Snižujeme množství našeho odpadu

Redukujeme množství produkovaného odpadu

  • V roce 2021 jsme v porovnání s rokem 2020 snížili produkci odpadu o 32 %.
  • Ve srovnání s rokem 2020 jsme snížili i objem produkce nebezpečného odpadu, a to o 39 %.
  • V lednu 2021 jsme začali používat menší formát SIM karet v poloviční velikosti oproti původnímu formátu. Díky tomu jsme v roce 2021 ušetřili 3 tuny plastu. V loňském roce byla úspora plastového odpadu téměř 6 tun – což odpovídá 265 velkým žlutým recyklačním kontejnerům.

Kontejner

Plníme povinnosti osoby, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., kde je evidována pod klientským číslem F00027677. Na webových stránkách www.ekokom.cz jsou k dispozici podrobné informace o třídění, odvozu a využití obalů jako druhotných surovin.

 

Ověřujeme naše výsledky

Abychom na poli environmentální odpovědnosti dosahovali ověřitelných příznivých výsledků, máme zavedené systémy podle oficiálních evropských norem:

V rámci těchto obchodních partnerství jsme jako firma součástí osvětových programů Zodpovědná firma a Zelená firma.