Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu nebo prostřednictvím sledování obrazu kamer

Správce osobních údajů

 

 

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

IČO: 60193336

Zpracování osobních údajů

 

 

Značkové prodejny O2: https://www.o2.cz/prodejny - běžně v počtu 2 až 3 kamery, ve větších prodejnách (jako Chodov až 8 kamer)

Administrativní budova Gamma, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – v prostoru budovy a na plášti budovy

Datové centrum Chodov, (V lomech 2339/1, 149 00 Praha 4 - Chodov) – datové sály v pronájmu správce

Datové centrum JZ město (K Zahrádkám 2065/2, 155 00 Praha 13 - Stodůlky) – datové sály v pronájmu správce

Call centrum Ostrava (Hornopolní 3308/40 702 00 Ostrava) – vstupy do pronajatých vnitřních prostor

Administrativní prostor Pankrác Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha) – vstupy do pronajatých vnitřních prostor

Garáže Horní Počernice (Bystrá 1730/9, 193 00 Horní Počernice) – vstupy do pronajatých vnitřních prostor

Kontakt na pověřenou osobu pro subjekty údajů

poverenec@o2.cz

 

Kontakt pro soudy a Policii ČR v případě trestných činů, obecní úřady v případě řešení přestupků

Datová schránka: d79ch2h

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje návštěvníků lokalit, zaměstnanců a externistů správce, kde je umístěn kamerový záznam, jsou zpracovávány za účelem:

 • zvýšení ochrany majetku (krádež, vloupání, vandalismus),
 • zvýšení bezpečnosti osob (napadení, loupež, krádež, jiná fyzická újma) = ochrana života a zdraví osob,
 • prevence mimořádných událostí
 • získávání důkazního materiálu pro příslušné odpovědné orgány (soudy a Policie ČR v případě trestných činů, obecní úřady v případě řešení přestupků
 • získávání materiálu pro řešení pojistných událostí (s věcně příslušnou pojišťovnou).

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

Rozsah zpracování

Zpracování obrazu z kamerového systému

Příjemci osobních údajů

 

 • orgány činné v trestním řízení v případě mimořádné události
 • orgány činné v přestupkovém řízení v případě mimořádné události
 • pojišťovny v případě řešení pojistné události,
 • subjekty údajů v případě jejich požadavku (jen záběry, kde se vyskytují tyto osoby)
 • zpracovatelé, kteří provádějí některé operace zpracování osobních údajů pro správce

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky, a to:

Alimex s.r.o., IČO: 49613529, se sídlem Dolní Břežany, Ke Zvoli 339, PSČ 252 41

Maxprogres, s.r.o., IČO: 25307126, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Práva subjektů údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných. Podmínkou je ztotožnění žadatele – subjektů údajů s osobou na obrazovém záznamu, obrazové záznamy jsou subjektům údajů poskytnuty v rozšířeném strojově čitelném formátu (např. MPEG-2, J-PEG, H.263, H.264, H.265).

 • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)

Vzhledem k charakteru zpracovávaných osobních údajů (obrazový záznam) se právo na opravu neuplatní.

 • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

Vzhledem k době uchování má subjekt údajů právo požádat o vymazání údajů, na kterých je zobrazen, pokud záznam nezachycuje mimořádnou událost. Podmínkou je ztotožnění žadatele, jeho žádost bude vyřízena do 30 dní od obdržení.

 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Subjekt údajů může požádat o omezení zpracování (údaje pak jsou uloženy bez jakékoliv změny) z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Neuplatní se, přenositelnost k novému správci nemá smysl, subjekt údajů však může uplatnit právo na přístup, kdy jsou mu poskytnuty obrazové záznamy o jeho osobě ve strojově čitelném formátu (viz výše).

 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Subjekt údajů má právo po dobu zpracování osobních údajů vznést námitku; nejvhodnějším způsobem, jak podat námitku, je její zaslání na adresu sídla správce nebo na e-mail pověřence uvedený v záhlaví těchto informací.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://uoou.gov.cz/).

Pozn.: Z důvodu vyšší ochrany správce a kamerového systému se neuvádí, zda se jedná o kamerový systém se záznamem nebo kamerový systém v režimu on-line, neuvádí se doba uchování kamerových záznamů.