Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

1. Základní osobní a identifikační údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu a dále adresa fakturační (kam si přejete zasílat vyúčtování)
 • rodné číslo; v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození
 • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO
 • čísla předložených dokladů
 • telefonní čísla a kontaktní e-mail
 • bankovní spojení
 • informace o platební morálce

2. Provozní údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany O2).

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb a jedná se zejména o:

 • volající číslo
 • volané číslo
 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • datum a čas uskutečnění spojení
 • doba trvání spojení
 • druh poskytované služby
 • objem stažených dat během datového spojení
 • u služeb obsahu (např. O2 Videotéka) pak údaje o tom, jaké tituly jste si objednali

3. Lokalizační údaje

Tyto údaje také vznikají při poskytování služeb a jsou to údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu Vašeho koncového zařízení (zejména číslo, název a umístění koncového bodu sítě apod.).

4. Ostatní osobní údaje

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k poskytování služeb ani k plnění smlouvy, ale jejich zpracování poskytovateli umožní zlepšovat své služby a zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá:

 • údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy,
 • údaje o využívání produktů a služeb a bonusů a typovém chování uživatele.

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracování a jeho účely

1. Zpracovávání ze zákona

Základní účely zpracování Vašich osobních údajů jsou účely stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „zákon o elektronických komunikacích").

Poskytnutí osobních údajů pro tyto základní účely je povinné, bez jejich poskytnutí by nebylo možné služby elektronických komunikací poskytovat. K jejich poskytnutí tedy nepotřebujeme Váš souhlas.

Jedná se o tyto základní účely:

 • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací
 • poskytování služeb elektronických komunikací a platebních transakcí
 • vyúčtování za služby
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti O2
 • sledování platební morálky
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem
 • nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou
 • procesy spojené s identifikací zákazníka

Do této kategorie spadá i nutná výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování, provedení platební transakce, k zabránění zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací, včetně platebních transakcí.

Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Společnost O2 je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu Subjektu údajů předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Subjektu údajů. O2 se účastní Registru fyzických osob a Registru podnikajících fyzických osob (IČ) sdružení SOLUS („Registry"). Registry obsahují databázi subjektů údajů, které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu, a společnost O2 je oprávněna do nich za účelem ověření a hodnocení platební morálky Subjektu údajů nahlížet i bez souhlasu Subjektu údajů, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak v případě potřeby kdykoli v průběhu trvání smlouvy. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS", který je dostupný na www.o2.cz a na www.solus.cz.

2. Zpracovávání se souhlasem

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. Jedná se o tyto účely:

 • segmentované nabízení služeb a produktů a marketing O2 nebo jiných subjektů - osobní údaje jsou zpracovány po dobu platnosti smlouvy, resp. do odvolání souhlasu, provozní a lokalizační údaje jsou zpracovány pro tento účel po dobu 3 měsíců od jejich vzniku; jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje (telefon a e-mail) do odvolání souhlasu. Tento souhlas je upraven v čl. 6.4 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací O2, resp. v čl. 5.4 Všeobecných podmínek pro poskytování O2 předplacené služby.
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb a produktů O2 nebo jiných subjektů na poskytnuté elektronické kontakty - do odvolání souhlasu. Tento souhlas je upraven v čl. 6.6 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací O2, resp. v čl. 5.5 Všeobecných podmínek pro poskytování O2 předplacené služby.
 • účastnického telefonního seznamu - po dobu platnosti smlouvy, resp. do odvolání souhlasu. Tento souhlas je upraven v čl. 6.7 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací O2.

Sdílení osobních údajů s jinými správci

Pokud zákon nestanoví jinak, může poskytovatel předávat Vaše osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že jste s takovým předáním vyslovil souhlas. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.

Zpracovatelé

Společnost O2 při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od O2, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných (§ 27 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů). K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie nebo na základě přijetí dostatečných záruk a jiných smluvních doložek poskytujících osobním údajům přiměřenou ochranu (jde zejména o standardní doložky upravené příslušným rozhodnutím Komise, nebo např. Safe Harbour pravidla). V případě, že by mělo dojít k předání osobních údajů do třetích zemí, které nesplňují požadavky a záruky ochrany osobních údajů, žádá společnost O2 Úřad pro ochranu osobních údajů o povolení.

Jak můžete odvolat svůj souhlas?

Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem na zákaznickou linku. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích

Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím.

Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem O2.

V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.