Vztahy s investory

2022

Valná hromada per rollam 3. 1. 2022 – 26. 1. 2022

Valná hromada na návrh hlavního akcionáře. Představenstvo obdrželo žádost od hlavního akcionáře (PPF Telco B.V.) o svolání valné hromady a představenstvo má zákonnou povinnost valnou hromadu svolat a nechat hlasovat o návrhu hlavního akcionáře. Jedná se o návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Rozhodování per rollam. S ohledem na přetrvávající omezení a stále nejistý výhled epidemiologické situace rozhodlo představenstvo o tom, že valná hromada bude rozhodovat formou per rollam, a to ve smyslu čl. 7 odst. 3 stanov společnosti.

Per rollam zahájeno. V souladu s oznámením o konání valné hromady per rollam je ode dneška (3. 1. 2022) od 12:00 hodin zahájeno hlasování. Zároveň je od dnešního dne v Obchodním věstníku a na těchto stránkách uveřejněn (i) návrh usnesení valné hromady ve formě notářského zápisu, (ii) pravidla hlasování a informace pro akcionáře a (iii) hlasovací lístky.

Materiály pro akcionáře. Podklady pro akcionáře jsou dostupné na těchto internetových stránkách a v Obchodním věstníku. Nebyly tak akcionářům rozeslány poštovní rozesílkou jako dříve (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti).

Informace o výplatě protiplnění za akcie. Společnost potvrzuje, že hlavním akcionářem byla splněna podmínka podle § 378 odst. 2 ZOK, tedy byly složeny peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Valná hromada schválila návrh hlavního akcionáře. Usnesení valné hromady bylo dne 28. 1. 2022 zveřejněno na internetových stránkách Obchodního rejstříku; vlastnické právo k akciím tak přešlo na hlavního akcionáře uplynutím dne 28. 2. 2022. Výplatou protiplnění je pověřena PPF banka a.s., která bude zajišťovat výplatu protiplnění po dobu 60 dní ode Dne přechodu, tj. do 29. 4. 2022. Informace o dalším postupu při výplatě protiplnění byly dne 2. 5. 2022 zveřejněny na těchto internetových stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výplaty protiplnění využijte kontakty uvedené zde.

 

Dokumentace k per rollam:

Komunikace s akcionáři – žádosti o vysvětlení v prvním kole (uveřejněno 12. 1. 2022):

Komunikace s akcionáři – žádosti o vysvětlení v druhém kole (uveřejněno 20. 1. 2022):

2021

Řádná valná hromada per rollam 28. 5. 2021 – 14. 6. 2021

Rozhodování per rollam. S ohledem na přetrvávající omezení a stále nejistý výhled epidemiologické situace využívá představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. i letos postupu umožněného § 19 zákona č. 191/2020 Sb. (Lex COVID) a svolává valnou hromadu k rozhodování per rollam.

Per rollam zahájeno. Ode dne 28. 5. 2021 jsou v Obchodním věstníku a na těchto stránkách uveřejněny návrhy rozhodnutí valné hromady, včetně návrhu na změnu stanov ve formě notářského zápisu, pravidla hlasování a hlasovací lístky. V souladu s oznámením o konání valné hromady per rollam bylo hlasování dnem 28. 5. 2021 zahájeno.

Materiály pro akcionáře. S ohledem na novelizaci právních předpisů a nové znění stanov schváleného valnou hromadou v roce 2020 budou veškeré podklady pro akcionáře uveřejněny na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku. Nebudou tak rozeslány poštovní rozesílkou všem akcionářům (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti). Hlasovací lístky budou v den spuštění hlasování k dispozici zde, na internetových stránkách společnosti.

Kompletní dokumentace k per rollam:

Komunikace s akcionáři:

 

2020

16. 4. 2020 - Řádná valná hromada (nekonala se)

Per rollam 11. 5. 2020 – 2. 7. 2020

Hlasování k prvnímu okruhu bylo 17. 6. 2020 ukončeno a vyhodnoceno. Výsledky jsou zde.

Hlasování k druhému okruhu bylo 2. 7. 2020 ukončeno a vyhodnoceno. Výsledky jsou zde.


O čem se rozhodovalo?
Program rozhodování byl prakticky stejný jako měl být na valné hromadě 16. 4. 2020, která se nekonala.
Hlasovalo se o návrzích, které předložilo valné hromadě představenstvo.  

Kdy hlasování probíhalo?
Hlasování bylo spuštěno 11. 5. 2020 a bylo rozděleno do dvou okruhů. První okruh týkající se bodů 1-8 probíhal od 11. 5. do 17.6. 2020 do 17:00 hod. Druhý okruh týkající se bodů 9-10 probíhal od 11. 5. 2020 do 2. 7. 2020 do 17:00 hod (viz též kapitola III pravidel pro hlasování). 

Jaká byla pravidla pro hlasování?
Základní pravidla hlasování byla shrnuta v průvodním dopise. Podrobná pravidla byla součástí oznámení představenstva uveřejněného dne 29. 4. 2020 a pravidel pro hlasování, která byla akcionářům rozeslána 11. 5. 2020.

Jaké dokumenty potřebovali akcionáři pro hlasování?

Odpovědi představenstva na žádosti o vysvětlení

Zde měli akcionáři možnost sledovat, kolik hlasů bylo v průběhu hlasování již odevzdáno.

Související dokumenty

2019

Řádná valná hromada – 4. června 2019

 

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2018, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2018
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2018
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 a rozdělení emisního ážia společnosti
  • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Volba / odvolání člena výboru pro audit a volba náhradního člena výboru pro audit.
  • Do doby rozeslání pozvánky na valnou hromadu nebyl předložen žádný návrh na volbu či odvolání konkrétní osoby za člena (ani náhradního člena) výboru pro audit. Představenstvo si vyhradilo právo případně navrhnout kandidáty následně.
  • Návrh představenstva z 30. 5. 2019
 • k bodu 9: Závěr
  • K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování
2018

Řádná valná hromada – 4. června 2018

 

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2017, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2017, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2017
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2017
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a rozdělení emisního ážia společnosti
  • Návrhy usnesení a doporučení dozorčí rady k předloženým návrhům jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2018
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 • k bodu 9: Rozhodnutí o změně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 10: Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady
 • k bodu 11: Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 • k bodu 12: Volba člena dozorčí rady
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 13: Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům výboru pro audit
 • k bodu 14: Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
 • k bodu 15: Volba člena výboru pro audit a volba náhradních členů výboru pro audit
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 16: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování

Komunikace s akcionáři

Návrhy akcionáře Radka Honzajka v souvislosti s pořadem valné hromady a stanovisko představenstva:

Stanovy ve znění navrhovaných změn

2017

Řádná valná hromada – 10. května 2017

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2016, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2016, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2016
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2016
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a emisního ážia
  • Návrh usnesení a stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu jsou součástí pozvánky
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2017
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Volba člena dozorčí rady
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 9: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 • k bodu 10: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování
2016

Řádná valná hromada – 19. dubna 2016

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2015, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2015
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2015
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
  • Stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu: Dozorčí rada společnosti přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2015 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov
 • k bodu 9: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

Informace pro udělování plných mocí k zastupování na valné hromadě

Doporučujeme akcionářům, aby si při udělování plných mocí k zastupování na valné hromadě nechali vyhotovit vždy dva originály, případně ověřenou kopii. Podle stanov společnosti se plná moc odevzdává vždy při registraci na každé valné hromadě. Pokud by měla být použita opakovaně na více valných hromadách, akcionář si pořídí její ověřenou kopii pro použití na případné další valné hromadě.

 

Je praktické, aby akcionáři, kteří pro účast na valné hromadě zmocňují jinou osobu, měli přehled o tom, jakou plnou moc udělili. Zejména zda k účasti na jedné či více valných hromadách. Je povinností zástupce (zmocněnce) odevzdat plnou moc vždy při registraci.

 

Společnost není povinna vydávat kopie plných mocí ani potvrzení o jejich existenci a obsahu.

 

2015

Řádná valná hromada - 8. prosince 2015

Řádná valná hromada – 28. dubna 2015

Informace k proběhlému korespondenčnímu hlasování naleznete zde.


1 Zahajovací rozvaha vyhotovená 27. 2. 2015 obsahuje údaje o osobách v orgánech nástupnické společnosti platné k uvedenému datu. Následně došlo ke změně těchto údajů v aktualizované verzi projektu rozdělení, která byla vyhotovena dne 13. 3. 2015. Tato změna nevyvolala nutnost vyhotovit aktualizovanou verzi předmětné zahajovací rozvahy, proto zůstala ve své původní podobě ze dne 27. 2. 2015.


Komunikace s akcionáři

Projekt rozdělení

Komunikace s akcionáři

Korespondenční hlasování

Zda byl váš korespondenční hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, lze od 13. 4. 2015 ověřit na bezplatné telefonní lince 800 330 065

Poprvé v historii společnosti budou mít akcionáři možnost hlasovat i korespondenčně, a to předem, bez nutnosti osobní účasti. Tuto formu připouští stanovy a zákon o obchodních korporacích a akcionáři hlasující korespondenčně budou pro účely valné hromady považováni za přítomné.

O nově doplněných bodech 9 a 10 nelze korespondenčně hlasovat.

JAK KORESPONDENČNĚ HLASOVAT

Vzor korespondenčního hlasovacího lístku

1. U každého řádku týkajícího se jednotlivého návrhu usnesení se vyjádříte, zda s návrhem souhlasíte – pak označte křížkem v daném řádku políčko PRO, nebo nesouhlasíte – pak označte křížkem v daném řádku políčko PROTI. Nechcete-li se k určitému usnesení vůbec vyjádřit, ponecháte obě políčka v daném řádku prázdná a tím se zdržíte hlasování.

2. Na hlasovacím lístku musí být doplněny tyto údaje:

 • identifikace akcionáře nebo jeho zástupce (fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození a bydliště; právnická osoba: název nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo; zástupci akcionáře: stejné náležitosti jako u fyzických a právnických osob);
 • uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře (jmenovitá hodnota akcií je pro všechny akcionáře 87 Kč). V případě, že tento údaj neuvedete, platí, že budou převzaty údaje z výpisu z evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů.

3. Ověření podpisu a zastupování akcionáře

 • Podpis akcionáře na hlasovacím lístku musí být úředně ověřený, což lze zajistit jak u notáře, tak na pobočkách CzechPoint na poštách či obecních a městských úřadech.
 • Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být podpis na plné moci úředně ověřen a originál plné moci musí být přiložen k zásilce spolu s korespondenčním hlasovacím lístkem. Podpis zástupce na korespondenčním hlasovacím lístku musí být rovněž úředně ověřen.
 • Právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.

4. Doručení hlasovacích lístků

 • Vyplněný hlasovací lístek s úředně ověřeným podpisem doručte do 22. 4. 2015 na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 11, 284 01 Kutná Hora. Jinak bude hlasovací lístek považován za neplatný.

Úplné znění pravidel korespondenčního hlasování (pravidla jsou součástí pozvánky na valnou hromadu – bod b) Korespondenční hlasování)

2014

Řádná valná hromada - 17. prosince 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 17. prosince 2014 od 15:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.

 

Řádná valná hromada – 25. června 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 25. června 2014 od 13:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.

 • k bodu 1: Zahájení
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.
   
 • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2013, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2013, závěry zprávy o vztazích za rok 2013
 • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2013
 • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
  • Stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu: Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2013 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.
 • k bodu 7: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014
  • Návrh usnesení je součástí pozvánky
 • k bodu 8: Závěr
  K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

1) Dne 29.5. 2014 došlo k opravě – upřesnění informací na stranách 90-91

 

Řádná valná hromada – 19. května 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 19. května 2014 od 16:00 hod., na adrese Vyskočilova 1442/1b (budova A), 140 00 Praha 4 – Michle.

 

Řádná valná hromada – 12. března 2014

Pořad jednání řádné valné hromady 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 12. března 2014 v 13:00 hod., v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4.

Dne 5. 3. 2014 obdrželo představenstvo společnosti od kvalifikovaného akcionáře PPF Arena 2 B.V. návrh nového znění stanov, které je navrhováno ke schválení na této valné hromadě. Společnost PPF Arena 2 B.V. navrhuje prozatím ponechat stávající obchodní firmu společnosti beze změny, tj. O2 Czech Republic a.s. Návrh upraveného znění stanov je zcela shodný s původním návrhem doručeným akcionářům s výjimkou ustanovení, v nichž je uvedena obchodní firma společnosti. Tento nový návrh upraveného znění stanov zcela nahrazuje předchozí návrh stanov, který společnost PPF Arena 2 B.V. v plném rozsahu vzala zpět. Představenstvo odkazuje na odůvodnění návrhu uvedené v pozvánce, které zůstává ve své podstatě nadále relevantní. (publikováno 7. 3. 2014)

Komunikace s akcionáři

2013

Řádná valná hromada – 22. dubna 2013

Pořad jednání řádné valné hromady 2013 společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 22. dubna 2013 v 13:00 hod. v sále Grand Ballroom v hotelu Hilton Praha, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8.

2012

Řádná valná hromada – 19. dubna 2012

Pořad jednání řádné valné hromady 2012 („VH“) společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 19. dubna 2012 v 14:00 v kongresových prostorách hotelu Hilton Praha, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8.

2011

Řádná valná hromada – 28. dubna 2011

Pořad jednání řádné valné hromady 2011 /VH/ společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 28. dubna 2011 v 14:00 v Konferenčním centru Tower, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 Praha 4

2010

Mimořádná valná hromada – 10. září 2010

Řádná valná hromada – 7. května 2010

 • Pořad jednání řádné valné hromady 2010 /VH/ společnosti O2 Czech Republic a.s., která se bude konat 07. května 2010 v 13:00 v Hilton Prague, Quinn Hotels Praha a.s., Pobřežní 1, 186 00 Praha 8
  • k bodu 1: Zahájení
   K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  • k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2009, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve Výroční zprávě 2009 jako kapitola 5.
   Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst.5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2009 v rámci kapitoly 7.13.
   Ve Výroční zprávě 2009 (v příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 66a obchodního zákoníku.
   V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 4: Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
  • k bodu 5: Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2009
  • k bodu 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2009
  • k bodu 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  • k bodu 8: Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 9: Volba členů dozorčí rady společnosti
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 10: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Pokud budou v rámci bodu 9 pořadu jednání zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
  • k bodu 11: Odvolání členů výboru pro audit
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 12: Volba členů výboru pro audit
   Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá žádný návrh, nicméně v souladu s obvyklou praxí má zájem poskytnout akcionářům prostor k projednání této záležitosti.
  • k bodu 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Pokud budou v rámci bodu 12 pořadu jednání zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží návrh, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu jejich funkce odpovídající návrhu uvedenému v tomto bodu.
  • k bodu 14: Závěr
   K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.
   V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
 • Výsledky hlasování k usnesením valné hromady
 • Přijatá usnesení
 • Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 7. května 2010
2009

Oznámeni o konání řádné valné hromady 2009

2008

Oznámeni o konání řádné valné hromady 2008

2006

Oznámeni o konání řádné valné hromady 2006