraniční čísla v zóně 1-4 a do Ruska za zúčtovací období; 300 volných příchozích minut, 300 volných odchozích minut, 300 SMS a 300 MB dat v roamingu v zóně EU, která je shodná jako u roamingového tarifu Volání bez hranic. Volání, SMS a data nad tento limit jsou zpoplatněny sazbou dle aktuálně nastaveného roamingové tarifu a budou vyúčtovány nejpozději v zúčtovacím období následujícím po uskutečnění. 300 volných odchozích minut pro roaming v zóně EU se nevztahuje na volání do ČR na bezplatné informační linky, Barevné linky a na speciální vnitrostátní linky.

Tarif FREE EU Plus obsahuje 300 volných příchozích minut, 300 volných odchozích minut a 300 SMS pro roaming v zóně EU. Volání a SMS nad tento limit jsou zpoplatněny sazbou dle aktuálně nastaveného roamingové tarifu a budou vyúčtovány nejpozději v zúčtovacím období následujícím po uskutečnění.

U tarifu FREE EU Plus se 300 volných odchozích minut pro roaming nevztahuje na volání do ČR na bezplatné informační linky, Barevné linky a na speciální vnitrostátní linky.

Podmínky tarifů FREE EU data XXL a FREE EU Plus data XXL jsou upraveny v Ceníku základních a volitelných služeb O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení platném od 15.9.2015.

Tarify Start, Basic a ZERO již nelze aktivovat na žádost účastníka.

Tarify nejsou určeny pro účastníky s Rámcovou dohodou.

Společně s tarify je možné využívat tarifní balíčky a doplňkové služby, u kterých je to výslovně uvedeno.

Pokud bude mít účastník po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců na SIM kartě s tarifem ZERO nulovou útratu, je společnost O2 oprávněna poskytování O2 Mobilní hlasové služby ukončit.

Balíčky volných jednotek

Balíčky volných jednotek
Balíček Volné jednotky v ČR a zóně EU Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Balíček 20 minut 20 minut 40,00 33,06
Balíček 40 minut 40 minut 75,00 61,98
Balíček 60 minut 60 minut 100,00 82,64
Balíček 80 minut 80 minut 125,00 103,31
Neomezené minuty do všech sítí*1 neomezeně 400,00 330,58
Balíček 120 SMS 120 SMS 50,00 41,32

Podmínky:

 • Balíčky volných minut a balíčky volných SMS jsou určeny výhradně pro volání a odesílání SMS v rámci ČR a zóně EU v případě, že má účastník aktivní roamingový tarif Svět Basic.
 • Balíčky lze aktivovat k tarifům z řady FREE a k tarifům [:kůl:] a Start.
 • Účastník může mít aktivní pouze jeden balíček minutový a jeden balíček volných SMS.
 • *1 Neomezené minuty do všech sítí nelze od 15.4.2017 aktivovat.

Sleva za využívání O2 Internet xDSL / O2 TV

 • Účastník (fyzická osoba) služby O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal, Internet Optimal Plus, Internet Aktiv, Internet Aktiv Plus, Internet Premium, Internet Premium Plus, Internet Optimal Extra, Internet Aktiv Extra, Fiber Internet M, Fiber Internet L nebo služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Flexi, O2 TV Komfort, O2 TV Plus, O2 TV Extra, O2 TV Extra Plus, O2 TV Fiber M, O2 TV Fiber L, O2 TV Fiber XL má nárok na slevu ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH) z měsíčního paušálu v případě, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. Účastník služby Digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV M, O2 TV L nebo O2 TV XL má nárok na slevu ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH) pouze v případě, že je zároveň účastníkem služby O2 Internetové připojení a za předpokladu, že aktivně přiřadí své mobilní číslo k číslu své přípojky, na které je mu poskytována služba O2 Internetové připojení / Digitální televize O2 TV. Na tuto slevu má účastník nárok pouze v případě, že řádně a včas platí za službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV. V opačném případě ztrácí účastník na slevu nárok a O2 je oprávněna mu již poskytnuté slevy doúčtovat.
 • Účastník může čerpat slevu pouze k tarifům řady FREE nebo k tarifům řady [:kůl:] a pouze jednou.
 • Na slevu nemá nárok účastník, který má službu O2 Internetové připojení nebo Digitální televize O2 TV zřízenu na digitální lince.
 • Na slevu nemá účastník nárok ani v případě, že má službu Digitální televize O2 TV v kombinaci se službou O2 Internetové připojení s tarifem Internet Start nebo Internet Start Plus.
 • Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty.

Slevy pro zdravotně postižené

 • Účastníci se zdravotním postižením mají nárok na státní příspěvek ve výši 200 Kč vč. DPH. Státní příspěvek se poskytuje k tarifům FREE nebo tarifům [:kůl:] s výjimkou tarifu Start, Basic a ZERO.
 • Účastníci se zdravotním postižením mají dále nárok na O2 Slevu. K tarifům FREE nebo tarifům [:kůl:], s výjimkou tarifu Start, Basic a ZERO, se poskytuje sleva ve výši 49 Kč vč. DPH (40,50 Kč bez DPH) za měsíc, resp. zúčtovací období.
 • Slevy pro zdravotně postižené není možné kombinovat se Slevou pro mladé nebo Senior slevou.
 • Státní příspěvek a O2 Sleva se poskytují ode dne následujícího po akceptaci požadavku po dobu, kdy účastník splňuje podmínky nutné pro přiznání nároku.
 • Pravidla pro přiznání Státního příspěvku a O2 Slevy stanoví Provozní podmínky pro poskytování O2 Mobilní hlasové služby.

Slevy, které již nelze získat na žádost účastníka

Bonus na telefon

 • Nabídka platí od 27.12.2015 do 31.1.2016 a je určena pro fyzické osoby registrované dle RČ nebo IČ, kteří nemají sjednanou Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek na služby.
 • Každý účastník, který si zvýší svůj stávající tarif na tarif FREE O2 60, [:kůl] nebo [:kůl] data 1 GB a nebo si tento tarif nově zřídí a který si zároveň zakoupí LTE telefon určený pro tuto nabídku dle Ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, získá nárok na slevu 1000,- Kč s DPH z měsíční ceny příslušného tarifu. Sleva bude účastníkovi poskytnuta postupně formou kreditu ve výši 42,- Kč s DPH do 24 vyúčtování vystavených po využití této nabídky.
 • Každý účastník, který si zvýší svůj stávající tarif na tarif FREE O2 Plus, FREE O2 Plus data M, L, XL, FREE CZ nebo [:kůl] data 2 GB a nebo si tento tarif nově zřídí a který si zároveň si zároveň zakoupí LTE telefon určený pro tuto nabídku dle Ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, získá nárok na slevu 2000,- Kč s DPH z měsíční ceny příslušného tarifu. Sleva bude účastníkovi poskytnuta postupně formou kreditu ve výši 84,- Kč do 24 vyúčtování vystavených po využití této nabídky.
 • Každý účastník, který si zvýší svůj stávající tarif na tarif FREE CZ data L nebo FREE Evropa nebo si tento tarif nově zřídí a který si zároveň zakoupí LTE telefon určený pro tuto nabídku dle Ceníku mobilních telefonů a dalších zařízení, získá nárok na slevu 3000,- Kč s DPH z měsíční ceny příslušného tarifu. Sleva bude účastníkovi poskytnuta postupně formou kreditu ve výši 125,- Kč s DPH do 24 vyúčtování vystavených po využití této nabídky.
 • Účastník ztratí nárok na část slevy, která mu ještě nebyla poskytnuta formou kreditu do vyúčtování v případě, že ukončí službu nebo si sníží tarif dříve, než mu bude po využití této nabídky vystaveno 24 vyúčtování.
 • Tuto nabídku nelze kombinovat s jinými slevami či výhodami poskytovanými k O2 Mobilní hlasové službě či k nákupu zařízení.

Senior sleva

 • Každý účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ, tarifů řady FREE (neplatí pro tarify Basic a ZERO a tarify [:kůl:]), který dovršil věku 60 let, může využít nárok na Senior slevu ve výši 50 Kč vč. DPH (41,32 Kč bez DPH) za zúčtovací období.
 • Účastník může čerpat slevu pouze jednou.
 • Senior slevu není možné kombinovat se Slevami pro zdravotně postižené.
 • Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty.
 • Na slevu nemá nárok účastník, který si od 1. 10. 2014 nově sjedná nebo změní tarif, případně si obnoví závazek.

Sleva pro mladé

 • Každý účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ, tarifů řady FREE (neplatí pro tarify Basic, ZERO a tarify [:kůl:]), ve věku do 26 let, může využít nárok na Slevu pro mladé ve výši 50 Kč vč. DPH (41,32 Kč bez DPH) za zúčtovací období.
 • Účastník může čerpat slevu pouze jednou.
 • Slevu pro mladé není možné kombinovat se Slevami pro zdravotně postižené.
 • Sleva se uplatňuje maximálně do výše měsíční útraty.
 • Na slevu nemá nárok účastník, který si od 1. 10. 2014 nově sjedná nebo změní tarif, případně si obnoví závazek.

BlackBerry Internet

BlackBerry Internet
Tarif Objem dat Měsíční paušál
s DPH bez DPH
BlackBerry BIS *1 bez limitu 301,48 249,16

Podmínky:

 • *1 Službu BlackBerry BIS není možné od 1.9.2016 aktivovat na žádost účastníka.
 • Služba umožňuje datové přenosy v prostředí BlackBerry prostřednictvím speciálních koncových telekomunikačních zařízení. Tarif BlackBerry BIS je kompatibilní se všemi tarify O2 Mobilní hlasové služby.
 • Technologie LTE je dostupná pouze na APN MMS a APN internet.
 • Přenosové rychlosti u technologií poskytovaných do 14.5.2013 nejsou omezeny (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze). Maximální přenosové rychlosti uvedené u jednotlivých tarifů se uplatní pouze u technologií poskytovaných od 15.5.2013 (HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC, LTE).
 • Měsíční poplatek je účtován za každé započaté zúčtovací období. V případě deaktivace zaniká nárok na nevyčerpané MB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
 • V rámci tarifu se jedná o volná data přenesená v rámci služby BlackBerry BIS přes v APN blackberry.net v ČR a zóně EU. V případě využití jiných APN je účtováno dle standardních ceníků pro GPRS služby, včetně přehrávání videa (např. Youtube), které je účtováno v rámci APN internet.
 • Data přenesená v zahraničí se účtují dle aktuálních cen služby Roaming - datové připojení.

Tarify Mobilní internet

Tarify Mobilní internet
Tarif Mobilní internet 200 MB*1 Mobilní internet 1,5 GB Mobilní internet 3 GB *1 Mobilní internet 5 GB Mobilní internet 10 GB Mobilní internet 20 GB *1
Měsíční paušál s tarifním se závazkem s DPH 99,00 199,00 299,00 449,00 649,00 899,00
bez DPH 81,82 164,46 247,11 371,07 536,36 742,98
Měsíční paušál bez závazku s DPH 199,00 299,00 399,00 549,00 749,00 999,00
bez DPH 164,46 247,11 329,75 453,71 619,01 825,62
Měsíční paušál se závazkem k zařízení za zvýhodněnou cenu s DPH 199,00 299,00 399,00 549,00 749,00 999,00
bez DPH 164,46 247,11 329,75 453,71 619,01 825,62
Objem dat v ČR a zóně EU   200 MB 1,5 GB 3 GB 5 GB 10 GB 20 GB
Obnovení objemu dat s DPH 99,00 149,00 199,00 249,00 299,00 499,00
bez DPH 81,82 123,14 164,46 205,79 247,11 412,40

Podmínky:

 • Tarify Mobilní internet S, M, L, XL, XXL již nelze aktivovat na žádost účastníka a jejich podmínky jsou upraveny v Ceníku O2 Mobilní hlasové služby a Služby O2 Mobilní Internetové připojení pro paušální tarify platný do 1.4.2013, který je dostupný http://www.o2.cz/file_conver/393232/Cenik_O2_Mobilni_hlasove_sluzby_a_sluzby_O2_Mobilni_internetove_pripojeni_pro_pausalni_tarify_nabizene_do_10_4_2013.pdf. Obnovení objemu dat je u tarifu S - 99,- s DPH (81,82 bez DPH) , M - 149,- s DPH (123,14 bez DPH), L - 199,- s DPH (164,46 bez DPH), XL - 299,- s DPH (247,11 bez DPH) a XXL - 499,- s DPH (412,40 bez DPH).
 • *1 Speciální tarif, který nelze získat na žádost účastníka.
 • Službu O2 Mobilní internetové připojení je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní hlasové služby.
 • Tarify jsou určeny pro datový provoz uskutečněný v rámci ČR a v zóně EU.
 • Pro tarify Mobilní internet je stanovená cena za odeslanou SMS do mobilní sítě v ČR a v zóně EU s roamingovým tarifem Svět Basic 1,60 Kč s DPH (1,32 Kč bez DPH).
 • Tarify Mobilní internet se poskytují ve variantách UMTS, CDMA a Combo. Ve variantě Combo je možné užívat službu prostřednictvím combo modemu, tedy modemu, který umožňuje připojení jak k CDMA, tak i k UMTS síti. Tarify ve variantě Combo není možné využívat za zvýhodněnou cenu.
 • Účastník si aktivuje tarif ve variantě dle typu technologie, kterou bude využívat.
 • Záruka spokojenosti k USB sticku, routeru nebo tabletu: Účastník, který si nově zřídí službu O2 Mobilní internetové připojení ve variantě UMTS a současně zakoupí USB stick, router nebo tablet, má možnost do 14 dnů ode dne zřízení služby na kterékoli značkové prodejně O2 tuto službu zrušit dohodou s okamžitou účinností bez vystavení smluvní pokuty. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování a vrátí nepoškozené a kompletní zařízení koupené společně se zřízením služby. Účastník má poté nárok na vrácení kupní ceny zařízení. Výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců. Účastník, který dovršil 65 let věku, může tuto výhodu uplatnit do 30 dnů ode dne zřízení služby, ke které bylo zařízení zakoupeno.
 • Speciální nabídku tarifu za zvýhodněnou cenu nelze kombinovat se Speciální nabídkou zařízení za zvýhodněnou cenu.

Tarify Machine

Tarify Machine
Tarif Volné jednotky Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Machine --- 19,36 16,00
Machine 1 MB 1 MB 45,98 38,00
Machine 5 MB 5 MB 59,29 49,00
Machine 10 MB 10 MB 70,18 58,00
Machine 50 MB 50 MB 99,22 82,00
Machine 100 MB 100 MB 130,68 108,00
Machine 500 MB 500 MB 219,01 181,00

Podmínky:

 • Do volných jednotek tarifů se započítává stahování i odesílání dat. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
 • Maximální rychlost stahování/odesílání dat je 42/21 Mb/s.
 • K tarifům řady Machine lze aktivovat doplňkové balíčky, u kterých je to výslovně uvedeno.
 • Pokud je tarif z řady Machine aktivován nebo zrušen v průběhu zúčtovacího období, účtuje se celý měsíční poplatek.
 • Po vyčerpání volných MB je datový provoz v rámci ČR zpoplatněn částkou 0,04 Kč vč. DPH (0,03 Kč bez DPH) za kB a maximální účtovaná částka za takto účtované přenosy je 3 630 Kč vč. DPH (3 000 Kč bez DPH ) za jedno zúčtovací období.
 • Cena SMS je 1,94 Kč vč. DPH (1,60 Kč bez DPH); cena MMS je 5,60 Kč vč. DPH (4,63 Kč bez DPH); cena za minutu odchozího hovoru je 3,75 Kč vč. DPH (3,10 Kč bez DPH). Účtuje se první celá minuta a poté každých 30 sekund.

Doplňkové balíčky k tarifům Machine

Doplňkové balíčky k tarifům Machine
Balíček Volné jednotky do všech sítí Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Machine 20 SMS 20 SMS 26,62 22,00
Machine 50 SMS 50 SMS 39,93 33,00
Machine 120 SMS 120 SMS 50,82 42,00

Podmínky:

 • Balíčky nelze kombinovat, účastník si může objednat pouze jeden balíček. Balíčky se obnovují každé zúčtovací období až do jejich deaktivace.
 • Balíčky Machine 20 SMS a Machine 50 SMS nelze od 1.2.2017 aktivovat na žádost zákazníka.

O2 eKasa

Tarif Měsíční paušál Objem dat Obnovení objemu dat
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
O2 eKasa 603,79 499,00 200 MB 99,00 81,82
O2 eKasa Air 543,29 449,00 --- --- ---
O2 Mobilní eKasa 482,79 399,00 200 MB 99,00 81,82
O2 Mobilní eKasa Air 422,29 349,00 --- --- ---
O2 eKasa Závazek*1 603,79 499,00 200 MB 99,00 81,82
 • *1 Tarif O2 eKasa Závazek je tarifem se závazkem v rámci Speciální nabídky, který je poskytován v návaznosti na uzavřenou Dohodu o užití služby eKasa, kdy účastník získá hardware za zvýhodněnou cenu.
Doplňkové balíčky O2 eKasa
Balíček Měsíční paušál Objem dat Obnovení objemu dat
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Rozšíření dat O2 eKasa na 1,5 GB 100,00 82,64 1,5 GB 149,00 123,14
Rozšíření dat O2 eKasa na 3 GB 200,00 165,29 3 GB 199,00 164,46
O2 eKasa Profi 240,79 199,00 --- --- ---
O2 eKasa Hotel 482,79 399,00 --- --- ---
O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály 482,79 399,00 --- --- ---
Nájem hardware služby eKasa*1 1 329,79 1 099,00 --- --- ---
 • *1 Hardware lze pronajmout v minimálním množství 5 kusů s maximální dobou nájmu 2 měsíce.
 • Tarif O2 eKasa je možné zřídit pouze na IČ.
 • V paušální ceně tarifu O2 eKasa je zahrnuta cena za licenci k využívání aplikace O2 eKasa.
 • V rámci tarifů O2 eKasa Air, O2 Mobilní eKasa Air není poskytováno internetové připojení, k dosažení funkčnosti aplikace si účastník musí internetové připojení v odpovídající kvalitě sjednat samostatně.
 • Měsíční poplatek za tarif O2 eKasa nebude účtován do okamžiku nabytí účinnosti zákona, ev. do okamžiku ukončení dočasného vyloučení jednotlivých tržeb dle § 37 zákona, v závislosti na tom, co nastane později. Uvedené se neuplatní na paušální cenu za Rozšíření dat eKasa na 1,5 GB a Rozšíření dat eKasa na 3 GB a tato částka bude účtována od okamžiku sjednání příslušného doplňkového balíčku.
 • Pokud platby kartou přes O2 eKasa platební terminál za kalendářní měsíc přesáhnou částku 100 000 Kč, bude na měsíční poplatek za tarif O2 eKasa v následujícím účetním období uplatněna 100% sleva.
 • Pokud platby kartou přes O2 eKasa platební terminál za kalendářní měsíc budou v rozmezí 50 000 - 99 999 Kč, bude na měsíční poplatek za tarif O2 eKasa v následujícím účetním období uplatněna 50% sleva.
 • K tarifu není možné aktivovat Roaming.
 • Balíček O2 eKasa Profi je opakující se balíček k tarifu O2 eKasa a obsahuje možnost využívat nadstavbové aplikace Mobilní číšník a více eKas pro jeden sklad.
 • Balíček O2 eKasa Hotel je opakující balíček k tarifu O2 eKasa a obsahuje možnost využívat nadstavbovou aplikaci Hotel, která obsahuje rezervační systém pokojů, webový modul pro online rezervace a manažer webových rezervačních portálů, který je připojen na české rezervační portály.
 • O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály je opakující se balíček k tarifu O2 eKasa a obsahuje možnost připojení zahraničních portálů: Booking.com, Expedia.com, HRS.com, Hostelworld.com, www.hostelbookers.com, www.agoda.com. Připojení prvních tří portálu je zpoplatněno měsíčním opakujícím se balíčkem 399 Kč za každý připojený zahraniční portál. Čtvrtý a další zahraniční portály jsou již zahrnuty v ceně.
 • Provize za zprostředkované ubytování od českých nebo zahraničních rezervačních portálů není součástí měsíčního poplatku O2 eKasa Hotel, O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály. Účastník musí uzavřít smlouvu s vybranými rezervačními portály individuálně.
 • Na balíčky O2 eKasa Profi, O2 eKasa Hotel, O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály je do 30.4.2017 poskytována sleva 100%.

Sleva 1500 Kč na vybraný Hardware

 • Účastník, který si v období od 1.5.2017 do 31.10.2017 na prodejně řetězce DATART International nebo Planeo Elektro nově sjedná tarif Mobilní Internet 200 MB, Mobilní Internet 1,5 GB, Mobilní Internet 5 GB nebo Mobilní Internet 10 GB za nezvýhodněnou cenu, může využít Speciální nabídku hardwaru, který je na prodejně speciálně označen, se slevou ve výši 1.500,- Kč s DPH (1.239,67 Kč bez DPH) oproti aktuální standardní prodejní ceně tabletu na příslušné prodejně. Speciální nabídka hardwaru se slevou je podmíněna závazkem řádně užívat tarif z řady Mobilní internet po dobu 24 měsíců.
 • Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši slevy poskytnuté na hardware dle této nabídky.
 • Pokud účastník požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši slevy poskytnuté na hardware dle této nabídky.
 • Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou.

Sleva 3200 Kč na tablet Lenovo TAB 3 7 16GB

 • Účastník, který si v období 1.5.2017 do 31.10.2017 na prodejně řetězce DATART International nově sjedná tarif Mobilní Internet 200 MB, Mobilní Internet 1,5 GB, Mobilní Internet 5 GB nebo Mobilní Internet 10 GB za nezvýhodněnou cenu, může využít Speciální nabídku tabletu Lenovo TAB 3 7 16GB se slevou ve výši 3.200,- Kč s DPH (2644,63 Kč bez DPH) oproti aktuální standardní prodejní ceně tabletu na příslušné prodejně. Speciální nabídka tabletu se slevou je podmíněna závazkem řádně užívat tarif z řady Mobilní internet po dobu 24 měsíců.
 • Poruší-li účastník svůj závazek, má O2 dle čl. 13.7 VP právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši slevy poskytnuté na tablet dle této nabídky.
 • Pokud účastník požádá o zrušení Speciální nabídky před uplynutím doby závazku dle čl. 13.5 VP, je O2 oprávněna mu vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení (paušální odškodnění) ve výši slevy poskytnuté na tablet dle této nabídky.
 • Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s jinou Speciální nabídkou.

Tarify Internet Air

Tarify Internet Air
Tarif Objem dat Měsíční paušál se závazkem Měsíční paušál bez závazku Obnovení objemu dat Maximální rychlost stahování/odesílání
s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Internet Optimal Air 30 GB 499,00 412,40 649,00 536,36 499,00 412,40 20 Mb/s download
2 Mb/s upload

Podmínky:

 • Tarify jsou poskytovány ve variantě UMTS na technologiích GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA-nižší verze, HSDPA-vyšší verze, HSPA+, HSPA+DC a LTE.
 • K tarifům nelze aktivovat roaming.
 • Technologii LTE je možné využít pouze se speciální SIM kartou (USIM).
 • Tarify je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez O2 Mobilní hlasové služby.
 • Speciální nabídku tarifu za zvýhodněnou cenu nelze kombinovat se Speciální nabídkou zařízení za zvýhodněnou cenu.
 • Každému účastníkovi, který si nově sjedná službu INTERNET NA DOMA AIR s tarifem Internet Optimal Air a bude ji po uplynutí 14 dnů ode dne jejího zřízení řádně užívat a nebude mít podánu žádost o její zrušení či o odstoupení od smlouvy na tuto službu, bude na kontaktní e-mailovou adresu odeslán poukaz na 10 filmů z O2 Videotéky dostupné na https://www.o2tv.cz.
 • Účastník služby Internet na doma Air, který je současně účastníkem tarifu řady FREE nebo [:kůl:] a požádá O2 o spárování čísla služby Bezdrátové připojení na doma a čísla tarifu řady FREE nebo [:kůl:], má nárok na slevu ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH) ze standardní ceny tarifu služby Bezdrátové připojení na doma. Na slevu má účastník nárok pouze v případě, že hradí řádně a včas cenu za služby, ke kterým je výhoda poskytována. V opačném případě je O2 oprávněna již poskytnuté slevy účastníkovi doúčtovat. Účastník má nárok pouze na jeden tarif se sníženou cenou k jedné z kombinovaných služeb.
 • Účastník bez Rámcové dohody, který si nově zřídí službu Internet na doma Air a současně zakoupí modem Zyxel LTE 4506 nebo TP-LINK MR200, má možnost do 30 dnů ode dne zřízení služby na prodejním místě, kde si službu zřídil, tuto službu zrušit dohodou s okamžitou účinností bez vystavení smluvní pokuty. Tuto výhodu může využít pouze účastník, který má uhrazena všechna již vystavená vyúčtování a vrátí nepoškozený a kompletní modem zakoupený společně se zřízením služby. Účastník má nárok na vrácení kupní ceny modemu. Výhodu může účastník využít pouze jednou za 12 měsíců.

Další FREE se slevou

▪ Tato nabídka je platná od 15.10.2017 do 31.12.2017. Každý účastník, který je spotřebitelem a má již aktivní hlasový tarif FREE 200 MB nebo FREE O2 120 a vyšší nebo O2 Spolu nabídku se závazkem a nově sjedná O2 Mobilní hlasovou službu s tarifem FREE 200 MB nebo FREE 1,5 GB a nebo FREE 6 GB a zaváže se k řádnému užívání a placení za službu po dobu 24 měsíců, získá slevu na nově sjednaný tarif. Sleva bude poskytnuta ode dne zřízení nové služby, pokud původně sjednaný tarif či vyšší tarif stále užívá a nemá podánu žádost o zrušení služby, snížení tarifu či odstoupení od smlouvy. Cena nově zřízené mobilní hlasové služby na 24 měsíců včetně zahrnuté slevy: Free 200MB 349,- ; Free 1,5GB 499,-; Free 6GB 599,-. K jednomu původně sjednanému tarifu je možné získat slevu pro jeden nově sjednaný tarif.

▪ Nárok na slevu pro nově sjednaný tarif se závazkem má spotřebitel pouze v případě, že splní závazek nepřetržitě využívat služby zřízené dle této nabídky s původně sjednaným nebo vyšším tarifem a řádně a včas za tuto službu platit po dobu 24 měsíců ode dne zřízení služby.

▪ V případě, že účastník, který využil tuto nabídku, v období do uplynutí 24 měsíců ode dne zřízení nové služby se závazkem nebo od sjednání nového závazku, původní službu zruší nebo sníží tarif nebo mu bude služba ukončena ze strany O2 z důvodu porušení podmínek, ztratí účastník nárok na slevu u nově sjednané služby. V takovém případě je O2 oprávněna účtovat za službu plnou cenu dle aktuálního ceníku služeb.

Internet s tabletem – speciální promo

▪ Tato výhoda je určena pro účastníky (fyzické osoby registrované dle RČ a firemní zákazníky identifikované na základě IČ), kteří si od 1.10. do 31.10.2017 na základě oslovení ze strany O2 nově zřídí službu O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal Air, zakoupí si k této službě libovolný modem z nabídky O2 za standardní nezvýhodněnou cenu a zároveň si sjednají elektronické vyúčtování se zasíláním vyúčtování na e-mailovou adresu. O2 s nabídkou osloví ty zájemce o služby, kteří na internetových stránkách www.o2.cz využijí tlačítko Call me back (popis tlačítka "Nechte nám na sebe číslo, ozveme se vám") s uvedením kontaktního telefonního čísla, nebo si ověří dostupnost služeb O2 Internetové připojení a vyplní veškeré požadované údaje.

▪ Účastníkovi, který splní výše uvedené podmínky, bude nejdříve po uplynutí 21 dnů ode dne zřízení služby odeslán elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu (v případě firemního zákazníka na e-mailovou adresu primární kontaktní osoby) poukaz s unikátním kódem v hodnotě 1.594 Kč s DPH (1.317,35 Kč bez DPH) na nákup tabletu Alcatel PIXI 4 7“ WiFi v hodnotě 1.595,-Kč s DPH (1.318,18 Kč bez DPH). Poukaz bude účastníkovi odeslán za podmínky, že v okamžiku odeslání účastník řádně užívá službu dle výše uvedených podmínek s tarifem, který si na počátku sjednal, nebo s tarifem vyšším, platí za ni a nemá podánu žádost o zrušení služby či o odstoupení od smlouvy na tuto službu. Nabídka platí do jejího ukončení, nebo vyčerpání zásob tabletu.

▪ Poukaz může účastník uplatnit do 31.1.2018 na tablet uvedený v předchozím bodě, a to na značkových prodejnách O2 na základě předložení poukazu v tištené nebo elektronické podobě společně se dvěma identifikačními doklady, z nichž jeden musí být občanský průkaz a druhý může být jakýkoli jiný doklad vydaný státem a opatřený fotografií, případně rodný list. Podmínkou pro uplatnění poukazu je souhlas účastníka s archivací kopie občanského průkazu. Poukaz nemůže uplatnit účastník, který má podánu žádost o zrušení služby, žádost o snížení tarifu nebo žádost o odstoupení od služby nebo který si snížil tarif oproti tarifu sjednanému při zřízení služby. Poukaz může účastník uplatnit pouze osobně, není možné poukaz uplatnit na základě zastoupení jinou osobou.

▪ V případě, že účastník uplatní poukaz v souladu s výše uvedenými podmínkami a splní podmínku pro přiznání zvýhodněné ceny, zaplatí za tablet zvýhodněnou cenu, která je o 1.594 Kč s DPH (1.317,35 Kč bez DPH) nižší než standardní cena za tablet.

▪ Nárok na zvýhodněnou cenu má účastník pouze v případě, že bude nepřetržitě využívat službu s původně sjednaným nebo vyšším tarifem a řádně a včas za tuto službu platit po dobu 24 měsíců.

▪ V případě, že účastník, který uplatnil poukaz, zruší službu nebo si sníží tarif oproti tarifu sjednanému při zřízení služby nebo poruší závazek za tuto službu platit před uplynutím 24 měsíců, ztratí nárok na zvýhodněnou cenu zakoupeného tabletu a je povinen dodatečně uhradit O2 částku odpovídající cenovému zvýhodnění, které mu bylo při zakoupení tabletu poskytnuto na základě poukazu ve výši 1.594 Kč s DPH (1.317,35 Kč bez DPH). Nárok na zvýhodněnou cenu neztratí účastník v případě zvýšení tarifu služby.

▪ V případě, že se údaje v občanském průkazu účastníka nebudou shodovat s údaji, které účastník O2 sdělil při objednání služby dle výše uvedených podmínek, ztrácí účastník nárok na výhodu.

▪ Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.

▪ Pro uplatnění nároku na výhodu je rozhodující datum uplatnění žádosti o zřízení služby dle výše uvedených podmínek.

▪ Podmínkou poskytnutí výhody je, že účastník službu dle výše uvedených podmínek nevyužíval po dobu alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na její zřízení.

▪ Tuto výhodu nelze kombinovat s jinými výhodami a Speciálními nabídkami nabízenými ke službám dle výše uvedených podmínek s výjimkou Speciální nabídky – O2 Internet Bundle se závazkem.

▪ Výhodu může účastník využít pouze jednou.

▪ Poukaz může uplatnit pouze účastník, v jehož prospěch byl vystaven.

Nokia 3310 při sjednání závazku k O2 Mobilní hlasové službě

Každý účastník bez Rámcové dohody, který si nově sjedná závazek k řádnému užívání a placení O2 Mobilní hlasové služby s jakýmkoli aktuálně nabízeným tarifem z řady FREE, [:kůl:] nebo O2 SPOLU, má možnost zakoupit si mobilní telefon Nokia 3310 za 1595,- Kč s DPH. Tato nabídka platí do vyprodání zásob.

100 % sleva z prvního pojistného na mobilní zařízení

Každý účastník O2 Mobilní hlasové služby nebo služby O2 Mobilní internetové připojení, který si na značkové prodejně O2 zakoupí mobilní telekomunikační zařízení a zároveň si na základě souhlasu s pojištěním sjedná pojištění tohoto mobilního telekomunikačního zařízení dle podmínek Rámcové pojistné smlouvy č. O2HW 1/2015, má nárok na 100 % slevu z prvního poplatku za udržování pojištění. Následně bude účastník platit poplatek za udržování pojištění ve standardní výši sjednané v rámci souhlasu s pojištěním.

Příloha č. 1 Volitelné služby

Jednorázové poplatky a měsíční paušály za služby vztahující se k SIM kartě

Služba Výše poplatku
s DPH bez DPH
Aktivace PIN manažer 60,00 49,59
Aktivace Personal SMS 60,00 49,59
Číslo na přání 1 210,00 1 000,00
Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny - max. 12 měsíců po úhradě dlužných vyúčtování 121,00 100,00
Dočasné odpojení služby O2 eKasa na prázdniny - max. 12 měsíců po úhradě dlužných vyúčtování 603,79 499,00
Identifikace zlomyslných volání (cena za 1 - 5 čísel) 252,00 208,26
Mobil+ (účtuje se při nákupu datového zařízení za zvýhodněnou cenu stávajícím zákazníkem) 1,00 0,83
Předplacený kredit při převodu telefonního čísla na O2 kartu --- 300,00
Reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování 603,79 499,00
Reaktivace odchozích hovorů (zapojení po omezení služeb) 60,00 49,59
Reaktivace SIM po krádeži (u Duo SIM Smart za každou SIM) - neúčtuje se u placené výměny SIM 99,00 81,82
Služba Duo SIM SMART – měsíční paušál 114,95 95,00
Úhrada vyúčtování na O2 prodejně – za každou jednotlivou fakturu 79,00 65,29
Výměna SIM karty za SIM kartu 99,00 81,82
Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému 19,00 15,70
Jednorázový tištěný podrobný účet - max. 2 zúčtovací období zpětně 119,79 99,00
Pravidelný tištěný podrobný účet (výpis hovorů) - měsíční paušál 95,00 78,51
Opis vyúčtování 36,00 29,75
Zasílání tištěného vyúčtování doporučenou poštou – měsíční paušál 20,57 17,00
Zlaté číslo - snadno zapamatovatelné číslo 6 050,00 5 000,00
Změna tarifu - druhá a další změna za zúčtovací období 99,00 81,82
Změna čísla 603,79 499,00

SMS do pevné sítě a na zahraniční čísla

 • Sazba za odeslanou SMS: 5,00 Kč s DPH (4,13 Kč bez DPH)

MMS

 • Sazba za odeslanou MMS pro tarify Mobilní hlasové služby: 5,60 Kč s DPH (4,63 Kč bez DPH).
 • Sazba za odeslanou MMS pro tarify služby Mobilní internetové připojení: 5,90 Kč s DPH (4,88 Kč bez DPH).
 • Sazba za odeslanou MMS v roamingu v zóně EU: 6,50 Kč s DPH (5,37 Kč bez DPH).

Zpráva zaslaná pomocí Personal SMS

 • Sazba standardní SMS dle jednotlivých tarifů + 1,21 Kč s DPH (1,00 Kč bez DPH)

Nadstandardní uživatelská podpora

 • Nadstandardní uživatelská podpora (Placená technická podpora) zahrnuje odbornou konzultaci týkající se nastavení zařízení, na kterých je služba čerpána (např. nastavení Wi-Fi, fixní IP adresy, WAN, 3G). Cena služby je účtována za konzultaci týkající se jednoho zařízení a činí 99,00 Kč s DPH (81,82 Kč bez DPH).

Videovolání

 • Zpoplatněno stejnou sazbou jako vnitrostátní volání dle příslušného tarifu

Hlasová schránka

Služba Sazba
s DPH bez DPH
Komunikace s Hlasovou schránkou - tarify řady FREE, [:kůl:] a Start Zdarma
Komunikace s Hlasovou schránkou - tarif Basic 3,50 2,89
Komunikace s Hlasovou schránkou - tarif ZERO 2,42 2,00
Odchozí hovory do Hlasové schránky (960 xxx xxx) Vnitrostátní sazba dle tarifů
Informační SMS o nové zprávě v Hlasové schránce s možností výběru (zpětné volání na vlastní mobilní telefon) - tarify řady FREE, [:kůl:] a Start Zdarma
Informační SMS o nové zprávě v Hlasové schránce s možností výběru (zpětné volání na vlastní mobilní telefon) - tarif Basic 3,50 2,89
Informační SMS o nové zprávě v Hlasové schránce s možností výběru (zpětné volání na vlastní mobilní telefon) - tarif ZERO 2,42 2,00
Odeslání hlasové zprávy z Hlasové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů
Odeslání faxové zprávy z Faxové schránky Jako jednotlivé druhy odchozích hovorů

Mobilní data zpoplatněná dle míry užívání

 • Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to za ceny dle níže uvedených tarifů.

Mobilní data (čas)

Mobilní data (čas) Objem dat na 24 hodin v ČR a zóně EU Cena za 24 hodin Obnovení objemu dat *1 O2 mobilní portál
s DPH 30 MB 29,00 29,00 0,00
bez DPH 23,97 23,97

Multi Internet

Služba s DPH bez DPH
Jednorázový poplatek za aktivaci služby 99,00 81,82
Měsíční paušál 99,00 81,82
 • Doplňková služba umožňuje sdílet objem dat, který má účastník sjednaný v rámci tarifu O2 Mobilní hlasové služby, na další doplňkové SIM kartě. Na čerpání objemu dat na doplňkové SIM se vztahují stejná pravidla jako pro hlavní SIM.
 • Datový provoz může probíhat na příslušných SIM sdílejících objem dat současně.
 • K O2 Mobilní hlasové službě je možné aktivovat maximálně dvě SIM karty se službou Multi Internet.
 • Službu Multi Internet lze aktivovat pouze k tarifům O2 Mobilní hlasové služby obsahujícím Internet v mobilu s objemem dat minimálně 200 MB.

Jednorázové navýšení objemu dat

  Objem dat v ČR a zóně EU Cena
s DPH bez DPH
Data 30 MB 30 MB 29,00 23,97
Data 50 MB 50 MB / 200 MB *1 49,00 40,50
Data 80 MB 80 MB 99,00 81,82
Data 200 MB 200 MB 99,00 81,82
Data 1 GB 1 GB 99,00 81,82
Data 1,5 GB 1,5 GB 149,00 123,14
Data 2 GB*6 2 GB 149,00 123,14
Data 2 GB*5 2 GB 249,00 205,79
Data 2,5 GB*4 2,5 GB 249,00 205,79
Data 3 GB 3 GB 199,00 164,46
Data 5 GB 5 GB 249,00 205,79
Data 10 GB 10 GB 299,00 247,11
Data 20 GB 20 GB / 5 GB *2 499,00 412,40
Data 30 GB 30 GB 499,00 412,40
Data 10 GB*3 10 GB 999,00 825,62
 • *1 Platí pouze pro tarif [:kůl:]
 • *2 Platí pouze pro tarify FREE CZ data 5 GB.
 • *3 Platí pro tarify O2 Spolu 1,5 GB, O2 Spolu 3 GB a O2 Spolu 6 GB, O2 Spolu 10 GB, FREE 6 GB.
 • *4 Platí pouze pro tarif Kůl data 2 GB.
 • Balíčky jsou kompatibilní s těmi tarify O2 Mobilní hlasové služby a služby O2 Mobilní internetové připojení, které obsahují shodný objem dat jako příslušný balíček vyjma tarifů FREE CZ data 5GB, FREE 10 GB a FREE 10 GB a tarify O2 Spolu, FREE 6 GB.
 • Balíčky jednorázově navyšují objem dat v daném zúčtovacím období, lze je zakoupit i opakovaně. Platnost datových balíčků je do vyčerpání objemu dat nebo do konce zúčtovacího období.
 • Rychlost připojení se řídí podmínkami tarifu.
 • Nevyčerpaný objem dat z balíčků se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.
 • Od 25.10.2016 se nespotřebovaná část objemu dat převádí do dalšího zúčtovacího období (neplatí pro Data 30 MB a Data 30 GB).

Informační SMS

Útrata Cena
s DPH bez DPH
Příchozí informační SMS 3,00 2,48
 • Doplňková služba k vybraným tarifům O2 Mobilní hlasové služby umožňující prostřednictvím SMS zjistit přibližný stav útraty v daném zúčtovacím období, počet vybraných volných jednotek a počet dnů zbývajících do konce zúčtovacího období.
 • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
 • Do stavu útraty se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
 • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání.
 • Utracená částka je uváděna s DPH.
 • Informace o volných jednotkách zahrnuje počet zbývajících volných minut a SMS do všech sítí, počet zbývajících volných minut a SMS do O2 a zbývající kreditní jednotky.
 • Dotaz lze položit odesláním SMS zdarma ve tvaru UTRATA na číslo 999111.
 • Informace o stavu útraty v peněžních jednotkách je dostupná až v zúčtovacím období následujícím po odeslání prvního SMS dotazu doplňkové služby. Do té doby je dostupná informace o volných jednotkách.
 • Zákazníci s individuální nabídkou mohou využívat pouze informace o zůstatku volných jednotek, informace o útratě v Kč nejsou pro tento typ zákazníků dostupné.
Info jednotky Cena
s DPH bez DPH
Příchozí informační SMS 3,00 2,48
 • Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS nebo emailu při vyčerpání 80 % a 100 % volných minut a SMS do všech sítí, volných minut a SMS do O2 a kreditních jednotek pro dané zúčtovací období. Informační SMS je zasílána pro každý z uvedených tipů volných jednotek zvlášť.
 • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním.
 • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje volné minuty na mezinárodní volání.
 • Doplňkovou službu lze zřídit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY na číslo 999111 a zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru JEDNOTKY D na číslo 999111.
Info limit Cena
s DPH bez DPH
Příchozí informační SMS 3,00 2,48
 • Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS v okamžiku dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období.
 • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
 • Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
 • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání.
 • Utracená částka je uváděna s DPH.
 • Doplňkovou službu lze zřídit nebo změnit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT X na číslo 999111, kde X je limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999, který si účastník přeje nastavit.
 • U účastníků, kteří měli nastavenu výši Info limitu pro zúčtovací období pod jeho minimální dovolenou výši, O2 k 1. 12. 2017 mění tento limit na 50 Kč včetně DPH, a to na základě předchozího oznámení doručeného takovým účastníkům v souladu se zákonem způsobem pro zasílání vyúčtování.
 • Doplňkovou službu lze zrušit odesláním SMS zdarma ve tvaru INFOLIMIT D na číslo 999111.
 • Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace doplňkové služby.
 • Tato služba není dostupná pro zákazníky s individuální nabídkou.
Stop limit Cena
s DPH bez DPH
Příchozí informační SMS 3,00 2,48
 • Doplňková služba spočívající v zaslání informační SMS v okamžiku dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu pro útratu pro dané zúčtovací období a v omezení vybraného typu provozu při dosažení 100 % nastaveného limitu do konce zúčtovacího období.
 • Účastník si může nastavit limit v Kč s DPH v rozmezí od 50 do 99999.
 • U účastníků, kteří měli nastavenu výši limitu pro útratu za zúčtovací období pod jeho minimální dovolenou výši, O2 k 1. 12. 2017 mění tento limit na 50 Kč včetně DPH, a to na základě předchozího oznámení doručeného takovým účastníkům v souladu se zákonem způsobem pro zasílání vyúčtování.
 • Informace poskytnuté v rámci doplňkové služby nejsou dostupné on-line, ale zpravidla s 8hodinovým zpožděním, u roamingových spojení se zpožděním několika dní.
 • Do limitu pro útratu se nezapočítávají měsíční paušály a jednorázové platby. Dále nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
 • U tarifů FREE EU a FREE EU Plus služba nezohledňuje mezinárodní volání.
 • Utracená částka se do limitu započítává cenami včetně DPH.
 • Doplňkovou službu lze zřídit prostřednictvím zákaznické linky. Při zřízení služby si Účastník zvolí typ omezení provozu v okamžiku dosažení 100 % limitu – veškerý placený provoz, placený hlasový mezinárodní a roamingový provoz, placený hlasový provoz mimo vnitrostátní síť O2 nebo placený hlasový provoz mimo O2 Team Účastníka.
 • Po uplatnění restrikce dochází k omezení odchozího provozu do daného směru pro aktuální zúčtovací období a nelze čerpat nevyčerpané volné jednotky, předplacené výhody a tarifní výhody. Restrikce neblokuje služby třetích stran (Premium SMS, Dárcovské SMS (DMS) a m-platba).
 • Informace o stavu čerpání limitu se v prvním zúčtovacím období vztahuje k provozu uskutečněnému od data aktivace doplňkové služby.

Nejbližší

Velikost skupiny 1 telefonní číslo 2 až 3 telefonní čísla 4 až 5 telefonních čísel
s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Měsíční paušál 200,00 165,29 260,00 214,87 300,00 247,93
Volání do O2 a na pevné sítě v ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volání mimo O2 v rámci ČR 1,50 1,24 1,50 1,24 1,50 1,24
Volání do sítí Slovenska 3,00 2,48 3,00 2,48 3,00 2,48
  ¨
 • Službu není možné od 15.8.2017 aktivovat a měnit její nastavení.
 • Služba bude k 1.11.2017 zrušena.
 • Službu si mohou sjednat pouze firemní zákazníci registrovaní na základě IČ, kteří mají s O2 uzavřenou Podnikatelskou dohodu, a to pouze k tarifu Start. Těmto účastníkům se neúčtuje měsíční paušál.
 • Ceny za volání na čísla Nejbližší jsou uvedeny v Kč za minutu a jsou účtovány dle tarifikace tarifu účastníka.
 • Služba umožňuje jednosměrné výhodné volání až na 5 koncových telefonních čísel ze všech mobilních i pevných sítí v rámci České republiky a Slovenské republiky za měsíční paušál. Na volání se neuplatňují volné jednotky tarifu a doplňkových balíčků a nelze je využít na platební transakce a na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou.
 • Během jednoho kalendářního měsíce je možno aktivovat výhodné volání max. na 5 telefonních čísel.
 • Telefonní číslo pro výhodné volání se ruší SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ D číslo1 číslo2 číslo3 číslo4 číslo5. Telefonní čísla lze rušit i jednotlivě. Celou skupinu lze zrušit SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ D.
 • Telefonní číslo pro výhodné volání se mění SMS zdarma zaslanou na 999111 ve tvaru NEJ Z číslo1 číslo2. Číslo1 je rušené telefonní číslo a číslo2 je aktivované telefonní číslo.
 • Při ovládání služby přes SMS se česká telefonní čísla zadávají v devítimístném formátu a slovenská ve dvanáctimístném formátu.

O2 Konference

Hlasová konference na objednávku - +420 606 000 600, nelze vložit do VPN Cena Cena
s DPH bez DPH
Sazba za minutu volání z mobilní sítě O2 4,84 4,00
 • Na hovorné se neuplatní volné minuty účastníka ani případné sjednané slevy.
 • První započatá minuta se účtuje celá, dále po sekundách.
 • Uživatelům připojujícím se z jiných sítí bude účtováno běžné volání do mobilní sítě O2.

Služba statická IP adresa a veřejná IP adresa

Služba statická IP adresa a veřejná statická IP adresa Cena
s DPH bez DPH
Měsíční paušál 254,10 210,00
Služba veřejná dynamická IP adresa Cena
s DPH bez DPH
Aktivační poplatek nebo rekonfigurace 598,95 495,00

Služba O2 Péče na O2 prodejnách

Služba Sazba
s DPH bez DPH
Služba O2 Péče na O2 prodejnách 299,00 247,11
 • Službu O2 Péče může zákazník využít buď při zakoupení nového telefonu, tabletu nebo modemu (dále jen “zařízení”), nebo při používání zařízení, nebo při reklamaci zařízení.
 • Služba O2 Péče při koupi zařízení obsahuje zprovoznění jednoho vybraného e-mailového účtu (Gmail.com, Outlook.com, iCloud.com); ukázku instalace jedné aplikace z Google Play, Windows Phone Store nebo App Store; kopírování kontaktů ze starého zařízení (které bylo v nabídce O2) do nově zakoupeného zařízení; nalepení ochranného skla na displej telefonu (sklo je nutné zakoupit zvlášť).
 • Služba O2 Péče při používání zařízení obsahuje instalaci a nastavení modemů a dalších zařízení (zabezpečovací zařízení, kamery, atp.), které jsou nebo byly v nabídce O2; nastavení synchronizace a propojení mezi mobilním telefonem/tabletem a notebookem; instalaci aplikací do mobilního telefonu/tabletu včetně různých řešení (cloud atp.); kopírování kontaktů (pouze mezi zařízeními, která byla v nabídce O2; poradenství a edukaci dle požadavků zákazníka.
 • Služba O2 Péče při reklamaci zařízení obsahuje přednostní opravu v servisním středisku; zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy; kopírování kontaktů z reklamovaného zařízení do zapůjčeného zařízení (pokud to druh závady umožňuje) a kopírování kontaktů zpět ze zapůjčeného zařízení do opraveného zařízení.
 • Zákazník může službu O2 Péče zakoupit jednorázově nebo opakovaně podle potřeby (tzn. s koupí nového zařízení, nebo při používání zařízení, nebo při reklamaci zařízení) a využít všechny, nebo pouze některé dílčí služby v ní obsažené. Nevyužité dílčí služby se nedají vyčerpat dodatečně.

Spotify

Spotify Premium - 30ti denní předplatné Cena
s DPH bez DPH
Spotify Premium - 30ti denní předplatné 159,00 131,40
 • Služba je dostupná od 8.6.2016. Služba spočívá v možnosti rekurentního zakoupení 30ti denního předplatného na Spotify Premium účet a platbě za toto předplatné prostřednictvím vyúčtování za mobilní paušální službu poskytovanou O2.
 • Službu je možné aktivovat a rušit na internetových stránkách www.o2.cz/spotify. V případě, že si účastník aktivuje službu do 31.5.2018 získá předplatné na období 90 dní zdarma. Po uplynutí zvýhodněného období bude účastníkovi za službu účtována standardní cena.
 • V případě, že bude účastník k Spotify účtu přistupovat prostřednictvím mobilního telefonního čísla s jedním z tarifů řady FREE nebo Kůl nebo Basic, nedojde u těchto datových spojení do 31.5.2017 k uplatnění jednotek z datového objemu. Pro účastníky tarifů FREE CZ, FREE CZ data L, FREE CZ data 5 GB, FREE CZ data XL, FREE Evropa, FREE Evropa data XL, FREE EU, FREE EU data L, FREE EU data XL, FREE EU Plus, FREE EU Plus data XL, Kůl, Kůl data 1 GB, Kůl data M, Kůl data 2 GB, Kůl data L, Kůl data XL bude tato výhoda platit do 31.5.2018. Po uplynutí zvýhodněného období budou data na předmětná spojení čerpána za standardních podmínek.
 • Neuplatnění jednotek z datového objemu platí pouze v síti O2 CZ.

Tarif WAP

WAP *2 Technologie O2 mobilní portál APN WAP APN INTERNET
s DPH GPRS/EDGE UMTS/HSDPA 0,00 0,71 0,24
bez DPH 0,59 0,20
 • Na SIM aktivovaných od 18.8.2012 je aktivní účtovaní dle tarifu MOBILNÍ DATA (ČAS). Účtování dle tarifu MOBILNÍ DATA (kB) nelze od 18.8.2012 sjednat.
 • *1 MOBILNÍ DATA (ČAS) - je základní varianta datové služby, která je dostupná všem účastníkům, kteří nemají aktivován tarif s datovým objemem nebo jednorázový datový balíček. Účastník si službu objedná odsouhlasením notifikace o zpoplatnění před připojením k Internetu. V rámci služby má účastník k dispozici základní objem dat na 24 hodin. Každá další jednotka (obnovený objem dat) čerpaná během 24 hodinového období se zpoplatňuje samostatně na počátku svého čerpání. Účastník v rámci 24 hodinového období čerpá bez přerušení nejprve základní objem dat, a poté opakovaně obnovený objem dat, a to až do dosažení maximálního počtu 3 obnov. Účastník je oprávněn v aplikaci mojeO2.cz vyloučit čerpání obnovených objemů dat. Jakmile účastník vyčerpá všechny objemy dat pro dané 24 hodinové období, bude poskytování datových služeb zastaveno. Obnovení objemu dat neproběhne v případě, že by k němu mělo dojít po uplynutí 22 hodin v rámci 24 hodinového období. Po vyčerpání objemu dat může účastník využít balíček jednorázového obnovení objemu dat (30 Mb).
 • Tarify MOBILNÍ DATA (ČAS) jsou určeny pro datový provoz uskutečněný v rámci ČR a v zóně EU.
 • *2 Tato spojení jsou v ČR účtována v Kč za 1 kB. Sazba je uplatněna od začátku spojení. O2 je oprávněna naúčtovat Účastníkovi za užívání tarifu WAP maximální cenu 3630 Kč s DPH (3000 Kč bez DPH) za jedno zúčtovací období.
 • Obsah stažený z O2 mobilního portálu je zpoplatněn zvláštní sazbou.
 • Výběr technologie připojení je ovlivnitelný nastavením mobilního telefonu.

Přehled druhů spojení a způsob účtování při roamingu

Druh hovoru Způsob účtování Volné minuty/SMS
Odchozí roamingové hovory U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze zóny EU do zóny Zbytek Evropy je zpoplatněno sazbou dle zóny Zbytek Evropy.
Uvedené ceny platí i pro Videovolání, kdekoli je dostupné.
Odchozí volání v zóně EU je účtováno od spojení hovoru poměrně za započatou první půlminutu, poté po sekundách (tj. 30+1). V ostatních zónách jsou ceny účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (tj. 60+60).
Uvedené ceny neplatí pro Platební transakce (např. volání na čísla s předčíslím 900, 906, 909, Premium SMS, atd.).
Uplatní se na spojení v zóně EU u tarifu Svět Basic. Ostatní spojení a roamingové tarify - neuplatní se.
Příchozí roamingové hovory Příchozí volání v rámci zóny EU je účtováno od spojení hovoru poměrně po sekundách (tj. 1+1). V ostatních zónách je příchozí volání účtováno za každou započatou minutu od spojení hovoru (tj. 60+60). Příchozí hovory zóně EU s tarifem Svět Basic jsou zdarma.
Přesměrování hovorů do Hlasové schránky Bezplatně
Přesměrování hovorů podmíněné na obecné telefonní číslo (nelze na zahraniční) Sazba za příchozí roamingový hovor a odchozí roamingový hovor do ČR
Přesměrování hovorů nepodmíněné na obecné tele-fonní číslo (nelze na zhraniční) Sazba odchozího hovoru v rámci ČR Uplatní se
Příjem SMS a MMS Bezplatně ---
DATA U datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v zóně EU, je O2 oprávněna v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v zóně EU v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v zóně EU nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,21 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v zóně EU. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB. Uplatní se na data v zóně EU

Roaming - hlasové služby

 • Standardně je každému, kdo si aktivuje službu Roaming, nastaven tarif Svět Basic, pokud si nezvolí jiný roamingový tarif.
 • Příchozí hovor s informací o cenách roamingu je zdarma.
 • Změna mezi roamingovými hlasovými tarify je bezplatná pouze jedenkrát v rámci zúčtovacího období v rámci ČR.
 • Aktivace a deaktivace tarifu je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
 • Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS/MMS a platí ve všech sítích v dané zemi.
 • Na hovory účtované v rámci tarifů se neuplatňuje Profi sleva.

Volání bez hranic

Zóna Spojovací poplatek Volání v rámci zóny a do ČR Příchozí hovory
s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
EU 0,00- 0,00- 3,50 2,89 0,35 0,29
Zbytek Evropy 49,00 40,50 3,90 3,22 3,90 3,22
Ostatní 79,00 65,29 3,90 3,22 3,90 3,22
Zóna SMS MMS
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
EU 1,50 1,24 6,50 5,37
Zbytek Evropy 3,90 3,22 9,60 7,93
Ostatní 3,90 3,22 9,60 7,93
 • Spojovací poplatek je účtován jednorázově za každý odchozí a příchozí hovor.
Volání bez hranic - rozdělení zemí do jednotlivých zón
EU Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie, Švýcarsko
Zbytek Evropy Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Turecko, Ukrajina
Ostatní Všechny zbývající země; provoz na lodích a v letadlech

Svět Basic

Zóna Volání v rámci zóny a do ČR Příchozí hovory SMS MMS
s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH
EU Ceny dle Základního hlasového tarifu (viz. O2 Mobilní hlasová služba)
Zbytek Evropy 42,35 35,00 24,20 20,00 12,10 10,00 9,60 7,93
Ostatní 66,55 55,00 54,45 45,00 12,10 10,00 9,60 7,93
Svět Basic- rozdělení zemí do jednotlivých zón
EU Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie
Zbytek Evropy Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Severní Kypr (Turecko), Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina
Ostatní Všechny zbývající země; provoz na lodích a v letadlech

Účtování podle objemu stažených dat

Zóna Cena
s DPH bez DPH
EU 1,60 1,32
Zbytek Evropy 240,00 198,35
Ostatní 300,00 247,93
 • Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 MB, účtuje se každý započatý 1 kB. Zóny jsou shodné se zónami pro tarif Svět Basic. Účastník může data roaming využívat, pokud má aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming.
 • Datový provoz na lodích a v letadlech je účtován dle zóny Ostatní.
 • Jakákoliv aktivita, která vyžaduje připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, HSPA+, HSPA+DC a LTE znamená započetí účtovací jednotky.
 • Technologie připojení je závislá na technologických možnostech smluvního roamingového operátora.
 • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v zónách mimo EU. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1 600 Kč s DPH (1 322,31 Kč bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho zúčtovacího období je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to na bezplatném telefonním čísle 720 720 721. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku nového zúčtovacího období se objemový limit počítá od nuly. O2 odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.
 • O2 je u paušálních tarifů a opakujících se balíčků s datovým objemem, který je určen pro spotřebu v ČR a v zóně EU, oprávněna v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v zóně EU v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v zóně EU nad rámec tohoto limitu příplatek k paušální ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,21 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v zóně EU. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB.

Jednorázové roamingové datové balíčky

Balíček Zóna Volné jednotky Aktivační poplatek pro aktivace do 24.10.2017 Aktivační poplatek pro aktivace od 25.10.2017
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Top Svět Země Top Svět *2,*3 150 MB 499,00 412,40 599,00 495,04
Evropa M *1 EU 300 MB - - 399,00 329,75
Evropa L *1 EU 1000 MB - - 999,00 825,62

*1 Jednorázové roamingové datové balíčky Evropa M a Evropa L lze aktivovat od 24.10.2017

*2 Balíček platí pro datový provoz v zemích: Jihoafrická republika, Austrálie, Čína, Hongkong, Indie, Japonsko, Thajsko, Vietnam, Mexiko, Egypt, Izrael, Spojené arabské emiráty, Kanada, Spojené státy americké, Rusko, Turecko, Ukrajina, Švýcarsko. Od 25.10. platí i v zemích: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Faerské ostrovy, Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur, Indonésie, Malajsie.

*3 Akční nabídka platná do do 30.6.2018: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Mexiko, Vietnam, Spojené Arabské Emiráty, Egypt.

▪ Jednorázový balíček umožňuje roamingové datové přenosy do sjednaného objemu dat. Po vyčerpání objemu dat se na provoz uplatní podmínky účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).

▪ Balíček je zřízen po doručení potvrzovací SMS o aktivaci.

▪ Balíček je možné čerpat postupně, datové přenosy na sebe nemusí navazovat.

▪ Platnost balíčku je 30 dnů od zřízení.

▪ Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB.

▪ Objednání balíčků je možné jedině, pokud má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming. Aktivace je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.

▪ Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy uskutečněné v zóně EU, která je shodná se zónou EU u tarifu Volání bez hranic.

▪ U jednorázových balíčků Svět objednaných od 15.8.2016 nebude možné čerpat Volné jednotky v těchto zemích: Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Nepál, Tunisko. V těchto zemích bude datový provoz v roamingu účtován dle objemu stažených dat.

▪ Jednorázové roamingové datové balíčky se v EU čerpají prioritně před datovým objemem určeným pro spotřebu v ČR a zóně EU.

Opakující se roamingové datové balíčky

Balíček Zóna Volné jednotky Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Evropa opakovaný XS EU 65 MB 99,00 81,82
Evropa opakovaný S EU 325 MB 499,00 412,40
Evropa opakovaný M EU 650 MB 999,00 825,62
Evropa opakovaný L EU 1,3 GB 1 999,00 1 652,07
Svět opakovaný XS Celý svět 2 MB 60,00 49,58
Svět opakovaný S Celý svět 10 MB 121,00 100,00
Svět opakovaný M Celý svět 50 MB 201,67 166,67
Svět opakovaný L Celý svět 250 MB 1 008,33 833,33
Svět opakovaný XL Celý svět 500 MB 2 016,67 1 666,67
Svět opakovaný XXL Celý svět 1 GB 4 033,33 3 333,33
 • Opakující se balíček umožňuje roamingové datové přenosy do sjednaného objemu dat. Po vyčerpání objemu dat se na provoz uplatní podmínky účtování podle objemu stažených dat (včetně Datového limitu).
 • Měsíční cena je účtována za každé započaté zúčtovací období s nárokem na plný objem MB. V případě zrušení zaniká nárok na nevyčerpané MB. V rámci zúčtovacího období je možné mít aktivní vždy pouze jeden balíček určitého typu. Účtovací jednotka v rámci balíčků je 1 kB. Nevyčerpané jednotky se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
 • Objednání balíčků je možné pouze v případě, že má účastník aktivní datové přenosy v rámci České republiky a aktivní službu Roaming. Aktivace a deaktivace balíčků je bezplatná s výjimkou telefonické objednávky a SMS ze zahraničí.
 • Datové balíčky Evropa platí pro datové přenosy uskutečněné v zóně EU, které je shodná se zónou EU u tarifu Volání bez hranic.
 • Od 15.9.2016 nebude možné čerpat volné jednotky u opakujících se balíčků Svět v těchto zemích: Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Nepál, Tunisko. V těchto zemích bude datový provoz v roamingu účtován dle objemu stažených dat.

Chytré cestovní pojištění

Varianta PRO JEDNOHO PRO RODINU
Roamingový tarif cena v Kč/den cena v Kč/den
Svět Basic 39,00 99,00
Volání bez hranic 29,00 79,00
 • Cena závisí na variantě pojištění platné v době vzniku jednotlivého pojištění.
 • Cena za pojištění se hradí za každý započatý den jednotlivého pojištění (od vzniku do zániku pojištění).
 • Pro účely úhrady ceny se použije ceník platný v okamžiku vzniku jednotlivého pojištění.
 • Cena je splatná po skončení jednotlivého pojištění najednou za celou pojistnou dobu, a to současně s cenou za služby elektronických komunikací k souvisejícímu číslu za zúčtovací období, do něhož připadl poslední den pojistné doby.
 • Cena za pojištění je osvobozena od DPH dle §55 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
 • Chytré cestovní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Chytrého cestovního pojištění VPPCP-O2 a tímto ceníkem.
 • Účinnost od 1. 7. 2016, kdy poprvé může pojištění vzniknout.

Mezinárodní hovory uskutečněné prostřednictvím služby O2 NETCALL *55

Zóna Cena
s DPH bez DPH
Zóna 1 9,00 7,44
Zóna 2 9,00 7,44
Zóna 3 19,00 15,70
Zóna 4 19,00 15,70
Zóna 5 49,00 40,50
 • Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
O2 NETCALL *55 - rozdělení zemí do jednotlivých zón včetně předvoleb
Zóna 1 *55 32 Belgie ^, *55 45 Dánsko ^, *55 358 Finsko ^, *55 33 Francie ^, *55 353 Irsko ^, *55 39 Itálie ^, *55 1 Kanada ^, *55 352 Lucembursko ^, *55 36 Maďarsko ^, *55 377 Monako ^, *55 49 Německo ^, *55 31 Nizozemsko ^, *55 47 Norsko ^, *55 48 Polsko ^, *55 43 Rakousko ^, *55 421 Slovensko ^, *55 1 Spojené státy americké ^, *55 34 Španělsko ^, *55 46 Švédsko ^, *55 41 Švýcarsko ^, *55 44 Velká Británie a Severní Irsko ^
Zóna 2 *55 61 Austrálie ^, *55 375 Bělorusko, *55 387 Bosna a Hercegovina, *55 359 Bulharsko ^, *55 382 Černá Hora, *55 372 Estonsko ^, *55 385 Chorvatsko, *55 354 Island, *55 972 Izrael ^, *55 81 Japonsko ^, *55 381 Kosovo, *55 357 Kypr ^, *55 370 Litva, *55 371 Lotyšsko, *55 351 Portugalsko ^, *55 40 Rumunsko, *55 30 Řecko ^, *55 386 Slovinsko, *55 381 Srbsko
Zóna 3 *55 590 Guadeloupe, *55 1671 Guam, *55 852 Hongkong ^, *55 27 JAR ^, *55 389 Makedonie, *55 212 Maroko, *55 52 Mexiko ^, *55 373 Moldavsko, *55 7 Rusko ^, *55 971 Spojené arabské emiráty, *55 216 Tunisko, *55 90 Turecko ^, *55 380 Ukrajina
Zóna 4 *55 244 Angola, *55 599 Antily Nizozemské, *55 54 Argentina, *55 297 Aruba, *55 994 Ázerbajdžán, *55 973 Bahrajn, *55 880 Bangladéš, *55 1246 Barbados, *55 501 Belize, *55 1441 Bermudy, *55 975 Bhútán, *55 267 Botswana, *55 55 Brazílie, *55 673 Brunei, *55 226 Burkina Faso, *55 235 Čad, *55 1767 Dominica, *55 1809 Dominikánská republika, *55 20 Egypt, *55 500 Falklandy, *55 63 Filipíny, *55 241 Gabon, *55 220 Gambie, *55 233 Ghana, *55 1473 Grenada, *55 502 Guatemala, *55 594 Guyana Francouzská, *55 592 Guyana republika, *55 509 Haiti, *55 56 Chile, *55 91 Indie ^, *55 62 Indonésie, *55 962 Jordánsko, *55 1345 Kajmanské ostrovy, *55 974 Katar, *55 732 Kazachstán, *55 57 Kolumbie, *55 269 Komory a Mayotte (Mahoré), *55 82 Korejská republika ^, *55 506 Kostarika, *55 53 Kuba, *55 266 Lesotho, *55 231 Libérie, *55 853 Macao, *55 60 Malajsko ^, *55 265 Malawi, *55 976 Mongolsko, *55 64 Nový Zéland, *55 1340 Panenské ostrovy USA, *55 51 Peru, *55 262 Réunion, *55 240 Rovníková Guinea, *55 503 Salvador, *55 248 Seychely, *55 232 Sierra Leone, *55 65 Singapur ^, *55 94 Srí Lanka, *55 236 Středoafrická republika, *55 963 Sýrie, *55 992 Tádžikistán, *55 886 Taiwan, *55 255 Tanzánie, *55 66 Thajsko, *55 1868 Trinidad a Tobago, *55 256 Uganda, *55 598 Uruguay, *55 58 Venezuela, *55 260 Zambie, *55 263 Zimbabwe
Zóna 5 *55 1264 Anguilla, *55 1268 Antigua a Barbuda, *55 374 Arménie, *55 247 Ascension, *55 1242 Bahamy, *55 95 Barma (Myanmar), *55 229 Benin, *55 86 Čína, *55 291 Eritrea, *55 299 Grónsko, *55 98 Írán, *55 1876 Jamajka, *55 211 Jihosúdánská republika , *55 237 Kamerun, *55 238 Kapverdy, *55 850 KLDR, *55 965 Kuvajt, *55 856 Laos, *55 961 Libanon, *55 960 Maledivy, *55 1670 Mariany Severní, *55 222 Mauretánie, *55 230 Mauritius, Nikaragua, *55 968 Omán, *55 675 Papua-Nová Guinea, *55 595 Paraguay, *55 684 Samoa Americká, *55 221 Senegal, *55 252 Somálsko, *55 249 Súdán, *55 597 Surinam, *55 290 Svatá Helena, *55 239 Svatý Tomáš a Princův ostrov, *55 268 Svazijsko, *55 998 Uzbekistán, *55 84 Vietnam
 • ^ Do takto označených zemí lze pomocí služby NetCall *55 i faxovat.

Mezinárodní hovory a videohovory

Zóna HOVOR
Mezinárodní příplatek
VIDEOHOVOR
Mezinárodní příplatek
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Zóna 1 12,48 10,31 21,02 17,37
Zóna 2 20,39 16,85 30,52 25,22
Zóna 3 30,23 24,98 42,33 34,98
Zóna 4 37,78 31,22 51,38 42,46
Zóna 5 50,36 41,62 66,48 54,94
Zóna 6 75,55 62,44 96,72 79,93
Zóna 7 94,37 77,99 119,29 98,59
Zóna 8 113,36 93,69 142,09 117,43
Zóna 9 169,98 140,48 210,03 173,58
Zóna 10 276,87 228,82 338,29 279,58
 • Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu. Účtuje se každá započatá minuta.
 • Výsledná cena za minutu volání se skládá z ceny za vnitrostátní hovor do pevných sítí v ČR dle nastaveného tarifu a mezinárodního příplatku.
Rozdělení zemí do jednotlivých zón včetně mezinárodní předvolby
Zóna 1 +421 Slovensko
Zóna 2 +49 Německo, +48 Polsko, +43 Rakousko
Zóna 3 +32 Belgie, +375 Bělorusko, +45 Dánsko, +298 Faerské ostrovy, +33 Francie, +385 Chorvatsko, +39 Itálie, +423 Lichtenštejnsko, +370 Litva, +352 Lucembursko, +36 Maďarsko, +377 Monako, +31 Nizozemsko, +378 San Marino, +386 Slovinsko, +41 Švýcarsko, +380 Ukrajina, +39 (+379) Vatikán, +44 Velká Británie a Severní Irsko
Zóna 4 +355 Albánie, +376 Andorra, +387 Bosna a Hercegovina, +359 Bulharsko, +382 Černá Hora, +372 Estonsko, +358 Finsko, +353 Irsko, +354 Island, +381 Kosovo, +357 Kypr, +371 Lotyšsko, +389 Makedonie, +356 Malta, +373 Moldavsko, +47 Norsko, +351 Portugalsko, +40 Rumunsko, +30 Řecko, +381 Srbsko , +34 Španělsko, +46 Švédsko, +90 Turecko
Zóna 5 +213 Alžírsko, +374 Arménie, +994 Ázerbajdžán, +350 Gibraltar, +995 Gruzie, +1 Kanada, +218 Libye, +212 Maroko, +7 Rusko, +1 Spojené státy americké, +216 Tunisko
Zóna 6 +61 Austrálie, +20 Egypt, +299 Grónsko, +852 Hongkong, +972 Izrael, +81 Japonsko, +732 Kazachstán, +850 KLDR, +82 Korejská republika, +53 Kuba, +996 Kyrgyzstán, +976 Mongolsko, +970 Palestina, +971 Spojené arabské emiráty, +963 Sýrie, +992 Tádžikistán, +993 Turkmenistán, +998 Uzbekistán, +84 Vietnam
Zóna 7 +599 Antily Nizozemské, +297 Aruba, +55 Brazílie, +86 Čína, +590 Guadeloupe, +91 Indie, +98 Írán, +27 Jihoafrická republika, +962 Jordánsko, +974 Katar, +506 Kostarika, +965 Kuvajt, +596 Martinik, +64 Nový Zéland, +65 Singapur, +268 Svazijsko, +886 Taiwan, +66 Thajsko, +58 Venezuela
Zóna 8 +93 Afghánistán, +244 Angola, +1264 Anguilla, +1268 Antigua a Barbuda, +54 Argentina, +247 Ascension, +672 Australská teritoria, +1242 Bahamy, +973 Bahrajn, +880 Bangladéš, +1246 Barbados, +95 Barma (Myanmar), +501 Belize, +229 Benin, +1441 Bermudy, +975 Bhútán, +591 Bolívie, +267 Botswana, +673 Brunei, +226 Burkina Faso, +257 Burundi, +682 Cookovy ostrovy, +235 Čad, +246 Diego Garcia, +1767 Dominica, +1809 Dominikánská republika, +253 Džibuti, +593 Ekvádor, +291 Eritrea, +251 Etiopie, +500 Falklandy, +679 Fidži, +63 Filipíny, +241 Gabon, +220 Gambie, +233 Ghana, +1473 Grenada, +1671 Guam, +502 Guatemala, +224 Guinea republika, +245 Guinea-Bissau, +594 Guyana Francouzská, +592 Guyana republika, +509 Haiti, +504 Honduras, +56 Chile, +62 Indonésie, +87X 76 Inmarsat Mini-M (mobil), +964 Irák, +1876 Jamajka, +967 Jemen, +211 Jihosúdánská republika , +1345 Kajmanské ostrovy, +855 Kambodža, +237 Kamerun, +238 Kapverdy, +254 Keňa, +686 Kiribati, +57 Kolumbie, +269 Komory a Mayotte (Mahoré), +243 Konžská demokratická republika (Zair), +242 Konžská republika, +856 Laos, +266 Lesotho, +961 Libanon, +231 Libérie, +853 Macao, +261 Madagaskar, +60 Malajsko, +265 Malawi, +960 Maledivy, +223 Mali, +1670 Mariany Severní, +692 Marshallovy ostrovy, +222 Mauretánie, +230 Mauritius, +52 Mexiko, +691 Mikronésie, +1664 Montserrat, +258 Mosambik, +264 Namibie, +674 Nauru, +977 Nepál, +227 Niger, +234 Nigérie, +505 Nikaragua, +683 Niue, +88232 Norsko – satelitní operátor MCP, +687 Nová Kaledonie, +968 Omán, +92 Pákistán, +680 Palau, +507 Panama, +1284 Panenské ostrovy Britské, +1340 Panenské ostrovy USA, +675 Papua-Nová Guinea, +595 Paraguay, +51 Peru, +225 Pobřeží Slonoviny, +689 Polynésie Francouzská, +1787 Portoriko, +262 Réunion, +240 Rovníková Guinea, +250 Rwanda, +508 Saint Pierre a Miquelon, +503 Salvador, +684 Samoa Americká, +685 Samoa Západní, +966 Saudská Arábie, +221 Senegal, +248 Seychely, +232 Sierra Leone, +252 Somálsko, +94 Srí Lanka, +236 Středoafrická republika, +249 Súdán, +597 Surinam, +290 Svatá Helena, +1758 Svatá Lucie, +1869 Svatý Kryštof a Nevis, +239 Svatý Tomáš a Princův ostrov, +1784 Svatý Vincenc a Grenadiny, +677 Šalamounovy ostrovy, +255 Tanzánie, +88216 Thuraya, +228 Togo, +690 Tokelau, +676 Tonga, +1868 Trinidad a Tobago, +1649 Turky, +688 Tuvalu, +256 Uganda, +598 Uruguay, +678 Vanuatu, +681 Wallis a Futuna, +260 Zambie, +263 Zimbabwe
Zóna 9 +87X 3 Inmarsat B (mobil), +87X 6 Inmarsat M (mobil)
Zóna 10 +88299 Aeromobile, +87X 1 Inmarsat A (lodi), +87X 5 Inmarsat Aero (letadla), +87077 nebo +87078 Inmarsat BGAN, +17633 Iridium

Roaming - balíčky volných jednotek

Balíček Volné jednotky Měsíční paušál
s DPH bez DPH
Příchozí minuty 2000 Evropa 2000 minut v zóně EU 361,79 299,00
 • Ceny jsou uvedeny v Kč za zúčtovací období.
 • Balíček je možné aktivovat k roamingovému tarifu Volání bez hranic a Svět Basic. Aktivace balíčku je zdarma.
 • Do volných minut se započítává každá započatá minuta. Nevyčerpané volné minuty se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období.
 • Provoz nad rámec volných jednotek a provoz do ostatních zón je zpoplatněn dle aktivovaného roamingového tarifu.

Po vyčerpání objemu dat u tarifu Internet Optimal Air

Po vyčerpání objemu dat u tarifu Internet Optimal Air
Druh datového provozu Cena Nad objem dat
Bílá zóna pro tarify sjednané od 19.2.2015 a pro tarify sjednané do 18.2.2015 s platností od 1. 7. 2015 Web browsing, e-mail, https (banky, přihlašování do e-mailu - seznam, gmail...) zdarma download 20 Mb/s
upload 2 Mb/s
Šedá zóna pro tarify sjednané od 19.2.2015 a pro tarify sjednané do 18.2.2015 s platností od 1. 7. 2015 VPN (šifrované přenosy) download 64 Kb/s
upload 64 Kb/s
Hnědá zóna FTP (stahování a nahrávání velkých souborů), video streaming (iTelevize, youtube, stream.cz), VoIP (volání po Internetu - Skype, Viber apod.) download 64 Kb/s
upload 64 Kb/s
Černá zóna P2P sítě download 64 Kb/s
upload 64 Kb/s

Platební transakce

 • Na SIM kartách je automaticky aktivována možnost zadávat příkazy k provedení platební transakcí, na základě kterých lze platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner.
 • Možnost zadávat platební příkazy lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 800 02 02 02 nebo *11 (z mobilního telefonu v síti O2) nebo na kterékoliv značkové prodejně O2.
 • Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba).

Audiotextové volání

 • Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku.

Premium SMS

 • Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla, kde z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč.
 • V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.
 • Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

Dárcovská SMS (DMS)

 • Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO 30/60/90 na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z 87777. Částka převedená partnerovi činí buď 30, 60, nebo 90 Kč za jednu DMS v závislosti na částce uvedené v SMS příkazu. V rámci DMS lze využít i trvalý příkaz, který je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS TRV HESLO 30/60/90 na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z 87777. V takovém případě je každý měsíc na číslo, ze kterého byl trvalý příkaz odeslán, zaslána DMS, která je při svém doručení zpoplatněna částkou uvedenou v SMS příkazu. Trvalý příkaz lze zrušit odesláním SMS ve tvaru DMS STOP HESLO na 87777, nebo SMS ve tvaru DMS STOP na 87777 pro zrušení všech trvalých příkazů zadaných z telefonního čísla, z něhož byla uvedená SMS odeslána. Seznam HESEL je uveden na www.darcovskasms.cz.

m-platba

 • Platební příkaz je realizován na základě potvrzení příkazu v prostředí internetu. Na základě jedné platební transakce lze převést minimálně maximálně 1 500 Kč s DPH.
 • O2 je oprávněna stanovit podmínky, za kterých umožní provádění platebních transakcí, zejména podmínku nepřetržitého řádného plnění závazků vůči O2 po dobu předchozích 6 měsíců.

SMS s doručenkou

 • SMS s doručenkou je SMS služba poskytovaná na pětimístných číslech začínajících číslicemi 876, umožňující hromadnou automatizovanou komunikaci s příjemcem SMS zprávy včetně zajištění odeslání odpovědi formou SMS od příjemce k účastníkovi.
 • Cena zprávy na číslo 876X1 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 10 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 60 sekund) je 4,90 Kč s DPH (4,05 Kč bez DPH) za obě SMS.
 • Cena zprávy na číslo 876X2 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 50 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 10 sekund) je 12,90 Kč s DPH (10,66 Kč bez DPH) za obě SMS.
 • Proměnná X v telefonních číslech 876X1 a 876X2 je při použití vždy zastoupena číselnou hodnotou v rozsahu čísel 0 – 9.

Kombinované služby SMS/MMS

Služba SMS MMS
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Promo kombinované zpravodajství iDNES 0,00 0,00 2,00 1,65
Kombinované zpravodajství iDNES 1,30 1,07 5,00 4,13
SMS/MMS Hospodářské noviny 1,30 1,07 6,00 4,96

O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)

O2 Active - SMS služby Cena
s DPH bez DPH
*111*# menu - vyvolání základního *111*# menu dle tarifu
*111*# menu - informace z *111*# menu zaslána pomocí SMS cena dle konkrétní O2 Active služby
*111*# menu - informace z *111*# menu zobrazena přímo na displeji telefonu: Lodě, Logic, Zápalky, Přistání na měsíci, Dělostřelecký souboj 1,21 1,00
SMS/MMS informační služby a SMS Plus – zaslání požadavku (odeslání textové zprávy) dle tarifu
Odpojení z důvodu krádeže (KRA), odpojení a zapojení telefonu – prázdniny (PRA),zapojení služby pravidelný podrobný účet (PPU), zapojení signalizace příchozích hovorů (SIG), zapojení služby roaming (ROA), zapojení služby nezobrazení čísla volanému (NEZ), odpojení příjmu SMS z e-mailu (NEM)a z www (NWW), zjištění stavu účtu (ZUS), změna paušálu (ZME), Benefit (BEN), Aktivace a deaktivace WAP (WAPS), Zmeškané hovory (ZHO), Aktivace a deaktivace služby O2 Duet (DUET) 0,00 *1
Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK) 1,50 1,24
Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX) 1,30 1,07
iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), iDNES Ekonomické zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní zpravodajství (A CTK M X), ČTK Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI), Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky hry Euromilóny (EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A TYM), Všeobecné kombi a MMS - SMS/MMS Hospodářské noviny (A IHNED), SMS deník Sport (A DENIKSPORTSMS), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN) 1,30 1,07
ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPS X) 2,00 1,65
Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X) 3,00 2,48
Erotický horoskop (A HORO) 3,00 2,48
Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL), Letové řády (ODLET, PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA), SMS Italština (A ITA) 3,50 2,89
SMS Angličtina (A ANG) 3,20 2,64
Nadace (NAD) 14,87 12,29
Plné znění zpráv ČTK na fax nebo e-mail 16,00 13,22
Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS) 29,00 23,97
Přístup do wapové aplikace AirToy (AIRTOY50) 57,50 47,52
SMS Plus - fax logo 0,00 0,00
SMS Plus - text na e-mail (EML) 0,85 0,70
SMS Plus - text na fax (FAX) 2,90 2,40
Hromadné SMS - editace profilů, odeslání na účastnické číslo sítě GSM O2 (SND) 0,85 0,70
Hromadné SMS - odeslání na účastnické číslo sítě T-Mobile a Vodafone (SND) 1,82 1,50
Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN) 7,00 5,79
Pivrncův kalendář (A KAL) 5,00 4,13
Dopravní balíčky (http://cp.o2.cz/dopravniinformace), iSPORT.cz z MS ve fotbale 2014 (BP MIC) 49,00 40,50
 • *1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.
 • Aktivace, deaktivace služeb prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 999888 a 999111 jsou zdarma, vyjma služeb SND, EML, FAX , kde cena SMS na číslo 999111 je 2,02 Kč s DPH (1,67 Kč bez DPH).
O2 Active - MMS služby Cena Cena
s DPH bez DPH
MMS do mobilu (DOMOBILU) 0,00 0,00
Zpravodajství deníku Blesk (A BLESKMMS), zprávy deníku Sport (A DENIKSPORT) 4,10 3,39
iDNES Zprávy dne (A ZPRAVYDNE), Horoskop zdraví MMS (A ZDRAVI), Vtipy MMS (A MVTIP) 5,00 4,13
Zpravodajství z ELH (A ELH) 7,00 5,79
Dívka Blesku (A DIVKAB), iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNESMMS V), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNESMMS S), ČTK Celkový souhrn důležitých zpráv (A MCTK C), ČTK Domácí zpravodajství (A MCTK D), ČTK Sportovni Zpravodajství (A MCTK S), ČTK Fotbalové zpravodajství (A MCTK F), ČTK Hokejové zpravodajství (A MCTK H), ČTK Počasí MMS (A MMSPOC) 10,00 8,26
Sportovní balíček iDNES (BK SPORT), zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVY) 59,00 48,76
ČTK Počasí MMS (A MMSPOC) 7,00 5,79
Smobil Melodie (SPO) 45,80 37,85
On-line web editor – zaslání dvěma uživatelům (MMSW) 57,50 47,52
iDnes Počasí MMS (A POCASI) 3,20 2,64
Osobní horoskop MMS (A MMSHOR) 3,50 2,89

Volání na čísla s předvolbou 81, 83, 84 a 855

 • Zpoplatněno vnitrostátní sazbou dle příslušného tarifu. Sazba za minutu volání: 3,50 Kč s DPH (2,89 Kč bez DPH).
 • Základní sazba pro vnitrostátní volání (mimo bezplatné volání) pro tarify FREE CZ, FREE EVROPA, FREE EU a FREE EU Plus je shodná s tarifem FREE O2.

Volání na čísla s předvolbou 95 a 91 (IP telefonie)

 • Zpoplatněno vnitrostátní sazbou do pevné sítě dle příslušného tarifu

Informační služby

Služba Sazba
s DPH bez DPH
Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2) 4,84 4,00
 • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
Služby 141xx Sazba
s DPH bez DPH
14111 - asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací 6,05 5,00
14112 - přesný čas 6,05 5,00
14114 - výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony 6,05 5,00
14116 - předpověď počasí 6,05 5,00
14144 - taxislužba (Tick Tack) 6,05 5,00
 • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu.
 • Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Služby 14yxx
Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována dle vnitrostátní sazby tarifu.
Informační linky 1180, 1181 a 1188 Sazba
s DPH bez DPH
Cena za minutu volání 34,90 28,84
 • Informační služby umožnují spojení hovoru na vyhledané číslo. Takto spojený hovor je účtován stejnou cenou, jako volání na příslušnou informační službu.
 • 1180, 1181: Služby spojení hovoru jsou poskytovány v rámci pevných i mobilních sítí v ČR, v rámci mezinárodního volání je následné spojení hovoru možné pro volání do zemí ze zóny 1 až 6. Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v ČR s možností následného spojení hovoru.
 • Volání na informační linky je dostupné pouze v rámci volání z ČR. Na službu není možné volat ze zahraničí.
 • Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje každá započatá minuta.
Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby) Sazba
s DPH bez DPH
12xx Vnitrostátní sazba dle tarifů
Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby) Sazba
s DPH bez DPH
12yxx, kde y = 4, 7, 8 a 9 (mimo 12727) Vnitrostátní sazba dle tarifů
12727 – Hlasový klíč Pražského hradu Sazba jako volání do ostatních sítí dle tarifu zákazníka
 • Na volání na Informační služby se neuplatňují volné minuty a bezplatné volání.

O2 Linka pro neslyšící a nevidomé

Skupina zemí Bez překladu do anglického jazyka S překladem do anglického jazyka
s DPH bez DPH s DPH bez DPH
Skupina zemí 1 5,32 4,40 29,52 24,40
Skupina zemí 2 5,81 4,80 30,01 24,80
Skupina zemí 3 11,50 9,50 35,70 29,50
Skupina zemí 4 11,50 9,50 35,70 29,50
Skupina zemí 5 13,92 11,50 38,12 31,50
Skupina zemí 6 18,15 15,00 42,35 35,00
Skupina zemí 7 27,83 23,00 52,03 43,00
Skupina zemí 8 60,50 50,00 84,70 70,00
 • Uvedené ceny jsou za 1 minutu hovoru.
 • Minimální zpoplatněná délka je 1 minuta. Po uplynutí minimální délky hovoru je účtována každá započatá minuta hovoru.
 • Kontakty na službu Linka pro neslyšící a nevidomé:
  • 800 142 142 – pro slyšící volající směrem ke sluchově postiženému
  • 800 147 147 – pro fax
  • 722 147 147 – pro SMS (SMS je zpoplatněna dle tarifu klienta)
  • neslysici@o2.cz – pro e-mail
  • UIN: 593 439 364 – pro komunikaci pomocí ICQ
  • O2hovorproneslysici – pro komunikaci pomocí Skype
  • www.nadaceo2.cz/linka – pro komunikaci pomocí O2 chatu
 • Služba je v rámci ČR poskytována bezplatně.
Skupina zemí Země/destinace
1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko
2 Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
3 Mobilní sítě vybraných zemí: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
4 Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko a Černá Hora
5 Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina
6 Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsie, Malawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe
7 Angola, Anquilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turks a Caicos, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie
8 ostatní země

Stažení obsahu

Uvítací melodie Cena
s DPH bez DPH
Měsíční poplatek 19,00 15,70
Aktivace Uvítací melodie Zvuk 10,00 8,26
Veselá hláška 25,00 20,66
Filmová hláška 25,00 20,66
Melodie 25,00 20,66
Změna nastavení Uvítací melodie, Melodie v sekci "O2 Melodie" 0,00 0,00
Volání na *66 0,00 0,00
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS 0,00 0,00
Hry Cena
s DPH bez DPH
Hra 0,00 - 119,00 *1 0,00 - 98,35
O2 Active Mobilní hry Club - týdenní předplatné 70,00 57,85
Čtení Cena
s DPH bez DPH
Časopis/noviny 0,00-1 400,00 *1 0,00-1 157,02
E-kniha 0,00-899,00 *1 0,00-742,98
Audioknihy Cena
s DPH bez DPH
Audiokniha 0,00-899,00 *1 0,00-742,98
O2 Active Klub Cena
s DPH bez DPH
O2 Active Klub - týdenní předplatné 39,00 32,23
 • *1 Přesná cena položky je uvedena vždy před nákupem v detailu položky na www.o2active.cz nebo v aplikaci O2 Active.

Služby vztahující se k SIM kartě

Služba s DPH bez DPH
Aktivace O2 Roamingu 0,00 0,00
Aktivace mezinárodních hovorů včetně NetCall *55 0,00 0,00
Blokovani automatického připojováni k internetu 0,00 0,00
Blokování hovorů v ČR – aktivace 0,00 0,00
Blokování hovorů při O2 Roamingu – aktivace 0,00 0,00
Blokování Platebních transakcí 0,00 0,00
Hlasová schránka pro mobil - aktivace (Expres, Expres Plus, Expres Fax) 0,00 0,00
Hlasová schránka pro mobil - Expres – měsíční paušál 0,00 0,00
Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - vybírání zpráv 0,00 0,00
Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - vybírání zpráv 0,00 0,00
Hlasová schránka pro mobil - Expres Plus - měsíční paušál 0,00 0,00
Hlasová schránka pro mobil - Expres Fax - měsíční paušál 0,00 0,00
Konferenční hovor – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
Nezobrazení čísla volanému - aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
Neuvedení v telefonním seznamu 0,00 0,00
O2 Spojovatelka - nabídne spojení hovoru po uvolnění obsazeného čísla 0,00 0,00
O2 Na příjmu - SMS onamení o obnovení dostupnosti volaného čísla 0,00 0,00
Přenesení čísla 0,00 0,00
Přesměrování hovoru – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
Přidržení hovoru – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
Rozdělení/sloučení účtu 0,00 0,00
Signalizace příchozího hovoru – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
Uvedení v telefonním seznamu 0,00 0,00
Elektronické vyúčtování 0,00 0,00
Pravidelný elektronický podrobný účet (výpis hovorů) 0,00 0,00
Zobrazení čísla volajícího – aktivace, měsíční paušál 0,00 0,00
Změna tarifu - první změna za zúčtovací období 0,00 0,00

Pomohla vám tato stránka?

Nahlédněte
do světa Chytré sítě
Do světa plného inovativních řešení, která
vám přinesou nové možnosti a zážitky.
Chci vědět víc